dnes je 30.5.2023

Input:

289/2007 Sb., Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění účinném k 1.5.2020

č. 289/2007 Sb., Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění účinném k 1.5.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2007
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2009 Sb.
(k 6.3.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
11/2015 Sb.
(k 1.3.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
65/2019 Sb.
(k 22.3.2019)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
181/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
mění § 12 odst. 5
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 18 odst. 6, § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 5, § 27 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 6 písm. a) zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI
PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
HLAVA 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje
a) veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi,
b) veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných produktů určených k lidské spotřebě, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jakož i potravin živočišného původu, poživatelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování (dále jen „poživatelné po úpravě”) a způsob označování masa, které pochází z tohoto území nebo jeho části,
c) veterinární požadavky na zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře,
d) veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat v tržnicích a na tržištích, pro prodej ryb na samostatném prodejním místě a pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb, pokud tyto činnosti jsou součástí jejich prodeje,
e) veterinární, hygienické a technické požadavky na tržnice a tržiště, kde jsou prodávána zvířata, a na jejich uspořádání a vybavení,
f) která zvířata lze prodávat v tržnicích a na tržištích,
g) lhůtu, ve které lze požádat o vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává,
h) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty, a co se rozumí tímto malým množstvím,
i) podrobnosti způsobu označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního vyšetření a veterinární podmínky jejich uvolňování na trh,
j) obsahové podrobnosti žádosti o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení (dále jen „podnik”), způsob a lhůty oznamování změn údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace podniku,
k) obsahové náležitosti provozního a sanitačního řádu,
l) postup při odběru vzorků a údaje, které obsahuje záznam o provedeném odběru vzorků,
m) způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a vedení záznamů proškolené osoby, veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství těl ulovené volně žijící zvěře a pro zacházení s nimi, a co se rozumí tímto malým množstvím,
n) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy, včetně termínu jejich předložení,
o) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí,
p) které potraviny živočišného původu jsou nepoživatelné.
§ 2
Potraviny živočišného původu, posouzené jako poživatelné po úpravě, musí být zpracovány bez zbytečného prodlení v souladu se stanovenými veterinárními podmínkami a nesmí být použity k vytváření zásob.
§ 3
(1) Jestliže krajská veterinární správa povolila, aby byly vyrobeny, zpracovány a uvedeny na trh potraviny živočišného původu, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu slintavky a kulhavky, klasického moru prasat, vezikulární choroby prasat, afrického moru prasat, moru skotu, newcastleské choroby, aviární influenzy nebo moru malých přežvýkavců [§ 18 odst. 2 písm. b), odst. 3 zákona], musí být tyto produkty
a) podrobeny ošetření, které zabrání zavlečení nebo rozšíření uvedené nákazy prostřednictvím jejich uvádění na trh, a to v podniku schváleném pro tento účel,
b) před ošetřením získány, zpracovány, skladovány a přepravovány prostorově nebo časově odděleně od potravin živočišného původu, které splňují všechny veterinární požadavky,
c) zřetelně označeny,
d) přepravovány z území, které podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, způsobem a za podmínek stanovených krajskou veterinární správou.
(2) Ošetření potravin živočišného původu uvedených v odstavci 1 se provádí v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce.
(3) Není-li stanoveno jinak, označování čerstvého masa uvedeného v odstavci 1 se provádí tak, aby oválná značka zdravotní nezávadnosti stanovená předpisy Evropských společenství2) byla diagonálně překryta křížem, tvořeným dvěma rovnými čarami, jejichž průsečík je uprostřed otisku razítka; údaje na otisku razítka zůstávají čitelné. Označení může být provedeno rovněž pomocí jediného razítka, které má oválný tvar, šířku nejméně 6,5 cm a výšku 4,5 cm a na kterém jsou dobře čitelné následující údaje:
a) v horní části velkými písmeny psaný název nebo kód ISO České republiky „CZ”,
b) ve střední části veterinární schvalovací číslo jatek,
c) v dolní části velkými písmeny psaná zkratka „ES”,
d) dvě rovné čáry křížící se pod pravým úhlem uprostřed razítka tak, že údaje na otisku razítka zůstávají čitelné.

