dnes je 22.1.2022

Input:

Logistický produkt

8.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.6 Logistický produkt

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Logistický produkt

Logistický produkt je definován svými vlastnostmi, parametry a dalšími znaky (obal, manipulace, informace spojené s produktem apod.), které ovlivňují řešení logistického systému. Proto za logistický produkt můžeme považovat každý produkt, při jehož vývoji, výrobě, spotřebě a likvidaci byly zohledněny logistické přístupy. Představuje-li logistický produkt základní objekt, který se pohybuje v logistickém řetězci, pak může nabývat různých dimenzí (stavů), a to:

  • u hmotného zboží (spotřební, průmyslové) - nabývá stavu vstupních surovin, polotovarů, skupin, montážních celků apod., které postupně přecházejí do finálního logistického produktu za účelem uspokojení potřeb konečného zákazníka,

  • u nehmotného produktu (služby) - se jedná většinou o nabídku finální služby. Důležitým a průvodním jevem pohybu logistického produktu v logistickém řetězci je pohyb informací.

Z pohledu základních znaků logistického myšlení můžeme vymezit dva typy logistického produktu:

  • Logistický produkt primární (hlavní) - výrobek (služba), který má určité parametry sloužící k uspokojování potřeb zákazníků. Tento produkt je objektem řízení hlavního logistického řetězce a smyslem zavádění logistiky.

  • Logistický produkt sekundární (vedlejší) - odpad (obaly apod.), tzn. opotřebovaný (znehodnocený) finální produkt, který vzniká jako důsledek výrobní či osobní spotřeby produktů spotřebitelem. Tento produkt je objektem zpětné logistiky, zaměřené na řízení oběhových procesů spojených s recyklací, resp. s druhotným využitím odpadů.

Logistický produkt procházející logistickým systémem je definován svými vlastnostmi, parametry dodávky a přijetím u zákazníků (včetně dojmů a jiných obtížně popsatelných faktorů), jejichž upřesnění se v podstatě nachází mimo kontrolu logistické funkce. Logistický systém tedy musí sledovat základní povahu produktu, jejíž chápání v daném ekonomickém prostředí může logistickým projektantům poskytovat užitečné podněty. Proto je nezbytně nutné, aby se tvůrci logistického systému tomuto problému věnovali již v počáteční fázi procesu tvorby systému. Důležitou roli zde hraje pochopení postojů zákazníka, případně jejich ovlivnění. Tím lze značně měnit parametry zadání (existence provozních problémů a náklady) pro logistické řešení. Logistický produkt nabývá v logistickém řetězci různých forem manipulačních a přepravních jednotek.

Metodický postup při vývoji produktu představuje realizaci následujících kroků:

  • řízení marketingových příležitostí (nových idejí produktu),

  • vymezení strategických vlastností produktu,

  • studie proveditelnosti,

  • návrh, vývoj a první interní testy,

  • provedení tržních testů,

  • zavedení do výroby a komercionalizace.

Schéma vývoje logistického produktu:

Při realizaci těchto kroků musejí být respektována ekonomická hlediska (hospodárnost, minimalizace rizika apod.), ekologické hledisko (vliv na životní prostředí apod.), logistické hledisko (manipulační pohled, dopravní náročnost, synchronizace logistických operací, ochranná funkce apod.).

Už při řízení marketingových příležitostí, resp. hledání nových idejí produktů na základě požadavků zákazníka, trhu či konkurence je nutné realizovat výběr (prosévání) s ohledem na minimální požadavky specifické pro logistiku. Měly by být brány v úvahu např. požadavky

Nahrávám...
Nahrávám...