dnes je 15.7.2024

Input:

Příklady realizace

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2.2 Příklady realizace

Ing. Pavlína Vršková

V této části budeme popisovat konkrétní příklady řešení jednotlivých výše uvedených požadavků SMBOZP, sankce, které připadají v úvahu v případě nedodržení (legislativních) požadavků na tuto oblast, dále příklady auditování SMBOZP včetně neshod, nápravných a preventivních opatření a principy zlepšování SMBOZP.

Praktická aplikace jednotlivých prvků SMBOZP

v kapitole č. 4 mezinárodního standardu OHSAS 18001 jsou vyspecifikovány všechny prvky systému, jež je nutné splnit pro udělení oficiálního prohlášení o shodě plněním tohoto standardu.

Všeobecné požadavky

Bod 4.1 mezinárodního standardu OHSAS 18001 - VŠEOBECNÉ POŽADAKY - vyžaduje, aby organizace měla vytvořen a i nadále udržovala systém managementu BOZP podle všech (následujících) bodů tohoto standardu.

V každé organizaci, která chce splnit všechny tyto požadavky, je nezbytné celý tento systém vytvořit, nastavit fungující mechanismy, tento systém stále rozvíjet a kontrolovat, je-li stále fungující, a v neposlední řadě tento systém neustále zlepšovat.

Funkčnost, rozsah a složitost celého systému jsou vždy závislé na velikosti organizace a na zaměření organizace (trochu jinak bude nastaven systém u stavební či strojařské firmy a trochu jinak bude např. u firmy, která podniká v oblasti dopravy).

Organizace si dále může dobrovolně zvolit, zda systém zavede v celé společnosti nebo zda požadavky tohoto standardu bude uplatňovat „pouze“ v určité provozní jednotce nebo činnosti organizace.

Při rozhodnutí organizace neuplatnit požadavky v celé společnosti je třeba mít na mysli, jakým způsobem se projeví vyřazení ostatních jednotek ze systému - ovlivnění bezpečnosti vlastních zaměstnanců, nebo dokonce i bezpečnosti zainteresovaných stran a vliv na celkové fungování organizace. Celkovým splněním tohoto bodu by měl být zavedený, fungující a neustále se zlepšující systém managementu BOZP, který by měl organizaci pomáhat a zvyšovat její výkonnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Politika BOZP

Co si vůbec představit pod pojmem POLITIKA?

Pod pojmem politika se skrývají celkové záměry a zaměření organizace, deklarování těchto záměrů a veřejné vyřčení toho, jaký má organizace strategický záměr. To, je-li politika zaměřena na oblast bezpečnosti práce, jakosti nebo životního prostředí, je zřejmé jak z názvu - politika jakosti, politika BOZP apod., tak zejména z obsahu této politiky.

Pro splnění požadavku 4.2 Politika BOZP je nutné, aby organizace měla politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která je schválena jejím vrcholovým vedením a která jasně uvádí celkové cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zároveň v ní byl zahrnut závazek ke zvyšování výkonnosti systému ochrany zdraví a bezpečnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí podle mezinárodního standardu OHSAS 18001 odpovídat povaze a rozsahu rizik BOZP, musí obsahovat závazek k neustálému zlepšování a závazek plnit požadavky příslušné platné legislativy BOZP a jiné požadavky, ke kterým se organizace přihlásila. Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dokumentována, udržována a také uplatňována.

Všichni zaměstnanci organizace, která chce plnit požadavky výše uvedeného standardu, by s vydanou politikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci měli být seznámeni. Záměrem není, aby zaměstnanci znali politiku BOZP slovo od slova. Sdělování politiky BOZP zaměstnancům by mělo být prováděno se záměrem vytvořit u těchto zaměstnanců povědomí o jejich povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Takto vytvořená a dokumentovaná politika BOZP musí být přezkoumávána z hlediska zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.

Platná politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být dostupná zainteresovaným stranám. Pod pojmem zainteresovaná strana si můžeme představit jakoukoli osobu či skupinu (interní či externí), které se dotýká plnění BOZP dané organizace nebo na ni výsledky tohoto řízení jakýmkoli jiným způsobem působí nebo ji nějakým způsobem ovlivňují. Mnoho organizací tento požadavek řeší jednoduchým a elegantním způsobem, a to zveřejněním své politiky BOZP na svých internetových stránkách.

