dnes je 22.7.2024

Input:

537/2006 Sb., Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 537/2006 Sb., Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění účinném k 1.2.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2006
o očkování proti infekčním nemocem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
65/2009 Sb.
(k 12.3.2009)
mění § 2 odst. 2, § 3, § 4, § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 a 3, přílohu č. 1; ruší přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
443/2009 Sb.
(k 11.12.2009)
mění § 2 odst. 1 písm. a) a b), § 6, nadpis § 12 zní
299/2010 Sb.
(k 1.11.2010)
mění § 2, § 3, § 4, § 6, § 9 odst. 1, § 13 odst. 1, § 16; ruší § 8 a § 12; vkládá nové přílohy č. 2 a 3
40/2016 Sb.
(k 1.4.2016)
mění § 1; vkládá nový § 13a a přílohu č. 4
355/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 26 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
466/2021 Sb.
(k 11.12.2021)
mění § 2, § 8 a vkládá § 10a
21/2022 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 2; ruší § 8 a § 10a
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 45 odst. 2, § 46 odst. 1, 2, 6 a § 47 odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  členění očkování, podmínky provedení očkování a pasivní imunizace, způsoby vyšetřování imunity, pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění a podmínky, za kterých mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním fyzické osoby zařazeny na tato pracoviště,
b)  případy, kdy je před provedením pravidelného a zvláštního očkování fyzická osoba povinna podrobit se vyšetření stavu imunity a kdy je povinna podrobit se stanovenému druhu očkování
c)  rozsah zápisu o provedeném očkování do očkovacího průkazu nebo zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého a do zdravotnické dokumentace očkovaného, a
d)  vzor mezinárodního osvědčení o očkování proti žluté zimnici v českém a anglickém jazyce.
§ 2
Členění očkování
(1)  Očkování proti infekčním nemocem se člení na
a)  pravidelné očkování proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proti pneumokokovým nákazám a proti virové hepatitidě B,
b)  zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B a proti vzteklině,
c)  mimořádné očkování, kterým se rozumí očkování fyzických osob k prevenci infekcí v mimořádných situacích,
d)  očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, a to proti tetanu a proti vzteklině, a
e)  očkování, provedené na žádost fyzické osoby, která si přeje být očkováním chráněna proti infekcím, proti kterým je k dispozici očkovací látka.
(2)  V případech stanovených touto vyhláškou se pravidelné očkování provádí jako
a)  základní očkování, při kterém se podává jedna nebo více dávek očkovací látky potřebných k dosažení specifické odolnosti proti dané infekci, a
b)  přeočkování, při kterém se podává obvykle jedna dávka očkovací látky, která opětovně navodí požadovaný stav odolnosti proti dané infekci.
§ 3
Pravidelné očkování proti tuberkulóze
(1)  Očkování se provede u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce. Indikaci k očkování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce posoudí lékař novorozeneckého oddělení zejména na základě zákonným zástupcem dítěte vyplněné I. části dotazníku k definici rizika tuberkulózy, uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce. Lékař novorozeneckého oddělení vyplní II. část dotazníku a vyplněný dotazník, jako součást propouštěcí zprávy, předá registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost. V případě, že dítě má indikaci k očkování podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, současně informuje pracoviště kalmetizace.
Nahrávám...
Nahrávám...