dnes je 8.6.2023

Input:

431/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

č. 431/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 3. prosince 2001
o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 22 odst. 1 a ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a s Ministerstvem zdravotnictví podle § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
Vodní bilance
(K § 22 odst. 1 vodního zákona)
§ 1
(1) Vodní bilance se sestavuje v povodích povrchových vod a v hydrogeologických rajonech podzemních vod pro oblasti povodí, popřípadě pro konkrétní lokality a obsahuje výstupy, které se použijí pro rozhodování vodoprávních úřadů, jakož i orgánů státní správy při rozhodování podle zvláštního právního předpisu,1) zejména pro stanovení množství vody využitelné k odběru nebo stanovení přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových nebo podzemních v konkrétní lokalitě, pro souhrnné hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a podávání zpráv o jejich stavu, pro plánování v oblasti vod a pro další činnosti podle vodního zákona.
(2) Souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
(3) Vodní bilance kalendářního roku se sestavuje každoročně do 30. září následujícího kalendářního roku.
Hydrologická bilance
§ 2
Základní ustanovení
(1) Obsahem hydrologické bilance je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí, v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru za daný časový interval z hlediska množství a jakosti vody, které charakterizuje prostorové a časové rozdělení oběhu vody v přírodním prostředí.
(2) Hydrologickou bilanci sestavuje každoročně Český hydrometeorologický ústav.
(3) Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance.
(4) Správci povodí předají Českému hydrometeorologickému ústavu údaje uvedené v § 22 odst. 2 vodního zákona za kalendářní rok o odběrech, vypouštění, akumulacích vody a údaje o významných převodech vody do 31. března následujícího kalendářního roku.
(5) Český hydrometeorologický ústav předá výstupy hydrologické bilance za kalendářní rok, potřebné pro sestavení vodohospodářské bilance, správcům povodí do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
(6) Český hydrometeorologický ústav předá Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka nezbytné podklady a výstupy z hydrologické bilance pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky.
§ 3
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance množství vody
(1) Obsahem hydrologické bilance množství povrchové a podzemní vody je porovnání přírůstků a úbytků vody s vyhodnocením změn vodních zásob v povodí, v hydrogeologickém rajonu, v území nebo ve vodním útvaru za daný časový interval.
(2) Do přírůstků vody se zahrnují atmosférické srážky a přítoky vody z jiných povodí (povrchovými, podzemními a umělými převody). Do úbytků vody se zahrnují zejména územní výpar (evaporace) a odtok vody z povodí (povrchový, podzemní a umělé převody).
(3) Vodní zásoba v povodí se skládá z dostupné zásoby vody v půdě, zásoby podzemní vody, zásoby vody ve sněhové pokrývce a zásoby povrchové vody ve vodních tocích včetně vody vzduté nebo akumulované vodními díly.
(4) Poklady pro výpočet hydrologické bilance množství vody obsahují
a) výsledky pozorování ve státní monitorovací síti provozované Českým hydrometeorologickým ústavem
1. atmosférických srážek v síti srážkoměrných stanic včetně výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhu, případně pozorování množství srážek a meteorologických veličin v síti klimatických stanic potřebných pro výpočet sněhových zásob v povodí,
2. teplot vzduchu a dalších meteorologických veličin (např. evaporací) získaných z pozorování v síti klimatických stanic,
3. průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic,
4. hladin podzemních vod v síti objektů podzemních vod,
5. vydatností pramenů v síti sledovaných pramenů;
b) údaje o odběrech povrchových vod, odběrech podzemních vod, vypouštění odpadních nebo důlních vod do vod povrchových nebo podzemních, o využívání přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod a vod, které jsou vyhrazenými nerosty, a údaje o vzdouvání nebo akumulaci povrchové vody vodními díly;
c) další údaje sdělené na vyžádání od subjektů podle § 21 odst. 4 vodního zákona.
