dnes je 26.5.2024

Input:

370/2004 Sb., Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

č. 370/2004 Sb., Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2004
o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. f) tohoto zákona:
§ 1
Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) k úhradě úvěru, poskytnutého obci ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jehož splacení je zajištěno ručením prostředky Fondu.
§ 2
Rozsah ručení
(1) Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 20 let počínaje dnem vzniku ručení.
(2) Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené části jistiny úvěru. Přitom, jde-li o úvěr
a) na výstavbu bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 500 000 Kč na jeden byt,
b) na modernizaci nebo opravy bytů, smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit nejvýše 300 000 Kč na jeden byt.
§ 3
Podmínky ručení
(1) Ručením lze zajistit pouze úvěr poskytnutý obci v české měně bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen „banka”) ke krytí nákladů spojených s opravami, modernizací a výstavbou bytů ve vlastnictví obce anebo výstavbou infrastruktury, jestliže se byty nebo infrastruktura nacházejí nebo budou nacházet na území České republiky.
(2) Zajištění úvěru ručením podle odstavce 1 je možné jen
a) na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Fondem a obcí (dále jen „smlouva o ručení”),
b) jsou-li závazky obce vůči Fondu, vzniklé v případě plnění z ručení Fondem, řádně zajištěny některým ze způsobů zajištění závazků uvedených v občanském zákoníku,
c) dojde-li k dohodě mezi Fondem a obcí o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, ke kterému je požadováno ručení podle tohoto nařízení,
d) vysloví-li vláda v konkrétním případě s takovýmto zajištěním souhlas.
§ 4
Postup při zajištění úvěru ručením
(1) Žádost o zajištění úvěru ručením podává obec Fondu. V žádosti uvede svůj název, identifikační číslo a adresu obecního úřadu.
(2) Obec k žádosti musí přiložit
a) smlouvu o úvěru nebo návrh smlouvy o úvěru, není-li taková smlouva dosud uzavřena, obsahující vždy údaje o výši úvěru, účelu úvěru a datu poslední splátky úvěru,
b) doklady nutné pro posouzení úvěrového rizika obce,
c) usnesení jejího zastupitelstva, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o úvěru,
d) prohlášení, že ke dni podání žádosti o zajištění úvěru ručením nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu nebo zdravotní pojišťovně, a to včetně závazků týkajících se penále nebo těch, k jejichž úhradě jí bylo povoleno placení ve splátkách podle zvláštního právního předpisu,
e) prohlášení, v němž uvede, že jí není
Nahrávám...
Nahrávám...