Písmena musí být vysoká nejméně 0,8 cm, číslice musí být vysoké nejméně 1 cm. Razítko musí obsahovat též údaje, podle nichž lze zjistit, který úřední veterinární lékař prohlídku masa provedl. Označení musí být provedeno za přímého dohledu úředního veterinárního lékaře kontrolujícího provádění veterinárních požadavků.
(4) Čerstvé drůbeží maso nebo maso pernaté zvěře ve farmovém chovu získané porážkou drůbeže nebo pernaté zvěře ve farmovém chovu, která pochází z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k výskytu newcastleské choroby nebo aviární influenzy, jakož i mleté maso, strojně oddělené maso, masné polotovary obsahující takové maso a masné výrobky, které obsahují takové maso a nebyly podrobeny ošetření podle přílohy č. 1, se označují alternativní značkou3) , jejíž vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Postup při odběru vzorků živočišných produktů pro účely státního veterinárního dozoru a údaje, které obsahuje záznam o provedeném odběru vzorků, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
HLAVA 2
VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PODNIKY, VE KTERÝCH SE ZACHÁZÍ SE ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMIPŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§ 5
Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře
Zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře, které prodává nebo dodává těla ulovené volně žijící zvěře podle § 27b odst. 1 zákona anebo dodává těla ulovené volně žijící zvěře do zařízení pro nakládání se zvěřinou4) , musí být registrováno a musí odpovídat požadavkům stanoveným v příloze I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
HLAVA 3
VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA TRŽNICE, TRŽIŠTĚ A SAMOSTATNÁPRODEJNÍ MÍSTA, VETERINÁRNÍA HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO PRODEJZVÍŘAT NA TĚCHTO MÍSTECH
§ 6
Pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích
(1) V tržnici nebo na tržišti je možno prodávat jen živá selata, jehňata a kůzlata o živé hmotnosti do 15 kg, drůbež patřící do rodů kur, krůta, perlička, kachna a husa, holuby, králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu s výjimkou zvířat nebezpečných druhů5) , jestliže jsou tato zvířata uvedena v tržním řádu a
a) jsou určena k dalšímu chovu, nebo
b) produkty získané z těchto zvířat s výjimkou zvířat v zájmovém chovu jsou určeny ke spotřebě v domácnosti spotřebitele.
(2) Zabíjení a další opracovávání těl zvířat, která mohou být prodávána v tržnici, je možné jen za předpokladu, že to umožňuje tržní řád a že pro tyto účely má tržnice vhodné prostory a vybavení, zejména
a) snadno omyvatelnou a dezinfikovatelnou spádovou plochu s odpadní kanalizační vpustí,
b) dostatečný přívod pitné vody, podle možnosti teplé,
c) odpovídající zařízení, nástroje a pracovní pomůcky (stůl na porcování masa, paličku na omračování zvířat, nože, ochranné prostředky apod.),
d) nepropustnou, uzavíratelnou a označenou nádobu na vedlejší živočišné produkty.
(3) K prodeji živých ryb je třeba doklad o tom, kde byly posledně sádkovány.
Požadavky na samostatné prodejní místo a pravidla pro prodej živých ryb na tomto místě
§ 7
(1) Samostatné prodejní místo určené k prodeji živých ryb, případně i k jejich zabíjení, kuchání, porcování nebo jiným úpravám musí být umístěno a vybaveno tak, aby veškeré činnosti na tomto místě byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.
(2) Samostatné prodejní místo uvedené v odstavci 1 musí být
a) umístěno tak, aby byl zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace a aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami,
b) vybaveno prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a dostatečně velkými káděmi na uchovávání živých ryb.
(3) Pro prodej živých ryb na samostatném prodejním místě platí § 6 odst. 3 obdobně.
§ 8
Jsou-li ryby na samostatném prodejním místě také zabíjeny, kuchány a porcovány, popřípadě jinak upravovány, musí být na tomto místě také
a) dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska, nože, palička na omračování ryb a stěrky,
b) dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace,
c) nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.).
