dnes je 30.5.2023

Input:

35/2007 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění účinném k 29.5.2019

č. 35/2007 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění účinném k 29.5.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2007
o technických podmínkách požární techniky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
tisková oprava, uveřejněná v částce 23 z roku 2007
 
 
53/2010 Sb.
(k 12.3.2010)
mění § 1 a přílohy č. 1, 2 a 3
118/2019 Sb.
(k 29.5.2019)
mění v příloze č. 1 bod 23
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky pro
a) zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) dopravní automobil, uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí automobil a kombinovaný hasicí automobil, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Technické podmínky stanovené pro požární techniku uvedenou v odstavci 1 písm. b) a c) se vztahují pouze na jednotky hasičských záchranných sborů krajů a na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.
(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Přechodná ustanovení
(1) Pro požární techniku uvedenou v § 1, zařazenou do vybavení Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany1) přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, platí technické podmínky stanovené dosavadním právním předpisem.
(2) Výroba požární techniky zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadního právního předpisu.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2007.
 
Ministr:
MUDr. Mgr. Langer v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 53/2010 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro požární techniku zařazenou do vybavení jednotek požární ochrany přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí technické podmínky stanovené dosavadním právním předpisem.
2. Výroba požární techniky zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadního právního předpisu.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO ZÁSAHOVÝ POŽÁRNÍ AUTOMOBIL
1. Technické podmínky zásahového požárního automobilu splňují požadavky ČSN EN 1846-1, ČSN EN 1846-2, ČSN EN 1846-3, ČSN EN 1777, ČSN EN 14043, ČSN EN 14044, ČSN EN 1028-1, ČSN EN 1028-2, ČSN EN 14466, ČSN 07 8304, ČSN 38 9427, ČSN 38 9409.
2. V zásahovém požárním automobilu lze použít požární příslušenství, které splňuje požadavky českých technických norem a harmonizovaných českých technických norem upravujících technické podmínky součástí požárního příslušenství, pokud nejsou v této vyhlášce stanoveny jiné technické podmínky. Technické podmínky hydraulického vyprošťovacího zařízení, je-li umístěno v zásahovém požárním automobilu, splňují požadavky ČSN EN 13204.
3. Technické podmínky zásahového požárního automobilu podle odst. 1 a jeho požárního příslušenství a technické podmínky hydraulického vyprošťovacího zařízení podle odst. 2 se považují za splněné, je-li prokázáno provedení posouzení shody podle jiného právního předpisu2) .
4. Pokud se používá požární kontejner ke stejnému účelu jako zásahový požární automobil, vztahují se na něj technické podmínky stanovené pro zásahový požární automobil.
5. Provedení zásahového požárního automobilu se podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím člení na
a) základní (Z),
b) speciální
1. redukované (R),
2. rozšířené (V),
3. technické (T),
4. pro hašení (H),
5. pro hašení lesních požárů (LP),
6. pro velkoobjemové hašení (VH),
7. s požárním čerpadlem (PC),
8. s motorovou stříkačkou (MS),
9. chemické (CH), 10. ropné (N).
Speciální provedení zásahového požárního automobilu jsou uvedena v tabulce č. 1. Pokud není uvedeno jinak, platí technické podmínky pro všechna provedení zásahového požárního automobilu.
Tabulka č. 1
 
 
Zásahový požární automobil
Provedení speciální
1.
Dopravní automobil (DA)
 
 
T
 
 
 
 
MS
 
 
2.
Automobilová stříkačka (AS)
R
 
T
 
 
 
 
 
 
 
3.
Cisternová automobilová stříkačka (CAS)
R
 
T
 
LP
VH
 
 
 
 
4.
Pěnový hasicí automobil (PHA)
R
 
 
 
 
VH
 
 
 
 
5.
Plynový hasicí automobil (PLHA)
R
 
T
 
 
 
 
 
 
 
6.
Práškový hasicí automobil (PRHA)
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Kombinovaný hasicí automobil (KHA)
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Rychlý zásahový automobil (RZA)
R
 
