dnes je 25.3.2023

Input:

Usnesení vlády České republiky č. 1401/2005

20.1.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.1
Usnesení vlády České republiky č. 1401/2005

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

(redakčně kráceno pro potřebu Odpadového hospodářství)


Usnesení vlády

České republiky ze dne 2. listopadu 2005 č. 1401

O identifikaci problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře

Vláda

I. s c h v a l u j e

Identifikaci problémových oblastí vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře, včetně návrhů opatření obsažených v materiálu čj. 1687/2005 (dále jen "Identifikace problémových oblastí“);

II. u k l á d á

 1. ministru životního prostředí zajistit ve spolupráci s prvním místopředsedou vlády a ministrem financí, místopředsedou vlády pro ekonomiku, místopředsedou vlády a ministrem dopravy, místopředsedou vlády a ministrem dopravy, místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a zdravotnictví a ministry průmyslu a obchodu, vnitra, zemědělství, pro místní rozvoj a předsedou Českého statistického úřadu realizaci opatření podle Identifikace problémových oblastí;

 2. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru životního prostředí a průmyslu a obchodu

  1. zpracovat a vládě do 31. října 2006 předložit aktualizovanou Identifikaci problémových oblastí,

  2. aktualizovat dále každé dva roky Identifikaci problémových oblastí a předložit tuto aktualizaci vládě vždy do 31. října příslušného kalendářního roku.

Provedou:

první místopředseda vlády a ministr financí
místopředseda vlády pro ekonomiku
místopředseda vlády a ministr dopravy
místopředseda vlády a ministr práce
ministři životního prostředí
průmyslu a obchodu
vnitra, zemědělství
pro místní rozvoj
předseda Českého statistického úřadu


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
(redakčně kráceno)

Implementace požadavků evropské environmentální legislativy je spojena s významnými finančními dopady pro veřejný i soukromý sektor. Mezi příčiny omezující rozvoj podnikání v ČR patří i plnění povinností vyplývajících z legislativy upravující oblast životního prostředí, neboť v některých případech jde svými požadavky nad rámec předpisů Evropských společenství. Může tak české podniky v podmínkách společného trhu stavět do znevýhodněného konkurenčního postavení oproti zahraničním podnikatelským subjektům. Současně může mít negativní dopad na rozhodování potenciálních investorů a v důsledku toho na příliv nových zahraničních investic do české ekonomiky.

Každé dva roky je zpracovávána a vládě předkládána Rámcová strategie financování investic na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí. Její poslední verze schválená usnesením vlády č. 594 ze dne 18. června 2003, předpokládá potřebné výdaje na splnění acquis ve výši 285 miliard Kč do roku 2010. V právě dokončované nové verzi této strategie se potřebné výdaje odhadují na cca 304,1 miliard Kč v období 2001 - 2010, z toho cca 123,4 mld. Kč již bylo vynaloženo v letech 2001 - 2004. Celkové potřebné výdaje pro roky 2005 - 2010 se tedy odhadují na cca 180,7 mld. Kč. Předpokládá se, že cca 74 miliard bude hrazeno z veřejných zdrojů (evropské fondy, mezinárodní finanční instituce, státní rozpočet, Státní fond životního prostředí atd.), z vlastních zdrojů tedy zbývá uhradit cca 106 miliard Kč. Se zásadní podporou financování veškerých opatření na ochranu životního prostředí v letech 2007-2013 z veřejných rozpočtů, zejména pak z fondů Evropských společenství, počítá i Strategie hospodářského růstu České republiky, kterou vzala na vědomí vláda svým usnesením ze dne 19. července 2005 č. 984.

V současné době se rovněž na úrovni EU a ČR objevují požadavky na zjednodušení administrativy pro podnikatele s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost. Na evropské úrovni jsou to zejména revidovaná Lisabonská strategie či několik projektů k simplifikaci evropské legislativy. Momentálně se pak několik formací Rady EU zabývá procesem "Better Regulation“, jehož primárním cílem je zefektivnění tvorby legislativy a pečlivé zohlednění jejích dopadů. Cílem všech těchto aktivit je zejména minimalizovat finanční náklady a administrativní náročnost za současného respektování dosažených standardů v ochraně životního prostředí. V České republice byly v této souvislosti předloženy návrhy průmyslových svazů, asociací, podnikatelské sféry a dalších dotčených subjektů na zjednodušení a zefektivnění legislativy, upravující oblast životního prostředí, s cílem dosáhnout úspor nadbytečně vynaložených finančních prostředků. S tím souvisí i proces začlenění metody pro hodnocení dopadu do procesu přípravy regulace (RIA), který již schválila vláda usnesením č. 421 ze dne 13. dubna 2005 a nyní již v pilotní fázi probíhá, svou vlastní metodiku hodnocení dopadů nových předpisů ES zpracovalo také Ministerstvo životního prostředí.