HLAVA 4
VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ K PŘEPRAVĚŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
§ 9
(1) Je-li k přepravě živočišných produktů vyžadováno veterinární osvědčení (§ 27 odst. 1 zákona), je třeba požádat o jeho vydání alespoň 12 hodin před jejich nakládáním.
(2) Veterinární osvědčení je vystaveno úředním veterinárním lékařem na základě prohlídky živočišných produktů provedené před jejich naložením.
(3) Není-li stanoveno jinak, doba platnosti veterinárního osvědčení uvedeného v odstavci 1 činí 72 hodin od jeho vydání.
HLAVA 5
VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY A NA ZACHÁZENÍ S NIMIA PRAVIDLA PRO PŘÍMÉ DODÁVÁNÍMALÝCH MNOŽSTVÍ MASA A ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
§ 10
Čerstvé drůbeží maso
(1) Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může neporcované čerstvé drůbeží maso v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo
b) dodávat do místního maloobchodu.
(2) Za malé množství čerstvého drůbežího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 10 kusů krůt, 35 kusů hus, 35 kusů kachen a 35 kusů ostatní drůbeže prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.
(3) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého drůbežího masa musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele”.
§ 11
Čerstvé králičí maso
(1) Chovatel, který chová králíky v malém, může neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo
b) dodávat do místního maloobchodu.
(2) Za malé množství čerstvého králičího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 35 kusů králíků prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.
(3) Při prodeji nebo dodávání neporcovaného čerstvého králičího masa podle odstavce 1 nesmí být oddělována hlava od těla.
(4) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého králičího masa musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele”.
§ 11a
Ryby a jiní živočichové pocházející z akvakultury
(1) Chovatel může živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z akvakultury v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, nebo
b) uvádět čerstvé produkty rybolovu na trh při poskytování stravovacích služeb v místě hospodářství.
(2) Za malé množství živých ryb nebo jiných živočichů pocházejících z akvakultury prodávaných chovatelem se považuje takové množství živých ryb nebo jiných živočichů pocházejících z akvakultury, které odpovídá obvyklé denní spotřebě těchto živých ryb nebo jiných živočichů pocházejících z akvakultury v domácnosti daného spotřebitele.
§ 11b
Čerstvé maso z nutrií
(1) Chovatel, který chová nutrie v malém, může neporcované čerstvé maso z nutrií v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo
b) dodávat do místního maloobchodu.
(2) Za malé množství čerstvého masa z nutrií, určeného k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se považuje neporcované maso z nejvýše 35 kusů nutrií prodávaných nebo dodávaných v průběhu jednoho týdne.
(3) Při prodeji nebo dodávání neporcovaného čerstvého masa z nutrií podle odstavce 1 nesmí být oddělována hlava od těla.
(4) V případě prodeje nebo dodávání neporcovaného čerstvého masa z nutrií musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Maso není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele”.
§ 12
Zvěřina
(1) Uživatel honitby může těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří (dále jen „zvěř”) v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli,
b) dodávat do místní maloobchodní prodejny,
c) dodávat do místního maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, nebo
d) prodávat v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli, jde-li o drobnou volně žijící zvěř.

V těchto případech musí být ke zvěři prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou - určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele”.
(2) Předmětem prodeje zvěře v maloobchodní prodejně je pouze tělo zvěře, které
a) je provázeno plombou a lístkem o původu zvěře vydanými podle zvláštního právního předpisu6a) ,
b) je uchováváno při teplotě od 0 °C do 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při teplotě od 0 °C do 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení,
c) je skladováno odděleně od zboží jiného druhu.
(3) Pro prodej zvěře přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti platí ustanovení odstavce 2 písm. b) obdobně.
(4) Pro maloobchodní zařízení, které bylo krajskou veterinární správou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, která je dodávána přímo konečnému spotřebiteli, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 také veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII odstavci 1 písm. a) a v odstavcích 2, 4 a 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř,
d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř,
e) v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické zacházení s mletým masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu,
f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě výrobků z masa volně žijící zvěře.
(5) Za malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání podle odstavce 1 uživatelem honitby, se považuje nejvýše 4 000 kusů velké volně žijící zvěře a 100 000 kusů drobné volně žijící zvěře odlovených v jedné honitbě za rok.