T
H
 
 
 
 
 
 
9.
Automobilový žebřík (AZ)
 
 
 
 
 
 
PC
 
 
 
10.
Automobilová plošina (AP)
 
 
 
 
 
 
PC
 
 
 
11.
Hadicový automobil (HA)
R
 
 
 
 
 
PC
 
 
 
12.
Technický automobil (TA)
R
 
 
 
 
 
 
 
CH
N
13.
Protiplynový automobil (PPLA)
R
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.
Velitelský automobil (VEA)
 
V
 
 
 
 
 
 
 
 
15.
Vyšetřovací automobil (VA)
 
V
 
 
 
 
 
 
 
 
16.
Vyprošťovací automobil (VYA)
 
v
 
 
 
 
 
 
 
 
17.
Automobilový jeřáb (AJ)
 
v
 
 
 
 
 
 
 
 
18.
Automobilová cisterna (AC)
 
 
 
 
 
 
PC
 
 
 
6. Není-li v technických podmínkách zásahového požárního automobilu podle přílohy č. 2 nebo 3 stanoveno jinak, platí technické podmínky uvedené v této příloze.
7. Instruktážní nebo příkazový nápis na zásahovém požárním automobilu a jeho příslušenství je uveden v českém jazyce a použitý symbol je stanoven podle ČSN ISO 7000(01 8024) a podle ISO/DIS 10085:2000.
8. Zásahový požární automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce č. 2. Uvedené počty a parametry požárního příslušenství jsou stanoveny jako minimální.
Tabulka č. 2
 
Název
Hmotnostní třída1
Jednotka
 
L
M
S
Lékárnička velikost II2,3
1
1
1
ks
Lékárnička velikost III2,4,5
1
1
1
ks
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B6
1
1
1
ks
Ruční svítilna4
2
 
