dnes je 28.5.2024

Input:

603/2006 Sb., Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

č. 603/2006 Sb., Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
[zrušeno č. 194/2011 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2006
o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) informace, které obsahuje výroční zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví1) , a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 3 až 6),
b) informace, které obsahuje pololetní zpráva investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, a podrobnosti o struktuře této zprávy2) (§ 7),
c) informace, které o své činnosti na území České republiky poskytuje zahraniční standardní fond a zahraniční speciální fond, a podrobnosti o jejich struktuře (§ 8),
d) údaje, které obsahuje informace o struktuře majetku fondu kolektivního investování podle § 88 odst. 1 písm. c) a odstavce 2 zákona, a podrobnosti o její struktuře (§ 9),
e) podrobnosti o formě informační povinnosti investiční společnosti a fondu kolektivního investování (§ 10),
f) způsob zasílání zpráv a informací uvedených v písmenech a) až d) České národní bance (§ 11 až 16),
g) způsob uveřejňování zpráv a informací uvedených v písmenech a) až d)3) (§ 17).
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) rozhodným obdobím účetní období, za které je vypracována výroční zpráva, nebo prvních šest měsíců účetního období, za které je vypracována pololetní zpráva,
b) výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazujícím subjektem,
c) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou v informačním systému České národní banky popsány a přístupné jako celek,
d) vykazujícím subjektem
1. investiční společnost,
2. za podílový fond nebo investiční fond, jehož majetek je obhospodařován podle § 17 zákona, investiční společnost,
3. investiční fond, jehož majetek není obhospodařován podle § 17 zákona,
e) popisnou částí ty informace, které se neuvádějí ve formě výkazů podle § 10,
f) osobou personálně propojenou právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je fyzická osoba, která je současně členem představenstva nebo dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou investiční společnosti nebo investičního fondu, který plní informační povinnost podle této vyhlášky,
g) portfolio manažerem zaměstnanec pověřený obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování nebo majetku zákazníka,
h) spřízněnou osobou
1. investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí,
2. depozitář speciálního fondu nemovitostí,
3. každý fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností, která obhospodařuje speciální fond nemovitostí,
4. znalec, který prováděl nebo provádí ocenění nemovitostí v majetku nebo nabývaných do majetku speciálního fondu nemovitostí nebo nemovitostní společnosti, na které nabyl
Nahrávám...
Nahrávám...