§ 12a
(1) Proškolená osoba provede vyšetření těl zvěře, při němž se posuzují výživný stav, povrch těla, zejména se zřetelem na výskyt výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále, jde-li o:
a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk,
b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější pohlavní orgány, nebo
c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory.
(2) Velká volně žijící zvěř se ihned po ulovení otevře a vyvrhne. Orgány dutiny hrudní, játra, slezina a ledviny, pokud byly vyňaty z těla ven, se předloží k veterinárnímu vyšetření spolu s tělem.
(3) Proškolená osoba v záznamech kromě údajů uvedených v § 27b odst. 4 zákona dále uvede
a) identifikační údaje uživatele honitby, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, identifikační číslo a umístění organizační jednotky, jde-li o právnickou osobu, a evidenční číslo plomby,
b) datum a výsledek vyšetření zvěře podle odstavce 1 slovy
1. BEZE ZMĚN; jestliže nebyly nalezeny žádné znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře představuje zdravotní riziko, nebo
2. SE ZMĚNAMI; jestliže byly nalezeny znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře představuje zdravotní riziko, a
c) pořadové číslo, evidenční číslo osvědčení a podpis.
(4) Vzor záznamu vedeného proškolenou osobou podle odstavce 3 je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 12b
Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat krajské veterinární správě, a termín jejich předložení
(1) Laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění vyšetření zvěřiny nebo čerstvého masa z nutrií, státní veterinární ústav a laboratoř, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 zákona povolení pro tento druh vyšetřování, předkládá krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje o provedených vyšetřeních zvěřiny nebo čerstvého masa z nutrií na přítomnost svalovce (trichinel) jednou ročně, vždy v termínu do 15. ledna za období předcházejícího kalendářního roku.
(2) Hlášení podle odstavce 1 obsahuje
a) název laboratoře, která vyšetření provedla,
b) identifikační údaje objednavatele vyšetření, kterými jsou
1. v případě zvěřiny údaje o uživateli honitby podle § 12a odst. 3 písm. a),
2. v případě čerstvého masa z nutrií jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, identifikační číslo a umístění organizační jednotky, jde-li o právnickou osobu, chovatele nutrií,
c) u spárkaté zvěře číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně žijící zvěře,
d) u spárkaté zvěře a jezevce název nebo číslo katastrálního území honitby, kde byla zvěř ulovena,
e) datum vyšetření,
f) výsledek vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel),
g) metodu, která byla k vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) použita.
§ 13
Syrové mléko
(1) Chovatel může se souhlasem krajské veterinární správy syrové mléko v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství v místě výroby, nebo
b) prodávat prostřednictvím prodejního automatu přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.
(2) Hygienické požadavky na výrobu syrového mléka, požadavky na prostory a vybavení, na hygienu během dojení, sběru a přepravy a na hygienu personálu stanovené předpisy Evropských společenství8) platí pro hospodářství, z něhož pochází syrové mléko, které je předmětem přímého prodeje, obdobně.
(3) Přímý prodej syrového mléka v místě výroby musí být prováděn v místnosti oddělené od stájí, vybavené chladicím zařízením, ve které je na viditelném místě upozornění „Syrové mléko, před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat”. Je-li z hospodářství dodáváno mléko do sběrného střediska, standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být místnost sloužící k přímému prodeji syrového mléka oddělena od mléčnice.
(4) V případě přímého prodeje syrového mléka prostřednictvím prodejního automatu musí být na viditelném místě na prodejním automatu umístěno upozornění „Syrové mléko, před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat”. Přímý prodej syrového mléka konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejního automatu může být prováděn i v mléčnici. Jde-li však o hospodářství, ze kterého je dodáváno mléko do sběrného střediska, standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být prodej zajištěn tak, aby konečný spotřebitel nevstupoval do mléčnice.
(5) Není-li syrové mléko určené k přímému prodeji prodáno do 2 hodin po nadojení, musí být zchlazeno na 8 °C a zchlazené prodáno do 24 hodin po nadojení, nebo musí být zchlazeno na 6 °C a zchlazené prodáno do 4° hodin po nadojení.
