dnes je 22.7.2024

Input:

82/1998 Sb., Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném k 1.4.2020

č. 82/1998 Sb., Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění účinném k 1.4.2020
ZÁKON
ze dne 17. března 1998
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
234/2002 Sb.
(k 6.6.2002)
ruší ust. § 31 odst. 3
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
v § 9 odst. 2 vkládá slova
160/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění 28 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
v § 30 vkládá slova
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění § 6
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4 odst. 1 a 2 a § 8 odst. 3
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3 a § 4 odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 4 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 35
178/2018 Sb.
(k 16.8.2018)
mění § 3 odst. 2
118/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
mění § 6, § 14 a § 18; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ODPOVĚDNOST STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZA ŠKODU
HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.
(2)  Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen „územní celky v samostatné působnosti”).
(3)  Stát a územní celky v samostatné působnosti hradí za podmínek stanovených tímto zákonem též vzniklou nemajetkovou újmu.
§ 2
Odpovědnosti za škodu podle tohoto zákona se nelze zprostit.
HLAVA DRUHÁ
PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI
Díl první
Odpovědnost státu
Oddíl první
Obecná ustanovení
§ 3
(1)  Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily
a)  státní orgány,
b)  právnické a fyzické osoby při výkonu státní správy, která jim byla svěřena zákonem nebo na základě zákona, (dále jen „úřední osoby”),1)
c)  orgány územních samosprávných celků, pokud ke škodě došlo při výkonu státní správy, který na ně byl přenesen zákonem nebo na základě zákona (dále jen „územní celky v přenesené působnosti”).
(2)  Pro účely tohoto zákona se za úřední osobu považuje též úřední osoba jiného členského státu Evropské unie, která splňuje podmínky uvedené v § 127 trestního zákoníku, po dobu, po kterou tato osoba působí ve společném vyšetřovacím týmu na území České republiky nebo provádí úkon právní pomoci na území České republiky na základě evropského vyšetřovacího příkazu anebo je přítomna při jeho provádění.
§ 4
(1)  Za výkon státní správy podle § 3 odst. 1 písm. b) se považuje i sepisování veřejných listin o právních úkonech2) , zápisy skutečností do veřejného rejstříku provedené notářem podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, úkony notáře jako soudního komisaře3) a úkony soudního exekutora, případně jeho zástupce, zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát, při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu podle zvláštního právního předpisu3a) .
(2)  Činnost notáře a soudního exekutora, případně jeho zástupce, zanikl-li exekutorovi výkon exekutorského úřadu a je-li tímto zástupcem exekutorský kandidát, podle odstavce 1 se považuje za úřední postup.
§ 5
Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu, která byla způsobena
a)  rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v
Nahrávám...
Nahrávám...