dnes je 18.7.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

30.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.1
Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

Ing. Miroslava Horská

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ........................................(konkretizovat)

K realizaci § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vydávám tento

vnitřní předpis

k provozu dopravních prostředků včetně místního provozního

bezpečnostního předpisu*)

*) vzhledem ke skutečnosti, že každá organizace je specifická, jedna provozuje pouze jedno silniční vozidlo, druhá žádné a pouze svým zaměstnancům povoluje a proplácí jízdy vlastními vozidly; nebo naopak organizace má rozsáhlou kamionovou dopravu a zajišťuje i opravárenskou činnost, není možné vypracovat a předložit jednoznačný univerzální vzor.

Z výše uvedeného je zpracován příklad místního provozního bezpečnostního předpisu (dále jen "MPBP“) pro organizaci s minimálním provozem vozidel (tj. jeden řidič z povolání, který kromě několika vozidel řídí i autobus zaměstnavatele - při aktivitách dětí zaměstnanců, společných dovolených, společných výjezdech na organizovaná školení apod., několik řidičů používajících referentsky řízená vozidla, ostatní zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o používání svých vlastních vozidel k pracovním cestám, je k pracovním cestám používají).

Podrobně je zpracována část "komentář“, kde zaměstnavatelé naleznou inspiraci pro vypracování MPBP podle své specifiky.

K pracovním jízdám u .........(konkretizovat zaměstnavateleje možno užívat služební vozidlo/a ......(konkretizovat registrační značku/y) řízené řidičem z povolání ......(konkretizovat), který v případech potřeby řídí i podnikový autobus. Služební vozidla s řidičem je k dispozici zejména ....... (konkretizovat, např. vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, jeho náměstkům apod.); dále pak pro zahraniční služební cesty podle kapacitních možností a vzájemné dohody všem zaměstnancům.

Služební vozidlo je možno výjimečně použít např. pro dopravu zaměstnance ze zaměstnání k poskytovateli zdravotních služeb nebo do místa bydliště z naléhavých zdravotních důvodů, pokud nelze zajistit zdravotnickou záchrannou službu; dále pak:

 • při neodkladné práci přesčas, pokud nemají zaměstnanci po skončení práce vhodné spojení prostředkem veřejné hromadné dopravy,

 • při nástupu na pracovní cestu před 6.00 hodinou nebo po jejím ukončení po 22.00 hodině.

Referentsky řízená vozidla je možno použít v případech, kdy služební vozidlo není z kapacitních důvodů k dispozici; tento způsob služební cesty je hospodárnější (např. pro využití všech míst ve vozidle) a při mimořádných a krizových situacích. Referentsky řízené vozidlo může být svěřeno pouze zaměstnanci, který má se ....... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřenou dohodu o podmínkách, za nichž bude vozidlo používat (viz příloha).

Za řízení referentsky řízených vozidel

Varianta 1 - není zaměstnancům - řidičům poskytována žádná odměna

Varianta 2 - je zaměstnancům - řidičům poskytována finanční odměna ....... (konkretizovat).

Použití vlastního vozidla je povoleno zaměstnancům v případě, že je potřebují k řádnému a včasnému plnění pracovních povinností a nemůže být použit jiný způsob dopravy (např. hromadná doprava osob, referentsky řízená vozidla, služební vozidlo).

Podmínkou jejich užití je se ......... (konkretizovat zaměstnavatele) uzavřená dohoda o podmínkách, za nichž mohou vozidla použít (viz příloha).

Jízdu vlastním vozidlem:

schvaluje...... (konkretizovat vedoucího zaměstnance nebo vedoucí zaměstnance), a to:

Varianta 1 - před každou jízdou

Varianta 2 - globálně na delší časové období (v tomto případě se specificky vyplňuje formulář SEVT - viz dále).

Technický stav vlastních vozidel, jejich opravy a údržbu si zabezpečují sami zaměstnanci.

Náhrady za použití vlastních vozidel jsou poskytovány ve smyslu § 189 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Pro rok 2024 se jedná o vyhlášku č. 398/2023 Sb. Tato vyhláška ruší obdobné vyhlášky platné pro rok 2023; jejich čísla jsou uvedeny v závěrečné přehledné tabulce a záměrně ponechané z důvodu, že by se třeba mohla hodit např. mzdovým účtárnám pro svoji případnou zpětnou kontrolu

Referentsky řízená vozidla jsou: 

Varianta 1 - parkována v garážích zaměstnavatele.......(konkretizovat místo a osobu, u které jsou např. k dispozici klíče apod.)

