dnes je 19.6.2024

Input:

Definice základních pojmů v hygieně práce

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.1
Definice základních pojmů v hygieně práce

Ing. Pavel Petrů

Ing. Milan Tomeček a kol.

Biologické činitele

Biologické činitele jsou živé organismy, včetně těch, které byly geneticky modifikovány, dále buněčné kultury a endoparaziti, které mohou vyvolat jakékoli infekční onemocnění, alergii nebo působit toxicky.

Dlouhodobě přípustné mikroklimatické podmínky

Dlouhodobě přípustné mikroklimatické podmínky jsou takové podmínky, při nichž lze vykonávat práci po celou směnu (tj. 8 hodin), přičemž dlouhodobě únosná doba práce je limitována hodnotou dlouhodobě únosné pracovně tepelné zátěže.

Dlouhodobě únosná pracovní tepelná zátěž

Dlouhodobě únosná pracovní tepelná zátěž je limitována množstvím vody ztraceným potem a dýcháním. Limitní hodnoty jsou stanoveny rozdílně jednak podle energetické náročnosti práce, jednak pro osoby aklimatizované a neaklimatizované.

Dynamická práce

Dynamická práce je taková pracovní činnost, při níž svalová síla vynakládaná na pracovní pohyb je vystřídána relaxací po době kratší než 3 sekundy.

Expozice

Expozice je vystavení organismu působení faktorů prostředí (například hluku, vibracím, prachu, záření) nebo účinkům látky. V úvahu se bere objektivně zjištěná (změřená) hodnota zátěže faktory pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk této zátěži vystaven.

Expoziční testy

Expoziční testy jsou jednou z metod hodnocení míry zátěže lidí chemickými látkami. Hodnocení se opírá o kvantitativní stanovení indikátoru vhodného pro danou chemickou látku ve vzorcích moči, krve, vydechovaného vzduchu a jiných biologických materiálů odebíraných osobám, které byly po definovanou dobu exponovány této látce. Indikátory mohou být sama látka, zplodiny její přeměny v organismu nebo látky charakterizující biochemické změny v organismu vyvolané sledovanou látkou. Expozičním testem je charakterizována expozice všemi cestami vstupu chemické látky do organismu. Referenčními hodnotami pro hodnocení výsledků biologického monitorování jsou hodnoty indikátorů ve vzorcích odebraného biologického materiálu odpovídající takové úrovni expozice chemické škodlivině, při níž je podle současných vědeckých znalostí poškození zdraví exponované osoby nepravděpodobné.

Fyzická zátěž

Fyzická zátěž je pracovní zátěž pohybového systému, srdečně cévního a dýchacího systému s odrazem v látkové přeměně a termoregulaci organismu.

Hodnocení rizika

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitou látkou, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Jde o proces kvalitativního a kvantitativního určení rizika při práci pro zdraví a bezpečnost pracovníka , užívá se různých metod a postupů, jejichž cílem je odhadnout možnost poškození zdraví člověka. Zahrnuje čtyři kroky: určení nebezpečnosti, vyhodnocení vztahu mezi dávkou a odpovědí, hodnocení expozice a charakterizaci rizika. Na hodnocení rizika navazuje řízení rizika. Hodnocení rizika souvisí s komunikací rizika.

Hygienické limity

Jsou takové hodnoty koncentrací nebo intenzit činitelů významných z hlediska vlivu pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, o nichž se podle vědeckých poznatků a zkušeností z pozorování pracovišť a sledování zdravotního stavu skupin pracovníků důvodně předpokládá, že jim mohou být téměř všichni pracovníci vystaveni po celý život, aniž by došlo k nepříznivému ovlivnění jejich zdravotního stavu.

Chemické karcinogeny

Jsou chemické látky a azbest, u nichž byla prokázána přímá souvislost mezi expozicí těmto látkám a vznikem zhoubného nádoru u člověka nebo chemické látky, u nichž lze na základě dlouhodobých pokusů na zvířatech nebo jiných relevantních informací důvodně předpokládat, že mohou vyvolat zhoubné nádory u člověka.

