dnes je 8.6.2023

Input:

91/1996 Sb., Zákon o krmivech, ve znění účinném k 1.12.2022

č. 91/1996 Sb., Zákon o krmivech, ve znění účinném k 1.12.2022
ZÁKON
ze dne 15. března 1996
o krmivech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
21/2004 Sb.
(k 23.1.2004)
mění celkem 47 novelizačních bodů
21/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 2 písm. ll), § 3b, § 9 odst. 3, § 16b odst. 2 až 6, § 19 odst. 7;
§ 3a pozbývá platnost
ÚZ 114/2004 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 19 odst. 9 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 11
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění (16 novelizačních bodů)
214/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění (34 novelizačních bodů); nová přechodná ustanovení
ÚZ 45/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 4 odst. 3 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19c odst. 6
33/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění, celkem 27 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 16 odst. 9
279/2013 Sb.2013
(k 1.1.2014)
mění § 4, § 5, § 16, § 17, § 21a; ruší § 19b
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 19a a § 19c
209/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
mění, celkem 67 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
314/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění, celkem 28 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) stanoví některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek1b) a premixů1c) , jakož i pravomoc a působnost orgánu vykonávajícího úřední kontroly1d) dodržování povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie”).
(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné1e) .
(3) Tento zákon se dále nevztahuje na požadavky předepisování medikovaných krmiv31) , uvádění medikovaných krmiv pro zvířata v zájmových chovech na trh, distribuci léčivých přípravků k provozovatelům krmivářských podniků, reklamu na medikovaná krmiva a meziprodukty31) , používání medikovaných krmiv, krmení zvířat medikovanými krmivy, sběr dat o prodejích a používání léčivých přípravků2) ve formě medikovaných krmiv nebo meziproduktů a na požadavky v oblasti farmakovigilance podle zákona o léčivech.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,
b) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené veterinárním zákonem1e) a předpisy Evropské unie, nebo doba stanovená pro medikované krmivo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, popřípadě předpisem veterinárního lékaře (dále jen „recept”),
c) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,
d) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh, ale nevyrábí je,
e) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumějí
a) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má je v držení před jejich uvedením na trh nebo je na trh uvádí; výrobcem se rozumí též osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv,
b) dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,
c) členským státem Evropské unie také státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarská konfederace (dále jen „členský stát”),
d) třetí zemí země, která není členským státem,
e) produktem určeným ke krmení zvířat (dále jen „produkt ke krmení”) krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené k použití v krmivech nebo pro krmení zvířat.
(3) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropské unie pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.
Základní ustanovení
§ 3
(1) Při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv musí provozovatel krmivářského podniku2c) (dále jen „provozovatel”) dodržet obsah a limity nežádoucích látek, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost2d) . Produkty ke krmení s obsahem nežádoucí látky vyšším, než je stanovený maximální limit jejich obsahu, nesmí provozovatel smíchat pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty ke krmení.
(2) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí provozovatel dodržet ochrannou lhůtu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona3) .
(3) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít produkty ke krmení obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené předpisy Evropské unie24) , nebo obsahující cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, nebo živé skladištní škůdce, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. Krmiva obsahující nežádoucí látky je možné použít ke krmení pouze po dekontaminaci provedené v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie25) .
(4) Pro výrobu premixů nesmí provozovatel jako nosiče použít krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity a stability doplňkových látek v premixu.
(5) Dovozce produktů ke krmení, které podléhají dovozní kontrole podle předpisů Evropské unie16) , medikovaných krmiv nebo meziproduktů, popřípadě jiná osoba pověřená dovozcem, jsou povinni Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ústav”) oznámit písemně předpokládaný den dovozu takové partie krmiva nebo zásilky a údaje o dokladech, které doprovázejí zásilku nebo partii krmiva, jakmile se o nich dozví. Údaje podle věty první je dovozce povinen oznámit i celnímu úřadu příslušnému podle místa provedení dovozní kontroly alespoň 1 pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.