(5) Hydrologická bilance množství vody se sestavuje každoročně pro oblasti povodí jako hodnocení minulého hydrologického roku. Výpočet se provádí každý měsíc. Součástí výpočtu je rekonstrukce přirozených průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic a korekce ovlivnění výpočtů zdrojů podzemních vod vybranými odběry vody. Každý třetí rok se posuzuje dlouhodobý vývoj hydrologické bilance množství vody.
(6) Výstupy hydrologické bilance množství vody obsahují údaje o
a) atmosférických srážkách,
b) celkovém odtoku,
c) základním odtoku,
d) zásobách vody ve sněhové pokrývce,
e) změnách zásob podzemní vody,
f) přirozených průtocích vody ve vodních tocích ve vybraných vodoměrných stanicích.
§ 4
Obsah a způsob sestavení hydrologické bilance jakosti vody
(1) Hydrologická bilance jakosti vody hodnotí jakost povrchových a podzemních vod v přírodním prostředí porovnáním výsledků měření jakosti povrchových vod a podzemních vod s referenčními hodnotami.2)
(2) Podklady pro sestavení hydrologické bilance jakosti vody obsahují výsledky pozorování ve státní monitorovací síti provozované Českým hydrometeorologickým ústavem
a) jakosti povrchové vody v síti profilů sledování jakosti povrchových vod,
b) průtoků vody ve vodních tocích v síti vodoměrných stanic,
c) jakosti podzemních vod v síti objektů sledování jakosti podzemních vod a v síti sledovaných pramenů,
d) hladin podzemních vod v síti objektů podzemních vod,
e) vydatností pramenů v síti sledovaných pramenů.
(3) Hydrologická bilance jakosti vody se sestavuje každoročně pro oblasti povodí jako hodnocení kalendářního roku. Každý třetí rok se posoudí dlouhodobý vývoj jakosti vody.
(4) Výstupy hydrologické bilance jakosti vody obsahují
a) sestavu ukazatelů jakosti vody porovnaných s referenčními hodnotami,
b) výsledky výpočtu látkového odnosu zvolených látek ve vybraných profilech,
c) přehlednou mapu jakosti podzemních vod v přírodním prostředí,
d) přehlednou mapu jakosti vody ve vodních tocích.
Vodohospodářská bilance
§ 5
Základní ustanovení
(1) Obsahem vodohospodářské bilance je porovnání požadavků na odběry povrchové a podzemní vody, odběry přírodních léčivých a přírodních minerálních vod a vypouštění odpadních a důlních vod v jejich povolených, skutečných a výhledových hodnotách s využitelnou kapacitou vodních zdrojů z hlediska množství a jakosti vody. Vodohospodářská bilance hodnotí dopady lidské činnosti na povrchové a podzemní vody v uvažovaném místě a čase.
(2) Vodohospodářská bilance zahrnuje
a) ohlašované údaje,
b) hodnocení množství povrchových vod,
c) hodnocení jakosti povrchových vod,
d) hodnocení množství podzemních vod,
e) hodnocení jakosti podzemních vod.
(3) Sestavení vodohospodářské bilance oblasti povodí zajišťují příslušní správci povodí.
(4) Podklady pro sestavení vodohospodářské bilance obsahují
a) ohlašované údaje pro vodní bilanci podle § 22 odst. 2 vodního zákona,
b) výstupy hydrologické bilance,
c) údaje správců povodí z účelových pozorovacích sítí povrchových vod ( vložené profily na vodních tocích),
d) údaje získané z účelových pozorovacích sítí podzemních vod získané podle § 21 odst. 4 vodního zákona,
e) platná povolení k nakládání s vodami.
(5) Správci povodí si předají v případě potřeby nezbytné podklady pro sestavení vodohospodářské bilance z jimi spravované oblasti povodí.
(6) Vodohospodářská bilance se sestavuje každoročně pro jednotlivé oblasti povodí.
(7) Správci povodí předají Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka nezbytné podklady a výstupy z vodohospodářské bilance oblasti povodí pro sestavení souhrnné vodní bilance pro hlavní povodí České republiky.
§ 6
Obsah a způsob hodnocení množství povrchových vod
(1) Hodnocení množství povrchových vod se provádí pro vybrané kontrolní profily v oblasti povodí a obsahuje porovnání kvantitativních stavů povrchových vod podle účelu za daný časový interval a stanoví profily bilančně napjaté a pasivní.
(2) Hodnocení minulého kalendářního roku popisuje nakládání s povrchovými vodami a zjišťuje příčiny napjatého nebo pasivního bilančního stavu a nedodržení povoleného nakládání s vodami a obsahuje také přehled
a) měřených průtoků povrchové vody ve vybraných vodoměrných stanicích ovlivněných nakládáním s vodami,
b) změn objemů povrchové vody vzduté nebo akumulované vodními díly.
(3) Hodnocení současného stavu se provádí podle potřeby dané výsledky hodnocení minulého kalendářního roku v konkrétních kontrolních profilech a porovnává
a) hodnoty odběrů vody a vypouštění vody v minulém kalendářním roce,
b) hodnoty odběrů vody a vypouštění vody podle platných povolení podle § 8 odst. 1 vodního zákona nebo podle předchozích předpisů

