dnes je 29.5.2023

Input:

99/1995 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin, ve znění účinném k 1.3.2017

č. 99/1995 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin, ve znění účinném k 1.3.2017
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 15. května 1995
o skladování výbušnin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
342/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 7 odst. 4; nové přechodné ustanovení
200/2006 Sb.
(k 16.6.2006)
mění § 1, § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 14 odst. 1, § 22 písm. m
12/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6, § 29 odst. 3 a § 30 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování,
b) podmínky pro provoz, umístění a provedení zvláštních úschoven výbušnin,
c) technické požadavky na umístění a provedení skladů výbušnin.
§ 2
Třídy nebezpečí výbušnin
Výrobce nebo zpracovatel výbušnin (dále jen „výrobce”) zařadí výbušninu podle chování při výbuchové přeměně do tříd a skupin nebezpečí podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky.
§ 3
Označování skladu výbušnin
Podle druhu skladovaných výbušnin se sklad výbušnin (dále jen „sklad”), před dílčím prostorem pro skladování výbušnin, na vnější straně, označuje třídou a skupinou nebezpečí podle přílohy č. 1, která je součástí této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
SKLADY A ÚSCHOVNY VÝBUŠNIN NA POVRCHU
DÍL PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 4
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) bezpečnostním pásmem prostor určený hranicí, která vymezuje předem zvolený stupeň poškození objektu,
b) bezpečnostní vzdáleností nejmenší dovolená vzdálenost mezi místem nebo objektem, v němž se vyrábějí, zpracovávají nebo skladují výbušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušninami a ohroženým objektem,
c) hromadným výbuchem výbuch, který se po místní iniciaci rozšíří téměř okamžitě a prakticky na celé množství výbušniny nacházející se v objektu nebo jeho samostatné části,
d) kyvnou stěnou těžká stěna uložená čepy v ložiskách tak, aby se účinkem tlakové vlny mohla vychýlit (otočit),
e) meziskladem sklad určený ke skladování výbušnin pro zajištění plynulého procesu výroby nebo zpracování výbušnin, včetně sestavování vyrobených sérií výbušnin,
f) společným skladováním výbušnin skladování v jednom dílčím prostoru pro skladování výbušnin,
g) obložením nejvýše povolené množství výbušniny,
h) odděleným valem ochranný val, který není přímo spojen s ostatními ochrannými valy zajišťujícími tentýž objekt,
i) ochrannou stěnou konstrukce z pevných materiálů, která má stejnou funkci jako ochranný val,
j) ochranným valem ochranný násep, jehož účelem je ochrana okolí proti účinkům výbuchu,
k) opěrnou zdí konstrukce budovaná na vnitřní nebo vnější straně ochranného valu, zajišťující jeho stabilitu,
l) požární odolností doba, po kterou jsou stavební konstrukce nebo požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich konstrukce,
m) požární stěnou, požárním stropem stavební konstrukce bránící šíření požáru,
n) protipřenosovou přepážkou na povrchu vrstva vhodného tlumicího nehořlavého materiálu zamezující přenosu detonace,
o) příručním skladem sklad nebo část výrobního objektu určený k plynulému zásobování výroben výbušnin,
p) souborem skladů sklady tvořící skupinu skladů, jejichž vzájemné vzdálenosti jsou menší než bezpečnostní vzdálenosti určené podle jejich obložení,
r) společným valem ochranný val oddělující od sebe objekty jednoho stavebního komplexu,
s) staveništním skladem sklad v blízkosti místa spotřeby výbušnin, kde se mohou krátkodobě, nejdéle však do doby ukončení stavby, skladovat výbušniny,
t) výfukovou plochou část objektu (stěna nebo střecha), která při výbuchu uvnitř objektu umožní rychlý pokles tlaku,
u) výfukovou střechou střecha se sníženou hmotností střešního pláště z lehkého, snadno tříštitelného materiálu,
v) uzavřeným valem ochranný val s tunelovými průchody obklopující objekt ze všech stran,
x) základním (celozávodním) skladem sklad určený ke skladování výbušnin v expedičních obalech.
DÍL DRUHÝ
SKLADY
§ 5
Bezpečnostní vzdálenost
Součástí projektové dokumentace je stanovení bezpečnostní vzdálenosti. Tato vzdálenost se vypočítá podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Zatřídění výbušnin pro účely stanovení bezpečnostních vzdáleností se provádí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Jsou-li ve skladu uskladněny výbušniny různých tříd nebezpečí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, stanoví se bezpečnostní vzdálenost podle výbušniny nejvyšší třídy a skupiny nebezpečí, přičemž se počítá s celkovým obložením skladu.
§ 6
Zásady pro výstavbu skladu
(1) Sklad se buduje jako jednopodlažní.
(2) Stavební provedení skladu vychází z druhu skladovaného materiálu, skladovací techniky, skladové manipulace a technologie.
(3) Alespoň jedna stěna nebo střecha skladu musí být ve výfukovém provedení.
(4) U skladu musí být vybudován kromě hlavního východu ještě další východ v případě, že délka únikové cesty z kteréhokoliv místa skladu k nejbližšímu východu je větší než 20 m.
(5) Hlavní východ (vchod) u skladu obklopeného valem se umístí nejblíže k průchodu valem.
(6) Kolem skladu musí být pás z nehořlavých hmot, např. z betonu nebo dlažby, široký nejméně 1 m, který je odvodněn a na který navazuje požární pruh široký nejméně 5 m. Povrch požárního pruhu se pokryje nehořlavou hmotou, popřípadě se zatravní. U zasypaného skladu se buduje požární pruh široký nejméně 3 m od vstupu do skladu a vyústění větracích šachet.
