dnes je 10.6.2023

Input:

77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

č. 77/1965 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebnictví
ze dne 28. června 1965
o výcviku, způsobilosti a registrací obsluh stavebních strojů
Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, ostatními úředními orgány a Ústřední radou odborů stanoví podle § 27 odst. 1 zákona č. 65/1961 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:
§ 1
Rozsah platnosti
1. Stavební stoje uvedené v odstavci 2 (dále jen „stavební stroje”) smí v souvislosti s prováděním zemních1) nebo jiných stavebních prací obsluhovat jen ten, komu ministerstvo stavebnictví nebo orgán jím pověřený udělí k obsluze oprávnění.
2. Oprávnění podle odstavce 1 je třeba k obsluze
a) dozerů a traktorů kolových nad 50 k,
b) dozerů a traktorů pásových,
c) speciálních tahačů stavebních mechanismů,
d) lopatových rypadel pásových, automobilových a kolových,
e) korečkových rypadel,
f) korečkových hlubidel,
g) drenážních fréz a rýhovačů,
h) nakládacích a vykládacích strojů kolových a pásových nad 35 k,
i) autogrejdů a grejdrelevátorů,
j) motorových skrejprů,
k) skrejprů s pásovým tahačem,
l) truboukladčíků,
m) silničních válců,
n) úzkorozchodných lokomotiv pro přenosné dráhy,
o) speciálních motorických sněhových strojů,
p) kompresorů s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m3/hod.,
q) stavebních strojů, které zvláštním opatřením stanoví ministerstvo stavebnictví2) .
3. Bez oprávnění k obsluze smí obsluhovat stavební stroj jen ten, kdo se ho se souhlasem provozovatele stroje učí obsluhovat pod přímým a stálým dohledem odborového učitele nebo školitele za účelem získání předběžné praxe podle § 5.
§ 2
Oprávnění k obsluze stavebních strojů
1. Oprávnění k obsluze stavebních strojů lze udělit jen tomu, kdo
a) dosáhl věku 18 let,
b) je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze,
c) absolvoval předepsaný výcvik,
d) prokázal zkouškou odbornou způsobilost.
2. Má-li stavební stroj také charakter motorového vozidla nebo parního stroje, lze udělit oprávněné k obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičský průkaz3) popř. oprávnění k obsluh parních strojů (kotlů)4) .
§ 3
Zjištění tělesné a duševní schopnosti
Tělesná a duševní schopnost k obsluze stavebních zdrojů se zjišťuje lékařskou prohlídkou, které se musí uchazeč o oprávnění k obsluze stavebních strojů podrobit před zahájením výcviku. Pro provedení lékařské prohlídky platí přiměřeně předpisy ministerstva zdravotnictví vydané pro zjištění tělesné a duševní schopnosti uchazečů o řidičský průkaz5) .
§ 4
Spolehlivost k obsluze stavebních strojů
1. Spolehlivým k obsluze stavebních strojů není
a) kdo nemá dobrou pracovní morálku a svou dosavadní prací a chováním nezaručuje bezpečnou a hospodárnou jejich obsluhu,
b) kdo požívá často nadměrně alkoholické nápoje nebo požívá omamné prostředky,
c) komu je soudem zakázána obsluha stavebních strojů.
2. Osvědčení o spolehlivosti k obsluze stavebních strojů podle odst. 1 písm. a) a b) dává se souhlasem závodního (dílenského) výboru ROH organizace, která navrhuje uchazeče k zařazení do výcvikového zařízení.
§ 5
Výcvik
1. Uchazeč o oprávnění k obsluze stavebních strojů musí
a) získat předběžnou praxi v obsluze stavebního stroje pod přímým a stálým dohledem odborného učitele nebo školitele v rozsahu stanoveném v příloze,
b) projít odborným výcvikem ve výcvikovém zařízení ministerstva stavebnictví nebo výcvikovém zařízení stavebnictví nebo výcvikovém zařízení zřízeném se souhlasem ministerstva stavebnictví.
2. Výcvik ve výcvikovém zařízení musí být veden podle učebních osnov vydaných nebo schválených ministerstvem stavebnictví.
3. O absolvování výcviku vydá výcvikové zařízení absolventu osvědčení.
§ 6
Výběru uchazečů do výcvikového zařízení
1. Uchazeče do výcvikového zařízení obsluh stavebních strojů navrhuje organizace, která při svém provozu používá stavebních strojů, a to především z řad uchazečů, kteří jsou vyučeni ve strojním nebo příbuzném oboru a mají též odbornou praxi v těchto oborech.
2. Žádost o zařazení uchazeče do výcvikového zařízení musí organizace doložit:
a) prohlášením uchazeče o tom, že mu soudem není zakázána obsluha stavebních strojů a že souhlasí se zařazením do výcviku,
b) osvědčení organizace o spolehlivosti uchazeče k obsluze stavebních strojů,
c) lékařským vysvědčením o tělesné a duševní schopnosti uchazeče k obsluze staveních strojů,
d) potvrzením o předběžné praxi v obsluze stavebního stroje,
e) dalšími doklady odůvodňujícími žádost o zařazení uchazeče do výcvikového zařízení.
3. Doklady uvedené v odstavci 2 vrátí výcvikové zařízení uchazeči po úspěšném skončení výcviku, pokud je nepředá orgánu pověřeném provedením odborné zkoušky.
§ 7
Přihláška k odborné zkoušce
1. Přihlášku k odborné zkoušce podává uchazeč o oprávnění k obsluze stavebního stroje prostřednictvím organizace, u níž je v pracovním poměru, popř. prostřednictvím výcvikového zařízení, ministerstvu stavebnictví nebo orgánu jím pověřenému.
2. Přihláška musí obsahovat:
a) jméno uchazeče a jeho adresu,
b) datum a místo narození a číslo občanského průkazu,
c) data řidičského průkazu, oprávnění k obsluze parních strojů (kotlů), pokud k obsluze stavebního stroje je podle zvláštních předpisů takový průkaz třeba,
d) prohlášení uchazeče, že mu není soudem zakázána obsluha stavebních strojů,
e) osvědčení organizace o spolehlivosti uchazeče k obsluze stavebních strojů,
f) lékařské vysvědčení o tělesné a duševní schopnosti uchazeče k obsluze stavebních strojů,
g) potvrzení o předběžné praxi v obsluze stavebního stroje v předepsaném rozsahu,
h) osvědčení o úspěšném absolvování odborného výcviku,
i) fotografii hlavy uchazeče o rozměru 3 x 4 cm.
3. Na podkladě přihlášky stanoví ministerstvo stavebnictví nebo orgán jím pověřený dobu, místo zkoušky a složení zkušební komise.
§ 8
Odborná zkouška
1. Odborná způsobilost uchazeče o oprávnění k obsluze stavebních strojů se zjišťuje odbornou zkouškou a to zvlášť pro každou skupinu strojů a druh pohonu.
2. Odborná zkouška se koná před zkušební komisí složenou nejméně ze dvou zkušebních komisařů. U zkoušky mohou být přítomni zástupce organizace, u níž je uchazeč v pracovním poměru a zástupce odborové organizace.
3. Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části a musí prokázat, že uchazeč má znalosti obsluhy a údržby stavebního stroje a zvládl látka předepsanou učební osnovou.
4. Výsledek odborné zkoušky hodnotí zkušební komise takto:
a) způsobilý k obsluze stavebního stroje typu:
b) nezpůsobilý k obsluze stavebního stroje typu:
5. O výsledku odborné zkoušky
Nahrávám...
Nahrávám...