Varianta 2 - ...... (charakterizovat konkrétně, kde vozidla parkují).

Parkovat a garážovat služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla mimo prostory k tomu určené, je možno jen se souhlasem.............. (konkretizovat koho), a to v případech, kdy řidič má určen nástup na pracovní cestu v časných ranních hodinách, resp. ji ukončí v pozdních večerních hodinách, a nemá možnost se dostat hromadným dopravním prostředkem do místa, resp. z místa, běžného stanoveného parkování vozidla.

Tímto předpisem (s ohledem na požadavek § 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají) dále stanovím následující odpovědnost vedoucím zaměstnancům na jednotlivých úsecích:

 • zajišťování provozu a využitelnosti referentsky řízených vozidel...... (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců - řidičů: ......... (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance)... Poznámka: ukládá se povinnost pro zaměstnance odpovědného za vypracování a nezbytnou aktualizaci podrobně prostudovat, zapracovat do tohoto předpisu a respektovat novinky, které v této oblasti přinesla novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., provedená vyhláškou č. 452/2022 Sb.;

 • zajišťování prohlídek vozidel služebních, autobusu a referentsky řízených vozidel v STK a stanicích měření emisí: ........ (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování pohonných hmot, náhradních dílů a údržby pro služební vozidla, autobus a pro referentsky řízená vozidla ............ (konkretizovat podmínky a odpovědného zaměstnance);

 • zajišťování školení řidičů, včetně zajištění zdokonalování odborné způsobilosti u řidiče z povolání ......... (konkretizovat četnost a odpovědného zaměstnance);

 • kontrola platných řidičských oprávnění (v souvislosti s jejich nutnou výměnou) ...... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

 • za povinnou výbavu vozidel a obměnu a doplňování léků a obvazového materiálu v lékárničce služebních vozidel, autobusu a referentsky řízených vozidel odpovídá......(konkretizovat odpovědného zaměstnance). Povinná výbava motorových vozidel se řídí vyhláškou č. 153/2023 Sb. a to nejen stanoveným textem, ale zejména přílohami. obsah a výbava lékárniček první pomoci podle druhů vozidel je uvedena tamtéž Poznámka: reflexní vesta "jaksi vypadla" z výčtu předmětů tvořících povinnou výbavu vozidla; nicméně je třeba ji užívat, a tak by ve vozidle být měla).

 • kontrola dodržování stanoveného pracovního režimu ......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

 • proplácení cestovních náhrad při použití vlastního vozidla na pracovní cestě provádí .......... (konkretizovat odpovědného zaměstnance, který podrobně informuje mzdovou účtárnu o všech předpisech, které tyto částky stanovily).

 • aktualizace MPBP ........ (konkretizovat odpovědného zaměstnance);

............... (podle potřeby doplnit další úseky, kde je někomu stanovena určitá odpovědnost).

Místní provozní bezpečnostní předpis

.........................................................

(konkretizovat zaměstnavatele)

pro stanovení bezpečných způsobů organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy

Obsah:

1. Obecná ustanovení

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

4. Povinnosti řidičů obecně

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

6. Opravy, údržba a kontroly vozidel

7. Garážování a parkování

8. Novinky

9. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1.1 Místní provozní bezpečnostní předpis stanoví pracovní a technologické postupy při provozování dopravy, dále některé povinnosti řidičů; upravuje i otázku dohod, školení apod.

1.2 Ustanovení MPBP jsou závazná pro všechny kmenové zaměstnance ..... (konkretizovat zaměstnavatele).

1.3 Zaměstnanci ........ (konkretizovat zaměstnavatele) musí být seznámeni s MPBP v rozsahu odpovídajícím jejich pracovní náplni.

1.4 Zaměstnanci jsou s MPBP seznamováni v rámci bezpečnostního školení, které je organizováno ve smyslu ......... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele upraveno) s tím, že je povinností každého nově přijímaného zaměstnance sdělit, zda přistoupí na dohodu o užívání:

a) referentsky řízeného vozidla

b) vlastního vozidla na pracovních cestách a podle této skutečnosti bude do jeho vstupních, resp. periodických bezpečnostních školení, zařazena problematika související s provozem silničních motorových vozidel.