(7) Sklad nebo soubor skladů je organizace povinna zajistit oplocením vysokým nejméně 2,2 m. Pokud se použije pletivo, může být velikost oka nejvíce 0,05 m, s nástavbou dvou řad ostnatého drátu. Uvedené ustanovení se nevztahuje u výrobce na sklad nebo soubor skladů, který je umístěn uvnitř oploceného prostoru provozovny.
(8) Vzdálenost oplocení od skladu nesmí bránit úniku osob a určuje se v projektové dokumentaci s přihlédnutím k místním podmínkám, obložení, stavebnímu provedení skladu a ochranným opatřením.
§ 7
Zajištění skladu
(1) V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení nebo zneužití výbušnin, který posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.
(2) Jednotlivé stavební části skladu (okna, stěny, střecha apod.) musí být dostatečně odolné proti násilnému vniknutí do skladu s výjimkou prvků ve výfukovém provedení. Vstup do skladu se zajistí mechanickým zábranným systémem.
(3) Dveře skladu se budují jako odolné proti vloupání. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na odolnost dveří proti vloupání3) , odpovídajícím nejméně bezpečnostní třídě 4.
(4) Sklad se vybaví zařízením elektronické zabezpečovací signalizace, které bude signalizovat narušení zajištění skladu (násilné vniknutí do skladu) do míst se stálou přítomností osob. Místo se stálou přítomností osob je pracovištěm nepřetržitě obsazeným, ze kterého je možno ohlásit po dobu 24 hodin denně násilné vniknutí do skladu.
(5) Pokud je sklad trvale střežen způsobem zamezujícím odcizení nebo zneužití výbušnin, nevztahuje se na něj ustanovení odstavce 4, na mezisklad a příruční sklad též ustanovení odstavce 3.
§ 8
Konstrukční požadavky na jednotlivé části skladu
(1) Pro konstrukci stěn, přepážek, zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních konstrukcí se použijí stavební výrobky třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B klasifikované podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb4) . Stavební výrobky ze dřeva je možné použít pouze s úpravou zajišťující třídu reakce na oheň B klasifikovanou podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb4) .
(2) Stavební hmoty a nátěry, které tvoří s výbušninami výbušné nebo zápalné směsi a sloučeniny, se nesmí používat.
(3) Povrchová úprava vnitřních stěn a stropu skladu se provede tak, aby umožnila účinné vyčištění.
(4) Střecha skladu může být provedena pouze
a) jako výfuková, z lehkého, snadno tříštitelného materiálu, který při výbuchu uvnitř objektu neohrozí okolí rozletem těžkých úlomků, nebo
b) jako odolná proti účinkům výbuchu nebo snižující účinek tlakové vlny, pevně zakotvená do okolních. stěn a dimenzovaná tak, aby odolala tlakové vlně a ostatním účinkům výbuchu nebo aby je omezila na nejnižší míru.
(5) Krytina střechy musí být zhotovena z takové hmoty, aby v případě požáru nemohlo dojít k jeho šíření krytinou.
(6) Podlaha musí být rovná a navazovat na stěny zaoblením bez spár do výšky nejméně 0,08 m nad podlahu. Povrch podlahy se zhotovuje z nejiskřivého materiálu a tak, aby byl nepropustný, bez trhlin a snadno čistitelný. Podlaha ve skladu, ve kterém jsou skladovány výbušniny s nebezpečím požáru nebo výbuchu v důsledku výboje statické elektřiny, musí být provedena s ochranou proti jejímu hromadění.
(7) Dveře a zárubně mohou být pouze v provedení s otevíráním ven, bez prahů a těsné po celém svém obvodu. U skladu černých prachů nebo výbušnin s citlivostí jim podobných se dveře, zárubně, zámky a kování provedou tak, aby bylo zabráněno jiskření při tření nebo nárazu.
(8) Jsou-li dveře budovány jako únikové, musí umožňovat snadný a rychlý průchod. Svým zajištěním nesmí bránit ústupu unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.
(9) Okna se opatří v okenním otvoru kovovými mřížemi nebo sítěmi s velikostí oka nejvýše 0,02 m, natřenými světlou barvou. Okna, kterými mohou procházet sluneční paprsky, je nutno zasklít matným sklem nebo sklem bez bublin a kazů nebo opatřit nátěrem bílé barvy.
§ 9
Ochranné valy
(1) Ochranné valy se zřizují jako uzavřené, jednostranně otevřené nebo jednostranně otevřené s odděleným valem.
(2) Ke stavbě ochranného valu lze použít jen nehořlavých a zhutněných hmot. Pokud je ochranný val z kamenité sypaniny, použije se na jeho vnitřní straně vrstva tříděného materiálu o tloušťce nejméně 1 m s průměrem zrn do 0,016 m. Povrch ochranného valu je nutno zajistit proti erozi.
(3) Vnitřní svah ochranného valu smí mít sklon nejvýše 40 ° a šířku v koruně nejméně 0,5 m. Profil ochranného valu se doloží v projektu výpočtem stability včetně sednutí a zatlačení tělesa valu do podloží. Ochranný val nesmí být osázen dřevinami.
(4) Dolní část vnitřního svahu ochranného valu smí být nahrazena opěrnou zdí, která však nesmí přesahovat polovinu výšky ochranného valu.
(5) Koruna ochranného valu nesmí být nižší než úroveň střešní římsy skladu; u skladu s jednostranným sklonem střechy toto platí pro střešní římsu nižší strany střechy. Je však nezbytné, aby koruna ochranného valu přesahovala nejméně o 0,5 m horní úroveň skladovaných výbušnin.