(6) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) stanoví vyhláškou
a) seznam nežádoucích látek a produktů a maximální limity jejich obsahu v produktech ke krmení,
b) seznam skladištních škůdců,
c) kategorie krmných surovin k označování krmiv pro zvířata neurčená k produkci potravin,
d) maximální limity křížové kontaminace necílového krmiva léčivými látkami2) ,31),
 
e) seznam, účel a způsob užití doplňkových látek a jejich ochranné lhůty, kromě doplňkových látek, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropské unie3b) ,
f) podmínky pro skladování objemných krmiv na zemědělské půdě.
§ 3a
(k 1.5.2004 pozbývá platnost podle ust. článku III bodu 2 zákona č. 21/2004 Sb.)
§ 3b
(zrušen zák. č. 33/2011 Sb. k 1.3.2011)
ČÁST DRUHÁ
§ 4
Schvalovací řízení
(1) Fyzická nebo právnická osoba může vykonávat činnosti4) stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 anebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 pouze se souhlasem ústavu.
(2) O schválení provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o schválení provozu5) (dále jen „žádost o schválení”) podané na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o schválení obsahuje
a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo”), bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,
c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,
d) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,
e) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6) .
(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o schválení vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:
a) údaje o krmivu,
b) výrobní postup,
c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,
d) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,
e) plán kontroly jakosti,
f) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,
g) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,
h) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c) ,
i) doklad o patentové ochraně,
j) kopie osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle § 6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle § 6 odst. 3,
k) doklad o registraci podnikání,
l) prohlášení distributora, že krmivo splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c) a
m) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c).
(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23) .
(6) Rozhodnutí o schválení provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a d), schvalovací identifikační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.
(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o schváleném provozu podle odstavce 6.
(8) Ústav rozhodnutí o schválení provozu pozastaví, změní nebo zruší
a) na písemnou žádost provozovatele, nebo
b) v případech stanovených předpisy Evropské unie8) .
(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o schválení do 30 dnů od provedení změny.
(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o schválení podle odstavce 4.
(11) Pokud provozovatel přeruší výkon schvalované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.
(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.
(13) Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26) .
§ 5
Registrační řízení
(1) Provozovatel, který vykonává činnosti9) stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 anebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4, je povinen požádat ústav o registraci provozu (dále jen „žádost o registraci”).
(2) O registraci provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o registraci podané provozovatelem na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Žádost o registraci obsahuje
a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,
c) kontaktní adresu elektronické pošty, případně telefon, pokud jimi žadatel disponuje,
d) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,
e) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství6) .
(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o registraci vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:
a) údaje o krmivu,
b) výrobní postup,
c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,
d) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,
e) plán kontroly jakosti,
f) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,
g) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,
h) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/20053c) ,
i) písemné prohlášení o zpracování analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) nebo používání správné praxe podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na hygienu krmiv3c) ,
j) doklad o patentové ochraně,
k) doklad o registraci podnikání.
(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu22) a náklady za odborné a zkušební úkony spojené s registračním řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony23) .
(6) Rozhodnutí o registraci provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a d), registrační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.
(7) Ústav zapíše do registru7) identifikační údaje o registrovaném provozu podle odstavce 6.
(8) Ústav rozhodnutí o registraci provozu pozastaví, změní nebo zruší
a) na písemnou žádost provozovatele, nebo
b) v případech stanovených předpisem Evropské unie8) .
(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o registraci do 30 dnů od provedení změny.
(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o registraci podle odstavce 4.
(11) Pokud provozovatel přeruší výkon registrované činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat ústav.
(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení činnosti provozovatele končí dnem uvedeným v oznámení.
(13) Pokračování v provozování činnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen předem písemně oznámit ústavu. V provozování činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.
(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu bez zbytečného odkladu sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující provozování této činnosti26) .
§ 6
Odborná způsobilost
(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění na trh doplňkových látek, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů, medikovaných krmiv nebo meziproduktů (dále jen „odborná způsobilost”) se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.
(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá ústav osobám, které splňují tyto podmínky:
a) způsobilost k právním úkonům,
b) druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv.
(3) Osvědčení podle odstavce 2 lze nahradit rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace9b) .
(4) Druh, stupeň a obor vzdělání a délku odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.
§ 6a
(1) Státní příslušníci členských států mohou příležitostně nebo dočasně uvádět na trh na území České republiky krmiva, doplňkové látky nebo premixy na základě ověření odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu9b) , pokud jsou oprávněni k soustavnému výkonu této činnosti v jiném členském státě. Na tyto osoby se ustanovení tohoto zákona vztahují obdobně, s výjimkou § 4 a 5.
