dnes je 15.7.2024

Input:

Zkušenosti s účelností zpracování POH původců

11.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.6 Zkušenosti s účelností zpracování POH původců

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Výsledky výzkumného šetření na téma „Účelnost přípravy plánů odpadového hospodářství původců - firem a administrativní a ekonomické dopady jejich přípravy“

Souhrn nejdůležitějších závěrů výzkumu vypracovaného v působišti MŽP.

Usnesení vlády ČR č. 1401 ze dne 2. listopadu 2005 „Identifikace problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření, uložilo Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) úkol (opatření dle bodu ce) „ v Radě pro odpadové hospodářství vyhodnotit a projednat dopady a účelnost plánů odpadového hospodářství. V závislosti na výsledku zhodnocení a stanovisku Rady pro odpadové hospodářství připravit věcný podklad novely zákona o odpadech“. K úkolu byla vytvořena meziresortní pracovní skupina ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství, která ministerstvu doporučila zadat k ověření dopadů a účelnosti plánování odpadového hospodářství u původců (firem) nezávislé výzkumné šetření. Základní hypotéza průzkumu byla formulována jako ověření konstatování, že „proces přípravy plánu odpadového hospodářství původce pozitivně ovlivňuje odpadové hospodářství podniku a tím přispívá k ochraně životního prostředí“. Šetření provedla v druhé polovině roku 2006 společnost Markent, s. r. o., která se specializuje na výzkum veřejného mínění, výzkum trhu a návazné marketingové poradenství. Sběr dat v podnicích byl realizován na území ČR v průběhu září 2006. Zkonstruovaný dotazník, vedle řady otázek zaměřených na zjištění relevantních informací nezbytných k naplnění cílů tohoto výzkumu, obsahoval i řadu otevřených otázek, pomocí nichž byly sledovány kvalitativní aspekty sledovaných skutečností. Aby byly odstraněny možné nepřesnosti ve formulaci otázek, byla ještě před započetím vlastního výzkumného šetření provedena pilotáž dotazníku.

Metoda sběru dat

Data byla získávána telefonickými rozhovory tazatelů s respondenty (zástupci firem), kdy vyškolení tazatelé kladli respondentům otázky a zaznamenávali v průběhu rozhovoru jejich odpovědi do připraveného dotazníku. Do zkoumaného vzorku byly, v souladu se zadáním výzkumu, zařazeny podnikatelské subjekty výrobní i nevýrobní povahy, s více než 10 zaměstnanci.

O rozhovor byli v každé organizaci 1 požádáni kompetentní pracovníci odpovědní za oblast odpadového hospodářství, celkem 424 respondentů. Interview byla provedena s 315 respondenty (ostatní dotázaní se odmítli výzkumu zúčastnit, některé dotazníky byly dále vyřazeny ze samotného zpracování pro jejich neúplnost či chybné vyplnění). Zpracování dat a jejich analýza tak byla provedena na celkem 308 případech. Dotazník obsahoval 47 otázek a průměrná doba rozhovoru činila 33 minut. Práce tazatelů byla průběžně monitorována a kontrolována. Provedené šetření bylo vůbec první účelové šetření k problematice odpadového hospodářství v podnicích, které bylo ministerstvem iniciováno.

Zpracování dat

Před zpracováním dat byly všechny záznamy kontrolovány z hlediska úplnosti a logické konzistence odpovědí. Poté byla data zpracována matematicko-statistickými postupy, bylo použito statistických testů významnosti, analýzy průměrů (ANOVA, t-test), chíkvadrátového testu a faktorové analýzy. Data byla zpracována pomocí speciálního statistického programu SPSS® for Windows TM, ver. 12.0. Odpovědi na otevřené otázky byly analyzovány kvalitativními metodami na bázi obsahové analýzy.

Charakteristika souboru respondentů

Do výzkumu byl vybrán statisticky reprezentativní vzorek firem - původců odpadů v následující struktuře (graf č. 1). Konkrétním reprezentantem firmy, který na otázky přímo odpovídal, byl nejčastěji ekolog nebo odpadový hospodář firmy. Všechny firmy měly vyčleněného pracovníka, který se nějakým (často dílčím) způsobem zabývá odpadovým hospodářstvím. Výlučně pro odpadové hospodářství vyčleňuje 53 % podniků pouze jednoho pracovníka.

Graf 1 - Charakteristika firem zařazených do výzkumu - celý soubor

A - český subjekt

B - zahaniční majetková účast

C - 100% zahraniční majetková účast

údaje jsou v procentech

údaje jsou v procentech

A - méně než 100 zaměstnanců

B - 100 - 249 zaměstnanců

C - 250 - 999 zaměstnanců

D - 1 000 a více zaměstnanců

Hlavní výsledky průzkumu

Ze souboru dotazovaných firem mělo v době zjišťování 41 % zpracovaný plán odpadového hospodářství, 10 % firem jej plánovalo zpracovat. 2

Firmy, které měly v době zjišťování plán odpadového hospodářství původce (POH) zpracován, jej na základě zkušeností s jeho přípravou považují v 73 % pro firmu za potřebný. 