(6) Boční hrana koruny jednostranně otevřeného nebo odděleného valu musí přesahovat pohledový obrys skladu nejméně o 0,5 m.
(7) Vzdálenost paty ochranného valu od obvodové stěny skladu nesmí být u uzavřeného a jednostranně otevřeného ochranného valu větší než 2 m a u odděleného valu větší než 5 m.
(8) Plocha mezi patou ochranného valu a skladem se upraví jako požární pruh podle § 6 odst. 6 a musí být odvodněna.
(9) Průchod v ochranném valu se zřizuje co nejblíže únikové cesty ze skladu přerušením ochranného valu nebo jako tunel. Průchod je nejméně 1,5 m široký, se sklonem nejvýše 8 °.
(10) Průchody se budují obloukovité nebo zalomené tak, aby jakákoliv přímka jimi vedená protínala jejich stěnu chráněnou ochranným valem. Při nesplnění této podmínky se zřizuje ve vzdálenosti 1 až 4 m od vnější paty ochranného valu proti ústí průchodu další ochranný val nebo ochranná stěna, překrývající ústí tunelu ve všech směrech nejméně o 1,5 m nebo o stejné výšce jako přerušený val a s korunou přesahující okraj koruny přerušeného valu nejméně o 0,5 m.
(11) Tunelový průchod musí být nejméně 2,1 m vysoký, s osvětlením, bez jakýchkoli výstupků. Jeho stěny a strop se zhotoví ze železobetonu nebo stejně odolného materiálu.
(12) Společný val mezi dvěma sklady nesmí mít žádný průchod. Za průchod se nepovažuje prostup pro energetické rozvody, pokud je zajištěn proti přenosu detonace.
§ 10
Ochranná stěna
(1) Místo ochranného valu lze použít ochrannou stěnu.
(2) Ochranná stěna musí být bezpečně zakotvena v zemi a její stabilita a odolnost proti výbuchu doložena výpočtem v projektu.
(3) Vzdálenost ochranné stěny od stěny skladu nesmí činit méně než 2 m a více než 5 m.
(4) Pro stanovení výšky a délky ochranné stěny platí ustanovení § 9 odst. 5 a 6.
(5) Ochrannou stěnu umístěnou před výfukovou plochu je nutno řešit tak, aby při výbuchu nedošlo k nebezpečnému usměrnění tlakové vlny, např. do sousedního prostoru.
§ 11
Jiná rovnocenná ochrana
(1) Rovnocennou ochranu skladu ve smyslu § 9 a 10 tvoří vzrostlý lesní porost nebo terénní nerovnosti s parametry odpovídajícími ochranným valům.
(2) Vzrostlý lesní porost podle odstavce 1 musí být širší než 15 m a jeho průhlednost nesmí být v zimních měsících větší než 30 %. Vyhodnocení průhlednosti musí být v projektu doloženo výpočtem nebo fotograficky
§ 12
Požární zajištění skladu
(1) Pokud není do skladu zaveden požární vodovod, musí být zajištěn přívod vody nebo zajištěna požární voda ve vodojemu. Množství požární vody ve vodojemu, průměr potrubí přívodu vody nebo druh a množství jiných hasicích prostředků se stanoví v projektu skladu.
(2) Rozvod vody se vede v ochranném valu ve zvláštním tunelu nebo průchodu. Hydranty nesmí být umístěny proti volným výfukovým stěnám objektu.
§ 13
Vytápění a větrání skladu
(1) Provedení skladu včetně jeho větrání a vytápění musí zajistit dodržení podmínek pro skladování výbušnin stanovených výrobcem.
(2) Před zahájením prací a při práci osob ve skladu musí být zajištěno tak účinné větrání, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší.5)
(3) Větrací zařízení musí být snadno čistitelné a znemožňovat šíření požáru.
(4) Teplota a vlhkost se kontroluje tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování výbušnin.
§ 14
Elektrická zařízení a ochrana před vlivy elektrické energie
(1) Elektrická zařízení se zřizují v provedení pro prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin. Tato podmínka je splněna, jestliže je vyhověno požadavkům příslušné české technické normy6) nebo ekvivalentní technické normy členského státu Evropské unie, státu Evropského sdružení volného obchodu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo Turecka, pokud zaručuje alespoň rovnocennou míru ochrany zdraví a bezpečnosti.
(2) Sklad se chrání před účinky blesku.
§ 15
Dopravní cesty
(1) Železniční cesty ke skladům nemohou být používány jako průjezdní pro přepravu jiného materiálu.
(2) Rozřazovací železniční prostory, kde se třídí náklady výbušnin, se zřizují v místech vzdálených nejméně 300 m od skladů všech tříd nebezpečí.
(3) Železniční cesty a silnice pro přepravu výbušnin v prostoru základního skladu smí být vzdálena od budov
a) ve kterých se pracuje s ohněm, nejméně 50 m,
b) nebezpečných výbuchem, provozoven a skladů všech tříd nebezpečí nejméně 10 m.
(4) Pokud nejsou výbušniny v prostoru skladu dopravovány v expedičním balení, smí se dopravovat pouze po cestách s bezprašnou úpravou.
(5) Pro příjezd požárních a sanitních vozidel ke skladu se zřizuje řádná a bezpečná cesta.
DÍL TŘETÍ
SKLADY U VÝROBCŮ
§ 16
Základní sklad
(1) Základní sklad se umisťuje mimo výrobní prostor provozovny.
(2) U skladu musí být připraveno nářadí požární ochrany, zdroje požární vody a podle potřeby manipulační místnost.
§ 17
Mezisklad
Mezisklad se umisťuje uvnitř prostoru provozovny.
