dnes je 8.6.2023

Doba řízení a doba odpočinku v odvětví silniční dopravyGarance

6.6.2023, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení (ES) č. 561/2006 o době řízení, přestávkách a době odpočinku

Gravitační skladování energie 03: Gravitační baterieGarance

30.5.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt společnosti Gravitricity využívá princip působení gravitace na pevné závaží, zavěšené na svislém laně. Vytažením závaží se gravitační baterie nabíjí. Spouštění závaží generuje elektřinu a gravitační baterie se…

Novela zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v roce 2023Garance

26.5.2023, JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 73/2012 Sb.”) upravuje nakládání s dvěma typy látek – s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu (tzv.…

Novinky v odborných časopisech 20/2023Garance

25.5.2023, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sedm trendů digitalizace ve výrobním průmyslu v roce 2023  Dceřinná firma koncernu Siemens, společnost MENDIX, formulovala sedm obecně platných podstatných trendů v oblasti digitalizace, kterými by měli výrobci během příštích měsíců čelit současným výzvám.…

Vznik, zpracování a přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů a ostatních odpadů v členských státech Evropské unie za období 2016 až 2019Garance

23.5.2023, Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Školení zaměstnance (nemoci z povolání)Garance

23.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazení otázek nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání do školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, přichází v úvahu především u těch zaměstnavatelů, na jejichž pracovištích se vyskytují práce kategorie 2, kategorie 2 rizikové…

Gravitační skladování energie 02: Technologie skladování energie stlačením vzduchuGarance

23.5.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technologie skladování energie stlačením vzduchu se v 70. letech minulého století zavedla s anglickým označením CAES (Compressed Air Energy Storage), v češtině se používá výraz Adiabatická tlakovzdušná akumulační elektrárna (ATAE). Má celou řadu podtypů,…

Novinky v odborných časopisech 19/2023Garance

18.5.2023, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Walter uvedl na trh novou řadu vrtáků  Walter uvedl na trh novou řadu speciálních monolitních SK vrtáků DC165 Advance. Speciální proto, že se snaží o zvýšení produktivity sloučením několika stupňů obrábění do jednoho nástroje. Vrtáky mají   4 rovné, leštěné…

Povolení k uznávání nemocí z povoláníGarance

18.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do nabytí právní účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dne 1. dubna 2012 byly oprávněny uznávat nemoci z povolání střediska nemocí z povolání, která byla určena vyhláškou č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání…

Gravitační skladování energie 01: Přečerpávací elektrárnyGarance

16.5.2023, Ing. Bohumil Číhal, Zdroj: Verlag Dashöfer

akumulaci elektrické energie. Problém současných největších zdrojů obnovitelné energie – fotovoltaiky a větrných turbín je, že nedokáží poskytnout stabilní dodávku elektrické energie v rámci dne i celého roku. Druhým problémem, konkrétně větrných turbín, je, že…

Revize ISO/IEC 27001:2022, přehled změn a přechodné období k novému vydáníGarance

16.5.2023, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedna z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších norem pro systémy managementu, a sice ISO/IEC 27001, se po devíti letech dočkala nového vydání. Co zůstalo stejné a co se naopak změnilo? Nově vydaná norma má stejnou strukturu a stejný základ jako předchozí vydání.…

Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Montáží zařízení se pro účely oprávnění rozumí sestavení PZ do funkčního technologického celku z jednotlivých dílů nebo částí podle technické dokumentace, vč. provedení zkoušek a výchozí…

Kontroly, revize a údržba provozovaných plynových zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb., § 19 se u provozovaného PZ musí pravidelně provádět:

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeníchGarance

12.5.2023, Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR - TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř všechny činnosti na VTZ smí provádět pouze osoby přezkoušené pověřenou organizací., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické a podnikající fyzické osoby (tj. i provozovatelé vlastních VTZ) pracující na vyhrazeném TZ musí dle § 7 zákona č. 250/2021 Sb. proto být držiteli příslušného oprávnění, vydaného pověřenou organizací, k montáži, opravám, rekonstrukcím, revizím a…

Zkoušky a výchozí revizeGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před uvedením do provozu se u nových a rekonstruovaných vyhrazených PZ musí provést:

Provozní revizeGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je to celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením (např. zjišťování netěsností, kontrola ovzduší, měření složení spalin atd.) zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i…

Vysokotlaké regulační stanice plynuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysokotlakými regulačními stanicemi plynu se podrobně zabývá norma ČSN EN 12186 Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky, a dále technická pravidla TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení a TPG…

Plynová hasicí zařízeníGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plynová hasicí zařízení jsou vyhrazená plynová zařízení dle NV č. 191/2022 Sb., která spadají pod skupinu H a jsou též vyhrazenými tlakovými zařízeními (neboť jejich součástí jsou tlakové zásobníky) a vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními dle vyhlášky…

Údržba a servisGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelem údržby je odstranění zjištěných závad a nedostatků z kontrol a revizí, odstranění poruch a navrácení provozuschopnosti při běžných opravách, dále např. kontroly a opravy protikorozních nátěrů nadzemních částí plynovodů dle potřeby, servis plynových…

