dnes je 18.7.2024

Input:

466/2006 Sb., Vyhláška o bezpečnostní letové normě, ve znění účinném k 1.3.2009

č. 466/2006 Sb., Vyhláška o bezpečnostní letové normě, ve znění účinném k 1.3.2009
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2006
o bezpečnostní letové normě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
60/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění, celkem 28 novelizovaných bodů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 225/2006 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Touto vyhláškou se stanoví pravidla pro určení maximální doby ve službě, doby letové služby, doby letu, minimální požadavky na odpočinek včetně odpočinku při překračování více časových pásem, principy dělené služby, principy pro použití zesílené a zdvojené posádky a pravidla pro určování letové zálohy členů posádek letadel (dále jen „bezpečnostní letová norma”):
a)  v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) leteckého dopravce vykonávajícího svou činnost letouny,
b)  leteckého dopravce vykonávajícího svou činnost vrtulníky a provozovatele leteckých prací,
c)  provozovatele letecké záchranné služby.
ČÁST DRUHÁ
BEZPEČNOSTNÍ LETOVÁ NORMALETECKÉHO DOPRAVCEVYKONÁVAJÍCÍHO SVOU ČINNOSTLETOUNY
§ 2
Základní pojmy
Pro účely části druhé této vyhlášky se rozumí
a)  časovým rozdílem časový posun mezi dvěma časovými pásmy podle zimního času,
b)  členem letové posádky pilot, palubní technik a letecký navigátor, určený do služby v letadle během doby letu,
c)  členem posádky letadla člen letové posádky a palubní průvodčí,
d)  dělenou letovou službou letová služba sestávající ze 2 částí, které jsou od sebe odděleny částečným odpočinkem,
e)  dnem časový úsek 24 hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hodin jednotného světového času,
f)  dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu služeb, kdy nejsou členu posádky letadla uloženy leteckým dopravcem služební povinnosti,
g)  vhodnou místností pro částečný odpočinek a letovou zálohu přiměřeně vybavený prostor, umístěný v nehlučném prostředí a nepřístupný veřejnosti, a
h)  vhodným ubytováním samostatná místnost pro každého člena posádky letadla, umístěná v nehlučném prostředí, vybavená lůžkem, s dostatečnou ventilací, popřípadě zařízením pro regulaci teploty a intenzity světla.
§ 3
Doba služby
(1)  Doba služby zahrnuje alespoň
a)  dobu letové služby,
b)  dobu částečného odpočinku,
c)  dobu přemístění nebo dobu místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět,
d)  dobu letové zálohy,
e)  dobu poletové činnosti,
f)  dobu školení, povinného přezkušování a výcviku,
g)  dobu povinného posuzování zdravotní způsobilosti,
h)  dobu výkonu jiné činnosti vyžadované leteckým dopravcem, zejména činnost související s výkonem řídících a kontrolních funkcí oprávněných osob, např. administrativní práce v kanceláři, účast na poradách vedení nebo mezinárodních konferencích, zastupování leteckého dopravce vůči kontrolním pracovníkům,

která se započítává do doby služby plně, není-li v § 7 odst. 4 a v § 13 odst. 4 stanoveno jinak.
(2)  Letecký dopravce stanoví dobu poletové činnosti po skončení posledního letu dané služby podle typu letadla a druhu provozu. Poletovou činností se rozumí činnost stanovená schválenou Provozní příručkou leteckého dopravce. Délka doby poletové činnosti činí
Nahrávám...
Nahrávám...