dnes je 9.6.2023

Input:

433/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)

č. 433/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. června 1988 byla na 75. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167). Ratifikace Úmluvy Československou socialistickou republikou byla zapsána dne 11. ledna 1990 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 38 odstavce 3 Úmluva vstoupila pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku v platnost dnem 11. ledna 1991.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
Úmluva č. 167
ÚMLUVA
o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví
Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 1. června 1988 na svém sedmdesátém pátém zasedání,
připomínajíc příslušné mezinárodně pracovní úmluvy a doporučení, zejména úmluvu a doporučení o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937, doporučení o spolupráci při předcházení nehodám (stavebnictví), 1937, úmluvu a doporučení o ochraně proti záření, 1960, úmluvu a doporučení o zabezpečení strojů, 1963, úmluvu a doporučení o maximální váze, 1967, úmluvu a doporučení o rakovině z povolání, 1974, úmluvu a doporučení o pracovním prostředí (znečištění vzduchu, hluk a vibrace), 1977, úmluvu a doporučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, úmluvu a doporučení o závodních zdravotních službách, 1985, úmluvu a doporučení o osinku, 1986 a seznam nemocí z povolání, revidovaný v. r. 1980, připojený k úmluvě o dávkách při pracovních úrazech, 1964,
rozhodnuvši přijmout některé návrhy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, jež jsou čtvrtým bodem jednacího pořadu zasedání,
stanovivši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy revidující úmluvu o bezpečnostních předpisech (stavebnictví), 1937,
přijímá dne 20. června 1988 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, 1988:
I. Působnost a vymezení pojmů
Článek 1
1. Tato úmluva se vztahuje na všechny činnosti ve stavebnictví, to je na stavební práce, inženýrské stavitelství a na montážní a demontážní práce včetně všech postupů, operací a dopravy na staveništi, od přípravy staveniště až do dokončení projektu.
2. Členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, může po projednání s nejreprezentativnějšími zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, vyloučit z provádění úmluvy nebo jejích některých ustanovení určitá odvětví hospodářské činnosti nebo určité podniky, ohledně nichž vznikají zvláštní problémy určitého významu, pod podmínkou, že je zachováno bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
3. Tato úmluva se vztahuje také na samostatně hospodařící osoby, jak mohou být určeny vnitrostátními právními předpisy.
Článek 2
Pro účely této úmluvy:
a) Výraz „stavebnictví” zahrnuje:
i) stavitelství včetně hloubení a stavby, přestavby, obnovy, opravy, údržby (včetně čištění a natírání), jakož i bourání všech typů budov nebo staveb,
ii) civilní inženýrství včetně hloubení a stavby, přestavby, opravy, údržby a bourání, např. letišť, doků, přístavů, vnitrozemských vodních cest, přehrad, ochranných prací na řekách a pobřeží nebo proti lavinám, silnic a dálnic, železnic, mostů, tunelů, viaduktů, děl veřejně prospěšných sloužících komunikacím, odvodňování, ke svodu použité vody a zásobování vodou a energií,
iii) montáž a demontáž prefabrikovaných budov a staveb, jakož i výrobu prefabrikovaných dílů na staveništi,
b) výraz „staveniště” znamená místo, na kterém probíhají práce nebo operace popsané v bodě a),
c) výraz „pracoviště” znamená všechna místa, kde pracovníci musí být nebo kam se musí odebrat vzhledem ke své práci a jež jsou pod kontrolou zaměstnavatele ve smyslu níže uvedeného bodu e),
d) výraz „pracovník” znamená každou osobu zaměstnanou ve stavebnictví,
e) výraz „zaměstnavatel” znamená:
i) fyzickou nebo právnickou osobu, která zaměstnává jednoho nebo více pracovníků na staveništi,
ii) podle okolností buď hlavního podnikatele, podnikatele nebo poddodavatele,
f) výraz „příslušná osoba” znamená osobu mající dostatečnou kvalifikaci, jako vhodné vzdělání a dostatečné znalosti, zkušenost a zručnost pro bezpečný výkon určité práce. Příslušné úřady mohou stanovit vhodná kritéria pro jmenování takových osob a určit povinnosti, které mají,
g) výraz „lešení” znamená každou dočasnou konstrukci, pevnou, zavěšenou nebo pohyblivou, jakož i její podpůrné části používané k tomu, aby nesly dělníky a materiál nebo zajišťovaly přístup na takovou konstrukci, pokud nejde o zdvihadla ve smyslu bodu h) níže,
h) výraz „zdvihadla” znamená upevněné nebo pohyblivé zařízení používané ke zvedání nebo spouštění osob nebo břemen,
i) výraz „vázací prostředky” znamená všechny prostředky, pomocí nichž lze upevnit břemeno ke zdvihadlu, které však nejsou nedílnou součástí zdvihadla nebo břemene.
