dnes je 15.7.2024

Input:

120/2002 Sb., Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 18.10.2016

č. 120/2002 Sb., Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 18.10.2016
ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 30 mění písm. b), doplňuje písm. c) a d)
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
29 novelizačních bodů
297/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 139 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
ÚZ 86/2009 Sb.
 
 
136/2010 Sb.
(k 14.5.2010)
mění § 16 odst. 2 písm. b) bod 1, § 16 odst. 2 písm. d) bod 1, § 35 odst. 3 písm. a) a přílohu č. 2
342/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 22 odst. 1
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3, § 24 odst. 1 písm. j), § 30, § 31a odst. 1, § 33 odst. 4 a 7
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 2 odst. 9 a § 30 odst. 1 písm. c)
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší části první, čtvrtou a přílohu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 324/2016 Sb. k 18.10.2016)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 37
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí: „nebo biocidní přípravek29a


29a Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.”.
„(1)  Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrhy na výrobu a dovoz potravin pro děti ve věku do 3 let.”.
2. V § 56 písm. a) se slova „přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví” nahrazují slovy „přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno29a”.
3. V § 77 odstavec 1 zní:
4. V § 80 odst. 1 písm. g) se slova „písm. a) a b)” před středníkem zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna veterinárního zákona
§ 38
V § 39 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) zní:
„(4)  K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované5přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno.5a


5 Zákon č. 79/1997 Sb.
5a Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.”.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 324/2016 Sb. k 18.10.2016)
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 40
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, s výjimkou ustanovení
a)  § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 7, § 11 odst. 2 a 3, § 11 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. b) bodu 2 a § 16 odst. 2 písm. d) bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009,
b)  § 8 odst. 1, 2, 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004,
c)  § 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
d)  § 14, které nabývá účinnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
e)  § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21, která nabývají účinnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
* * *
Článek II zák. č. 297/2008 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Příloha k zákonu č.
Nahrávám...
Nahrávám...