dnes je 15.7.2024

Směrnice o odpadech a SCIP databázeZáznamGarance

7.9.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:09

Databáze SCIP doplňuje stávající povinnost výrobců a dovozců dle nařízení REACH informovat o obsahu SVHC látek (látky vzbuzující vážné obavy) v předmětech. Týká se to předmětů, které jsou vyráběny v EU nebo dováženy ze zemí mimo EU. On - line seminář vám…

Odpovědnost při zajišťování BOZPZáznamGarance

21.8.2018, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:09

Kdo je za co odpovědný při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Odpověď Vám podá tento videoseminář.

Ochrana osobních údajů při zajišťování BOZP a POZáznamGarance

31.5.2018, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:56

Tento videoseminář přináší nejen základní informace o problematice obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ale především o aplikaci jeho požadavků při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zaměstnavatelem, včetně příkladů…

Pracovní úraz - nejen o novinkách ve vyplácení náhrad škodZáznamGarance

19.7.2016, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:53:06

Novela zákoníku práce a vydání nového prováděcího předpisu přineslo řadu změn v poskytování náhrad škod zaměstnancům, kteří utrpěli pracovní úraz.

Podání Plné žádosti o podporu v OPPIKZáznamGarance

23.2.2016, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:57

Přehledně a na příkladech budeme ilustrovat postup při podávání plné žádosti a při vypracování úspěšného podnikatelského záměru.

Stručný přehled novinek v ADR v roce 2015Záznam

7.7.2015, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:29

Požadavky na organizaci práce a na pracovní postupyZáznamGarance

13.1.2015, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:13

Při organizaci práce je zaměstnavatel povinný stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečnosti na pracovišti. Seminář představí požadavky různých nařízení vlády, které právě tuto oblast…

Kontroly v oblasti BOZPZáznamGarance

15.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:19:26

Na co mají dozorující orgány právo a jak mají postupovat při kontrole v oblasti BOZP? Jaké jsou při kontrole povinnosti zaměstnavatele? Nejen na tyto otázky odpoví videoseminář.

Činnosti ve stavebnictví z pohledu bezpečnosti práceZáznamGarance

11.7.2014, Mgr. Svatava Hrubá, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:44

Teoreticky popsat činnosti odborně způsobilých osob na staveništi a předat i zkušenosti z praxe spojené s výkonem těchto osob je cíl tohoto videosemináře.

Dohoda ADR - odesílání nebezpečných odpadůZáznamGarance

10.7.2014, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:45:33

Dohoda ADR se týká převážně přepravy nebezpečných věcí. Důležité informace však musí znát i ti, kdo věci nakládají nebo odesílají. Videoseminář se věnuje právě této…

Povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního úrazuZáznamGarance

10.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:50:34

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. Videoseminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním…

Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcekZáznamGarance

10.7.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:15

Jedním z možných opatření k omezení působení rizik při práci je poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Jaké prostředky to jsou, jaké musí splňovat požadavky, komu se musí poskytovat mycí prostředky nebo kdo má nárok na ochranné nápoje?…

BOZP při provozování technických zařízeníZáznamGarance

13.5.2014, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:52:55

Zajištění BOZP při provozování a používání technických zařízení je velmi širokou oblastí BOZP. Tento videoseminář se věnuje požadavkům na bezpečnost vyhrazených technických zařízení nebo na požadavky na provádění kontrol a zkoušek technických…

Zajištění nákladuZáznamGarance

13.5.2014, Ing. Luděk Florián, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:29

Videoseminář se věnuje obecným základům problematiky zajišťování nákladu při přepravě. Lektor představí legislativu i vázací prostředky.

Plán BOZP na staveništiZáznamGarance

14.1.2014, Bc. Vladimír Mílek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:56:17

Videoseminář představí povinnosti a činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby, při její samotné realizaci či obsah zpracování plánu BOZP na stavbě.

Dotační managementZáznam

2.1.2014, Bc. et. Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:01:42

Videoseminář se věnuje krokům, které se provádějí během realizace projektu v Operačním programu Průmysl a podnikání, jež spravuje agentura CzechInvest. Obsahem je vše od schválení dotace, přes výběrová řízení na dodavatele, samotnou realizaci až po ukončení…

Dohoda ADR pro dopravceZáznam

12.12.2013, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:04

Videoseminář určený především dopravcům, řidičům, přepravcům a dalším pracovníkům dopravních a logistických společností seznámí posluchače s aktuální verzí Dohody ADR se zaměřením právě na znalosti, které potřebují dopravci nebo…

Dohoda ADR pro odesílatele nebezpečných věcíZáznam

25.9.2013, Ing. Pavel Konečný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:51:08

Tento seminář, který se věnuje Dohodě ADR z pohledu odesílatele, představí požadavky na přepravní doklad, na nakládku, vykládku i manipulaci s nebezpečnými věcmi.

Požadavky BOZP na pracovní prostředíZáznamGarance

15.8.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:14:20

Obsahem tohoto videosemináře je představení základních požadavků na prostorové uspořádání, osvětlení, mikroklimatické podmínky a další technické nebo organizační požadavky.