§ 18
Příruční sklad
(1) Příruční sklad se zřizuje v prostoru provozovny, a to ve výrobně výbušnin i mimo ni, podle výrobní technologie a organizace provozu výroby.
(2) Jsou-li v příručním skladu uvnitř budovy skladovány střeliviny v množství větším než 5 kg, musí mít sklad samostatný východ z budovy a tvořit samostatný požární úsek s požární odolností nejméně 180 minut. Alespoň jedna stěna takového skladu se buduje jako výfuková. Plocha výfukové stěny musí být větší než plocha vypočtená podle vzorce
F = 3 M .10-3,
 
kde
F
je výfuková plocha (m2) a
 
M
je obložení skladu (kg).
(3) Obložení příručního skladu, je-li zřízen ve výrobně výbušnin, nesmí být větší, než je potřeba výbušnin pro výrobní proces.
(4) Jsou-li vchody a výfukové stěny příručního skladu obráceny k výrobnímu nebo skladovému objektu, který se nachází ve vzdálenosti menší, než je vzdálenost vypočtená podle přílohy č. 2, která je součástí této vyhlášky, umístí se mezi ohrožující a ohrožený objekt ochranná stěna.
DÍL ČTVRTÝ
SKLADY A ÚSCHOVNY VÝBUŠNIN U ODBĚRATELŮ
§ 19
Obecná ustanovení
(1) Na pracovišti, kde se provádějí trhací práce, se sklad umisťuje tak, aby byl chráněn před nežádoucími účinky trhacích prací.
(2) U skladu musí být připraveno nářadí požární ochrany a podle potřeby zdroje požární vody.
(3) Sklad se označuje výstražnými tabulkami vyznačujícími upozornění, příkazy a zákazy, které vyplývají z této vyhlášky.
§ 20
Staveništní sklady
(1) Staveništní sklad se umisťuje mimo dosah činností, které by jej mohly ohrozit, a to zejména z hlediska vzniku požáru a mechanického poškození.
(2) Staveništní sklad se umisťuje na suchém nebo odvodněném místě. Manipulační prostor a cesty kolem skladu, po kterých se přenášejí výbušniny, je nutno zajistit proti uklouznutí osob.
(3) Pokud se ve staveništním skladu skladují společně trhaviny a rozbušky, musí být uloženy v oddělených prostorech tak, aby výbuch rozbušek nezpůsobil výbuch trhaviny.
§ 21
Úschovny výbušnin
(1) Úschovnou výbušnin je úložný prostor (např. bedna, schránka) na povrchu. V úschovně výbušnin lze uložit nejvýše 100 kg trhavin a 500 kusů rozbušek a 100 m bleskovice. Při společném uložení trhavin a rozbušek musí být trhaviny a rozbušky odděleny přepážkou o tloušťce alespoň 30 mm.
(2) V úschovně výbušnin smí být výbušniny uloženy7) jen po dobu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. Řádné a bezpečné uložení výbušnin včetně jejich zajištění proti odcizení nebo zneužití zabezpečí střelmistr nebo technický vedoucí odstřelů a v jeho nepřítomnosti předák nebo vedoucí pracoviště.
(3) Úschovna výbušnin se umísťuje na málo frekventovaném místě, aby nepřekážela dopravě a v takové vzdálenosti od pracoviště, aby nebyla ohrožena účinky trhacích prací.
(4) Úschovna výbušnin se zhotovuje z dřevěných desek o tloušťce alespoň 30 mm nebo z plechu o tloušťce alespoň 2 mm.
(5) Úschovna výbušnin se uzamyká nebo chrání jiným vhodným způsobem před vniknutím nepovolané osoby a označuje se výstražnými tabulkami, pro které platí ustanovení § 19 odst. 3.
(6) Kovové plochy přicházející do styku s výbušninou se pokryjí hmotou s účinky tlumícími náraz.
(7) Pokud mezi úschovnami výbušnin není vybudována protipřenosová přepážka na povrchu, která zabrání přímému přenosu detonace, musí být vzdálenost mezi úschovnami výbušnin určená výpočtem podle přílohy č. 2, která je součástí této vyhlášky.
(8) V úschovně výbušnin lze uložit nezbytné pomůcky k použití výbušnin.
(9) Do úschovny výbušnin nelze ukládat výbušniny ze selhávek, z nálezu a adjustované náložky.
(10) V okolí úschovny výbušnin platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty do vzdálenosti, v níž by mohlo dojít jejich působením ke vzniku požáru nebo výbuchu výbušnin.