Infračervené záření

Je elektromagnetické záření v intervalu vlnových délek 760 nm až 1 mm.

Kategorizace prací

Je souhrnné hodnocení úrovně zátěže pracovníků faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti, a úrovně zabezpečení ochrany zdraví pracovníků.

Kontraindikace pro určité pracovní zařazení

Je vyjádření nevhodnosti pro konkrétní pracovní zařazení při posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě zdravotního stavu posuzovaného pracovníka, které platí bezpodmínečně (absolutní kontraindikace) nebo za určitých podmínek (relativní kontraindikace).

Krátkodobě únosná pracovně tepelná zátěž

Je dána množstvím akumulovaného tepla v organismu, které nesmí překročit pro osoby aklimatizované i neaklimatizované 50 W.h.m-2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty tělesného jádra o 0,8 K, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 K a vzestup srdeční frekvence max. na 150.min-1.

Krátkodobě únosné mikroklimatické podmínky

Jsou takové, při nichž práci nelze vykonávat bez přerušení po celou dobu směny, přičemž krátkodobě únosná doba práce je limitována množstvím kumulovaného tepla v organizmu max. 50 W.h.m-2.

Nebezpečí

Činitel (materiál, zařízení, pracovní metoda a praxe, tedy např. stroj, strojní systém, technologie, systém práce, materiál, surovina, chemická látka a jiné) se schopností způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka. Jako nebezpečnost je označována vnitřní vlastnost nebo schopnost tohoto činitele způsobit škodu.

Nebezpečnost

Je vnitřní vlastnost nebo schopnost nebezpečí (materiálu, zařízení, pracovní metody a praxe) způsobit škodu.

Neionizující záření

Je elektromagnetické záření v rozsahu frekvencí od 0 do 1,2.1015 Hz.

Nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší (NPK-P)

Jsou koncentrace těchto látek, které nesmí být překročeny v žádném časovém úseku pracovní směny. Vzhledem k praktickým možnostem stanovení koncentrace látky v ovzduší se připouští při hodnocení kvality pracovního ovzduší porovnávat s NPK-P časově vážený průměr koncentrací dané látky po dobu nejvýše 10 minut. NPK-P neskýtají dostatečnou ochranu osob zvýšeně vnímavých k účinku dané látky.

Nespecifický faktor

Jsou objektivně existující faktory, které zpravidla nevyvolávají nemoci z povolání, ale podílejí se na vzniku a rozvoji nespecifických onemocnění a ovlivňují pracovní pohodu pracovníků.

Neuzavřené pracovní prostory

Jsou pracovní prostory komunikující s venkovním prostorem neuzavíratelnými otvory v takovém rozsahu, že jsou výrazně ovlivňovány tepelněvlhkostními podmínkami venkovního prostředí.

Noxa

Škodlivina, která, je-li jí vystaven lidský organismus, může způsobit nemoc nebo odchylku zdravotního stavu.

Nucené větrání

Je větrání vyvolané ventilátorem.

Oběhový vzduch

Je vzduch odváděný větracím nebo odsávacím zařízením z větraného prostoru, který je po potřebné úpravě vracen do větraného prostoru.

Odezva organismu

Je soubor reakcí na pracovní podmínky, které jsou objektivně měřitelné fyziologickými, biologickými, psychologickými nebo klinickými metodami.

Pracovnělékařská péče

Je pojem označující služby poskytované pracovními lékaři zaměřené na prevenci poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podporu zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti , součástí péče je pravidelná kontrola pracovišť podniků, zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na člověka při práci, výkon lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců, posuzování zdravotní způsobilosti k práci, zajišťování první pomoci zaměstnancům, spolupráci s pracovníky státního odborného dozoru, podíl na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví , tuzemskou zvyklostí je označovat

Nahrávám...
Nahrávám...