1.5. Za dodržování MPBP odpovídají vedoucí zaměstnanci u svých podřízených zaměstnanců, kteří buď referentsky řízená vozidla, nebo vlastní vozidla, používají.

2. Základní povinnosti na úseku dopravy

2.1. Školení řidiče z povolání, který v některých případech řídí i firemní autobus, je zajištěno u autoškoly, resp. školicího střediska, ........(konkretizovat) na základě dohody ..... ze dne .......

2.2. Školení řidičů referentsky řízených vozidel a zaměstnanců, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla, je zajišťováno ........(konkretizovat termín, lze doporučit roční až tříletý) ......(konkretizovat kým), např.:

Varianta 1: odborně způsobilým zaměstnancem za prevenci rizik u zaměstnavatele - stanoveným podle § 9 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který přednáší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; pro problematiku dopravních předpisů je využíván lektor autoškoly, resp. školicího střediska)

Varianta 2: pouze odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik, u kterého má zaměstnavatel ověřeno, že je schopen vyložit i dopravní předpisy

Varianta 3: na školení je zván lektor autoškoly, resp. školicího střediska

Varianta 4: všichni řidiči jsou vysíláni na školení do autoškoly, resp. do školicího střediska

V mezidobí těchto školení v případě přijetí nových zaměstnanců organizuje školení ..... (konkretizovat kdo, postačí odborně způsobilým zaměstnancem v prevenci rizik bez odborného výkladu dopravních předpisů). Pro tato školení je užívána osnova a pro ověření znalostí test, které jsou uvedený v příloze tohoto MPBP (kritérium úspěšnosti - ne více než 5 chyb).

3. Další povinnosti na úseku vlastní silniční dopravy

........ (konkretizovat zaměstnavatele)

3.1 Stanoví řidičům používajícím referentsky řízená vozidla a soukromá vozidla na pracovních cestách pracovní režim jejich jízdy odpovídající požadavkům nařízení vlády č. 168/2002 Sb., tj. povolená maximální doba řízení 4,5 hodiny (za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut), po které musí následovat bezpečnostní přestávka v délce 30 minut (nebude-li následovat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu); bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut, zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní přestávky nevykonávají řidiči žádnou činnost vyplývající z jejich pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo.

Poznámka z roku 2022, která jednoznačně nepatří do právě předloženého MPBP, který upravuje zejména řidiče – referenty, je ale určitým upozorněním pro obdobný MPBP, vypracovaný pro jiný okruh řidičů):

Určité změny v pracovním režimu řidičů přinesla novela zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 217/2022 Sb. Nově vložený § 3c stanoví z požadavků na doby řízení, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Ke stanovení podmínky k opatřením obecné povahy je oprávněno Ministerstvo dopravy ČR. V nich stanoví rozsah, v jakém rozsahu se lze od výše uvedených podmínek odchýlit, případně stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích včetně uspokojivých bezpečných podmínek pro výkon práce řidiče. Dotčenými orgány při vydání opatření jsou MV ČR, Policie ČR a krajské úřady, jejichž správních obvodů se opatření budou dotýkat. Návrh bude zveřejňovat pouze MD ČR na své úřední desce.

K výše uvedenému se tedy u zpracovatele MPBP pro organizace, na které se vztahují ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pp, vhodné určit konkrétního zaměstnance, který bude problematiku sledovat a operativně zajistit možnost využívat podmínky této dotčené výjimky.

3.2 Řidiči jsou vybavováni

Varianta 1 - Dokumentem zavedeným u zaměstnavatele..... (konkretizovat), ve kterém vedou přehled o svém pracovním režimu [viz bod 3. písm. c) přílohy č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.]

Varianta 2 - formuláři SEVT 30 148 3 POUŽITÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PRACOVNÍ CESTĚ; jsou povinni požadované údaje průběžně vyplňovat; v případě dlouhodobějšího využívání vozidla se kolonky od .. do... a do místa .... proškrtávají a na blanketu je vyznačeno globální delší použití vozidla.