ČÁST TŘETÍ
SKLADY A ÚSCHOVNY VÝBUŠNIN POD POVRCHEM
DÍL PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 22
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) kobkou a výklenkem dílčí prostor pro skladování výbušnin zřízený ve vyraženém podzemním díle, ve kterém zábranu proti přenosu detonace mezi výbušninami skladovanými v sousedních dílčích prostorech zajišťuje uměle vytvořená protipřenosová přepážka,
b) koeficientem a poměr plochy průchozího, popř. průjezdního otvoru v tlumicí cloně k světlému profilu této chodby,
c) komorou dílčí prostor pro skladování výbušnin vytvořený vyražením podzemního díla, ve kterém zábranu proti přenosu detonace mezi výbušninami skladovanými v sousedních komorách zajišťuje mezikomorový přirozený horninový celík,
d) malým skladem sklad, v jehož dílčím prostoru pro skladování výbušnin (výklenku) je dovoleno skladovat nejvíce 150 kg trhavin nebo 10 000 ks rozbušek nebo 10 kg ostatních výbušnin,, přičemž celková hmotnost skladovaných výbušnin nesmí přesáhnout 1500 kg trhavin a 20 000 ks rozbušek nebo 20 kg ostatních výbušnin,,
e) počvou spodní plocha skladu,
f) protipřenosovou přepážkou vrstva vhodného tlumícího nehořlavého materiálu nebo přirozený horninový celík zamezující přenosu detonace,
g) protitlakovou bezpečnostní uzávěrou hrázový objekt s ocelovými dveřmi určený k zadržení tlakové vzdušné vlny a výbuchových zplodin před jejich proniknutím do dalších podzemních pracovišť,
h) přístupovou chodbou chodba vedoucí od užívaných podzemních či povrchových prostor k nejbližšímu dílčímu prostoru pro skladování výbušnin,
i) skladem výbušnin pod povrchem podzemní dílo nebo soubor podzemních děl s přirozeným horninovým nadložím ohraničený vstupními dveřmi, a jde-li o sklad s výdušným dílem, též zajištěním v tomto výdušném díle,
j) tlumicí clonou místní zúžení profilu chodby určené k redukci tlaku na čele tlakové vzdušné vlny při výbuchu výbušnin,
k) tlumicím prvkem zalomení přístupové chodby s nárazovou chodbicí nebo tlumicí clona,
l) velkým skladem sklad, v jehož dílčím prostoru pro skladování výbušnin (komoře, kobce) je dovoleno skladovat nejvíce 2500 kg trhavin nebo 200 000 ks rozbušek nebo 200 kg ostatních výbušnin,, přičemž celková hmotnost skladovaných výbušnin je určena počtem dílčích prostorů pro skladování výbušnin,
m) zvláštní úschovnou výbušnin pod povrchem (dále jen „úschovna výbušnin”) zvláštní schránka (bedna, důlní vůz, kontejner apod.) v blízkosti místa spotřeby, ve které je dovoleno krátkodobě, nejdéle po dobu 24 hodin, ukládat výbušniny určené k použití.
DÍL DRUHÝ
SKLADY
§ 23
Umístění skladu
(1) Sklad se umísťuje
a) v dostatečně pevných a soudržných horninách,
b) v oblasti, která není ohrožena průvaly vod, zvodnělých hornin apod.,
c) v místech, kde za obvyklých okolností nehrozí nahromadění výbušné směsi plynů, par nebo prachů,
d) v oblasti, kde nehrozí nebezpečí průtrží hornin a plynů, záparů nebo otřesů horninového masivu,
e) v místech, kde dílčí prostory pro skladování výbušnin mají přípustnou vzdálenost k objektům určenou podle odstavce 3.
(2) Velký sklad spojený podzemními díly s dalšími podzemními pracovišti, kromě podmínek uvedených v odstavci 1, smí být umístěn jen v místech, kde lze zajistit odvádění větrů do výdušného větrního proudu, který již neodvětrává další pracoviště, na kterém se provádí ražba nebo dobývání, nebo na povrch.
(3) Součástí projektové dokumentace je stanovení nejmenší přípustné vzdálenosti dílčího prostoru pro skladování výbušnin k objektům. Tato vzdálenost se vypočítá podle přílohy č. 3, která je součástí této vyhlášky.
§ 24
Sestava skladu
(1) Sklad má
a) nejméně jeden dílčí prostor pro skladování výbušnin,
b) přístupovou chodbu,
c) vstupní dveře,
d) místo pro příjem a výdej výbušnin.
(2) Dílčí prostory pro skladování výbušnin jsou od sebe odděleny tak, aby bylo zamezeno přenosu detonace výbušnin mezi dílčími prostory.
§ 25
Vybavení a zabezpečení skladu
(1) Sklad se zabezpečí proti pádu horniny.
(2) Prochází-li velkým skladem uhelná sloj, stěny a strop se v těchto místech vyzdí nebo vybetonují.
(3) Počva musí být z materiálu, který zajišťuje bezpečnou chůzi. Je-li v něm položena kolej, kolejnice se zapustí do počvy a prostor mezi nimi se vyrovná.
(4) Závěsná dráha musí mít zařízení proti uvolnění a posunu nosného vozíku během manipulace a skladování výbušnin.
(5) Zařízení pro uložení výbušnin, např. podstavce, skříně, police, palety, se upevňují a zajišťují proti převrácení a jsou konstruována tak, aby zajišťovala dodržení stanovených vzdáleností při uložení výbušnin a bezpečnou manipulaci s nimi. Kovové ukládací plochy se pro uložení rozbušek pokryjí vhodnou tlumicí hmotou, např. gumou, dřevem, plstí. Jsou-li ukládací plochy z manipulačních důvodů skloněny, nesmí být jejich sklon větší než 5 °.
(6) Ochranný nátěr proti korozi nesmí s výbušninami tvořit nebezpečné sloučeniny.
(7) Teplota a vlhkost ve skladu se kontrolují tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování výbušnin.
§ 26
Přístupové chodby
(1) Přístupové chodby mají nejmenší světlý průřez u malého skladu 3 m2, u velkého skladu 7 m2 a u velkého skladu jednokomorového nebo jednokobkového 5 m2.
(2) Délka přístupových chodeb je
a) v malém skladu nejméně 5 m,
b) ve velkém skladu nejméně 60 m.
(3) Přístupové chodby velkého skladu se zřizují nejméně se třemi zalomeními pod úhlem nejvýše 90 ° při délce dílčích úseků chodby nejméně 15 m. U každého zalomení ve směru od komory, popř. kobky se zřídí nárazová chodbice ve stejném nebo větším profilu než přístupová chodba a její délka musí být nejméně 4 m.