(2) Státní příslušníci členských států, kteří jsou v jiném členském státě oprávněni k soustavnému provozování pojízdné výrobny krmiv, jsou povinni oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby druh vyráběného krmiva, na území České republiky místo a časový plán výroby krmiv.
§ 7
Požadavky na provoz a provozovatele
(1) Provozovatel je povinen zajistit, aby
a) provoz splňoval požadavky stanovené předpisem Evropské unie, tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,
b) v provozu určeném pro výrobu krmiv, doplňkových látek nebo premixů byl před výrobou, v průběhu výroby a po jejím ukončení technicky umožněn bezpečný přístup pro odběr vzorků za účelem ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti,
c) krmiva, doplňkové látky nebo premixy s nadlimitním obsahem nežádoucích látek nebo výskytem zakázaných materiálů byly uskladněny odděleně,
d) medikované krmivo bylo uvedeno na trh v souladu s podmínkami stanovenými v receptu pro medikované krmivo vystaveném podle zákona o léčivech2) ,
e) medikované krmivo nebo meziprodukt s uplynulou dobou použitelnosti nebo medikované krmivo nespotřebované pro léčbu uvedenou v receptu bylo odstraněno v souladu se zákonem o odpadech,
f) pro výrobu medikovaného krmiva nebo meziproduktu byl použit léčivý přípravek registrovaný nebo povolený zákonem o léčivech a získaný od distributora léčiv za podmínek stanovených zákonem o léčivech,
g) medikované krmivo určené výhradně pro zvířata v zájmových chovech dodával k uvádění na trh pouze osobám stanoveným zákonem o léčivech a za podmínek stanovených zákonem o léčivech a
h) nepoužitelné léčivé přípravky byly odstraněny v souladu se zákonem o léčivech.
(2) Provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, je povinen oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby místo a časový plán výroby krmiv.
(3) Provozovatel9d) je povinen ústavu prokázat, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).
(4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, nebo výskytem zakázaných materiálů nebo radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a postupovat podle předpisu Evropské unie9e) .
(5) Provozovatel je povinen záznamy vedené podle předpisu Evropské unie3c) uchovávat po dobu 3 let, nestanoví-li předpis Evropské unie jinak32) .
(6) Provozovatel jako výrobce nebo distributor medikovaných krmiv nebo meziproduktů je povinen oznámit Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv údaje o spotřebě léčivých přípravků podle zákona o léčivech.
(7)  Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) požadavky na provozy a výrobní zařízení provozů podle jednotlivých činností stanovených předpisem Evropských společenství4) , 9) ,
b) podrobnosti označení místa a podrobnosti stanovení časového plánu výroby krmiv podle odstavce 2,
c) požadavky na kontrolu rizik u prvovýrobců9g) .
§ 8 až § 9
(zrušeny zákonem č. 214/2007 Sb. k 1.1.2008)
§ 10
Zveřejnění seznamu schválených a registrovaných provozů
(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropské unie17) seznam schválených a registrovaných provozů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede údaje stanovené v § 4 odst. 6 a v § 5 odst. 5.
(3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v předpisu Evropské unie9h) .
Označování a balení
§ 11
(zrušen zák. č. 33/2011 Sb. k 1.3.2011)
§ 12
(zrušen zák. č. 33/2011 Sb. k 1.3.2011)
§ 13
(zrušen zák. č. 33/2011 Sb. k 1.3.2011)
§ 14
Skladování
(1) Provozovatel je povinen uskladnit krmiva, doplňkové látky a premixy ve skladech nebo manipulačních, popřípadě výrobních prostorech nebo na zemědělské půdě tak, aby bylo v souladu s předpisy Evropské unie9c) a prováděcím právním předpisem zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti a byla zajištěna jejich ochrana před
a) zneužitím,
b) hlodavci a ptáky,
c) vlhkostí a látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.
(2) Provozovatel je povinen zajistit provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty10) ve skladových prostorech.