s přirozenými průtoky a ovlivněnými průtoky simulovaným hospodařením s vodou ve vodních nádržích v delším výpočtovém období.
(4) Hodnocení výhledového stavu se sestavuje jednou za šest let a porovnává hodnoty výhledových odběrů vody a vypouštění vody s přirozenými průtoky a ovlivněnými průtoky simulovaným hospodařením s vodou ve vodních nádržích v delším výpočtovém období.
(5) Vybrané kontrolní profily tvoří zejména
a) vybrané profily ze státní monitorovací sítě vodoměrných stanic ovlivněných nakládáním s vodami,
b) závěrné profily významných vodních toků v oblastech povodí,
c) vybrané profily na hraničních vodních tocích.
(6) Seznam vybraných kontrolních profilů, ve kterých je zpracováno hodnocení množství povrchových vod, je vždy součástí výstupu hodnocení množství povrchových vod.
§ 7
Obsah a způsob hodnocení jakosti povrchových vod
(1) Hodnocení jakosti povrchových vod se zpracovává pro jednotlivé účely využití povrchových vod. Hodnocení se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti povrchové vody vypočtených z naměřených hodnot s hodnotami ukazatelů přípustného stupně znečištění povrchových vod a s jinými limitními hodnotami pro různé druhy využívání povrchových vod. Pro hodnocení se využívají rovněž informace o množství těchto vod.
(2) Hodnocení jakosti povrchových vod se provádí v síti profilů sledování jakosti povrchových vod za daný časový interval. Pro hodnocení současného stavu je tato síť podle potřeby doplňována o vybrané profily sledované správci povodí a o profily se sledováním makrozoobentosu.3)
(3) Hodnocení minulého kalendářního roku obsahuje vyhodnocení průběhu hospodaření s vodou v minulém kalendářním roce z hlediska jakosti vody v tocích. Vstupními údaji jsou skutečné (měřené) hodnoty sledovaných ukazatelů jakosti povrchových vod v profilech sítě sledování jakosti povrchových vod, údaje z evidence vypouštění vod a výstupy hydrologické bilance jakosti vody. Způsob zpracování těchto údajů je statistická a věcná analýza jakosti vod v jednotlivých profilech sledování jakosti povrchových vod.
(4) Hodnocení současného stavu se zpracovává na základě údajů za zpravidla šestileté období (minimálně tříleté) v síti profilů sledování jakosti povrchových vod rozšířené podle potřeby o profily sledované správci povodí a dále v účelové síti profilů, ve kterých se sleduje makrozoobentos, a případně v dalších vybraných profilech.
(5) Hodnocení výhledového stavu se zpracovává variantně s vymezením očekávaných hospodářských, případně legislativních změn. Způsob zpracování je analogický hodnocení současného stavu.
(6) Výstupy bilančního hodnocení jakosti povrchových vod jsou podkladem pro klasifikaci chemického a ekologického stavu v síti profilů sledování jakosti povrchových vod.
§ 8
Obsah a způsob hodnocení množství podzemních vod
(1) Hodnocení minulého kalendářního roku obsahuje údaje o odběrech podzemních vod za minulý kalendářní rok ve všech hydrogeologických rajonech a přehled o zdrojích (průměrné dlouhodobé a roční hodnoty základního odtoku) v hydrogeologických rajonech s vyhodnocením zdrojů podzemních vod.
(2) Hodnocení současného stavu obsahuje stanovení množství podzemních vod ve významných hydrogeologických rajonech na základě porovnání skutečných nebo povolených odběrů podzemních vod s hodnotou zdrojů podzemních vod dlouhodobého charakteristického období a hodnotou zdrojů podzemních vod za minulý kalendářní rok v měsíčním intervalu.