II. Obecná ustanovení
Článek 3
Opatření, která mají být učiněna k provedení této úmluvy, budou projednávána s nejreprezentativnějšími zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků.
Článek 4
Každý členský stát, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že na základě vyhodnocení nebezpečí existujících pro bezpečnost a zdraví, přijme a bude udržovat v platnosti právní předpisy, které zajišťují provádění ustanovení úmluvy.
Článek 5
1. Právní předpisy přijaté podle článku 4 mohou stanovit, že budou v praxi prováděny technickými normami nebo praktickými směrnicemi nebo jinými vhodnými prostředky odpovídajícími vnitrostátním podmínkám a praxi.
2. Při provádění článku 4 a odstavce 1 tohoto článku každý členský stát přihlédne k příslušným normám přijatým uznávanými mezinárodními organizacemi v oblasti normalizace.
Článek 6
Budou přijata opatření pro zajištění spolupráce mezi zaměstnavateli a pracovníky v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, a to v souladu s úpravou stanovenou vnitrostátními právními předpisy.
Článek 7
Vnitrostátní právní předpisy budou požadovat, aby zaměstnavatelé a samostatně hospodařící osoby dodržovali předepsaná bezpečnostní a zdravotní opatření na pracovištích.
Článek 8
1. Kdykoli dva nebo více zaměstnavatelů provádí současně činnost na jednom staveništi:
a) hlavní podnikatel nebo jiná osoba nebo organizace provádějící účinnou kontrolu nebo mající hlavní odpovědnost za veškerou činnost na staveništi bude odpovědný za koordinaci předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření a za dodržování těchto opatření, pokud je to slučitelné s vnitrostátními právními předpisy,
b) jakmile hlavní podnikatel nebo jiná osoba nebo organizace provádějící účinnou kontrolu nebo mající hlavní odpovědnost nad veškerou činností na staveništi tam není přítomen, má jmenovat, pokud je to slučitelné s vnitrostátními právními předpisy, příslušnou osobu nebo organizaci na místě, mající autoritu a nezbytné prostředky, aby zajistila jeho jménem koordinaci a dodržování opatření stanovených v bodě a) výše,
c) každý zaměstnavatel bude odpovídat za provádění stanovených opatření, pokud jde o pracovníky, kteří jsou mu podřízeni.
2. Kdykoli zaměstnavatelé nebo samostatně hospodařící osoby konají současně práce na jednom staveništi, musí spolupracovat při provádění bezpečnostních a zdravotních opatření stanovených podle vnitrostátních právních předpisů.
Článek 9
Osoby odpovědné za návrh a plánování stavebního projektu musí mít na zřeteli bezpečnost a ochranu zdraví stavebních pracovníků v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.
Článek 10
Vnitrostátní právní předpisy mají stanovit, že pracovníci na všech pracovištích a v míře, v jaké vykonávají kontrolu nad zařízením a pracovními metodami, mají právo a povinnost podílet se na zajištění bezpečných pracovních podmínek a vyjadřovat názory k přijatým pracovním postupům, pokud mohou mít vliv na bezpečnost a zdraví.
Článek 11
Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že pracovníci jsou povinni:
a) spolupracovat co nejúže se svým zaměstnavatelem při provádění předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření,
b) přiměřeným způsobem pečovat o svou vlastní bezpečnost a zdraví a o bezpečnost a zdraví jiných osob, které mohou být postiženy jejich jednáním nebo opomenutím při práci,
c) používat zařízení daných jim k dispozici a nezacházet špatně se zařízením, které jim bylo poskytnuto pro jejich vlastní ochranu nebo pro ochranu druhých,
d) oznamovat bez prodlení svému bezprostřednímu nadřízenému a představiteli pracovníků pro bezpečnost, pokud existuje, každou situaci, jež by podle nich mohla představovat riziko a které nemohou sami čelit,
e) dbát předepsaných bezpečnostních a zdravotních opatření.
