dnes je 30.6.2022

Input:

522/2006 Sb., Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění účinném k 1.10.2020

č. 522/2006 Sb., Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění účinném k 1.10.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2006
o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
39/2010 Sb.
(k 26.2.2010)
mění § 1, § 2 odst. 2 písm. a), § 3, § 5 a přílohy č. 2, 3, 5; vkládá přílohu č. 8
269/2012 Sb.
(k 23.8.2012)
mění § 6 odst. 1, § 8 odst. 1, přílohu č. 6; vkládá nový § 7a
269/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
vkládá nové přílohy č. 9 a 10
9/2015 Sb.
(k 1.2.2015)
mění § 2
444/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 5 a ruší přílohu č. 8
462/2017 Sb.
(k 6.1.2018)
mění přílohy
371/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 1, § 2, § 6, § 7a, přílohu č. 2, 3, 5, 6, 9 a 10; vkládá přílohu č. 11; ruší § 8 a přílohu č. 1
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4 zákona:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2a) upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola”).
§ 2
Obecná ustanovení
(1) Orgán vykonávající kontrolu (dále jen „kontrolní orgán”) provádí kontrolu
a) na pozemních komunikacích3) , jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen „silniční kontrola”) a
b) v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou činností dopravce a při přepravě nebezpečných věcí u subjektu předávajícího nebezpečné věci k přepravě a u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných věcí (dále jen „kontrola v provozovně”).
(2) Při kontrole používá kontrolní orgán
a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf”), kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tachografu, a zařízení pro kontrolu digitálního podpisu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) připojeného k údajům spolu s programovým vybavením pro ověření a kontrolu digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení podrobného profilu rychlosti vozidel před kontrolou jejich záznamového zařízení, nebo
b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf”), zařízení ke kontrole záznamových listů.
Nahrávám...
Nahrávám...