3.3 Je-li povoleno globální použití vozidla na delší časové období, je podpis zaměstnavatele na formuláři SEVT nahrazen podpisem na uzavřené dohodě.

3.4 Přijímá následující opatření k naplnění požadavku přílohy č. 1 bodu 2. písm. e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a k úpravě pravidel silničního provozu zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: .............(konkretizovat).

Referentsky řízená vozidla jsou vybavena výstražnými vestami s vysokou viditelností, které jsou zaměstnanci povinni použít nejen v případě, že na vozidle dojde za jízdy na pozemních komunikaci k poruše, kterou odstraňují (viz příloha č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.), ale i podle znění  § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy jsou řidiči povinni mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím právním předpisem tj. § 19 a příloha č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů nacházejí-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

K vestám: Požadavek na ně jako povinnou výbavu motorových vozidel s výjimkou motocyklů a mopedů příloha vyhlášky č.153/2023 Sb. Sb, nestanoví (jedná se pravděpodobně o určitou chybu při novelizaci vyhlášky. Podle výkladu Ministerstva dopravy se ale užívat měly by odpovídat § 19 a příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Vybavil služební vozidla, autobus a referentsky řízená vozidla pro případné provádění opravy na vozidle OOPP (oděvem a ochrannými rukavicemi) tak, jak je stanoveno vnitřním předpisem ........(konkretizovat, jakým konkrétním předpisem u zaměstnavatele upraveno) pro problematiku osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Poznámka v roce 2022: Zaměstnavatel pravděpodobně, v souvislosti s vydáním nového nařízení vlády č. 390/2021 Sb., novelizoval svůj seznam pro přidělování OOPP .. nutno zkontrolovat, zda bylo provedeno a zda i pro řidiče zde nedošlo k novinkám.

4. Povinnosti řidiče v problematice zdravotní způsobilosti, školení a kvalifikace

4.1 Řidič z povolání se podrobuje ve smyslu § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pracovnělékařským prohlídkám (tj. do 50 let věku jednou za dva roky, nad 50 let každoročně). Tento řidič se podrobuje dále prohlídkám podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tj. dopravně psychologickému vyšetření (podrobil se ji před zahájením činnosti, dále nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let, nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých 5 let).

4.2 Ostatní řidiči:

Varianta 1: Nemají činnost spočívající v řízení vozidla uvedenou v pracovní smlouvě - na žádného z nich se tedy nevztahuje povinnost k pracovnělékařským prohlídkám ve smyslu § 87 a následujících zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou případů dosažení věku 65 a 68 let, pak za každé dva roky (tuto povinnost mají jako občané, nikoli zaměstnanci).

Řidiči jsou důrazně upozorněni na skutečnost, že jsou povinni mít při jízdách s sebou potvrzení o zdravotní prohlídce - ukládá jim tuto povinnost znění ustanovení § 6 odst. 8 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - jeho provedení viz příloha č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

A na tomto místě jedno upozornění pro řidiče: novelizace vyhlášky se často týkají zejména úprav v jejich přílohách. Např. podrobnosti v příloze č. 3 /Nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel/ – se týkají více méně posuzujících lékařů. Nicméně by změny neměli opominout a vědět o nich i řidiči, a to zejména řidiči s nemocí diabetes mellitus, kdy je nově zavedeno upozornění na "syndrom nerozpoznávání hypoglykémie" (tj. nižší než normální hladina cukru v krvi) – tedy druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykémie, a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozeznat. Mj. je nově novelou stanoveno, že řidič (resp. žadatel o řidičské oprávnění) musí prokázat, že rozumí rizikům, které hypoglykémie přináší (podle provedené odborné studie ovlivňuje pozornost, odhad situace, koordinaci očí a rychlosti reakcí nohou a rukou), a prokázat, že tento stav dokáže dostatečně kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě].

Varianta 2: Řidič vlastních vozidel zaměstnavatele má toto řízení sjednáno v pracovní smlouvě; vztahuje se na ně povinnost daná v bodě 4.1.