Potřebnost plánování odpadového hospodářství ve firmě je vnímána tak, že 40 % všech respondentů, tzn. i těch, kteří nemají povinnost POH zpracovávat (a tudíž o jeho významu pravděpodobně nijak neuvažují) se domnívá, že plán má pro firmu význam nebo je pro firmu potřebný. Jsou to převážně firmy ze 100% zahraniční majetkovou účastí, z odvětví výroby, s více než 250 zaměstnanci. Potřebu plánování zdůrazňují firmy, které POH mají zpracován. Význam POH zdůrazňují především podnikoví ekologové. Důležitost plánu spatřují zejména v tom, že je nástrojem ke snižování produkce odpadů, usnadňuje a zpřehledňuje průběžnou evidenci odpadů, poskytuje přehled o formách nakládání s odpady v podniku a tím umožňuje lépe „chránit životní prostředí“. 3 Firmy, které plán zpracovaly a tedy s jeho přípravou a prováděním mají vlastní zkušenost, poukazují na jeho další významy, jako např. plán pomáhá vytvářet dobré jméno firmy a umožňuje snížit náklady na nakládání s odpady. Pro 53 % firem (těch, které POH zpracovávaly) bylo tento dokument snadné připravit.

V 54 % firem se domnívají, že POH by měl být zpracováván pouze pro nebezpečné odpady (graf 3).

V této souvislosti je však nutné podotknout, že z výzkumu rovněž vyplynulo, že celých 33 % (!!) firem nesleduje vztah produkce odpadů k hospodaření celé firmy. Jde především o malé firmy z odvětví služeb.

Firmy, které se domnívají, že POH není pro organizaci potřebný (60 %) a nebo jej považují za zcela zbytečný, jsou zejména menší podniky z odvětví služeb s méně než 100 zaměstnanci, s převahou těch, které POH nemají povinnost zpracovat (graf 2).

Graf 2 - Potřebnost plánování odpadového hospodářství ve firmě - celý soubor

A - POH má pro organizaci zásadní význam

B - POH je pro organizaci potřebný

C - POH není pro organizaci potřebný

D - POH je zcela zbytečný

Přes tyto konkrétní výhrady k POH původců je v obecné rovině plánování v OH chápáno 81 % všech, v průzkumu zúčastněných zástupců firem, jako způsob, jak přispět k ochraně životního prostředí.

Graf 3 - Hodnocení významu plánování v OH - celý soubor

Graf 4 - Zkušenosti s POH firem, které plán zpracovaly - firmy, které mají zpracovaný POH původce

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) stanovuje limit pro zpracování plánu pro původce odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního odpadu. Výše limitu pro zpracování plánu je většinou respondentů (73 %) akceptována. Za příliš nízký ho považuje 22 % (graf 5).

Graf 5 Názor na výši limitu stanoveného pro zpracování POH původce - celý soubor

A - příliš nízký

B - tak akorát

C - příliš vysoký

Zákon o odpadech stanoví dále, že původce odpadů (v tomto průzkumu firma) zpracovává plán odpadového hospodářství na dobu nejméně 5 let. Tato doba se jeví optimální 34 % respondentů (graf 6). Požadavek 5 let je preferován zejména velkými firmami (více než 1000 zaměstnanců) z odvětví výroby, se zahraniční majetkovou účastí.

Graf 6 Názor na časovou perspektivu POH původce - celý soubor

údaje jsou v procentech

Cílem výzkumu bylo také zjistit, jakým způsobem byly plány odpadového hospodářství v podnicích zpracovávány a jak náročnou činnost (finančně a administrativně) to pro firmu znamenalo. Zpracování plánu se jevilo jednoznačně snazší těm firmám, které mají zavedený certifikovaný systém řízení EMS, EMAS, ISO 900x (graf 7). Konstatovali to hlavně zástupci firem se 100% zahraniční majetkovou účastí, z odvětví služeb a s počtem 250-999 zaměstnanců.

Graf 7 Vztah mezi certifikovaným systémem řízení firmy a zpracováním POH - u firem, které mají certifikovaný systém a zároveň zpracovávaly POH původce

Necelou polovinu (49 %) plánů odpadového hospodářství zpracovávali původci odpadů (firmy) vlastními silami, 47 % plánů bylo pro původce zpracováno pomocí externí společnosti nebo poradce (graf 8). Zpracování plánů tímto způsobem preferovaly nejvíce firmy se zahraniční majetkovou účastí, z odvětví služeb s počtem zaměstnanců od 250 do 999.

Graf 8 Způsoby zpracování POH původce - firmy, které mají zpracovaný POH původce

A - realizace in-house

B - pomoc externí společnosti/poradce

C - jiný způsob

Pozitivním zjištěním je vysoká akceptace Metodického návodu pro přípravu Plánu odpadového hospodářství původce, který MŽP ke zpracování plánů připravilo. Metodický návod využilo 87 % všech firem, které zpracovávaly plán (graf 9).

Graf 9 Využití Metodického návodu pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce - firmy, které mají zpracovaný POH původce

A - ano

B - ne

Přestože většina firem použila pro přípravu plánu odpadového hospodářství své firmy metodický návod, byly identifikovány problémy při jeho zpracování. Na otázku „Jaké problémy byly pro vaši organizaci při přípravě plánu odpadového hospodářství nejvýznamnější“ respondenti uváděli problémy s potřebnými informacemi, které bylo nutné k přípravě plánu shromáždit, uvádění jednotlivých druhů produkovaných odpadů v POH („rozdělování odpadů podle druhů“) a další. Spontánně uvedené odpovědi respondentů jsou uvedeny v následujícím přehledu (graf 10).

Graf 10 Problémy při přípravě POH původce - firmy, které mají zpracovaný POH původce firmy

Průzkum rovněž ukázal, že více než 50 % firem mělo málo informací o Plánu odpadového hospodářství České republiky (graf 11). Toto zjištění je velmi zásadní, pokud jde o naplnění cílů POH ČR. Přesto, že jde pravděpodobně převážně o původce, kteří nemají ze zákona o odpadech povinnost plán zpracovávat, a tudíž informace o POH ČR nikterak aktivně nevyhledávají, informace o cílech POH ČR by měly být i jim známy. Při střednědobé platnosti plánu bude nutné

Nahrávám...
Nahrávám...