dnes je 18.7.2024

Input:

61/2000 Sb., Zákon o námořní plavbě, ve znění účinném k 1.5.2022

č. 61/2000 Sb., Zákon o námořní plavbě, ve znění účinném k 1.5.2022
ZÁKON
ze dne 24. února 2000
o námořní plavbě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 54 odst. 5 ruší větu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 80a
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá § 10a; ruší v § 11 odst. 3 písm. a)
310/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 38 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 2, § 80a
261/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 59 odst. 4, § 65 odst. 5, § 66 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. a)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 76 a § 85 odst. 1
81/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 83 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 78, § 79 a § 79a
339/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 47 novelizačních bodů
339/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 80a a vkládá § 80b
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 79a
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 80a
90/2022 Sb.
(k 1.5.2022)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie39) a upravuje
a)  podmínky provozování námořní plavby námořními plavidly pod státní vlajkou České republiky a práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené,
b)  výkon státní správy ve věcech námořní plavby.
(2)  Zákon se nevztahuje na námořní plavbu válečných lodí, vodních skútrů, nafukovacích člunů a dále na námořní plavbu malých plavidel, pokud jsou provozována podle právních předpisů o vnitrozemské plavbě.1a)
§ 2
Základní pojmy
(1)  Námořní plavbou se rozumí provozování námořních plavidel na volném moři,2) ve výlučné ekonomické zóně2) a v souostrovních vodách,2) v pobřežním moři2) a na úsecích vnitrozemských vodních cest s pobřežním mořem spojených až po poslední přístav, který plní funkci přístavu pro námořní lodě a pobyt námořních plavidel v přístavech.2)
(2)  Námořní plavidlo je námořní obchodní loď a námořní jachta.
(3)  Kabotážní plavbou se rozumí provozování námořních plavidel výlučně v pobřežním moři mezi přístavy pobřežního státu nebo pobřežních států.
(4)  Námořní obchodní loď je námořní plavidlo s vlastním pohonem určené k námořní plavbě za účelem přepravy nákladů nebo cestujících nebo přepravy nákladu a cestujících (dále jen „loď”).
(5)  Námořní jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 metru a nepřesahuje 24 metrů, vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím.
(6)  Trajektová loď je loď určená k přepravě silničních a kolejových vozidel, vjíždějících na loď a vyjíždějících z lodě po vlastní ose, a cestujících na pravidelné trase jako mořský přívoz.
(7)  Loď typu Ro/Ro je loď s odklopnou přídí, boky nebo zádí, určená výhradně k přepravě vozidel a jiných nákladů na podvozcích nebo podvalnících.
(8)  Osobní loď je námořní plavidlo určené k přepravě více než 12 cestujících. Za cestujícího se považuje každá přepravovaná osoba s výjimkou velitele lodi, ostatních členů posádky lodi a dítěte mladšího 1 roku.
(9)  Uznaná klasifikační společnost je klasifikační společnost uznaná Evropskou komisí (dále jen „Komise”) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28) .
(10)  Mezinárodní osvědčení je osvědčení, které dokládá, že námořní plavidlo, jeho konstrukce, vybavení, systém bezpečného řízení provozu na něm nebo podmínky pro práci členů posádky plavidla splňují požadavky stanovené mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu a upravuje oblast námořní plavby (dále jen „námořní úmluva”)3) .
(11)  Repatriací se rozumí doprava člena posádky lodě po jeho vylodění do místa jeho pobytu nebo do jiného sjednaného místa.
§ 3
Námořní úřad
Státní správu a státní dozor ve věcech námořní plavby vykonává Ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy plní funkci Námořního úřadu (dále jen „Úřad”) ve vztahu k mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.
ČÁST DRUHÁ
PRÁVO VLAJKY A NÁMOŘNÍ REJSTŘÍK
Právo vlajky
§ 4
(1)  Právo a povinnost plout pod státní vlajkou České republiky vzniká zápisem
Nahrávám...
Nahrávám...