(3) Výhledové hodnocení množství podzemních vod obsahuje hodnocení množství podzemních vod ve významných hydrogeologických rajonech porovnáním odhadovaných, případně plánovaných odběrů podzemních vod s dlouhodobými průměrnými a minimálními hodnotami zdrojů podzemních vod. Výhledové hodnocení množství podzemních vod se zpracovává jednou za šest let.
(4) Hodnocení množství podzemních vod je pro hodnocení minulého kalendářního roku zpracováváno ve všech hydrogeologických rajonech, pro hodnocení současného stavu a výhledové hodnocení množství podzemních vod pouze ve významných hydrogeologických rajonech. Seznam významných hydrogeologických rajonů je součástí výstupů hodnocení množství podzemních vod.
§ 9
Obsah a způsob hodnocení jakosti podzemních vod
(1) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí ve všech hydrogeologických rajonech.
(2) Hodnocení jakosti podzemních vod se provádí za minulý kalendářní rok na základě údajů o jakosti podzemních vod podle § 22 odst. 2 vodního zákona a výstupů hydrologické bilance jakosti vod. Hodnocení se provádí porovnáním charakteristických hodnot zjištěných ukazatelů jakosti podzemních vod vypočtených z naměřených hodnot s limitními hodnotami ukazatelů jakosti podzemních vod.
Rozsah a způsob ohlašování údajů pro vodní bilanci
(K § 22 odst. 2 vodního zákona)
§ 10
Rozsah ohlašovaných údajů
(1) Odběratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo povrchové vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 000 000 m3, (dále jen „povinný subjekt”) ohlašují údaje pro vodní bilanci v rozsahu a četnosti uvedené v tiskopisech, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.
(2) Minimální požadovaná četnost měření jakosti odebíraných povrchových a podzemních vod, přírodních léčivých vod nebo přírodních minerálních vod a vod, které jsou vyhrazenými nerosty, je uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 11
Způsob ohlašování údajů
(1) K ohlášení údajů pro vodní bilanci použije povinný subjekt tiskopis zaslaný příslušným správcem povodí. V tomto tiskopisu správce povodí uvede jemu známé identifikační a popisné údaje vycházející z údajů pro vodní bilanci ohlášených za minulý kalendářní rok.
(2) K ohlášení údajů pro vodní bilanci použije povinný subjekt, který využívá přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, tiskopis, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, popřípadě v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) V případě, kdy povinný subjekt neobdrží tiskopis podle odstavce 1, použije povinný subjekt k ohlášení údajů pro vodní bilanci příslušný tiskopis, jehož vzor je uveden v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce.
(4) Povinný subjekt zašle vyplněné tiskopisy s údaji pro vodní bilanci za kalendářní rok příslušnému správci povodí do 31. ledna následujícího kalendářního roku. K ohlášení údajů pro vodní bilanci je možno použít i elektronickou formu předání údajů, na které se povinný subjekt předem dohodne s příslušným správcem povodí. Předávané údaje pro vodní bilanci v listinné podobě musí být potvrzeny razítkem a podpisem statutárního orgánu povinného subjektu, popřípadě k tomu jím zmocněného zástupce, údaje předávané elektronickou formou musí být potvrzeny elektronickým podpisem statutárního orgánu povinného subjektu.
§ 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr:
Ing. Fencl v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 431/2001 Sb.
 