Varianta 3: Vzhledem k zásadní úpravě v Příloze k vyhlášce č. 452/2022 Sb. a k vypuštění řízení referentských vozidel z profesních rizik tedy pracovnělékařské prohlídky odpadají

4.3. Řidič z povolání je povinen se zúčastnit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (v souvislosti s jeho řízením autobusu - viz zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Navíc se zúčastňuje školení z problematiky BOZP, organizované pro ostatní řidiče u .......(konkretizovat zaměstnavatele).

Průběžně je poučen o změnách zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; poslední novelizace zákonem č. 271/2023 Sb. Je poučen o důležitých ustanoveních vyhlášky č. 156/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 379/2020; dále pak vyhlášky č. 444/2023 Sb. a vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Řidiči jak vozidel referentsky řízených, tak vozidel vlastních, jsou povinni se účastnit školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [viz § 37 odst. 5 zákoníku práce při nástupu do pracovního poměru; § 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce v termínech stanovených zaměstnavatelem, nebude-li v tomto období (v důsledku zvýšení úrazovosti, nových předpisů, vzniku mimořádných událostí apod.) zorganizováno školení mimořádné]; dále jsou povinni podrobit se ověření znalostí předpisů, které s provozem vozidel souvisí.

4.5 Řidiči jsou upozornění na nutnou výměnu řidičských průkazů ve stanovených termínech (§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).  

5. Povinnosti řidičů před jízdou a během jízdy

5.1 Řidič z povolání a ostatní řidiči jsou povinni zkontrolovat před jízdou stav vozidla a v případě zjištění závad u vozidla služebního, resp. u vozidel referentsky řízených, které by bránily bezpečnému provozu vozidla, tato vozidla nepoužít a oznámit tuto skutečnost ........(konkretizovat).

5.2 Řidiči jsou při jízdě povinni dodržovat platné dopravní předpisy (tj. zejména požadavky zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek).

5.3 Řidiči jsou zejména povinni:

 • užít vozidlo, které splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • věnovat se plně řízení vozidla, a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,

 • přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla,

 • dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (Poznámka: vyhláška č. 398/2009 Sb. byla zrušena k 1.1.2024 § 334 bodem 49 zákona č.283/2021 V současné době je ochrana osob a zvířat zajištěna zněním § 149 Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě zákona č.283/2021 Sb., kdy je stanoveno, aby byla zohledněna přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména mj. u staveb pozemních komunikací a veřejných prostranství; dále u staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností a v neposlední řadě u staveb pro výkon práce nejméně 25 osob, pokud charakter provozu v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením;

 • odstranit na místě závadu při zjištění, že vozidlo a náklad nesplňují podmínky uvedené v § 52 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; nemůže-li tak učinit, smí v jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit (přitom musí učinit taková opatření, aby během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nedošlo k poškození pozemní komunikace ani životního prostředí);

 • podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem (zákon č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo jiné návykové látky než alkoholem (zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Poznámka: počátku roku 2022 určitě by odpovědný a znalý školitel provedl upozornění na znění zákona č. 365/2021 Sb., , ve kterém je nově upraveno znění § 9 odst. 8 zákona o silničním provozu, resp. § 124 odst. 13, nově vložené písm. e), které zakazují přepravované osobě, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), požít alkohol nebo jinu návykovou látku, resp. se podrobit na výzvu policisty, vojenského policisty nebo strážníka obecní policie vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Touto novelou bylo definitivně odzvoněno pivním kolům (beerbikům),

 • dále by měl tento odpovědný a znalý školitel upozornit i na další změny v předpisech, týkajících se např. úprav kompetencí obecní a městské policie (viz zákon č. 418/2021 Sb.), vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem (zákon č. 365/2021 Sb.), řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory (zákon č. 365/2021 Sb.), boční odstup při předjíždění cyklistů (zákon č. 365/2021 Sb.), některé výjimky pro cyklisty (zákon č. 365/2021 Sb.- body 12-14), parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče zajištěno jejich označením (zákon č. 365/2021 Sb., vyhláška č. 509/2021 Sb.), vyšší pokuta při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení (zákon č. 365/2021 Sb.),

 • ten úplně nejvíce znalý školitel by měl upozornit řidiče i na pravomoci stráže přírody (viz § 81 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů které jim dává novelizace § 81 odst. 7 nově vloženým ustanovením písm. e) a stávajícího písm. f)