(4) Od požadavků odstavce 3 se lze odchýlit, splňují-li přístupové chodby velkých skladů tyto podmínky:
a) jsou v nich zřízeny nejméně tři tlumicí clony přičemž každá z nich zahradí profil chodby tak, aby hodnota koeficientu a byla nejvýše 0,28,
b) délka tlumicí clony měřená v podélné ose chodby není menší než 40 % šířky chodby, nejméně však 1,8 m,
c) vzdálenost mezi jednotlivými clonami, mezi clonou a protitlakovou bezpečnostní uzávěrou a mezi clonou a komorou, popř. kobkou není menší než 15 m,
d) tlumicí clony jsou z betonu v celém profilu chodby s výjimkou otvoru pro průchod, popř. průjezd, přičemž beton je zalitý až k rostlé hornině po celém obvodu profilu chodby,
e) průchodní, popř. průjezdní otvory v sousedních tlumicích clonách jsou v chodbě situovány tak, aby se jejich profily vzájemně nepřekrývaly nebo chodba byla v úseku umístění tlumicích clon ve vhodném poloměru zakřivena.
(5) Je-li přístupová chodba velkého skladu provedena s hladkou výztuží, např. tvárnice, beton, počet tlumicích prvků se zvýší na čtyři.
(6) Přístupové chodby velkých skladů nemusí splňovat požadavky odstavce 2 písm. b), odstavců 3, 4 a 5, jestliže nevedou do užívaných prostorů. Pokud vedou na povrch, musí být před jejich ústím zřízen ochranný val.
(7) Výztuž důlních děl do vzdálenosti nejméně 10 m od jejich průniku s přístupovou chodbou musí být nehořlavá.
§ 27
Protitlaková bezpečnostní uzávěra
(1) Protitlaková bezpečnostní uzávěra (dále jen „uzávěra”) se zřizuje ve velkém skladu v blízkosti vstupních dveří, popř. jiných zajišťovacích zařízení ve vzdálenosti nejméně 15 m od nejbližšího tlumicího prvku, jestliže přístupové chodby vedou do užívaných podzemních prostorů.
(2) Uzávěra jako celek musí odolat přetlaku nejméně 1 MPa a musí mít dveře pro průchod, popř. průjezd a větrací otvor zajišťující předepsané větrání skladu.
(3) Dveře jsou trvale uzavřeny kromě doby nezbytné pro průchod nebo průjezd. Otevření dveří je signalizováno na místo stálé služby, např. dispečink.
(4) Větrací otvor podle odstavce 2 se opatří bezpečnostní klapkou, která se v případě exploze skladovaných výbušnin v komoře nebo v kobce působením tlakové vzdušné vlny samočinně uzavře. Bezpečnostní klapka v uhelných dolech je oboustranná.
§ 28
Zajištění skladu
(1) V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení nebo zneužití výbušnin, který u velkého skladu posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů.
(2) Sklady se zajistí elektronickou zabezpečovací signalizací. U hlubinných dolů postačí, když se vstupní dveře do skladu opatří zařízením signalizujícím jejich otevření na místo trvalé obsluhy.
(3) Přístupové chodby do skladu musí být uzavřeny vstupními dveřmi. Jiná díla, která by mohla umožnit přístup do skladu, např. větrací vrt, se vhodným způsobem zajistí proti vstupu nepovolaných osob.
(4) Komory nebo kobky musí být odděleny od přístupové chodby skladovými dveřmi. Pokud je ve skladu zřízena výdejna, musí být skladové dveře též mezi ní a nejbližším dílčím skladovým prostorem.
(5) Dveře se budují s výškou nejméně 1,8 m a šířkou nejméně 1 m. Rám dveří se zhotoví z oceli průřezu rovnoramenného L o rozměrech nejméně 40 x 40 x 4 mm. Dveře se usadí do zárubně tak, aby rám dveří do ní zapadal, a zajistí se proti deformaci a vysazení ze závěsu. Vstupní dveře se opatří dvěma různými z vnitřní strany osazenými zámky. Skladové dveře se opatří zámkem osazeným z vnitřní strany dveří. Práh dveří nesmí vyčnívat nad počvu.
(6) Vstupní a skladové dveře mohou být mřížované nebo plné.
(7) Mřížoví dveří se zhotoví z ocelových tyčí o průřezu nejméně 1,5 cm2, přičemž styky tyčí se zavaří. Délkový rozměr mřížových ok nesmí být větší než 80 mm. Skříň zámku musí být zajištěna podložkou z plechu o tloušťce nejméně 5 mm přesahující skříň po celém jejím vnějším obvodu o 250 mm.
(8) Plné dveře mají rám úhlopříčně vyztužený a zvenčí opatřený plechem o tloušťce nejméně 1,5 mm.
§ 29
Výdejna výbušnin
(1) Pro výdej nebo příjem výbušnin se ve velkém skladu zřizuje výdejna výbušnin. To neplatí pro jednokomorový nebo jednokobkový sklad.
(2) Jako výdejna výbušnin slouží první komora nebo kobka za skladovými dveřmi. Ve výdejně lze skladovat nejvíce 800 kg trhavin a současně nejvíce 4000 ks rozbušek. Rozbušky se ukládají ve schránce v přední části výdejny.
(3) Schránka pro uložení rozbušek se umisťuje v pevném boku komory jako zděná, betonová anebo kovová opatřená dřevěným obložením. Schránka se zapustí do boku komory až po přední stěnu (dvířka). Dvířka jsou z plechu o tloušťce nejméně 1,5 mm, zajištěna proti deformaci a vysazení a opatřena zámkem.
(4) Schránka pro uložení rozbušek se opatřuje přihrádkami tak, aby se rozbušky mohly ukládat volně a byly odděleny podle jednotlivých typů a časových stupňů.
(5) Vzdálenost mezi schránkou pro uložení rozbušek a trhavinami je nejméně 2 m.
