dnes je 17.6.2024

Input:

Posuzování shody stavebních výrobků

20.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.2.2
Posuzování shody stavebních výrobků

Ing. Petr Fránek

V předchozí části jsme v kapitole nazvané Certifikace stavebních výrobků podali základní informace o různých způsobech posuzování shody. Některými aspekty se nyní budeme zabývat podrobněji.

Posuzování podle evropské legislativy

Jak bylo uvedeno minule, u výrobků, pro něž existuje harmonizovaná evropská norma, je nezbytné podle ní při posuzování shody postupovat. Rovněž v případě, že výrobce má zájem o označení výrobku CE a na výrobek není harmonizovaná norma, může požádat schvalovací osobu o vydání evropského technického schválení ETA podle příslušného řídicího pokynu ETAG a následuje posuzování shody podle evropské legislativy.

Řídicí pokyny jsou postupně vypracovávány příslušnými pracovními skupinami EOTA. Zájmem této organizace je dosažení co nejvyšší technické úrovně těchto dokumentů, a umožňuje proto účast na jejich vypracování všem zainteresovaným stranám, takže jejich zástupci a techničtí experti mohou být členy pracovních skupin.

Přehled dosud vydaných ETAG je uveden v tabulce:

                   
Dokument
číslo
Název dokumentu Platnost od
ETAG 001 Kovové kotvy do betonu - 1, 2, 3, 4 červenec 2002
Kovové kotvy do betonu - 5 únor 2005
Kovové kotvy do betonu - 6 srpen 2006
ETAG 002 Konstrukční těsněné zasklívací systémy - 1 červen 2003
Konstrukční těsněné zasklívací systémy - 2 říjen 2004
Konstrukční těsněné zasklívací systémy - 3 únor 2005
ETAG 003 Sestavy vnitřních příček březen 2004
ETAG 004 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) květen 2003
ETAG 005 Tekuté střešní hydroizolační sestavy květen 2003
ETAG 006 Systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolačních membrán květen 2003
ETAG 007 Stavební dřevěné rámové konstrukce květen 2004
ETAG 008 Prefabrikované schodišťové sestavy říjen 2004
ETAG 009 Sestavy nenosného trvalého bednění únor 2005
ETAG 010 Samonosné průsvitné střešní sestavy srpen 2006
ETAG 011 Lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva říjen 2004
ETAG 012 Stavební sestavy z kulatiny únor 2005
ETAG 013 Systémy napínání pro dodatečně předpjaté konstrukce únor 2005
ETAG 014 Plastové kotvy pro ETICS říjen 2004
ETAG 015 Trojrozměrné přibíjené desky srpen 2007
ETAG 016 Lehké kompozitní panely - 1 listopad 2006
Lehké kompozitní panely - 2 listopad 2006
Lehké kompozitní panely - 3 prosinec 2007
Lehké kompozitní panely - 4 prosinec 2007
ETAG 017 Prefabrikované prvky pro izolaci vnějších stěn září 2008
ETAG 018 Protipožární ochranné výrobky - 1 červen 2007
Protipožární ochranné výrobky - 2 duben 2009
Protipožární ochranné výrobky - 3 listopad 2008
Protipožární ochranné výrobky - 4 červen 2007
ETAG 019 Prefabrikované nosné opláštěné panely na bázi dřeva listopad 2007
ETAG 020 Plastové kotvy duben 2009
ETAG 021 Sestavy pro chladírenské sklady srpen 2008
ETAG 024 Betonové rámové stavební sestavy duben 2009
ETAG 025 Ocelové rámové stavební sestavy XXXXXXXXXX
Poznámka: ETAG 22 a 23 nebyly dosud vydány.

Technické zprávy

Technické zprávy (EOTA Technical Reports) jsou vypracovány jako podpůrné referenční dokumenty k jednotlivým řídicím pokynům ETAG. Podrobně rozpracovávají některé aspekty posuzování vlastností dané skupiny výrobků, detailně popisují způsoby provedení zkoušek a vyjadřují obecné chápání stávajících znalostí a zkušeností členských organizací EOTA v daném čase. V současné době jsou vypracovány technické zprávy uvedené v tabulce:

Dokument
číslo
Název dokumentu Rok vydání
TR001 Stanovení odolnosti panelů a jejich příslušenství vůči nárazu 2003
TR002 Zkušební metody pro lehké kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva 2000
TR003 Stanovení vodotěsnosti 2004
TR004 Stanovení odolnosti k delaminaci 2004
TR005 Stanovení odolnosti k zatížení větrem částečně kotvených střešních vodotěsných membrán 2004
TR006 Stanovení odolnosti k dynamickému vtlačování 2004
TR007 Stanovení odolnosti ke statickému vtlačování 2004
TR008 Stanovení odolnosti k únavovému posunu 2004
TR009 Stanovení odolnosti ke skluzu 2004
TR010 Postup vystavení vlivu prostředí při umělém stárnutí 2004
TR011 Postup vystavení vlivu prostředí při urychleném stárnutí teplem 2004
TR012 Postup vystavení vlivu prostředí při urychleném stárnutí horkou vodou 2004
TR013 Stanovení schopnosti přemosťování trhlin 2004
TR014 Postup vystavení vlivu prostředí při urychleném stárnutí sklem vyztužených nenasycených polyesterových pryskyřic dvouhodinovým varem ve vodě 2004
TR015 Zásady pro statický výpočet spoje trojrozměrných přibíjených desek, s příklady 2002
TR016 Zkušební postupy pro trojrozměrné přibíjené desky, s příklady 2002
TR017 Vypracované příklady výpočtu zatěžovací kapacity pravoúhlých žebrovaných konzol 2002
TR018 Posuzování torzně připevňovaných kotev 2003
TR019 Výpočetní modely pro prefabrikované dřevěné nosné opláštěné střešní panely 2005
TR020 Posuzování kotev do betonu vzhledem k odolnosti vůči ohni 2004
TR021 Požadavky na reakci na oheň pro malé prvky 2005

