dnes je 15.7.2024

Input:

51/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 51/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 29. prosince 1988
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
340/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění
9/1994 Sb.
(k 1.3.1994)
mění, doplňuje
237/1998 Sb.
(k 1.4.1999)
mění
434/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší § 22 až 26
143/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
doplňuje slova v § 1 odst. 1, v § 2 mění písm. a) a b), v § 37 odst. 2, v § 54 odst. 4 ruší písm. f), v § 55 mění odst. 1, nové znění § 97
298/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění § 4 odst. 5, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 21 odst. 2, § 133 odst. 2
395/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
12/2013 Sb.
(k 1.2.2013)
mění § 6 odst. 7
124/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 35, § 43 a § 55
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
DÍL PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu”) při úpravě a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním.1)
(2)  Vyhláška se nevztahuje na úpravu a zušlechťování plynů, ropy a jiných kapalin prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a na úpravu plynů a kapalin uskladňovaných v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech.2)
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a)  břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost je větší než 3000 kg,
b)  břemeno nadměrných rozměrů předmět, při jehož dopravě nebo manipulaci nelze dodržet mezery na dopravní cestě stanovené touto vyhláškou,
c)  dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení (táhlo, řetěz apod.),
d)  návěští zákaz, výstraha, příkaz nebo informace vyjádřená zvukem, světlem, značkou, nápisem nebo návěštním znakem podle jeho polohy, pohybu nebo barvy,
e)  ochranné zařízení technické nebo jiné zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo poruch technických zařízení,
f)  ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem ohrožujícím život nebo zdraví pracovníků (rotující, pohybující se nebo horké části strojů, části elektrických zařízení pod napětím apod.),
g)  otevřený oheň záměrné a kontrolované hoření; za otevřený oheň se považuje i takový vývin tepelné energie nebo jiskření, který je důsledkem záměrně vyvolaných fyzikálních nebo chemických procesů nebo pochodů a mohl by být příčinou vzniku požáru nebo výbuchu,
h)  práci spojenou se zvýšeným nebezpečím takové práce, při které hrozí pracovníkovi zvýšené nebezpečí úrazu. Jsou to práce stanovené touto vyhláškou, dále práce, při které je nařízen stálý dozor, a práce, o které tak rozhodne organizace,
ch)  pracoviště prostor určený pracovníku k výkonu pracovní činnosti včetně technických zařízení v tomto prostoru, která souvisejí s určenou pracovní činností,
i)  provozovnu obestavěný nebo jinak ohraničený prostor, v němž je zabudováno strojní nebo elektrické zařízení nebo který je určen k odstavování mobilních strojů,
j)  provozně zabezpečovací systém soubor měřících a kontrolních prvků včetně nutných ovládacích, případně jiných částí zařízení, které nepřetržitě nebo ve stanovených intervalech kontrolují bezpečný provoz daného zařízení a zajišťují jeho
Nahrávám...
Nahrávám...