(6) Za malé množství syrového mléka, určeného k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli, se považuje takové množství tohoto syrového mléka, které odpovídá obvyklé denní spotřebě tohoto mléka v domácnosti9) daného spotřebitele.
§ 13a
Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí
Chovatel, který prodává syrové mléko podle § 27a odst. 1 písm. e) zákona, zajistí vyšetření syrového mléka na přítomnost patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 14
Čerstvá vejce
(1) Chovatel může nebalená čerstvá vejce v malých množstvích
a) prodávat přímo spotřebiteli ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nebo
b) dodávat do místního maloobchodu.
(2) Čerstvá vejce podle odstavce 1 mohou být prodána konečnému spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky.
(3) Čerstvá vejce, dodávaná chovatelem v malých množstvích do místního maloobchodu, musí být prosvícená a musí k nim být připojena dobře viditelná informace pro spotřebitele o minimální trvanlivosti vajec a o jménu, popřípadě jménech chovatele a adrese chovu, kde byla vejce vyprodukována.
(4) Za malé množství čerstvých vajec, která mohou být prodána chovatelem v jeho vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti přímo jednomu spotřebiteli, se považuje nejvýše 60 vajec.
(5) Za malé množství čerstvých vajec, která mohou být předmětem jedné dodávky těchto vajec chovatelem do místního maloobchodu, se považuje nejvýše 600 vajec v průběhu 1 týdne.
§ 15
Med a mateří kašička
(1) Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. Nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.
(2) Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání; uchovává se při teplotě do 0 °C.
(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.
HLAVA 6
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ NA TRH JATEČNÝCH ZVÍŘAT POUŽITÝCH K POKUSNÝM ÚČELŮM
§ 16
Jde-li o jatečné zvíře, které bylo použito k pokusným účelům, k získání biologických materiálů k výrobě léčivých přípravků nebo k jejich klinickému ověřování, může být poraženo k lidské spotřebě, jen jestliže bylo veterinární prohlídkou před poražením ověřeno zejména, že
a) uplynula ochranná lhůta stanovená v projektu pokusu,
b) zvíře nevykazuje klinicky zjevné reakce po provedeném pokusu,
c) uplynulo nejméně 7 dnů po očkování zvířete umrtvenými mikroorganizmy, anebo nejméně 21 dnů po jeho očkování živými mikroorganizmy.
HLAVA 7
OZNAČOVÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ URČENÝCH K UVÁDĚNÍ POUZE DOTUZEMSKÉHO OBĚHU
§ 17
(1) Maso jatečného skotu včetně telat, prasat, ovcí, koz a lichokopytníků, které bylo posouzeno jako
a) poživatelné, se označuje otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm,
b) poživatelné po úpravě
1. z nákazových důvodů s výjimkou případů uvedených v § 3, jež je určeno ke zpracování do tepelně ošetřených výrobků zejména se zřetelem na druh a povahu nákazy, rizika jejího šíření a jejího nebezpečí pro zdraví lidí, se označuje otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm se dvěma rovnými čarami, které se kříží pod pravým úhlem, přičemž jejich průsečík je uprostřed kruhové značky a údaje na značce jsou dobře čitelné,
2. z jiných důvodů, jež je určeno ke zpracování do tepelně ošetřených výrobků způsobem a za podmínek odpovídajících výsledkům veterinárního vyšetření a posouzení, se označuje otiskem razítka kruhového tvaru o průměru 4 cm, překrytým dvěma rovnoběžnými čarami, které jsou od sebe vzdáleny nejméně 1 cm, vodorovně protínají kruhovou značku a jsou umístěny tak, aby údaje na značce zůstaly dobře čitelné,
c) nepoživatelné, se označuje otiskem razítka trojúhelníkového tvaru o délce strany 5 cm.
(2) Označení masa uvedené v odstavci 1 se umísťuje na vnějším povrchu jatečně opracovaného těla takovým způsobem, aby - je-li toto tělo děleno na půlky nebo čtvrtě, anebo jsou-li půlky děleny na tři části - každý díl byl opatřen příslušnou značkou. Označují se také plochy vzniklé odstraněním změněných částí masa.