Zajištění úspor a zvýšení konkurenceschopnosti výrobní a průmyslové sféry je možné pouze uceleným a komplexním hodnocením právního prostředí v České republice jako celku, nejen hodnocením environmentální legislativy. Předkládaný materiál je prvním krokem v tomto procesu.

Společným zájmem je hledání synergií mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem a jejich vzájemná podpora. Příkladem jsou environmentální opatření, která mají příznivý dopad na životní prostředí a zároveň snižují náklady podnikatelského sektoru, jako například zvyšování energetické účinnosti, úspora primárních přírodních zdrojů apod. Podobně je tomu u vývoje inovativních environmentálních technologií, které rovněž stimulují hospodářský růst. Těchto faktorů si všímají zásadní strategické dokumenty - Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Strategie hospodářského růstu, revidovaná Lisabonská strategie, Národní Lisabonský program 2005-2008 a hodnocení politiky životního prostředí v České republice, provedené v letošním roce OECD. V zájmu všech spolupředkladatelů je nejen identifikace obtížných pasáží environmentální legislativy, ale i hledání dalších možností pro současné zlepšování stavu životního prostředí a zvyšování konkurenceschopnosti výrobní a průmyslové sféry. I proto je žádoucí, aby spolupráce nastolená při přípravě tohoto materiálu pokračovala.

Předkládaný materiál identifikuje problematické oblasti ve vybraných právních předpisech k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské sféře. Jedná se o sedm environmentálních zákonů včetně příslušných prováděcích předpisů. Materiál využívá výstupy z pracovních skupin zřízených v gesci místopředsedy vlády pro ekonomiku, v nichž experti ministerstev, hospodářských a sociálních partnerů a odborné veřejnosti projednali soubor problémů a navrhli k nim opatření. Tam, kde ke konečné dohodě nedošlo, budou práce na expertní úrovni pokračovat pod vedením Ministerstva životního prostředí a závěry budou využity k přípravě případných legislativních návrhů.

Výčet právních předpisů ani problematických oblastí uvedených v materiálu není vyčerpávající. Předkladatelé si nekladli za cíl provést komplexní revizi všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, což ani nebylo ve vymezeném čase možné. Environmentální legislativa navíc průběžně prochází změnami v kontextu národního, evropského a mezinárodního vývoje. Je proto účelné v procesu reflexe praktických zkušeností s aplikací všech právních předpisů v této oblasti pokračovat a společně hledat vhodná řešení, která budou respektovat jak zájmy ochrany životního prostředí, tak hospodářské a sociální dopady. Předkládaný materiál bude pravidelně vyhodnocován a aktualizován, první revize se předpokládá v říjnu 2006 a poté každé dva roky.

Řešení identifikovaných problémů jsou obsažena v návrhu opatření, samostatně ke každému právnímu předpisu. Zároveň byly stanoveny termíny, do kdy mají být jednotlivá opatření realizována. Prioritním cílem navrhovaných opatření je zjednodušení a zefektivnění environmentální legislativy s následným dosažením požadovaných finančních úspor a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů za současného respektování legislativy Evropských společenství, principů udržitelného rozvoje a priorit ochrany životního prostředí v České republice. Vzhledem k charakteru navržených opatření se nepředpokládá zvýšení požadavků na státní rozpočet, naopak v některých případech by mohlo dojít k jejich snížení. Konkrétní vyčíslení dopadů ve smyslu článku IV., odst. 6 jednacího řádu vlády bude vždy součástí příslušných legislativních návrhů a dalších opatření, jejichž zpracování a přijetí materiál předjímá.

Problémové oblasti
(redakčně kráceno - pouze pro oblast odpady a obaly)

ODPADY

c) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

ca) § 4 "Další základní pojmy“

Identifikace problémové oblasti:

Základní pojmy uvedené v § 4 nejsou v plném rozsahu kompatibilní s definicemi uvedenými v jiných právních předpisech ČR. Důsledkem je nejednotná aplikace jednotlivých ustanovení zákona veřejnou správou i podnikatelskými subjekty.

Opatření:

 1. Připravit přehled nekompatibilit základních pojmů mezi zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy ČR

  Provede: MŽP ve spolupráci s MPO, MZ, MZe.
  Termín plnění:

Nahrávám...
Nahrávám...