dnes je 21.4.2024

Input:

Přestupkové řízení při projednávání přestupků za rychlost

14.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.11
Přestupkové řízení při projednávání přestupků za rychlost

Mgr. Karel Kovář

Měření rychlosti

Měření rychlosti jízdy jedoucích vozidel je důležitým prvkem v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a pod tlakem Evropské unie na snižování dopravní nehodovosti a jejich následků, zejména počtu usmrcených při dopravních nehodách, bude mít tento trend vzrůstající tendenci, protože vysoká, v právní terminologii nazývaná nepřiměřená, rychlost má za následek ty nejzávažnější následky. Podle současné platné právní úpravy v České republice (dále jen: "ČR") může rychlost jízdy měřit Policie ČR nebo obecní policie v místech schválených a odsouhlasených Policií ČR. K měření rychlosti lze použít výhradně schválené homologované měřící zařízení ověřené autorizovaným metrologickým střediskem. Doklad o ověření měřícího zařízení musí ten, kdo rychlost měří, mít u sebe a na požádání jej předložit. Měřící zařízení je obecně nazýváno "radarem". Radary jsou stacionární a umísťují se na místa, kde je kladen zvláštní důraz na dodržování rychlosti, nebo se používají mobilní radary, které lze operativně nasadit na vytipovaná místa. Radary mohou být rovněž ve formě pevné zástavby ve vozidlech Policie ČR nebo obecní policie. Toto provedení umožňuje měřit rychlost ze stojícího nebo jedoucího vozidla. Dalším způsobem měření rychlosti je tzv. "úsekové měření" používané převážně v obcích, tunelech a v poslední době i na rekonstruovaných úsecích dálnic. Úsekové měření pracuje na principu výpočtu průměrné rychlosti jízdy vozidla stanoveným úsekem. U výše uvedených způsobů měření rychlosti se odečítá při rychlostech do 100 km/h toleranční srážka 3 km/h a při rychlostech nad 100 km/h toleranční srážka 3 %.

Rozdíly při projednávání přestupku za rychlost Policií ČR nebo obcí s rozšířenou působností (dále jen: "ORP") jsou následující. Policie ČR projednává přestupek s řidičem vozidla, a pokud jsou splněny podmínky pro jeho vyřešení příkazem na místě (dříve blokové řízení), je ukládána sankce podle ustanovení § 125c odst. 7 písm. b) nebo c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel (dále jen: "zákon o silničním provozu"). Obdobně postupuje i obecní policie (městská policie). V případě projednání přestupku ve správním řízení je ustanovený řidič řešen správním orgánem, který ve věci rozhodne příkazem, případně rozhodnutím, a sankce je uložena podle ustanovení § 125c odst. 5 písm. d), e), f), případně podle odst. 6 písm. b) nebo c) bod 1 zákona o silničním provozu.

Pokuty za překročení rychlosti

  • Za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h lze uložit pokutu příkazem na místě do 1000 Kč, při projednání ORP je uložena pokuta v rozpětí 1500–2500 Kč. Současně se vedle uložené pokuty vždy započítávají 2 trestné body, je-li rychlost v obci překročena o více než 5 km/h a méně než 20 km/h nebo mimo obec o více než 10 km/h a méně než 30 km/h. To znamená překročení rychlosti jízdy v obci do 5 km/h a mimo obec do 10 km/h není zahrnuto do bodového hodnocení řidičů.

  • Za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více lze uložit pokutu příkazem na místě do 2500 Kč, při projednání ORP je uložena pokuta v rozpětí 2500–5000 Kč. Současně vedle uložené pokuty se započítávají 3 trestné body. Je-li takový přestupek spáchán v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, nemůže být projednán příkazem na místě, ale pouze správním orgánem na ORP, kdy je ukládána pokuta v rozpětí 4000–7500 Kč a současně zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v rozpětí od 1 měsíce do 6 měsíců a opět jsou připočteny 3 trestné body.

  • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více nelze projednat příkazem na místě, ale takové překročení rychlosti je pouze v gesci ORP, která uloží pokutu v rozpětí od 5000 do 10 000 Kč a současně stanoví zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel od 6 měsíců do jednoho roku. I tento přestupek je spojen s bodovým hodnocením řidičů a připočítává se 5 trestných bodů.

  • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravním značením spočívající v překročení rychlosti uvedené na dopravní značce je posuzováno obdobně, jako je uvedeno výše, ať již je rychlost překročena v obci či mimo obec, rozdíl je pouze v právní kvalifikaci skutku, kdy překročení dovolené rychlosti v obci je porušením ustanovení § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu a nerespektování dovolené rychlosti, které je stanoveno dopravním značením, je porušením ustanovení § 4 písm. c) zákona o silničním provozu.

Dále se ještě můžeme setkat s překročením nejvyšší povolené (nikoliv dovolené) rychlosti (například k vozidlu je připojeno přípojné vozidlo, u kterého výrobce stanovil konstrukční – povolenou rychlost 80 km/h), a je-li tato rychlost překročena, jedná se o přestupek, za který lze uložit pokutu příkazem na místě do 2000 Kč. Ve správním řízení ukládá správní orgán pokutu v rozpětí 1500–2500 Kč. Za překročení povolené rychlosti nelze uložit zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a ani tento přestupek není zařazen do bodového hodnocení řidičů.

Rychlost zjištěná záznamovým zařízením – tachografem

Rychlost jízdy je možné zjišťovat i ze záznamového zařízení vozidla, tzv. tachografu, který je autorizovanou metrologickou stanicí ve stanovených lhůtách ověřován. Má-li tachograf platné ověření, jedná se o měřidlo umožňující sankcionovat i rychlost jízdy vozidla, pokud došlo k jejímu překročení. Při zjišťování rychlosti jízdy vozidla z tachografu se odečítá ze zjištěné rychlosti toleranční srážka 6 km/h. Zjištěná rychlost z tachografu, po odečtení toleranční srážky, je tak výsledná rychlost, a došlo-li k překročení stanovené rychlosti jízdy v obci, mimo obec, na silnici pro motorová vozidla, na dálnici, případně je překročena nejvyšší dovolená rychlost stanovená dopravní značkou, jedná se o přestupek, za který může být řidič pokutován, včetně připočtení trestných bodů. Bude-li překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, lze očekávat i uložení zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

V případě, že řidič nákladního vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg překročí dovolenou rychlost 80 km/h a po odečtení toleranční srážky 6 km/h je zjištěna rychlost vyšší než 80 km/h nebo je překročena povolená rychlost stanovená výrobcem vozidla (konstrukční rychlost), jedná se rovněž o přestupek, za který lze uložit pokutu příkazem na místě do 2000 Kč nebo ve správním řízení pokutu v rozpětí 1500–2500Kč. K naplnění této skutkové podstaty není nutné znát datum, místo a čas překročení rychlosti. Toto provinění není zahrnuto do bodového hodnocení řidičů a ani nelze v takovém případě uložit zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Přestupky provozovatele vozidla

Další variantou řešení přestupků jsou přestupky řešené s provozovatelem vozidla podle ustanovení § 125f zákona o silničním provozu, kdy do této oblasti spadá i řešení přestupků za překročení dovolené rychlosti. Provozovatel za přestupek odpovídá, pokud:

  • porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,

  • porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích,

  • porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.

Výměra pokuty za přestupky zjištěné prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy se stanoví ve stejné výši jako pokuta, kterou lze uložit příkazem na místě. Při stanovení určené částky ORP přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Uložená pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Nutno podotknout, že se jedná o pokutu uloženou provozovateli vozidla, a tudíž nemůže být uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorového vozidla a ani se nepřičítají žádné trestné body.

Výzva k uhrazení pokuty musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené pokuty, datum její splatnosti, poučení a další údaje nezbytné pro provedení platby. Je-li stanovená pokuta uhrazena nejpozději v den splatnosti, ORP přestupek odloží.

V opačném případě pokračuje šetření přestupku, přičemž s tímto stavem je provozovatel vozidla obeznámen a vyzván ke sdělení údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku. Současně je poučen, že v případě nesdělení údajů k řidiči se dopouští přestupku, za který hrozí pokuta

Nahrávám...
Nahrávám...