dnes je 19.10.2021

Input:

Návrh novely nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

12.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Návrh novely nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Ministerstvo životního prostředí

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

Cílem navrhované právní úpravy je provedení částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice RED II”). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, dále jen směrnice „RED I”), jejíž částečná transpozice je provedena současným zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší”) a nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, v platném znění (dále jen „nařízení vlády”). Zákon o ochraně ovzduší a navazující nařízení vlády obsahují transpozici evropské legislativy ve vztahu ke kapalným biopalivům. Současný návrh přebírá tento princip a transponuje části týkající se problematiky kapalných biopaliv a ostatních kapalných paliv, která lze zohlednit do plnění povinností uvedených v zákoně o ochraně ovzduší. Ostatní části směrnice RED II budou transponovány předpisy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, které je gestorem směrnice RED II.

Toto nařízení vlády je vydáváno ve vazbě na novelu zákona o ochraně ovzduší, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou dne 15. září 2021 ve znění postoupeném Senátem (sněmovní tisk 870, nyní před podpisem prezidenta republiky). Novela zákona obsahuje:

  • povinnost dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty zajistit minimální podíl pokročilého biopaliva (nový 19f zákona o ochraně ovzduší). Tuto povinnost mohou splnit i pokročilými biopalivy dodanými v podobě čistých biopaliv, bioLPG a bioCNG/LNG.
    Vstupní suroviny pro výrobu těchto pokročilých biopaliv stanoví předkládané nařízení vlády. To také zahrnuje mezi náležitosti zprávy o emisích, kterou dodavatelé každoročně předkládají, nově i vyhodnocení splnění jejich povinnosti spočívající v daném podílu pokročilých biopaliv.

  • povinnost dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty zajistit minimální podíl energie z obnovitelných zdrojů (nový § 19g zákona o ochraně ovzduší). Tuto povinnost mohou splnit prostřednictvím biopaliv (ve všech možných formách), elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tzv. recyklovaných paliv a kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu.
    Navrhované nařízení vlády návazně blíže specifikuje tato paliva a zahrnuje mezi náležitosti zprávy o emisích, kterou dodavatelé každoročně předkládají, také vyhodnocení splnění cíle v povinném minimálním podílu OZE.

  • možnost dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty zohlednit do snížení emisí skleníkových plynů i tzv. recyklovaná paliva a kapalná a plynná paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu (nová písmena f) a g) v § 20 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).
    Požadavky na tato paliva, které vycházejí z požadavků transponované směrnice, jsou stanoveny v předkládaném návrhu nařízení vlády.

Předkládaný návrh nařízení vlády dále upravuje kritéria udržitelnosti biopaliv, neboť směrnicí RED II došlo k jejich dílčím změnám.

Návrh znění s komentářem z aplikace ODok

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne……….2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

Vláda nařizuje podle § 19f odst. 12, § 20 odst. 9 a § 21 odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb. a zákona č. …/2021 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se text „§ 19 odst. 12, § 20a odst. 7” nahrazuje textem „§ 19f odst. 12, § 20 odst. 9” a za slova „zákona č. 172/2018 Sb.” se vkládají slova „a zákona č. …/2021”.

Úvodní věta nařízení vlády se aktualizuje v návaznosti na návrh úpravy zmocňovacích ustanovení zákona (nová zmocnění i přesun dosavadních zmocnění do jiných ustanovení).

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.”.

Seznam implementovaných evropských předpisů se doplňuje o směrnici RED II.

3. V § 1 písmeno e) zní:

„e) seznam surovin pro výrobu pokročilých biopaliv,”.

Předmět právní úpravy provedené nařízením se upravuje tak, aby byl v souladu s nově navrženým zněním zákonných zmocnění.

5. Poznámka pod čarou č. 2 zní: „2) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.”

6. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) biologickým odpadem biologický odpad podle zákona o odpadech2),”

Dosavadní písmena b) až k) se označují jako písmena c) až l).

7. V § 2 se písmena f) a g) zrušují.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena f) až j).

Upravují se definice pojmů tak, aby byly v souladu se směrnicí RED II, a odstraňují se pak ty z nich, které bylo nutné přesunout přímo do zákona o ochraně ovzduší.

8. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a”.

9. V § 3 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a” nahrazuje slovy „, jedná-li se o zemědělskou biomasu, nebo § 4a, jedná-li se o lesní biomasu.”.