 
 
 
ROK XXXX
Odběr podzemní vody -
název odběru:
 
název jímacího zařízení:
 
druh ekonomické činnosti:
Trvalý pobyt - sídlo povinného subjektu:
Trvalý pobyt - sídlo provozovatele:
 
 
IČ:
IČ:
OKEČ:
OKEČ:
 
 
01
Identifikační číslo odběru podzemní vody
 
 
 
02
Horní maticové číslo úseku toku
 
Číslo polohy úseku toku
 
03
Číslo hydrologického pořadí
 
 
 
 
04
Hydrogeologický rajón
 
 
 
 
05
Okres / Obec / Katastrální území
 
 
 
06
Původ odebírané vody
&#; hlubinná
&#; mělká
&#; není určen
 
07
Způsob zachycení vody
 
 
&#; studna (vrt)
&#; jiný
08
Způsob úpravy vody
&#; bez úpravy
&#; dezinfekce
&#; jiná
 
09
Způsob stanovení hodnot odběru
&#; měření
&#; výpočet
&#; odvození
&#; odhad
10
Počet / Typ / Kapacita jímacích zařízení v l/s
 
 
 
11
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody
 
 
 
 
vydal:
 
 
dne:
 
pod čj.:
 
 
platnost do:
 
v množství:
_______l/s
 
 
_______max. l/s
 
 
_______tis. m3/měs.
 
 
_______tis. m3/rok
 
pro účel:
 
 
 
 
12
Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
 
 
 
vydal:
 
dne:
 
 
 
pod čj.:
 
 
 
 
13
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody
Ano / Ne
14
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Ano / Ne
15
V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa odběru
Ano / Ne
 
Vyřizuje:
Datum:
 
Telefon:
Razítko a podpis:
 
Fax:
 
 
e-mail:
 
 
 
Identifikační číslo odběru povrchových vod
 
 
 
 
 
 
ODBĚR PODZEMNÍ VODY (v tis. m3/měs. - zaokrouhleno na jedno desetinné místo)
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
výhled 5 let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČET HODIN ODBĚRU(zaokrouhleno na celé hodiny)
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKOST ODEBÍRANÉ PODZEMNÍ VODY (v mg/l)
 
datum
chloridy
sírany
amonné ionty
dusičnany
CHSKMn
měď
kadmium
olovo
pH
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYUŽITÍ ODEBRANÉ VODY (v tis. m3/měs. z celkového množství)
 
pro průtočné chlazení
pro cirkulační chlazení
pro závlahy
pro živočišnou výrobu
pro průmy-slovou technologii
pro vodo-vody (věř. spotřebu)
ostatní odběry
PLZ PMV
celkem
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTŘEBA VODY (v tis. m3/měs. z celkového množství)
23
množství vody dodané konečnému uživateli, bez spotřeby vody při úpravě a beze ztrát v rozvodech
 
____________________________
**) vyplní správce povodí
 
Vysvětlivky k tiskopisu ODBĚR PODZEMNÍ VODY v příloze č. 1
Tiskopis se vyplňuje samostatně pro každý odběr podzemní vody. Výjimečné se vyplňuje jeden tiskopis pro více odběrů v případě, jedná-li se o odběr vody z jednoho zdroje, uskutečněný větším počtem jímacích objektů, jejichž identifikační údaje, uváděné v prvních šesti řádcích tabulky na první straně tiskopisu, jsou stejné.
 
 
První strana tiskopisu

Identifikační údaje uvedené v záhlaví tiskopisu;
 
 
•
název odběru: celý název odběru, včetně upřesnění místa odběru podzemní vody, tj. název provozovatele + místo odběru (např. 1. JVS Ledenice), nikoliv název zásobovaného místa z tohoto zdroje; názvy nezkracovat do neznámých zkratek;
•
název jímacího zařízení: např. studna S1, S2, S5, S6, vrt VD1, vrt + zářez;
•
druh ekonomické činnosti: vypsat slovně podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Českého statistického úřadu (dále ČSÚ);
•
Trvalý pobyt - sídlo povinného subjektu: úplná adresa povinného subjektu;
•
Trvalý pobyt - sídlo provozovatele: úplná adresa povinným subjektem zmocněného zástupce (dále jen provozovatel);
•
IČ (identifikační číslo): identifikační číslo povinného subjektu;
•
OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické činnosti povinného subjektu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ;
•
IČ (identifikační číslo): identifikační číslo provozovatele;
•
OKEČ (druh ekonomické činností): číselný kód druhu ekonomické činnosti provozovatele podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ;

Identifikační údaje uvedené v tabulce na první straně tiskopisu;
01
Identifikační číslo odběru: přiřazuje příslušný správce povodí;
02
Horní maticové číslo úseku toku: identifikátor polohy místa odběru podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
 
Číslo polohy na úseku toku: identifikátor polohy místa odběru podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
03
Číslo hydrologického pořadí: číslo dílčího povodí, ve kterém je umístěn odběr podzemní vody (podle posledního vydání základní vodohospodářské mapy v měř. 1:50000);
04
Hydrogeologický rajón: číselné označení hydrogeologického rajónu, ve kterém se uskutečňuje odběr podzemní vody (podle mapové přílohy SVP ČSR);
05
Okres / Obec / Katastrální území: název okresu, název obce a název katastrálního území, ve kterém je umístěno místo odběru podzemní vody;
06
Původ odebírané vody: zaškrtnout převažující původ skutečně odebrané podzemní vody v minulém roce;
07
Způsob zachycení vody: zaškrtnout odpovídající způsob zachycení podzemní vody;
08
Způsob úpravy vody: zaškrtnout odpovídající způsob úpravy odebrané podzemní vody;
09
Způsob stanovení hodnot odběru: zaškrtnout odpovídající způsob stanovení skutečně odebraného množství podzemní vody v minulém roce;
10
Počet / Typ / Kapacita jímacích zařízení: uvede se počet a typ jímacích zařízení (např. 4 studny, 1 vrt) a celková kapacita jímacích zařízení (např. 3,5 l/s);
11
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody: údaje z posledního platného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
 
vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
 
pod č. j. : číslo jednací rozhodnutí;
 
dne: datum vydání rozhodnutí;
 
platnost do: datum ukončení platnosti rozhodnutí;
 
v množství: povolené hodnoty množství odebrané podzemní vody (v předepsaných jednotkách);
 
pro účel: účel využití vody uvedený v rozhodnutí;
 
U odběrů z přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod se uvedou údaje z platného povolení k využívání zdroje vydaného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon);
12
Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje: údaje z posledního platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
 
vydal: zkratka názvu vodoprávního úřadu;
 
pod č. j. : číslo jednací rozhodnutí;
 
dne: datum vydání rozhodnutí;
 
Týká se též ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod;
13
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody, případně povolení k využívání zdroje vydaného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 164/2001 Sb., (lázeňský zákon);
14
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, případně doklad o stanovení ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod;
15
V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa odběru: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zakreslení místa (míst) odběru podzemní vody. Nově evidovaným povinným subjektům (u ostatních povinných subjektů pouze v případě potřeby upřesnění místa odběru) předá správce povodí kopii výseku základní vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000 se žádostí o zakreslení místa (míst) odběru podzemní vody. Tuto mapu, s výrazně zakresleným místem (místy) odběru podzemní vody, zašle provozovatel spolu s vyplněným tiskopisem zpět správci povodí.
 
 
Vyřizuje: - jméno odpovědného pracovníka;
Telefon: - číslo telefonu odpovědného pracovníka;
Fax: - číslo faxu odpovědného pracovníka;
e-mail: e-mailová adresa odpovědného pracovníka;
Datum: datum vyplnění tiskopisu;
Razítko a podpis: razítko povinného subjektu, případně provozovatele a podpis odpovědného pracovníka.
 
Druhá strana tiskopisu

Tato strana není předem vyplněna, a provozovatel ji vyplní hodnotami podle skutečnosti za předchozí rok a předpokládaného výhledu.

Identifikační číslo odběru viz první strana tiskopisu - přiřazuje příslušný správce povodí;
16
Odběr podzemní vody: množství odebrané podzemní vody v jednotlivých měsících a celkový součet pro uvedený rok (skutečnost za předchozí rok), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené najedno desetinné místo;
17
Odběr podzemní vody: množství odebrané podzemní vody v jednotlivých měsících a celkový součet pro uvedený rok (plán pro příští rok), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené najedno desetinné místo;
18
Odběr podzemní vody: množství odebrané podzemní vody v jednotlivých měsících a celkový součet pro uvedený rok (pětiletý výhled), hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené na jedno desetinné místo;
19
Počet hodin odběru: počet hodin v jednotlivých měsících a celkový součet za předchozí rok, hodnoty vyplnit zaokrouhlené na celé hodiny;
20 - 21
Jakost odebírané podzemní vody: datum odběru vzorku podzemní vody a zjištěné hodnoty jakosti v jednotkách mg/l pro ukazatele uvedené v záhlaví sloupců. Pokud byly sledovány i další ukazatele, uvést u nich zjištěné hodnoty do volných sloupců. Zkratky v záhlaví sloupců a metody stanovení ukazatelů (ve znění případně novelizovaného předpisu):
 
chloridy
ČSN ISO 9297 (75 7420), ČSN 830520-11
 
sírany
ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391)
 
 
ČSN ISO 9280 (75 7476)
 
amonné ionty
ČSN ISO 7 150-1,2 (75 7451)
 
 
ČSN EN ISO 11 732 (75 7454)
 
 
ČSN ISO 5664 (75 7449)
 
dusičnany
ČSN ISO 7890-1,2,3 (75 7453)
 
CHSKMn
chemická spotřeba kyslíku manganistanem
 
 
ČSN EN ISO 8467 (75 7519)
 
měď
ČSN ISO 8288 (75 7382)
 