(7) Strážci jsou oprávněni

e) zastavit ve zvláště chráněném území, ochranném pásmu zvláště chráněného území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti, mimo dálnice, silnice a místní komunikace, motorové vozidlo a obytný přívěs, jiné vozidlo nebo loď, je-li důvodné podezření, že byl porušen zákaz vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů, zákaz vjezdu jiných vozidel nebo zákaz splouvání stanovený tímto zákonem, nebo je-li důvodné podezření, že došlo k vjezdu motorového vozidla a obytného přívěsu, jiného vozidla nebo lodě, který je vázán na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu,

f) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,

 • řidiči jsou upozorněni na vydání nařízení vlády č. 41/2014 Sb. (otázka ovlivnění vyjmenovanou návykovou látkou),

 • snížit rychlost nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucí stejným směrem,

 • zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete (zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnou přepravu nákladu,

 • zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby,

 • zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a náležitě poučených osob, pokud to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

 • mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu [viz § 56 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pro útvar chodců); znění § 5 odst. 5 písm. l) téhož zákona pro řidiče a v neposlední řadě též ustanovení přílohy č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb. pro osoby provádějící opravy), dále pak vyhláška č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • respektovat při pohybu v prostorech organizací, do jejichž prostor v rámci plnění pracovních povinností vjeli, místní pokyny a příkazy vydané těmito organizacemi,

 • při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace přizpůsobit své jednání okolním podmínkám, stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a ostatním okolnostem, které je možno předvídat,

 • respektovat požadavek celoročního svícení,

 • ......... (konkretizovat další požadavky, které zaměstnavatel pokládá za důležité, zejména vybrat aktuální povinnosti stanovené po novelizacích příslušnými předpisy, např. seznámení se zněním nově doplněného odst. 6 v § 17 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ... týká se problematiky předjíždění cyklistů .... běžně 1,5 m; v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/hod-1 je tato vzdálenost nejméně 1 metr), zároveň však s upozorněním, že v roce 2023 byla připravovaná změna tohoto ustanovení, ale provedena nebyla.

 • Respektovat (podle § 40a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), že v období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik 18a) [k nim podrobněji příslušná příloha vyhlášky č.153/2023 Sb.

5.4 Zdůraznění některých dalších zákazů pro řidiče plynoucí ze zákona o provozu na pozemních komunikacích:

Řidič nesmí:

 • požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

 • použít k jízdě vozidlo, které nesplňuje podmínky bezpečného provozu na pozemních komunikacích (respektovat skutečnost danou § 38 odst. 1 písm. e) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - není-li provedena stanovená technická kontrola a měření emisí v určených termínech, je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích),

 • řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

 • předat řízení vozidla, která nesplňuje podmínky stanovené podle § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení je snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

 • vyhazovat předměty z vozidla,

 • ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce,

 • ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,

 • ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty,

 • řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by po uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích;

 • být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo povinně vybaveno;

 • řidič je dále povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotnosti vozidla v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek splnitelnosti vozidel v jízdní soupravu

 • řidič nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu;

 • řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

 •  řídit vozidlo, na němž není umístěna tabulka státní nebo vojenské poznávací značky (dále jen "registrační značka") nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

 •  řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.

......... (konkretizovat další zákazy, které považuje zaměstnavatel za důležité).

Řidiči jsou průběžně informováni o všech novelizacích zákonů a předpisů pro oblast silniční dopravy.

6. Opravy, údržba a kontroly vozidla

6.1 Opravy, údržba a kontroly vozidel se provádějí podle návodu stanoveného výrobcem (u služebního vozidla, autobusu a u v referentsky řízených vozidel jsou k dispozici návody výrobců těchto vozidel).

6.2 S výjimkou vizuálních kontrol vozidel a drobných oprav (dohuštění pneumatik, výměna žárovek apod.) jsou veškeré opravy zadávány odborným opravárenským servisům. Zajišťuje .......(konkretizovat odpovědného zaměstnance). Viz též soubor Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

7. Garážování a parkování vozidel

7.1 Garážování a stání vozidel ....... (konkretizovat, jak je u zaměstnavatele vyřešeno). Podrobnosti Příloha č. 1 - Osnova školení BOZP jako příloha MPBP

8. Novinky

Jak již bylo uvedeno na mnoha místech tohoto materiálu, předpisy se neustále mění. Měla by je sledovat odpovědná osoba za vypracování a aktualizování tohoto firemního dokumentu – k rychlé orientaci by ji mohla napomoci i přehledná tabulka se změnami posledních let, uvedená na závěr této kapitoly.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 MPBP musí odpovídat současné situaci u ......(konkretizovat zaměstnavatele).