(6) Pod schránkou pro uložení rozbušek se umisťuje pevný a stabilní manipulační stůl, popř. police.
(7) Pro výdej nebo příjem výbušnin v malém skladu se v prostoru vstupních dveří zřizuje výdejní pult.
(8) Manipulační stůl, police a výdejní pult se opatřuje vhodnou hmotou tlumící nárazy a jejich okraje dřevěnými lištami převyšujícími povrch tlumicí hmoty.
§ 30
Komory a kobky
(1) Mezi komorami i mezi kobkami jsou protipřenosové přepážky.
(2) Tloušťka protipřenosové přepážky mezi komorami je nejméně 3 m. Pokud jsou protipřenosové přepážky z tvrdé a kompaktní horniny, např. z granodioritu, jejich tloušťka se zvyšuje na dvojnásobek.
(3) Protipřenosové přepážky mezi kobkami mohou být z betonu nebo z betonu v kombinaci s pískem a jejich tloušťka nesmí být menší než 3 m. Tyto přepážky vyplňují celý profil podzemního díla, ve kterém jsou zřízeny, s výjimkou otvoru pro průchod, popř. průjezd, jehož světlý profil nesmí přesáhnout 15 % profilu podzemního díla.
(4) Při použití písku jako součásti protipřenosové přepážky se technickými opatřeními, např. trvalou drenáží, zabezpečí, aby jeho vlhkost nepřesáhla 10 %.
(5) Šířka komory je nejméně 3 m a šířka kobky nejméně 5 m. Šířkou se rozumí vzdálenost mezi sousedními protipřenosovými přepážkami.
(6) Proti ústí každé komory se v prodloužení její osy vyrazí nárazová chodbice, jejíž světlý profil je stejný nebo větší než profil komory a jejíž délka je nejméně 2 m.
§ 31
Skladování výbušnin v komorách nebo kobkách
(1) V komoře nebo kobce se skladuje nejvýše:
a) 1000 kg želatinovaných trhavin s obsahem kapalných esterů kyseliny dusičné nad 40 % nebo trhavin se stabilizovanou detonační rychlostí nebo,
b) 1500 kg želatinovaných trhavin s obsahem kapalných esterů kyseliny dusičné od 20 % do 40 % nebo střelivin nebo,
c) 2500 kg ostatních trhavin.
(2) Skladování rozněcovadel se řídí hmotností jejich výbušné náplně. V jedné komoře nebo kobce lze skladovat nejvýše 200 000 ks rozbušek nebo 200 kg ostatních výbušnin,, pokud jejich množství umožní bezpečnou manipulaci s nimi.
(3) V komoře nebo kobce je:
a) šířka manipulačního prostoru nejméně 1,2 m a jeho výška nejméně 1,9 m,
b) nejmenší vzdálenost skladovaných výbušnin od ústí komory nebo kobky 0,5 m, od počvy 0,2 m a od stěn 0,3 m. Uvedené vzdálenosti se zajišťují technickými opatřeními (policemi, zarážkami apod.),
c) při skladování výbušnin ve vozech ponechána volná šířka po jedné straně nejméně 0,6 m.
§ 32
Výklenky
(1) Mezi výklenky se zřizuje protipřenosová přepážka z písku nebo z betonu.
(2) Tloušťka protipřenosové přepážky je nejméně 1,75 m.
(3) Protipřenosová přepážka musí přesahovat obrys uložených výbušnin nejméně o 0,1 m.
(4) Při použití písku v protipřenosové přepážce se technickými opatřeními, např. trvalou drenáží, zabezpečí, aby jeho vlhkost nepřesáhla 10 %.
(5) Šířka výklenku nesmí být menší než 0,8 m.
§ 33
Skladování výbušnin ve výklencích
(1) Ve výklenku se skladuje nejvýše 150 kg trhavin nebo 10 000 ks rozbušek nebo 10 kg ostatních výbušnin,, pokud jejich množství umožní bezpečnou manipulaci s nimi.
(2) Šířka manipulačního prostoru u výklenku je nejméně 1,2 m a jeho výška nejméně 1,9 m.
(3) Výbušniny se ve výklenku ukládají ve vzdálenosti nejméně 0,2 m od počvy a 0,3 m od zadní stěny podzemního díla.
§ 34
Větrání skladu
Sklad musí být větrán průchodním větrním proudem nebo separátním větráním ta aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší.8)
§ 35
Odvádění vody
(1) Sklad se chrání před kapající vodou. Cesty pro chůzi nesmí být kluzké.
(2) Voda ze skladu se odvádí. Zařízení pro její odtok přes protitlakovou bezpečnostní uzávěru musí splňovat podmínku uvedenou v § 27 odst. 2.
(3) S odtékající vodou nesmí být ze skladu odnášeny chemické sloučeniny pocházející ze skladovaných výbušnin.
§ 36
Elektrická zařízení
Elektrická zařízení ve skladu musí vyhovovat požadavkům na elektrická zařízení podle zařazení prostorů s nebezpečím požáru nebo výbuchu v podzemí.9)
§ 37
Požární zajištění skladu
(1) Výztuž ve skladu je nehořlavá. Stavební výrobky ze dřeva je možné použít pouze s úpravou zajišťující třídu reakce na oheň B klasifikovanou podle právního předpisu upravujícího technické podmínky požární ochrany staveb4) .
(2) Velký sklad, jehož přístupové chodby vedou do užívaných důlních děl, se vybaví požárním vodovodem s tryskami nasměrovanými na uložené výbušniny. Ovládací ventil požárního vodovodu se umístí před protitlakovou bezpečnostní uzávěru.