Uvádění nových a rekonstruovaných plynových zařízení do provozuGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Roční kontrolyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislativní zdroje k vyhrazeným plynovým zařízením a ostatní předpisyGarance

12.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Novinky v odborných časopisech 18/2023Garance

11.5.2023, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkonné broušení SK a PKD  Firma oelheld GmbH vyvinula nový olej SintoGrind IG 540, Nový olej umožňuje zvýšit výkon až o 25 %, má sníženou pěnivost a zlepšené chladicí vlastnosti. Snižuje nebezpečí pálení a mikrotrhlin. Neobsahuje chlor a těžké kovy, je…

Revizní technici plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle NV č. 191/2022 Sb., § 8 revizní technik provádí revize, zkoušky a vyhodnocuje zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu svého osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních podle zákona, a to řádně a v souladu s…

Dokumentace o ochraně plynových zařízení před výbuchemGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. hovoří o požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zaměstnavatel dle § 2 tohoto nařízení musí přijímat taková opatření, aby v tomto…

Průvodní dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle NV č. 191/2022 Sb. je průvodní dokumentací soubor konstrukční, projektové dokumentace a dokumentace pro montáž a opravy vyhrazeného plynového zařízení. Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící montáž a opravu vyhrazeného plynového zařízení…

Provoz vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti provozovatele plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazené plynové zařízení lze provozovat až po provedení všech předepsaných revizí a zkoušek, prokazujících, že jeho technický stav je v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.…

Osoba odpovědná za provoz plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Před uvedením PZ do provozu musí provozovatel povinně a písemně ustanovit osobu odpovědnou pro všechna vyhrazená plynová zařízení, která bude přítomna u zkoušek, při převzetí dokumentace dodavatele a u veškerých dalších činností na PZ (kromě…

Dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Provozní deník plynového zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vést pro každé jednotlivé vyhrazené plynové zařízení provozní deník ukládá NV č. 191/2022 Sb. i ČSN 38 6405. Provozovatel musí uchovávat provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu. Provozní deník se nevede pro odběrná…

Provozní dokumentace plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místní provozní řád dle § 14 NV č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405 kapitola 2

Místní provozní řád plynového zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnost vypracovat pro vyhrazená PZ místní provozní řád do jednoho měsíce od zahájení provozu ukládá NV č. 191/2022 Sb. v § 14, odst. (3) písm. b). Místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o…

Rizika plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí být zpracována komplexní rizika PZ, která budou přímo zaměřena na používání, údržbu, obsluhu a servis PZ. Nejsou-li stanovena, je tím porušeno několik bezpečnostních předpisů v čele se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších…

Osoby způsobilé k činnostem na plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připraveno ve spolupráci s Inspekčním orgánem Mostecké montážní a.s.

Definice a rozdělení vyhrazených plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozování technických zařízení, na kterých neprovádíte kontroly, zkoušky, revize či údržbu, je v případě úrazu, úmrtí nebo škody v souvislosti s tímto zařízením klasifikováno jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb.…

Obsluhy plynových zařízeníGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na obsluhu řeší NV č. 191/2022 Sb. v § 12. Obsluhou PZ se rozumí pracovní činnost na zařízení, např. uvádění a odstavování z provozu, sledování provozu, vedení provozního deníku apod. Například i sestra v nemocnici či obsluha sanitního vozu mohou být…

Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízeníchGarance

11.5.2023, Igor Lüftner - Martin Šturma, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, proto provádění činností na nich podléhá dozoru pověřené organizace (Technické inspekce ČR – zkráceně TIČR) podle zákona č. 250/2021 Sb., tzn. téměř…

Výklad pojmůGarance

11.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblastiGarance

9.5.2023, Evropská komise, Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato zpráva podává přehled o provádění předpisů EU v sociální oblasti týkajících se odvětví silniční dopravy v členských státech za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020. Upozorňuje také na hlavní problémy při prosazování a uplatňování příslušných…

Právní předpisy související s uznáváním nemocí z povoláníGarance

9.5.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., č. 168/2014 Sb., č. 506/2021 Sb. a nařízení vlády č. 451/2022 Sb.…

Povinnosti ve společnosti spojené s používáním nebezpečných chemických látekGarance

4.5.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve společnosti by měla existovat směrnice, popř. postup, který definuje osoby a povinnosti při zavedení nové látky do výroby, údržby, úklidu, stravování i dalších pomocných činností. Jako dobrá pomůcka se osvědčil formulář na zavedení nové látky/směsi, ve…

Novinky v odborných časopisech 17/2023Garance

4.5.2023, Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obrábění oceli, ale výkonné  Titulní článek 1.letošního čísla časopisu DIHW je věnován obrábění širokého sortimentu ocelí třídy  ISO-P nástroji inovované řady EcoCut. Nové nástroje jsou nejen výkonnější, ale mají i vyšší životnost. Rovněž použité povlaky jsou…

Nahrávám...
Nahrávám...