10. V § 3 odst. 1 se písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Směrnice RED II nově odlišuje skupinu požadavků zaměřených na zemědělskou biomasu a skupinu požadavků zaměřených na lesní biomasu. To bylo promítnuto do ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a do nového rozdělení v § 4 a 4a (viz dále). Spolu s tím byl také odstraněn požadavek na biomasu vypěstovanou na území členského státu Evropské unie plnit požadavky a normy stanovené společnými pravidly pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie, čímž zrovnoprávňuje podmínky pro pěstování biomasy v EU a třetích zemí. Zahrnutí tohoto kritéria do režimu udržitelnosti biomasy bylo dosud obsaženo na úrovni evropské legislativy, ale bylo vyhodnoceno jako nevhodné k dalšímu uplatňování.

11. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství splňují kritéria udržitelnosti, pokud vedle úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 a splnění kritérií udržitelnosti podle § 4 pěstitel biomasy systematicky monitoruje a cíleně zabraňuje negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě.”.

Doplněním kritéria je implementován článek 29 odst. 2 směrnice RED II, jehož cílem je řešit dopady využívání zemědělského odpadu pro výrobu biopaliv na kvalitu zemědělské půdy a uhlík v ní obsažený.

12. V § 3 odst. 3 písmena a) až c) znějí:

„a) 50 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu nejpozději 5. října 2015 včetně,

b) 60 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020 včetně, nebo

c) 65 % v případě biopaliv vyrobených ve zpracovatelském zařízení uvedeném do provozu 1. ledna 2021 nebo později.”.

13. V § 3 odst. 4 se na konci písmene a) doplňují slova „v případě, že hodnota e1 vypočítaná podle bodu 1 části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení je rovna nule nebo je nižší”.

14. V § 3 odst. 5 se číslo „83,8” nahrazuje číslem „94”.

Navrhovaná změna dává do souladu požadavky na úsporu emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v rámci celého životního cyklu biopaliv s požadavky obsaženými v článku 29 odst. 10 směrnice REDII. Zároveň byla na základě této směrnice upravena i hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenční fosilní pohonné hmoty z dosavadních 83,8 gCO2ekv/MJ na 94 gCO2ekv/MJ.

15. V nadpisu § 4 se za slovo „udržitelnosti” vkládá slovo „zemědělské”.

16. V § 4 se na začátku odstavce 1 vkládá slovo „Zemědělská”.

17. V § 4 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) vysoce biologicky rozmanitý les a jiné zalesněné plochy, které jsou druhově bohaté a neznehodnocené nebo byly orgánem k tomu příslušným v daném státě označeny jako vysoce biologicky rozmanité, ledaže je prokázáno, že získávání těchto surovin nezasahovalo do účelů ochrany přírody,”.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

18. V § 4 odst. 1 písm. c) bodu 1 se slova „čl. 7c odst. 5 ve spojení s čl. 7b odst. 3 písm. b) bod ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS” nahrazují slovy „čl. 30 odst. 4 ve spojení s čl. 29 odst. 3 písm. c) bod ii) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů”.

19. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

d) vysoce biologicky rozmanitý travní porost o rozloze větší než jeden hektar, a to

1. původní travní porost, který by bez lidského zásahu zůstal zachován jako takový a který stále vykazuje přirozené složení druhů a ekologické charakteristiky a procesy, nebo

2. travní porost, který by bez lidského zásahu nezůstal zachován jako travní porost a který je druhově bohatý a neznehodnocený a byl k tomu příslušným v daném státě označen jako vysoce biologicky rozmanitý, pokud není prokázáno, že získávání biomasy je nezbytné k uchování statusu vysoce biologicky rozmanitého travního porostu.”.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje

20. V § 4 se na začátku odstavců 2 a 4 vkládá slovo „Zemědělská”.

Směrnice REDII zpřísnila kritéria udržitelnosti biopaliv ve vztahu k půdě obsažená v původní směrnici REDI a rozšířila je i na lesní biomasu. Proto se navrhuje rozdělení kritérií do dvou částí – k zemědělské biomase (tj. § 4 v dosavadním znění s několika dílčími úpravami implementujícími směrnici RED II, čl. 29 odst. 3 až 5) a k lesní biomase (nový § 4a, viz níže). Písmeno d) v § 4 odst. 1 se vzhledem k množství menších dílčích změn nahrazuje jako celek.

21. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

㤠4a

Kritéria udržitelnosti lesní biomasy

(1) Lesní biomasa splňuje kritéria udržitelnosti, pokud právní předpisy státu, na jehož území byla vytěžena, zajišťují

a) legalitu provádění těžby a její vymáhání,

b) obnovu lesa ve vytěžených oblastech,

c) ochranu oblastí, které jsou mezinárodním či vnitrostátním právním předpisem nebo příslušným orgánem daného státu určeny pro účely ochrany přírody, včetně mokřadů a rašelinišť,

d) provádění těžby způsobem,

Nahrávám...
Nahrávám...