dnes je 26.5.2024

Input:

Sekce právně ekonomická

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.4
Sekce právně ekonomická

Ing. Jindřich Stiebitz

V čele sekce právněekonomické stojí ředitel sekce.

Ve své činnosti je podřízen předsedovi ČBÚ. Tomu také plně odpovídá za výsledky práce své i práce jemu podřízených útvarů.

Ve své působnosti náměstek – ředitel sekce právněekonomické zejména:

Řídí a koordinuje

tvorbu právních předpisů a interních aktů řízení vydávaných ČBÚ,

práci legislativní komise ČBÚ pro přípravu právních předpisů a interních aktů řízení,

výkon činností na úseku plánování a řízení prací na realizaci úkolů výzkumu a vývoje v oblasti hornictví.

Zajišťuje spolupráci s legislativními útvary vlády ČR a Parlamentu ČR.

Řídí, koordinuje a kontroluje výkon činnosti jemu podřízených útvarů ČBÚ.

Před předložením předsedovi ČBÚ ve spolupráci s 1. náměstkem – ředitelem sekce báňskotechnické posuzuje

návrhy zákonů, nařízení vlády a jiných právních předpisů, opatření ČBÚ, stanovisek, výkladů a upozornění,

interní akty řízení, metodické pokyny a jiná zásadní rozhodnutí, kterými je upravována a řízena činnost útvarů ČBÚ a OBÚ.

Odbor III. – právní a legislativní

V čele odboru práva a legislativy stojí ředitel odboru, který řídí jeho činnost a plně za ni odpovídá. V rámci jemu svěřené působnosti je oprávněn samostatně rozhodovat a zastupovat SBS navenek. Ve své činnosti je podřízen náměstkovi – řediteli sekce právněekonomické. Tomu také plně odpovídá za výsledky práce své i práce jemu podřízeného útvaru.

Do náplně činnosti odboru náleží plnění legislativních úkolů a některých správních činností státní báňské správy, přípravy smluv a interních aktů řízení a dále zejména:

 • spoluzodpovídá za přípravu, projednání a vydávání právních předpisů ČBÚ,

 • připravuje stanoviska ČBÚ k legislativním návrhům předpisů jiných orgánů státní správy,

 • spolupracuje s ostatními technickými odbory ČBÚ při jimi vedeném správním řízení o odvoláních do rozhodnutí OBÚ,

 • zastupuje ČBÚ, popř. OBÚ v řízeních před soudem a zpracovává k tomu potřebné podkladové materiály,

 • zpracovává plán legislativních prací a provádí jeho kontrolu,

 • zajišťuje a vede ústřední dokumentaci předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů, Ústředním věstníku ČR, Věstníku vlády apod.,

 • zajišťuje dokumentaci rozhodnutí soudů, pokud SBS byla stranou v řízení,

 • zpracovává přehled platných právních předpisů vydaných v působnosti ČBÚ,

 • spolupracuje s kanceláří úřadu v záležitostech Evropské unie.

Pracoviště kompatibility s právem EU je součástí legislativně-právního odboru. Není organizační jednotkou ve smyslu organizační struktury SBS. Činnost pracoviště kompatibility s právem ES organizuje a řídí vedoucí pracoviště, který je ve své činnosti podřízen a plně odpovědný řediteli III. odboru ČBÚ.

Hlavní náplní pracoviště kompatibility je :

 • institucionálně zajišťovat proces integrace České republiky do Evropské unie, včetně harmonizace právního řádu ČR s právním řádem EU v rámci působnosti ČBÚ,

 • vést dokumentaci a evidenci zahraničních právních předpisů EU v oboru působnosti SBS,

 • zajišťovat překlady zahraničních předpisů EU pro oblast působnosti SBS,

 • zastupovat SBS při jednání v rámci EU.

Odbor IV. – ekonomiky a správy majetku

V čele tohoto odboru je ředitel, který řídí jeho činnost a plně za ni odpovídá.

V rámci jemu svěřené působnosti je oprávněn samostatně rozhodovat a zastupovat SBS navenek. Ve své činnosti je podřízen náměstkovi – řediteli sekce právně-ekonomické. Tomu také plně odpovídá za výsledky práce své i práce jemu podřízených pracovišť.

Referát ekonomiky zahrnuje činnost: – účtárny ČBÚ,
– pokladny ČBÚ.

Odbor V. – výzkumu a vývoje

V čele odboru výzkumu a vývoje stojí ředitel odboru, který řídí jeho činnost a plně za ni odpovídá.V rámci jemu svěřené působnosti je oprávněn

Nahrávám...
Nahrávám...