 
ČSN 830520-44
 
kadmium
ČSN ISO 8288 (75 7382)
 
 
ČSN EN ISO 596 1(75 74 18)
 
olovo
ČSN 830520-43
 
 
ČSN ISO 8288 (75 7382)
 
pH
ČSN ISO 10523;
22
Využití odebrané vody: množství odebrané podzemní vody pro jednotlivé kategorie užívání vody v tisících m3 z celkového ročního množství uvedeného v řádku 16 (hodnoty vyplnit zaokrouhlené na jedno desetinné místo), zkratka PLZ znamená „přírodní léčivé zdroje”, zkratka PMV znamená „zdroje přírodních minerálních vod”;
23
Potřeba vody: množství podzemní vody, dodané za předchozí rok konečnému uživateli (uživatelům), a to bez spotřeby vody při úpravě a beze ztrát v rozvodech (hodnoty vyplnit v tisících m3, zaokrouhlené najedno desetinné místo).
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 431/2001 Sb.
 
 
 
 
ROK XXXX
Odběr povrchové vody -
název odběru:
 
místo odběru:
 
druh ekonomické činnosti:
Trvalý pobyt - sídlo povinného subjektu:
Trvalý pobyt - sídlo provozovatele:
 
 
IČ:
IČ:
OKEČ:
OKEČ:
 
 
01
Identifikační číslo odběru povrchové vody
 
 
 
02
Horní maticové číslo úseku toku
 
Číslo polohy úseku toku
 
03
Číslo hydrologického pořadí
 
 
 
 
04
Název vodního toku
 
 
 
 
05
Říční kilometr
 
 
 
 
06
Břeh
&#; Levý
&#; Střed
&#; Pravý
07
Okres / Obec / Katastrální území
 
 
 
08
Způsob stanovení hodnot odběru
&#; měření
&#; výpočet
&#; odvození
&#; odhad
09
Kóta odběrného zařízení v m n.m. (Balt po vyrovnaní)
10
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody
 
 
 
 
vydal:
 
 
dne:
 
pod čj.:
 
 
platnost do:
 
v množství:
_______l/s
 
 
_______max. l/s
 
 
_______tis. m3/měs.
 
 
_______tis. m3/rok
 
pro účel:
 
 
 
 
11
Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
 
 
 
vydal:
 
dne:
 
 
 
pod čj.:
 
 
 
 
12
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody
Ano / Ne
13
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
Ano / Ne
14
V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa odběru
Ano / Ne
 
Vyřizuje:
Datum:
 
Telefon:
Razítko a podpis:
 
Fax:
 
 
e-mail:
 
 
 
Identifikační číslo odběru povrchových vod
 
 
 
 
 
 
ODBĚR POVRCHOVÉ VODY (v tis. m3/měs. - zaokrouhleno na jedno desetinné místo)
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
výhled 5 let
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POČET HODIN ODBĚRU(zaokrouhleno na celé hodiny)
 
rok**)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
celkem
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYUŽITÍ ODEBRANÉ VODY (v tis. m3/měs. z celkového množství)
 
pro průtočné chlazení
pro cirkulační chlazení
pro závlahy
pro živočišnou výrobu
pro průmy-slovou technologii
pro vodo-vody (věř. spotřebu)
ostatní odběry
celkem
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTŘEBA VODY (v tis. m3/měs. z celkového množství)
20
množství vody dodané konečnému uživateli, bez spotřeby vody při úpravě a beze ztrát v rozvodech
 
____________________________
**) vyplní správce povodí
 

Část B k tiskopisu Odběr povrchové vody
 
 
Identifikační číslo odběru povrchových vod
 
 
 
 
 
 

JAKOST ODEBÍRANÉ POVRCHOVÉ VODY
 
Datum odběru
ukazatel
teplota vody
pH
konduk-tivita
BSK5
CHSKCr
N-NH4+
N-NO3-
Pcelk.
 
 
 
 
 
jednotka
°C
-
mS/m
mg/1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky k tiskopisu ODBĚR POVRCHOVÉ VODY v příloze č. 2

Tiskopis se vyplňuje samostatné pro každý odběr povrchové vody. Výjimečně se vyplňuje jeden tiskopis pro více odběrů v případě, jedná-li se o odběr vody z jednoho zdroje, uskutečněný větším počtem jímacích objektů, jejichž identifikační údaje, uváděné v prvních šesti řádcích tabulky na první straně tiskopisu, jsou stejné.