9.2 MPBP vstupuje v platnost dnem ......20...

9.3 Polední aktualizace provedena dne .........

V ........ dne .....20 ... ......................................

oprávněný zástupce zaměstnavatele

Zaměstnanci jsou s aktualizacemi pravidelně seznamováni, a to ve dnech

....................................

.................................... (konkretizovat)

Komentář:

Zaměstnavatel má ustanovením § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovištích. Z tohoto důvodu je vhodné, aby i problematiku provozu silničních vozidel (a to jak přímo v majetku zaměstnavatele, tak i vozidel vlastních, kteří zaměstnanci používají na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele) byla stanovena jednotná a závazná pravidla.

Problematiku související s provozem silničních vozidel (a to jak na pozemních komunikacích, tak v terénu, kde se tato vozidla nezřídka pohybují) lze rozdělit do následujících okruhů:

 technická způsobilost vozidel, včetně kontrol a oprav, odborná a zdravotní způsobilost řidičů (včetně zajišťování školení a ověřování znalostí),

 pracovní režim řidičů,

 speciální typy přeprav (stavební stroje, kola, nebezpečné látky apod.),

 parkování a garážování vozidel,

 cestovní náhrady za použití vlastního vozidla na pracovní cestě.

Technická způsobilost vozidel

Znění § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že výrobní a pracovní prostředky a zařízení (mezi které patří i prostředky dopravní) musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Na pozemních komunikacích lze provozovat jen takové vozidlo, které je technicky způsobilé k tomuto provozu (§ 36 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů); jeho provozovatel je povinen jej udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovenou jeho výrobcem.

Důležitá poznámka k počítadlům ujeté vzdálenosti - viz znění § 36 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • Záznam o celkové ujeté vzdálenosti na počitadle ujeté vzdálenosti nesmí být měněn, ledaže ke změně dojde při opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti. O provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti vystaví osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla, protokol, který předá provozovateli silničního vozidla. Provozovatel silničního vozidla předá protokol STK při nejbližší evidenční kontrole. Tento protokol obsahuje

  1. identifikační číslo silničního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního vozidla,
  2. stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,
  3. datum a důvod provedené opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti a
  4. jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.

Provozovatel silničního vozidla je povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo k pravidelnému měření emisí v následujících lhůtách (§ 40 zákona po novelizaci zákonem č. 193/2018 Sb.):

Doplnění:

§ 52b ...Technická prohlídka silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí silničních vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu nebo ledu může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem. Technickou prohlídku lze na určeném místě provést tehdy, pokud to místní a klimatické podmínky umožňují.

§ 79 zákona upravuje problematiku pro registraci a postupy při schvalování technické způsobilosti zemědělských a technických traktorů a jejich přípojných vozidel a samojízdných pracovních strojů.

Jen pro připomínku:

(1) Povinné registraci nepodléhá pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství; toto vozidlo však lze registrovat na žádost jeho vlastníka.

(2) Provozovatel zvláštního vozidla kategorie C, T nebo R, které před zápisem do registru silničních vozidel nebylo registrováno v jiném státě, přistaví toto vozidlo k pravidelné technické prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté pravidelně ve lhůtě
a) 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1, nebo

b) 4 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky, jde-li o vozidlo neuvedené v písm. a).

Rozsah a způsob provádění technických prohlídek (tzn. zjištění, zda technický stav a činnost ústrojí a částí vozidla je bez závad nebo vykazuje závady) a měření emisí (tzn. kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a příslušenství ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech, změření hodnot parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla, jejich seřízení a případné odstranění zjištěných závad, podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a měření emisí, způsob vyznačování technických prohlídek a mnohé další a měření emisí a náležitosti dokladu o technickém stavu silničního vozidla a dokladu o měření emisí stanoví uvedený zákon a dále jeho prováděcí vyhláška č. 211/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů; poslední novelizace vyhláškou č. 330/2022 Sb., která od 1.10 2018 nahradila vyhlášku č. 302/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; (vyhláška obsahuje 26 příloh).

