dnes je 15.7.2024

Input:

290/2002 Sb., Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2012

č. 290/2002 Sb., Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2012
ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
150/2003 Sb.
(k 23.5.2003)
v § 11 vkládá nové odst. 5 až 7, mění § 15 odst. 1
nález ÚS
211/2003 Sb.
(k 31.12.2003)
ruší ust. § 3 a § 6
485/2004 Sb.
(k 9.9.2004)
v § 13 doplňuje odst. 4, 5 a 6
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
vkládá § 3, ruší slova v příloze č. 2
317/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
vkládá § 15a a § 15b
485/2008 Sb.
(k 31.12.2008)
vkládá nový § 3a
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
v § 15 odst. 4 ruší druhou a třetí větu
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3a odst. 6 a ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘECHOD NĚKTERÝCH DALŠÍCH VĚCÍ, PRÁV A ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY NA KRAJE A OBCE, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY A SPORTU A SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY
§ 1
(1)  Dnem 1. ledna 2003 přecházejí z vlastnictví České republiky (dále jen „stát”) do vlastnictví krajů věci, se kterými k 31. prosinci 2002 (dále jen „rozhodný den”) byly příslušné hospodařit1) organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, u nichž funkci zřizovatele vykonávaly k rozhodnému dni okresní úřady (dále jen „zřizovatel”), pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2)  Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí
a)  práva státu a jiné majetkové hodnoty, se kterými k rozhodnému dni byly příslušné hospodařit organizační složky státu uvedené v odstavci 1,
b)  závazky státu, u nichž organizační složky státu uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni zabezpečovaly úkoly podle zvláštního právního předpisu,2)
c)  práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů,3) ve kterých za stát jednaly k rozhodnému dni organizační složky státu uvedené v odstavci 1.
(3)  Na jednotlivé kraje dnem 1. ledna 2003 zároveň přecházejí veškerá práva a jiné majetkové hodnoty státu, se kterými byly k rozhodnému dni příslušné hospodařit státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4)  Nabývajícím krajem je kraj, na jehož území4) mají organizační složky státu a státní příspěvkové organizace uvedené v odstavci 1 k rozhodnému dni své sídlo.
§ 2
(1)  Dnem 1. ledna 2003 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 organizačními složkami kraje. Do 30. dubna 2003 je kraj povinen přizpůsobit jejich dosavadní zřizovací listiny náležitostem zřizovací listiny vydávané podle zvláštního právního předpisu.5)
(2)  Dnem 1. ledna 2003 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Příspěvkové organizace kraje zůstávají nositeli závazků, včetně práv a povinností z
Nahrávám...
Nahrávám...