 
ks
Ruční vyprošťovací nástroj
1
1
1
ks
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní7
12
12
12
pár
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
2
2
2
ks
Doplňující poznámky k tabulce č. 2:
9. Zásahový požární automobil je uzpůsoben k průběžnému dobíjení akumulátorových baterií pomocí prvků umístěných v prostoru pro řidiče nebo v blízkosti místa nástupu řidiče do zásahového požárního automobilu. U zásahového požárního automobilu s vestavěnou výpočetní technikou, kde je nutný připojovací konektor pro kabelový přenos dat z automobilu do počítačové sítě a naopak, je konektor umístěn v blízkosti místa pro napojení průběžného dobíjení. Připojovací místa jsou konstruována tak, aby byla přístupná osobám stojícím na zemi, a jsou viditelně označena.
10. Zásahový požární automobil je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 11 kW.1000 kg-1 (11 W.kg-1) největší technicky přípustné hmotnosti. Rychlý zásahový automobil lehké hmotnostní třídy a střední hmotnostní třídy, velitelský automobil lehké hmotnostní třídy a vyšetřovací automobil lehké hmotnostní třídy jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 20 kW.1000 kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti.
11. Elektrický proud je v zásahovém požárním automobilu odebírán z celé akumulátorové baterie; při použití více akumulátorových baterií je elektrický proud odebírán z celé sestavy akumulátorových baterií.
12. Zásahový požární automobil má pro užití komunikačního prostředku provedenou úpravu elektrických rozvodů a prostoru konečné montáže. Jeho elektroinstalace umožňuje provoz při veškerých režimech automobilu a prostor pro konečnou montáž umožňuje dostatečný přístup k instalovanému zařízení a jeho jistícím prvkům.
13. Napájení komunikačního prostředku elektrickou energií s napětím 12 V, je zajištěno pomocí měniče napětí elektrického proudu, pokud je stejnosměrné napětí elektrického proudu rozvodu automobilu vyšší, než 13,5 V. Pro napájení každého radiového zařízení je použit samostatně jištěný měnič napětí elektrického proudu; radiové zařízení je za měničem napětí samostatně jištěno pojistkou.
14. Pokud konstrukce zásahového požárního automobilu vyžaduje průběžné doplňování energií, je přípojný prvek umístěn tak, aby byl dobře přístupný, rychle a snadno ovladatelný z prostoru pro řidiče nebo z místa blízkého nástupu řidiče do automobilu.
15. Zásahový požární automobil je vpředu osazen světlomety do mlhy.
16. Zásahový požární automobil je osazen přípojnými a úchytnými prvky pro současné umístění nejméně dvou požárních světlometů k osvětlení místa zásahu. Tyto prvky pro světlomety mohou být nahrazeny osvětlovacím stožárem nebo obdobným osvětlovacím zařízením s příslušným energetickým zdrojem. Energetický zdroj tvoří vložená nebo pevně zabudovaná elektrocentrála nebo generátor s pohonem od motoru zásahového požárního automobilu.
Kabina osádky
17. Podle konstrukčního provedení kabiny osádky se antény vozidlových komunikačních prostředků umísťují tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná elektrická protiváha, tvořená kovovou konstrukcí střechy kabiny osádky nebo ukostřenou folií na nekovové konstrukci střechy kabiny osádky.
18. Antény vozidlových komunikačních prostředků se na kabině osádky umísťují v takové vzdálenosti od konstrukčních prvků, zařízení, jiných prostředků a navzájem tak, aby činnost k nim připojených komunikačních prostředků nebyla konstrukčními prvky, zařízeními a jinými prostředky ovlivněna, a aby se neovlivňovaly navzájem.
19. Umístěním antén vozidlových komunikačních prostředků a činností k nim připojených komunikačních prostředků nesmí být ovlivněna činnost zařízení a jiných prostředků zásahového požárního automobilu.
20. Kabina osádky pro čtyři a více osob umožňuje montáž topení nezávislého na chodu motoru a jízdě.
21. Osvětlení ke čtení dokumentace na místě velitele osádky je konstruováno tak, aby neoslňovalo ani neomezovalo řidiče při řízení automobilu.
22. V zásahovém požárním automobilu jsou nejméně dvě sedadla pro osádku. Při větším počtu sedadel pro osádku jsou tato umístěna tak, aby umožňovala sedět pouze čelem nebo zády ke směru jízdy. Všechna sedadla jsou vybavena opěrkami hlavy.
23. Součástí zásahového požárního automobilu je zvláštní výstražné světelné zařízení doplněné zvukovým výstražným zařízením (dále jen „zvláštní výstražné zařízení”), které umožňuje reprodukci mluveného slova. U zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy je světelná část zvláštního výstražného zařízení umístěna i na zádi karosérie.