DÍL TŘETÍ
ÚSCHOVNY VÝBUŠNIN
§ 38
(1) Úschovnou výbušnin může být
a) bedna zhotovená z dřevěných desek o tloušťce alespoň 30 mm nebo z plechu o tloušťce alespoň 2 mm,
b) schránka zapuštěná do boku podzemního díla,
c) důlní vůz nebo kontejner zajištěný proti nežádoucímu přemístění (např. připoutáním řetězy) nebo umístěný v prostoru důlního díla odděleném mřížemi a mřížovými dveřmi a upravený proti možnému odcizení nebo zneužití výbušnin (dále jen „důlní vůz”).
(2) V úschovně výbušnin tvořené bednou nebo schránkou lze uložit nejvýše 100 kg trhavin a 100 m bleskovice nebo 500 ks rozbušek. Při společném uložení trhaviny a rozbušek nesmí přesáhnout hmotnost trhavin 20 kg a počet rozbušek 200 ks, přičemž trhaviny a rozbušky musí být odděleny přepážkou o tloušťce alespoň 30 mm.
(3) V úschovně výbušnin tvořené důlním vozem lze uložit nejvýše 200 kg trhavin nebo 500 ks rozbušek.
(4) Je-li v blízkosti místa spotřeby umístěno více beden nebo schránek, musí být vzdálenost mezi nimi nejméně 10 m, pokud mezi nimi není zřízena protipřenosová přepážka podle § 32 odst. 2 až 4. Pro jedno místo spotřeby smí být umístěn pouze jeden důlní vůz; důlní vůz s bednou nebo schránkou nelze kombinovat.
(5) V bedně nebo schránce smí být výbušniny uloženy jen po dobu přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, v důlním voze i po dobu krátkodobé nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, např. při střídání směn. Řádné a bezpečné uložení7) výbušnin včetně jejich zajištění proti odcizení nebo zneužití zabezpečí střelmistr nebo technický vedoucí odstřelů a v jeho nepřítomnosti předák nebo vedoucí pracoviště.
(6) Důlní vůz se opatří nejméně dvěma na vnitřní straně osazenými zámky s různými klíči.
(7) Na úschovnu výbušnin se dále vztahují ustanovení § 21 odst. 5, 6, 8 a 9.
ČÁST ČTVRTÁ
PROVOZ SKLADŮ
DÍL PRVNÍ
VYBAVENÍ SKLADŮ A SKLADOVÁNÍ VÝBUŠNIN
§ 39
Vybavení skladů
(1) Zařízení potřebné k provozu skladu, pomůcky k udržování čistoty a pořádku ve skladu a prostředky osobní hygieny zaměstnanců stanoví organizace.
(2) Na vhodném místě ve skladu nebo v manipulační místnosti se vyvěsí pokyny k zacházení s výbušninami, a to pro každý skladovaný druh.
(3) Ve skladu se používají pomůcky a zařízení jen z takového materiálu, který vylučuje ohrožení výbušnin mechanickou jiskrou nebo výbojem statické elektřiny.
(4) Na vnitřní straně vstupních dveří je uvedeno číslo rozhodnutí, kterým bylo povoleno sklad užívat,10) obložení skladu a jméno vedoucího skladu nebo osoby odpovědné za sklad.
(5) Sklad, ve kterém jsou skladovány výbušniny, musí být vybaven funkčním zařízením pro měření teploty a vlhkosti ve skladu.
(6) Není-li ve skladu nikdo přítomen, musí být sklad uzamčen. Okna meziskladu a příručního skladu nemusí být uzavřena, jsou-li opatřena pevnou drátěnou sítí o velikosti ok nejvýše 0,02 m pevně zakotvenou v okenním otvoru.
(7) Klíče od skladu, včetně náhradních klíčů, se ukládají pouze na místě určeném v provozní dokumentaci. Klíče musí být zajištěné proti odcizení nebo neoprávněnému použití a kdykoliv přístupné kontrolním orgánům. Věty první a druhá se použijí obdobně i při jiném způsobu uzamčení skladu.
§ 40
Způsob skladování výbušnin
(1) Ve skladech se smí skladovat jen ty druhy výbušnin a jen v množství uvedeném v rozhodnutí,10) kterým bylo povoleno sklad užívat.
(2) Pokud je ve skladu povoleno skladovat výbušniny různých druhů, jednotlivé druhy se ukládají odděleně a zřetelně se označují. Odděleným uložením je uložení výbušnin v expedičních obalech, u výrobce též v mezioperačních obalech, v samostatných hranicích. Ve skladu, kde nelze dodržet podmínku odděleného uložení, nesmí dojít k záměně jednotlivých druhů.
(3) Výbušniny, které nebyly povoleny k uvedení do oběhu, např. vývojové výrobky nebo dovážené výrobky před jejich uvedením do oběhu, se skladují podle podmínek stanovených výrobcem.
(4) Všechny obaly, v nichž se výbušniny skladují, se opatří trvanlivým a dobře viditelným označením.
(5) Výbušniny se mohou skladovat pouze v neporušených obalech výrobce a ukládají se tak, aby směřovaly víkem nebo uzávěrem vzhůru a aby bylo viditelné jejich označení a datum výroby. Pro skladování u odběratelů platí též ustanovení § 41 odst. 8.
(6) Obaly sloužící k mezioperačnímu skladování výbušnin u výrobce se označují způsobem předepsaným v provozní dokumentaci.
(7) Výbušniny, u nichž vznikla pochybnost o jejich nezávadnosti, je nezbytné přezkoušet nebo zničit a nesmějí být skladovány společně s jinými výbušninami. Ničení smí provádět pouze pyrotechnik11) a
Nahrávám...
Nahrávám...