§ 15
(zrušen zákonem č. 214/2007 Sb. k 1.1.2008)
ČÁST TŘETÍ
ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ ČINNOSTI
§ 16
(1) Ústav provádí úřední kontroly v souladu s jiným právním předpisem a předpisy Evropské unie12) nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropské unie v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží, jak provozovatelé dodržují stanovené podmínky při výrobě, dovozu, přepravě, skladování, používání nebo uvádění na trh krmiv, doplňkových látek nebo premixů.
(2) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu úřední kontroly.
(3) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 60 dnů ode dne oznámení výsledku jejich hodnocení kontrolované osobě.
(4) Zjistí-li ústav, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel povinen nahradit náklady dodatečné kontroly12a) .
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou paušální částku nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem.
(6) O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne ústav. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji ústav.
(7) Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle prováděcího právního předpisu23) , pokud jejich analýza prokáže, že vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních předpisů.
(8) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba krmivo, doplňkovou látku nebo premix v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak za náhradu ve výši ceny, za kterou kontrolní vzorky pořídila, případně za cenu účelně vynaložených nákladů, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že krmivo, doplňková látka nebo premix splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie24) . Náhrada se kontrolované osobě poskytne ve lhůtě do 60 dnů ode dne, kdy o ni požádala.
(9) V rámci vykonávaných jiných úředních činností vydává ústav v případech a za podmínek uvedených v čl. 87 až 89 a 91 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 úřední osvědčení a úřední potvrzení. Žadatel o vydání úředního osvědčení a úředního potvrzení je povinen uhradit ústavu náklady spojené s jejich vydáním podle prováděcího právního předpisu27) .
§ 16a
(zrušen zákonem č. 214/2007 Sb. k 1.1.2008)
§ 16b
Systém rychlého varování
(1) Ústav je kontaktním místem pro systém rychlého varování, přičemž pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž stanoví opatření pro případ zjištění, že produkt ke krmení není bezpečný a představuje přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci ústavu.
(2) Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu Evropské unie3c) považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu12c) .
§ 16c
Kontrola dovozu krmiv ze třetích zemí a místa jejího provádění
(1) Ústav provádí v souladu s předpisy Evropské unie kontrolu dovozu krmiv ze třetích zemí28) . Kontrola podle věty první se provádí na stanovištích hraniční kontroly (dále jen „stanoviště”) určených v souladu s předpisem Evropské unie na území České republiky29) . Aktualizovaný seznam stanovišť na území České republiky určí ústav, zveřejňuje ho na svých internetových stránkách a zasílá Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie.
(2) Při dovozu produktů ke krmení kontroluje celní úřad zároveň se zásilkou také rozhodnutí o schválení provozu dovozce podle § 4 nebo rozhodnutí o registraci provozu dovozce podle § 5 a doklady doprovázející zásilku požadované předpisy Evropské unie16) .
§ 17
Vzorkování a laboratorní zkoušení
(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci úřední kontroly nebo na vyžádání.
(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit pověření osobám, které o to požádají, (dále jen „provozovatelé laboratoří”).
(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu úřední kontroly a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav na svých internetových stránkách.
(4) Žádost o udělení pověření musí obsahovat
a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,
b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,
c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,
d) rozsah činností, pro které má být pověření uděleno.
(5) Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže
a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,
b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,
c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.
(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5.
(7) Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší.
(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení v souladu s předpisem Evropské unie13) .
(9) Ústav na svých internetových stránkách zveřejní metody a postupy laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, pokud nejde o metody a postupy stanovené předpisy Evropské unie18) .
§ 18
Zvláštní opatření
(1) Jestliže ústav při výkonu úřední kontroly zjistí, že krmivářský provoz, krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropské unie, uloží rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy provozovateli opatření podle čl. 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo premixu, postupuje podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v platném znění, a čl. 137 a 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 nemá odkladný účinek.
(4) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností.
§ 19
(zrušen zák. č. 33/2011 Sb. k 1.3.2011)
§ 19a
Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupku tím, že
a) vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s § 3 odst. 1 až 4,
b) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle § 4 odst. 9 nebo přerušení činnosti podle § 4 odst. 11 anebo nesplní některou z povinností podle § 4 odst. 13 nebo 14,
c) vykonává činnosti podle § 5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 5 odst. 9 nebo přerušení činnosti
Nahrávám...
Nahrávám...