V minulé části byl uveden přehled postupů posuzování shody, označované jako postup 1, 1+, 2, 2+, 3 a 4. Kromě úkolů autorizovaných (notifikovaných) osob jsou v nich uvedeny i úkoly výrobce:

1. Výrobce provozuje systém řízení výroby (FPC - Factory Production Control)

Harmonizované evropské normy uvádějí požadavky na systém řízení výroby, který provozuje výrobce. Systém řízení výroby musí zajišťovat shodu výrobku s technickou specifikací.

Systém řízení výroby

Všechny prvky, požadavky a ustanovení přijaté výrobcem musejí být systematicky dokumentovány v písemné nebo elektronické podobě, včetně záznamů o výsledcích zkoušek. FPC zahrnuje jak vstupní kontrolu surovin nebo komponent, tak provozní (mezioperační) a výstupní kontrolu výrobku. Výrobce vypracovává kontrolní plán, obsahující údaje o materiálech vstupujících do procesu, druzích prováděných měření a zkoušek a jejich četnosti minimálně v rozsahu požadovaném technickou specifikací. Záznamy o FPC musejí být uloženy nejméně 5 let.

Systém řízení výroby je předmětem vyhodnocení a schválení notifikovanou osobou při posuzování shody podle postupů 1, 1+, 2 a 2+.

Pokyn B Stálého výboru pro stavebnictví (viz tabulku 2 v minulé části této kapitoly) definuje systém řízení výroby v technických specifikacích a Sektorová skupina Skupiny notifikovaných osob vypracovala několik pozičních dokumentů k certifikaci systému řízení výroby podle jednotlivých harmonizovaných norem.

2. Výrobce provádí zkoušky typu výrobku

Zkoušky typu výrobku

Tuto povinnost plní výrobce výrobku spadajícího do postupu 2, 2+ a 4, u nového výrobku po dokončení vývoje a před zahájením výroby, resp. uvedením výrobku na trh. Příslušná harmonizovaná evropská norma uvádí rozsah ověřovaných vlastností, metody zkoušení a minimální (maximální ) hodnoty, kterých musí být dosaženo. Pokud dojde ke změně výrobního procesu nebo je výroba realizována v jiném výrobním závodě, musejí se počáteční zkoušky typu výrobku provést znovu.

3. Výrobce provádí zkoušky výrobku

Zkoušky výrobku

Průběžné zkoušky provádí výrobce tam, kde výrobek podléhá posuzování shody podle postupů 1, 1+, 2 a 2+. Výrobce vypracuje kontrolní plán, v němž jsou definovány všechny důležité znaky výrobního procesu a výrobku a uvedeny druhy kontrol a zkoušek, včetně jejich četnosti, a požadované parametry výrobku, které musejí být dosaženy. Četnost odběru vzorků a zkoušení musí být odvozena ze statistických zásad, aby se zajistilo, že výroba splňuje kritéria shody a hodnoty deklarované pro výrobek. Měřidla používaná pro zkoušení musejí být ověřena nebo kalibrována, aby byla zabezpečena správnost a přesnost prováděných měření.

Posuzování podle národní legislativy

V předchozí části bylo uvedeno, že pro posuzování shody jednotlivých výrobků jsou vypracovány tzv. technické návody (TN), které jsou každoročně aktualizovány podle nově vydaných harmonizovaných a zkušebních technických norem a dalších předpisů. Příklad takového návodu uvádí tabulka:

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 05.02.
§ 5a,§ 6,
§ 7, § 8
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 Sb. (dále jen "nařízení vlády“)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody podle § 5 (vazba na § 10).

Od 1. 9. 2006 se TN nebude vztahovat na plastové a pryžové parozábrany. Posuzování shody podle NV č. 190/2002 Sb., ČSN EN 13984.

Od 1. 7. 2007 se TN nebude vztahovat na plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech. Posuzování shody podle NV č. 190/2002 Sb., CSN EN 13956.

Mechanicky kotvené povlakové krytiny lze posuzovat podle NV č. 190/2002 Sb., ETAG 006.

1. Výrobková skupina (podskupina):

   
Název: Číslo
technického
návodu
Hydroizolace
a) hydroizolační vrstvy, střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy (§ 7) 05.02.05.a
b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách (§ 6) 05.02.05.b
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
05.02.05.c
- A11, A21, B1, C1 (§ 5a)
- A12, A22, B2, C2, D, E (§ 7)
- (A 1 až E)3, F (§ 8)
d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
05.02.05.d
- výrobky vyžadující zkoušení (§ 7)
- výrobky " považované za vyhovující“ bez zkoušení (§ 8)
Fólie z plastů (vrchní vrstvy střech)

2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

Hydroizolační fólie pro povlakové střešní krytiny (vrchní vrstvy střech)

3. Základní požadavky a vymezení sledovaných vlastností:

Základní
požadavek
nařízení vlády
Určené normy Vymezení sledovaných
vlastností:
1. ČSN 64 6223 plošná hmotnost pevnost v tahu poměrné prodloužení rozměrová stálost nasákavost stárnutí v teple umělé povětrnostní stárnutí odolnost proti perforaci chování spoje při zkoušce smykem ohyb v chladu odolnost vůči kořenům
Nahrávám...
Nahrávám...