dnes je 15.7.2024

Input:

62/1988 Sb., Zákon České národní rady o geologických pracích, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 62/1988 Sb., Zákon České národní rady o geologických pracích, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. dubna 1988
o geologických pracích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
543/1991 Sb.
(k 20.12.1991)
mění, doplňuje
369/1992 Sb.
(k 15.7.1992)
mění, doplňuje
366/2000 Sb.
(k 22.11.2000)
mění 33 novelizačních bodů
366/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 4b (sedmý novelizační bod)
ÚZ 66/2001 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 6 odst. 3, § 14 odst. 2, § 20 odst. 1 písm. g), vkládá § 25a
18/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 3
3/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
v § 3 v odst. 3 doplňuje větu a doplňuje odst. 6 a 7, v § 4a odst. 7, vkládá nové §§ 4d až 4f, v § 20 doplňuje písm. l)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 20 odst. 2 nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 13
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 4, § 4 odst. 2 písm. d); vkládá v § 4 nový odst. 3
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
vkládá § 3a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 18
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 20
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 1, § 2, § 14 odst. 2 písm. f); vkládá § 4g a přílohu
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 19
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 20; vkládá § 20a
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 13 a § 25
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 18
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie20) a upravuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich kontrolu a sankce.
§ 2
Geologické práce
(1)  Geologickými pracemi se podle tohoto zákona rozumí geologický výzkum a geologický průzkum na území České republiky, který zahrnuje
a)  zkoumání, hodnocení, dokumentování a zobrazování vývoje a složení geologické stavby území a jejích zákonitostí,
b)  vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, ověřování jejich zásob a zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
c)  vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod včetně přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termálních, ověřování jejich využitelných zásob, zkoumání negativních vlivů na jejich jakost a množství, jakož i zpracovávání geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu,
d)  zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,
e)  zjišťování a ověřování geologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení k uskladňování plynů, kapalin a odpadů v horninovém prostředí a podzemních prostorech, pro průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry a pro zajišťování a likvidaci starých důlních děl,1)
f)  zjišťování a hodnocení geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí,
g)  zjišťování a odstraňování antropogenního znečištění v horninovém prostředí,
h)  zjišťování a ověřování geologických a hydrogeologických podmínek pro zřizování, provoz a likvidaci zařízení pro ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur21) .
(2)  Geologický výzkum zahrnuje soubor prací, jimiž se zkoumá vznik a působení geologických procesů, zkoumá, hodnotí a dokumentuje geologická stavba území, její prvky a zákonitosti. Geologický výzkum se na další etapy nečlení.
(3)  Geologický průzkum zahrnuje účelově zaměřené geologické práce, jimiž se zkoumá území v podrobnostech přesahujících geologický výzkum. Geologický průzkum se podle účelu prací člení na ložiskový, průzkum pro zvláštní zásahy do zemské kůry, hydrogeologický, inženýrskogeologický a průzkum geologických činitelů ovlivňujících životní prostředí.
(4)  Ložiskový průzkum se člení na etapu
a)  vyhledávání, která představuje soubor geologických prací, jejichž účelem je zhodnotit území z hlediska možného výskytu ložisek nerostů, nalézt je, ověřit jejich přibližný rozsah a význam, provést výpočet vyhledaných zásob a vymezit střety zájmů pro následný průzkum. U rozsáhlých ložisek může být ověřena výpočtem zásob pouze část ložiska umožňující samostatné využití a zbytek je možno ocenit vymezením prognózního zdroje. Vyhledávání se provádí na území, kde dosud ložisko vyhledávaného nerostu nebylo nalezeno a evidováno,
b)  průzkumu, který se provádí na již známém a evidovaném ložisku, na kterém dosud nebyl stanoven dobývací prostor, v rozsahu potřebném pro
Nahrávám...
Nahrávám...