Organizace, které své webové stránky nemají zpracované, řeší většinou tento požadavek umístěním tištěné politiky BOZP do vrátnice organizace, kde si ji může jakýkoli zájemce vyzvednout, či zasíláním tištěné verze svým obchodním partnerům. Obecně se nedoporučuje zasílat politiku BOZP hromadně všem, ale pouze na vyžádání.

Ze správně zpracované politiky BOZP by měl být cítit závazek, že vrcholové vedení vede organizaci směrem k správnému řízení systému BOZP a že tato politika vytváří celkové povědomí o směru řízení a zároveň určuje zásady fungování organizace.

Pokud chce organizace vytvořit vyhovující politiku BOZP, měla by brát v úvahu prvky, jako jsou politika a cíle, které se vztahují k podnikání organizace, právní a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují, stejně jako požadavky jiných zainteresovaných stran. Další prvky, na které by se organizace měla zaměřit, je například nebezpečí v oblasti BOZP, minulá a současná výkonnost organizace v této oblasti, příležitosti a potřeby pro neustálé zlepšování a nemělo by se také zapomínat na neméně důležitý, nebo dokonce na jeden z nejvíce důležitých prvků, a to na potřebné zdroje, bez kterých by organizace nemohla vůbec fungovat.

Při vytváření politiky BOZP by se také nemělo zapomínat na jakékoli zaevidované nebo zaregistrované příspěvky, ať už příspěvky zaměstnanců, nebo příspěvky dodavatelů a dalších externích pracovníků. Takto vytvořenou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by mělo vrcholové vedení organizace aktivně podporovat.

Jako malá ukázka zpracované politiky BOZP je níže uveden příklad:

Příklad
Společnost PLATONIKEXPRES je jedním z největších a tradičních výrobců plastových a ocelových nádob.

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci pokládáme za prioritní pro dosažení úspěšnosti a prosperity naší společnosti a zvyšování konkurenceschopnosti na tuzemském a zahraničním trhu.

Naším cílem je zajistit a neustále zvyšovat pracovní pohodu a kulturu práce ve společnosti v návaznosti na vyhlášené politiky jakosti a EMS. Vytvářet a i nadále udržovat vhodné pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance a také spolupracovat na jejich seberealizaci.

Vedení společnosti PLATONIKEXPRES rozhodlo v zájmu zvyšování a zlepšování úrovně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásit v souladu se strategickými záměry, s politikou jakosti a EMS a s cíli společnosti tuto politiku BOZP.

 • Pečlivou prevencí předcházet haváriím, skoronehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na ochranu a zdraví zaměstnanců.

 • Plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

 • Vytvářet a udržovat podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik za účelem jejich odstranění nebo omezení.

 • Zpracovat a řídit se instrukcemi pro případ zdolávání mimořádných událostí a jiných vážných nebezpečí.

 • Upřednostňovat takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy v oblasti BOZP, a zabezpečit a prosazovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů.

 • Věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody.

 • Neustále zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 • Maximálně využívat a neustále zlepšovat systém vzdělávání zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných znalostí, motivace a odpovědnosti v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti PLATONIKEXPRES se zavazuje:

 • zajistit odpovídající zdroje pro systém řízení BOZP a vytvářet podmínky umožňující prosazování a plnění vyhlášené politiky BOZP a stanovených cílů,

 • pravidelně přezkoumávat vhodnost a přiměřenost této politiky.

Od zaměstnanců společnost očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené politiky BOZP a že se budou aktivně podílet na její realizaci za účelem neustálého zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za naplněné této politiky nese zodpovědnost každý zaměstnanec.

Proto, aby byl systém řízení BOZP, a tím pádem i politika BOZP úspěšná a funkční, je zapojení a závazek zaměstnanců životně důležitý.

Je třeba, aby si zaměstnanci byli schopni uvědomit jejich vliv na management BOZP a na kvalitu jejich vlastního pracovního prostředí.

Pod takto stanovenou politikou BOZP by neměl chybět datum a podpis vrcholového vedení.

Plánování

Plánování pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a řízení rizik

Co to vůbec nebezpečí je? Jak vypadá riziko? Pro porozumění následující kapitole je velice důležité pochopit tyto pojmy. Jaký je vůbec rozdíl mezi nebezpečím a rizikem?

Slovo NEBEZPEČÍ je vysvětlováno jako:

 • zdroj nebo situace s možností, že může dojít ke zranění osob nebo poškození zdraví či může dojít ke způsobení škody, škody na majetku, poškození pracovního prostředí nebo jejich kombinaci.

Obecně lze říci, že nebezpečí je stav, kdy se může

Nahrávám...
Nahrávám...