První strana tiskopisu

Identifikační údaje uvedené v záhlaví tiskopisu;
•
název odběru: celý název odběru, včetně upřesnění místa odběru povrchové vody, tj. název provozovatele + místo odběru (např. VHS Benešov Vlašim ÚV); názvy nezkracovat do neznámých zkratek;
•
místo odběru: např. odběr z vodního toku, z vodní nádrže, z přivaděče, případně z jiného zdroje;
•
druh ekonomické činnosti: vypsat slovně podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Českého statistického úřadu (dále ČSÚ);
•
Trvalý pobyt - sídlo povinného subjektu: úplná adresa povinného subjektu;
•
Trvalý pobyt - sídlo provozovatele: úplná adresa povinným subjektem zmocněného zástupce (dále jen provozovatel);
•
IČ (identifikační číslo): identifikační číslo povinného subjektu;
•
OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické činnosti povinného subjektu podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ;
•
IČ (identifikační číslo): identifikační číslo provozovatele;
•
OKEČ (druh ekonomické činnosti): číselný kód druhu ekonomické činnosti provozovatele podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ;

Identifikační údaje uvedené v tabulce na první straně tiskopisu;
01
Identifikační číslo odběru: přiřazuje příslušný správce povodí;
02
Horní maticové číslo úseku toku: identifikátor polohy místa odběru podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
 
Číslo polohy na úseku toku: identifikátor polohy místa odběru podle Strukturálního modelu povodí a vodních toků;
03
Číslo hydrologického pořadí: číslo dílčího povodí, ve kterém je umístěn odběr povrchové vody (podle posledního vydání základní vodohospodářské mapy v měř. 1:50000);
04
Název vodního toku: název vodního toku, na kterém je umístěn odběr povrchové vody;
05
Říční kilometr: říční kilometr vodního toku, na kterém je umístěn odběr povrchové vody;
06
Břeh: zaškrtnout odpovídající břeh, na kterém je umístěn odběrný objekt;
07
Okres / Obec / Katastrální území: název okresu, název obce a název katastrálního území, ve kterém je umístěn odběr povrchové vody;
08
Způsob stanovení hodnot odběru: zaškrtnout odpovídající způsob stanovení skutečně odebraného množství povrchové vody v minulém roce;
09
Kóta odběrného zařízení v m n.m.: kóta odběrného zařízení v metrech nad mořem, výško\y systém Balt po vyrovnání;
10
Rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody: údaje z posledního platného rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
 
vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu;
 
pod č. j.: číslo jednací rozhodnutí;
 
dne: datum vydání rozhodnutí;
 
platnost do: datum ukončení platnosti rozhodnutí;
 
v množství: povolené hodnoty množství odebrané povrchové vody (v předepsaných jednotkách);
 
pro účel: účel využití vody, uvedený v rozhodnutí;
11
Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje: údaje z posledního platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vydal: zkratka názvu příslušného vodoprávního úřadu; pod č. j. : číslo jednací rozhodnutí; dne: datum vydání rozhodnutí;
12
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání rozhodnutí o povolení k odběru povrchové vody;
13
Žádáme o přiložení platného rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vodního zdroje: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zaslání rozhodnutí o stanovení ochranného pásma;
14
V příloze se předává kopie mapy k zakreslení místa odběru: správce povodí zaškrtne, zda požaduje zakreslení místa (míst) odběru povrchové vody. Nově evidovaným povinným subjektům (u ostatních povinných subjektů v případe potřeby upřesnění místa odběru) předá správce povodí kopii výseku základní vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000 se žádostí o zakreslení místa (míst) odběru povrchové vody. Tuto mapu, s výrazně zakresleným místem (místy) odběru povrchové vody, zašle provozovatel spolu s vyplněným tiskopisem zpět správci povodí
 
 
Vyřizuje: - jméno odpovědného pracovníka;
Telefon: - číslo telefonu odpovědného pracovníka;
Fax: - číslo faxu odpovědného pracovníka;
e-mail: e-mailová adresa odpovědného pracovníka;
Datum: datum vyplnění tiskopisu;
Razítko a podpis: razítko povinného subjektu, případně provozovatele a podpis odpovědného pracovníka.
 
Druhá strana tiskopisu
Část A k tiskopisu Odběr povrchové vody
Nahrávám...
Nahrávám...