Ochrana při ohrožení expozici hlukuZáznamGarance

5.8.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:09:53

PO - přenosné hasící přístrojeZáznamGarance

5.8.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:29:18

Kategorizace pracíZáznamGarance

15.7.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:19

Jedním ze základních zdrojů požadavků na zajištění BOZP je analýza rizikových faktorů "Kategorizace prací". Novela vyhlášky, jež stanovuje podmínky pro zařazování prací do kategorií, pozměnila některé…

Dohoda ADRZáznam

11.7.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:26

Videoseminář představuje Dohodu ADR, seznámí posluchače se základním obsahem a nedávnými změnami a novinkami, vše v podmínkách roku 2013.

První pomoc IIZáznamGarance

11.7.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:26:15

První pomoc IZáznamGarance

11.7.2013, Zdroj: TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o., Délka videa: 00:29:18

Ochrana před úrazem elektrickým proudemZáznamGarance

24.5.2013, Ing. Josef Ježdík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:34

Bezpečnost musí být dodržena v každém případě, u elektrických zařízení při špatném zapojení nebo používání hrozí více než jen zranění. Videoseminář seznámí posluchače s legislativou, která se zabývá bezpečností elektrických zařízení, a způsoby ochrany před…

Školení BOZP zaměstnancůZáznamGarance

6.5.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:18

Každý zaměstnanec má projít školením bezpečnosti práce. Videoseminář se věnuje obsahu těchto školení, zaměřuje se na osoby, které mohou školení provádět, představí způsoby provedení školení a možnosti přezkoušení…

Management rizik v BOZPZáznamGarance

25.3.2013, Tomáš Neugebauer, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:11

Systémové pojetí BOZP od každého zaměstnavatele vyžaduje, aby na svých pracovištích řídil rizika vyplývající z výkonu jednotlivých pracovních činností. Jedná se o zákonnou povinnost každého…

Sanační technologie v praxiZáznamGarance

20.3.2013, RNDr. Jiří Slouka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:59:07

Posluchači se seznámí s nejpoužívanějšími typy sanačních technologií - technologie ex situ, technologie in situ, využití bariér, solidifikace a enkapsulace; a postupy sanačních prací.

Tradiční a progresivní sanační technologieZáznamGarance

20.3.2013, RNDr. Jiří Slouka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:57:02

Videoseminář se věnuje nejpoužívanějším tradičním a progresivním sanačním technologiím. Posluchači se seznámí nejen s nejdůležitějšími typy jednotlivých skupin technologií, lektor se zaměří i na vývoji…

Nové funkce digitálních tachografůZáznam

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:56:00

Videoseminář se věnuje tachografům Continental VDO a Stoneridge, změnám v jejich ovládání a novým funkcím v roce 2013. Seminář, proto seznámí jak zběhlé uživatele těchto tachografů s novinkami v jejich používání, tak méně zkušené s fungováním těchto…

Podporované zdroje energieZáznam

8.2.2013, Ing. Ladislav Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:21

Videoseminář se věnuje zákonu č. 165/2012 Sb., jeho prováděcím předpisům a také cenovému rozhodnutí ERÚ.

Kontroly v silniční dopravěZáznam

13.12.2012, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:51

V rámci semináře budou probrána níže uvedená témata, jejichž pochopení vede ke kvalitnějšímu poskytování dopravních služeb. Účastníci se seznámí také s právy a povinnostmi, které se týkají silničního provozu a kontrol v silniční dopravě, a to jak ze strany…

Základní požadavky k ochraně proti páduZáznamGarance

26.11.2012, Ing. Mojmír Klas, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:34

Seminář seznamuje posluchače s technickými normami, které se vztahují k ochraně zdraví při práci, zejména tam, kde hrozí nebezpečí pádu.

Minimum bezpečnosti práce ve výškách a nad hloubkouZáznamGarance

5.11.2012, Ing. Mojmír Klas, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:26

Posluchačům jsou na semináři představena podstatná bezpečnostní pravidla pro práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Téma zahrnuje právní i technické předpisy.

Normy systému managementuZáznamGarance

5.11.2012, Ing. Jiří Seger, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:02

Cílem tohoto video semináře je přiblížit účastníkům normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a seznámit účastníky se vzájemně shodnými požadavky a samozřejmě s použitím…

Ekologická újmaZáznamGarance

15.10.2012, Ing. Jiří Seger, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:58

Účastníci se seznámí s legislativou, která upravuje oblast životního prostředí a zejména ekologickou újmu. On-line seminář je zaměřen na posuzování rizik ekologické újmy.

Funkce a ovládání digitálního tachografuZáznam

12.10.2012, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:23

Videoseminář se věnuje popisu funkcí digitálních tachografů, jejich ovládání a zaměřuje se na nejčastější chyby při ovládání.

Sanace starých ekologických zátěžíZáznamGarance

28.8.2012, RNDr. Jiří Slouka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:37

Prostřednictvím videosemináře se dozvíte, jaké typy ekologických zátěží existují, jaké přinášejí znečištění, seznámí se se způsoby, jak sanovat různé typy ekologických zátěží a budou vysvětleny i možnosti odstaňování ekologických zátěží státními…

EIA v praxiZáznamGarance

28.8.2012, RNDr. Jiří Slouka, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:05

Lektor Vás prostřednictvím tohoto videosemináře provede celým procesem EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) a prostřednictvím příkladů ukáže jeho implementaci do praxe.

Nahrávám...
Nahrávám...