Účelová nástavba
24. Uzamykatelné prvky dveří a uzávěrů úložného prostoru účelové nástavby jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.
25. Požární příslušenství opatřené spalovacím motorem vložené do zásahového požárního automobilu, které lze používat bez vyjmutí, má nezávisle na lidské obsluze vyvedeny výfukové plyny mimo prostor karosérie a mimo prostor obsluhy a má zajištěno chlazení stanovené výrobcem.
26. Karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu je konstruována tak, aby umožnila snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Umístění požárního příslušenství včetně povinné výbavy automobilu je provedeno tak, aby každou položku bylo možné vyjmout samostatně, bez vyjmutí jiné, pokud toto příslušenství není uloženo v přepravních zásuvkách nebo na odklopných či posuvných prvcích.
27. Účelová nástavba je konstruována tak, aby umožnila bezpečný přístup k místům určeným ke kontrole a doplňování provozních kapalin a náplní.
28. Zásahový požární automobil podle bodů 3, 4, 5, 7 a 8 tabulky č. 1 je vybaven nejméně jedním zařízením pro prvotní zásah, které umožňuje do 30 sekund provést účinný zásah ve vzdálenosti nejméně 20 m. Toto zařízení pro
a) cisternovou automobilovou stříkačku a pěnový hasicí automobil je tvořeno
1. izolovanou požární hadicí o světlosti 52 mm a délce 20 m uloženou v lůžku nebo na navijáku, která trvale spojuje výtlačné hrdlo požárního čerpadla s proudnicí pro hašem vodou i pěnou,
2. průtokovým navijákem s hadicí podle ČSN EN 1947 a připojenou proudnicí, naviják umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí, nebo
3. pevně zabudovanou lafetovou proudnicí s ovládáním uzávěru vtoku z místa obsluhy a s proudnicí umožňující stříkání vodou nebo pěnou,
b) plynový hasicí automobil a kombinovaný hasicí automobil je tvořeno hadicí s proudnicí, která je pevně spojena s tlakovým zdrojem plynného hasiva,
c) rychlý zásahový automobil je tvořeno průtokovým navijákem s hadicí a připojenou proudnicí, který umožňuje stříkání i s částečně odvinutou hadicí při tlaku nejméně 4 MPa, průtoku nejméně 20 l.min-1 na proudnici, a to ve vzdálenosti nejméně 20 m od zařízení a nepřetržitě po dobu delší než 5 minut.
29. Veškeré programovatelně nebo automaticky ovládané armatury účelové nástavby pro rozvod hasiva jsou vybaveny nouzovým ručním ovládáním, přístupným bez demontáže krycích prvků nebo jiných součástí.
30. Stupně a plošiny pro snazší přístup k požárnímu příslušenství jsou konstruovány tak, aby umožňovaly bezpečné vyjmutí požárního příslušenství z účelové nástavby. Za tím účelem jsou doplněny o madla.
31. Ovládací prvek a zajišťovací mechanizmus pro uložení požárního příslušenství je konstruován tak, aby jej bylo možné ovládat v zásahových rukavicích pro hasiče.
32. Zvláštní výstražné zařízení nebo rozměrné požární příslušenství uložené nad kabinou osádky nebo nad účelovou nástavbou zásahového požárního automobilu lehké, střední a těžké hmotnostní třídy s podvozkem kategorie 2 a 3 o celkové výšce větší než 2000 mm, které převyšuje kabinu osádky nebo účelovou nástavbu o více než 200 mm, je opatřeno ochranným prvkem proti zachycení větví, který neomezuje jeho užití a funkčnost.
33. Tlaková nádoba, zařízení vybavené tlakovou nádobou nebo hasicí přístroj jsou v zásahovém požárním automobilu uloženy v úchytech v poloze svislé nebo v poloze vodorovné. Při vodorovné poloze úchytu jsou uloženy příčně.
34. Na vnitřní straně uzávěru úložného prostoru je umístěn čitelný seznam požárního příslušenství. Při osazení skříně roletami je seznam umístěn ve skříních u uzávěrů. U skříně s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru.
35. Na zadní stěně účelové nástavby zásahového požárního automobilu, určeného k zásahové činnosti na pozemních komunikacích, jsou umístěny nejméně dva kusy oranžových blikajících světel, které jsou určeny pro označení požárního automobilu na místě zásahu jakožto překážky silničního provozu3). Umístěny jsou tak, aby při zásahu nebyly zakryty žádnou částí zasahujícího zásahového požárního automobilu. Ovládání a signalizace činnosti oranžových blikajících světel jsou umístěny v zorném poli řidiče. Konstrukce oranžových blikajících světel vylučuje jejich použití během jízdy.
Barevná úprava a nápisy