Článek 12
1. Vnitrostátní právní předpisy mají stanovit, že každý pracovník má právo vyhnout se nebezpečí, má-li důvodně za to, že bezprostřední a vážné nebezpečí ohrožuje jeho bezpečnost a zdraví, a povinnost ihned o tom zpravit svého bezprostředního nadřízeného.
2. Hrozí-li bezprostřední nebezpečí bezpečnosti pracovníků, zaměstnavatel má učinit okamžitá opatření k zastavení práce a podle povahy případu k evakuaci dělníků.
III. Preventivní a ochranná opatření
Článek 13
Bezpečnost na pracovištích
1. Budou učiněna veškerá vhodná bezpečnostní opatření tak, aby všechna pracoviště byla bezpečná a bez rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků.
2. Budou zajištěny, udržovány a, kde je toho třeba, označeny bezpečné přístupové cesty na pracoviště a odchod z nich.
3. Budou učiněna veškerá vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osob přítomných na staveništi nebo v jeho nejbližším okolí před nebezpečími, která mohu na takovém místě vzniknout.
Článek 14
Lešení a žebříky
1. Jestliže práce nemůže být bezpečně provedena na zemi nebo ze země nebo z některé části budovy či jiné stálé stavby, má být opatřeno a udržováno bezpečné a vhodné lešení nebo učiněno stejně bezpečné a vhodné opatření.
2. Není-li jiný bezpečný přístup na vyvýšená pracoviště, mají být opatřeny vhodné a spolehlivé žebříky. Musí být náležitě zabezpečeny proti mimovolnému pohybu.
3. Všechna lešení a žebříky budou konstruovány a používány v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
4. Lešení budou prohlížena příslušnou osobou v případech a ve lhůtách stanovených vnitrostátními právními předpisy.
Článek 15
Zdvihadla a vázací prostředky
1. Každé zdvihadlo a vázací prostředek, včetně jejich podstatných částí, příslušenství, upevnění, zakotvení a podpěr mají být:
a) dobře projektovány a konstruovány z materiálů dobré jakosti a dostatečné odolnosti pro účely, pro které se jich užívá,
b) správně instalovány a používány,
c) udržovány v dobrém funkčním stavu,
d) prohlíženy a přezkušovány příslušnou osobou ve lhůtách a případech stanovených vnitrostátními právními předpisy; o výsledcích těchto prohlídek a zkoušek budou vedeny záznamy,
e) obsluhovány pracovníky, kterým se dostalo příslušného výcviku v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
2. Zdvihadlo se nesmí používat ke zvedání, spouštění nebo přepravě osob, není-li konstruováno, instalováno a používáno k takovému účelu v souladu s vnitrostátními právními předpisy, s výjimkou nepředvídané události, kdy může dojít k těžkému nebo smrtelnému úrazu, jestliže zdvihadla lze bezpečně použít k takovému účelu.
Článek 16
Zařízení pro dopravu, přemísťování zemin a zacházení s materiálem
1. Všechna vozidla a zařízení pro přemísťování zemin a zacházení s materiálem mají být:
a) dobře projektována a konstruována s přihlédnutím, pokud možno, k ergonomickým zásadám,
b) udržována v dobrém funkčním stavu,
c) správně používána,
d) obsluhována pracovníky, kterým se dostalo vhodného výcviku v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
2. Na všech staveništích, kde se používá vozidel a zařízení pro přemísťování zemin a zacházení s materiálem
a) budou pro ně zajištěny bezpečné a vhodné přístupové cesty,
b) provoz bude organizován a kontrolován tak, aby bylo zajištěno jejich bezpečné používání.
Článek 17
Zařízení, stroje, příslušenství a nářadí
1. Zařízení, stroje a výstroj, včetně ručního nářadí, s motorem nebo bez něho, budou
a) dobře projektovány a konstruovány s přihlédnutím, pokud možno, k ergonomickým zásadám,
b) udržovány v dobrém funkčním stavu,
c) užívány pouze pro práce, pro které jsou určeny, pokud použití k jiným než původním účelům nebylo vyhodnoceno příslušnou osobou, která rozhodla, že takové použití je bezpečné,
d) obsluhovány pracovníky,
Nahrávám...
Nahrávám...