dnes je 26.5.2024

Input:

370/2007 Sb., Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty

č. 370/2007 Sb., Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. prosince 2007
o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 270/2007 Sb.:
§ 1
(1) Toto nařízení stanoví podmínky vzniku nároku na příspěvek k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty a výši a způsob poskytnutí tohoto příspěvku.
(2) Restrukturalizací akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „restrukturalizace”) se pro účely tohoto nařízení rozumí
a) založení ČD Cargo, a. s. a
b) převod provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu1) z akciové společnosti České dráhy na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.
(3) Příspěvek podle odstavce 1 (dále jen „příspěvek”) poskytuje Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) z prostředků státního rozpočtu.
§ 2
(1) Na příspěvek má nárok zaměstnanec, který byl
a) k 31. prosinci 2007 zaměstnancem akciové společnosti České dráhy v pracovním poměru na dobu neurčitou a jemuž v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2010 skončil tento pracovní poměr dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací,
b) k 30. listopadu 2007 zaměstnancem akciové společnosti České dráhy v pracovním poměru na dobu neurčitou a práva a povinnosti z tohoto pracovního poměru přešla2) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení na obchodní společnost ČD Cargo, a. s. a jemuž v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2010 skončil tento pracovní poměr dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací,
c) k 31. prosinci 2007 zaměstnancem akciové společnosti České dráhy v pracovním poměru na dobu neurčitou a práva a povinnosti z tohoto pracovního poměru přešla2) na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a jemuž v době ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 2010 skončil tento
Nahrávám...
Nahrávám...