36. Zásahový požární automobil je proveden jednotně v jasně červené barvě. Zvýrazňující prvek tvoří bílý vodorovný pruh po bocích, případně po obvodu karosérie. Pro jeho zvýraznění jsou použity reflexní pruhy4) Další zvýrazňující prvek u zásahového požárního automobilu hmotnostní třídy M a S tvoří bílé provedení předního nárazníku.
37. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm. Bílý vodorovný pruh je umístěn na bočních plochách kabiny osádky a jeho horní liniová část je situována pod okny. Na něj navazuje pruh o stejné výšce umístěný na karosérii účelové nástavby, pokud je opatřena pevnou karosérií a je v červené barevné úpravě. V místech s nesouvislým povrchem nebo jinou povrchovou úpravou kabiny osádky a karosérie účelové nástavby je bílý vodorovný pruh přerušen. Bílý vodorovný pruh může být zúžen v místě, kde do něj zasahuje blatník, prosklení dveří nebo čelní okno.
38. Vnitřní úložný prostor účelové nástavby je proveden v barvě světlého odstínu.
39. Nápis s uvedením sponzora je umístěn na pravé straně karosérie v její zadní části tak, aby horní hrana nápisu byla cca 50 mm pod podélným zvýrazňujícím pruhem nebo pod úrovní prostoru pro okna u osobních automobilů. Nápis je uveden na samolepicí fólii o ploše nejvíce 0,08 m2.
40. Karosérie účelové nástavby požárního kontejneru je označena symbolem charakterizujícím jeho hlavní vybavení podle vzoru č. 1 této přílohy. Velikost strany symbolu je 250 mm. Symbol je umístěn vpravo nahoře na přední a zadní straně karosérie. Karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu podle bodu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 a 13 tabulky č. 1 je označena tímto symbolem vpravo nahoře na zadní straně karosérie.
41. Zásahový požární automobil se označuje textem umístěným na boku ve střední části bílého zvýrazňujícího pruhu, výška písmen činí nejméně 100 mm a nejvíce polovinu výšky pruhu. Text tvoří zkratka popisující:
a) druh zásahového požárního automobilu,
b) hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby nebo údaj o množství zásoby hasiva,
c) hmotnostní třídu,
d) kategorii zásahového požárního automobilu,
e) provedení zásahového požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství u zásahového požárního automobilu podle bodu 3 této přílohy.
Údaj podle písmena c) se uvádí za pomlčkou.
42. Nápis použitý na zásahovém požárním automobilu je proveden kolmým písmem písmeny velké abecedy. Přitom šíře písmena je 4/7 výšky písmena a tloušťka čáry 1/7 výšky písmena. Mezera mezi písmeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi řádky 8/7 výšky písmena.
43. Nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé; to se nevztahuje na nápis tvořící součást znaku jednotky požární ochrany.
Symboly vybavení požární techniky
Vzor č. 1
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ AUTOMOBIL
1. Konstrukce dopravního automobilu umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva5) .
Provedení
2. Dopravní automobil v provedení základním může být doplněn požárním přívěsem pro uložení požárního příslušenství pro zásah.
3. Konstrukce dopravního automobilu v provedení speciálním technickém umožňuje provádění záchranných prací nebo prací při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
4. Konstrukce dopravního automobilu v provedení speciálním s motorovou stříkačkou umožňuje provádět
a) požární zásah vodou, střední nebo těžkou pěnou, a to z volného vnějšího zdroje nebo z vnějšího tlakového zdroje vody,
b) dálkovou dopravu vody za použití přenosné motorové stříkačky,
5. Dopravní automobil v provedení speciálním s motorovou stříkačkou a přivěs pro hašení „PH” jsou vybaveny přenosnou motorovou stříkačkou6)
a) o jmenovitém výkonu 750 l.min-1 (DA 7,5),
b) o jmenovitém výkonu 1000 l.min-1 (DA 10), nebo
c) o jmenovitém výkonu 1500 l.min-1 (DA 15).
Hodnota jmenovitého výkonu vychází z ČSN EN 1028-1 a je charakterizována jmenovitým tlakem 10 bar a jmenovitým průtokem (l.min-1).
Podvozek
6. Hnací náprava dopravního automobilu v provedení speciálním s motorovou stříkačkou a v provedení speciálním technickém je vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.
7. Dopravní automobil je vybaven závěsným zařízením pro tažení požárního přívěsu.
Kabina osádky
8. Kabina osádky dopravního automobilu je vybavena nejméně 6 sedadly.
Požární příslušenství
9. Dopravní automobil a přívěs pro hašení jsou vybaveny úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství definované v tabulce č. 1. Uvedené počty a parametry požárního příslušenství jsou stanoveny jako minimální.
Tabulka č. 1
 