Požadavky na vozidlo jako takové stanoví nově vyhláška č. 153/2023 Sb. Oproti vyhlášce č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou nahradila, je stručnější paragrafová část a podstatně jsou rozšířeny přílohy (těch je 8).

Poznámka: Označení vozidel přepravujících některé živočišné produkty. Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, ve znění vyhlášky č. 291/2012 Sb. (odkazy na NEP a R č. 1774/2002). Účinnost 1. června 2010. Značení obalů, nádob nebo vozidel přepravujících materiály kategorie 1 - 3 barvou černou, žlutou a zelenou s vysokým obsahem modré (výjimka pro přepravu hnoje).

Kontroly a opravy vozidel:

Jedním ze základních aspektů bezpečnosti silničního provozu je technický stav vozidel. Předpokladem jeho zajištění a udržení je systematicky a kvalitně prováděná kontrola, údržba a opravy vozidel, které musí být prováděny podle návodu stanoveného výrobcem (není-li již např. k dispozici, měl by být vypracován technologický postup, který by obsahoval základní bezpečnostní požadavky). S tímto návodem, resp. postupem, musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance, kteří budou tyto práce provádět

Požadavky na pracoviště pro provádění oprav vozidel

Základní požadavky na pracoviště pro údržbu a opravy vozidel stanoví ČSN 73 6059 a  § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky např. na větrání, vytápění, osvětlení, apod. stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a co se týká elektrické instalace, průmyslových rozvodů, požadavků na komunikace, únikové východy, podlahy, dveře apod. dále pak nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (v příloze tohoto nařízení vlády - bod 7 Pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků jsou stanoveny požadavky pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků - tj. zejména požadavky a prohlídkové rampy a montážní jámy).

V současné době se asi málokterá organizace bude pouštět do oprav vozidel; nicméně nastane-li taková situace, měl by zaměstnavatel provést základní poučení, spočívající v upozornění, že je nezbytné vozidlo zabezpečit proti samovolnému pohybu, kontrolu spodku vozidla provádět jen při vypnutém motoru a zvednuté vozidlo nebo jeho části zajistit proti pádu. Při těchto opravárenských činnostech by mělo být respektováno, aby nebylo opravováno naložené vozidlo, pokud není zabezpečena jeho stabilita a náklad může opraváře hrozit a aby nebyla prováděna kontrola, opravy a údržba vozidla, pokud není zdvihnutá sklápěcí část zabezpečena proti pádu.

Při huštění by se provádějící osoba neměla na pneumatiku zbytečně naklánět ani na ni sedat. Kromě zaměstnance, který pneumatiku hustí, by neměla být v blízkosti huštěné pneumatiky žádná jiná osoba. Na pracovištích při huštění pneumatik je třeba dbát na pořádek, a to včetně úklidu prachu (dojde-li totiž k roztržení pneumatiky, vzniká silný tlakový ráz, který nese s sebou prach a drobné předměty, které mohou zranit příslušného pracovníka a případně jiné, blíže se nalézající osoby).

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba při huštění pneumatik dbát o řádný a bezpečný stav kompresoru (jeho vzdušník je tlaková nádoba stabilní a podléhá proto zvláštním bezpečnostním požadavkům, zejména pravidelným revizím).

Tlaková hadice, kterou se přivádí vzduch do pneumatiky od kompresoru, má mít správnou koncovku k nasazení hadice na ventil. Koncovka má být dostatečně dlouhá a má mít zařízení, které otevírá ventil. Tlaková hadice má být udržována v čistotě, nesmí se po ukončení huštění pokládat na zem, aby se nepoškodila a neznečistila.

Dále je nutno respektovat zejména požadavky ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601; svářeč musí být vlastníkem svářečského průkazu.

Pracoviště, kde se pracuje na spodcích vozidel (myšleno trvale - opakovaně), by mělo být vybaveno účinným a bezpečným zdvihacím zařízením, rampami nebo pracovními jámami tak, aby pracovníci mohli při práci stát.

Požadavky na pracovní jámy upravují body 7.1 až

Nahrávám...
Nahrávám...