dnes je 20.6.2024

Input:

186/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 18.10.2016

č. 186/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 18.10.2016
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část šestou
350/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část sedmnáctou
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část šestnáctou
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část patnáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 358/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odstavec 2 zní:
„(2)  Poplatek lze platit na kalendářní rok, dva měsíce nebo patnáct dnů a u motorového vozidla nebo jízdní soupravy o celkové hmotnosti nad 12 tun i na jeden den.”.
2. V § 20 odst. 4 věta druhá zní: „Výše poplatků na dva měsíce, patnáct dnů a jeden den se stanoví poměrně k výši poplatku na jeden kalendářní rok příslušné pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle jejich celkové hmotnosti.”.
3. V § 20a odstavec 3 zní:
„(3)  Platnost kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na dva měsíce počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne druhého bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.”.
4. V § 20a odstavec 4 zní:
„(4)  Platnost kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na patnáct dní počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím patnáctého kalendářního dne.”.
5. V § 20a odst. 6 věta první zní: „Na kupónu prokazujícím zaplacení poplatku na dva měsíce, patnáct dnů nebo jeden den vyznačí začátek doby platnosti kupónu prodejce při jeho prodeji.”.
6. V § 21 odstavec 3 zní:
„(3)  Policie České republiky a celní úřady kontrolují zaplacení poplatku.”.
7. V § 21 na konci odstavce 4 se doplňují slova „nebo příslušníkovi Celní správy České republiky ve služebním stejnokroji”.
8. § 38a včetně poznámky pod čarou č. 10) zní:
㤠38a
(1)  Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dále jen „kontrolní vážení”) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310a jejich jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O410(dále jen „vozidlo”).
(2)  Kontrolní vážení
a)  zajišťuje správce pozemní komunikace v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními úřady,
b)  provádí Policie České republiky nebo celní úřady samostatně.
(3)  Kontrolní vážení zahrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav.10


10 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...