Název
Provedení
Jednotka
Z
T
MS
PH
Cestářské koště
 
1
1
 
ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu 1,2
 
4
4
 
ks
Hadicový držák v obalu
 
 
4
2
ks
Hadicový můstek
 
 
2
2
ks
Hydrantový nástavec
 
 
1
1
ks
Izolovaná požární hadice 52x20 m
 
 
6
4
ks
Izolovaná požární hadice 75x20 m
 
 
8
5
ks
Izolovaná požární hadice 75x5 m
 
 
1
 
ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu
 
 
1
1
ks
Klíč k podzemnímu hydrantu
 
 
1
1
ks
Klíč na hadice a armatury 75/52
 
 
2
2
ks
Klíč na sací hadice
 
 
2
2
ks
Kombinovaná proudnice 52
 
 
2
2
ks
Krumpáč
 
1
1
 
ks
Lékárnička velikost III3)
1
1
1
 
ks
Lopata
 
2
2
 
ks
Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby”
 
1
1
 
ks
Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile
 
1
1
 
ks
Nádoba nebo nádoby na pěnidlo o celkovém objemu
 
 
40
 
litr
Náhradní tlaková láhev
 
 
2
 
ks
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu
 
 
4
4
ks
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu
 
 
4
4
ks
Pákové kleště
 
1
1
1
ks
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu
 
 
1
 
ks
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu
 
 
1
 
ks
Ploché páčidlo
 
1
1
1
ks
Požární sekera bourací
 
1
1
1
ks
Požární světlomet s kloubovým držákem
 
2
2
 
ks
Proudnice 75
 
 
1
1
ks
Přechod 110/75
 
 
1
1
ks
Přechod 75/52
 
 
4
2
ks
Přenosná motorová stříkačka podle ČSN EN 14466
 
 
1
1
ks
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B4)
1
1
1
 
ks
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B4)
1
1
1
 
ks
Přenosný kulový kohout
 
 
1
1
ks
Přenosný přiměšovač
 
 
1
 
ks
Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby s dostupnou výškou 8 m
 
1
1
 
ks
Přetlakový ventil
 
 
1
1
ks
Příslušenství k přenosné motorové stříkačce
 
 
1
1
ks
Rozdělovač
 
 
1
1
ks
Ruční pila na dřevo
 
1
1
 
ks
Ruční svítilna
2
4
4
2
ks
Rukavice proti tepelným rizikům do 600° C
 
 
2
 
pár
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní
12
12
12
 
pár
Sací hadice, celková délka sady 10 m
 
 
1
1
sada
Sací koš
 
 
1
1
ks
Savice přiměšovače
 
 
1
 
ks
Sběrač 2 x 75
 
 
1
 
ks
Skříňka s nástroji
 
1
 
1
ks
Tlumnice
 
 
 
 
ks
Trhací hák
 
1
 
 
ks
Ventilové lano na vidlici
 
 
 
1
ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy
1
1
 
 
ks
Vytyčovací páska červeno-bílá 100 m
1
1
 
 
ks
Záchranná a evakuační nosítka
 
1
 
 
ks
Záchytné lano na vidlici
 
 
 
1
ks
Doplňující poznámky k tabulce č. 1:
1. Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (izolační dýchací přístroj). U jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo sboru dobrovolných hasičů podniku lze použít dýchací přístroj s min. zásobou 1400 1 vzduchu.
2. Dopravní automobil nemusí být vybaven dýchacími přístroji ani příslušnými úchyty, pro uložení dýchacích přístrojů však musí být vymezena prostorová a hmotnostní rezerva s vyznačenými kotevními body.
Nahrávám...
Nahrávám...