(3) Označení masa uvedené v odstavci 1 písm. c) se provádí tak, aby toto maso nemohlo být zneužito. Označení celých těl, půlek a čtvrtí se navíc doplňuje hlubokými řezy do tkání, označení menších částí masa nebo drobů může být nahrazeno jejich obarvením.
§ 18
Maso jatečného skotu, u něhož byla zjištěna cysticerkóza, která však není důvodem pro posouzení tohoto masa jako nepoživatelného, se označuje - vedle označení pozastavovacím štítkem - otiskem písmene „U” o výšce 4 cm a šířce 3 cm, a to na zadní straně obou předloktí, na přední straně obou holení, na zevní ploše vnějšího žvýkacího svalu a na srdci.
§ 19
(1) Maso jatečné drůbeže, které bylo posouzeno jako
a) poživatelné, se označuje značkou zdravotní nezávadnosti kruhového tvaru o průměru 2 cm,
b) poživatelné po úpravě
1. z nákazových důvodů s výjimkou případů uvedených v § 3, jež je určeno ke zpracování do tepelně ošetřených výrobků, se označuje naříznutím obou prsních svalů, zasahujícím až k prsní kosti, a naříznutím stehenní svaloviny, zasahujícím až ke stehenní kosti, anebo identifikační značkou kruhového tvaru o průměru 2 cm se dvěma rovnými čarami, které se kříží pod pravým úhlem, přičemž jejich průsečík je uprostřed kruhové značky a údaje na značce jsou dobře čitelné,
2. z jiných důvodů, jež je určeno ke zpracování do tepelně ošetřených výrobků, se označuje naříznutím obou prsních svalů, zasahujícím až k prsní kosti, anebo identifikační značkou kruhového tvaru o průměru 2 cm, překrytou dvěma rovnoběžnými čarami, které jsou od sebe vzdáleny nejméně 1 cm, vodorovně protínají kruhovou značku a jsou umístěny tak, aby údaje na značce zůstaly dobře čitelné,
c) nepoživatelné, se označuje otiskem razítka trojúhelníkového tvaru o délce strany 2,5 cm, popřípadě obarvením. Označování se provádí tak, aby toto maso nemohlo být zneužito.
(2) Jde-li o maso ve velkém balení, označuje se identifikační značkou kruhového tvaru nikoli však o průměru 2 cm, ale o průměru nejméně 4 cm.
(3) Označení uvedené v odstavci 1
a) se umísťuje
1. na prvním nebo dalším obalu, anebo viditelně pod prvním nebo dalším obalem jednotlivě balených jatečně opracovaných těl. Označení na prvním nebo dalším obalu musí být provedeno tak, aby bylo při otevření tohoto obalu zničeno, anebo musí být tento obal uzavřen tak, aby nemohl být po otevření použit opětovně,
2. na jatečně opracovaném těle nebaleném do prvního obalu jednotlivě otiskem razítka nebo na nálepku (etiketu nebo štítek) určenou k jednorázovému použití,
3. na prvním nebo dalším obalu, anebo viditelně pod prvním nebo dalším obalem částí jatečně opracovaných těl nebo drobů balených pro spotřebitele. Označení na prvním nebo dalším obalu musí být provedeno tak, aby bylo při otevření tohoto obalu zničeno, anebo musí být tento obal uzavřen tak, aby nemohl být po otevření použit opětovně,
b) se umísťuje na vnější povrch velkého balení obsahujícího jatečně opracovaná těla, části opracovaných těl nebo droby.
(4) Pro označování masa jatečných zajícovců platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně s tím, že se neuplatňuje způsob označování naříznutím svaloviny. Označení se umísťuje na jatečně opracované tělo, na obal nebo nálepku (etiketu, štítek) umístěnou na mase nebo na obalu. V případě velkého balení se označení umísťuje na vnější povrch tohoto balení.
(5) Označení uvedené v odstavci 4 se umísťuje na jatečně opracované tělo, na obal nebo na štítek umístěný na mase nebo na obalu. V případě kontejneru nebo jiného velkého balení se umísťuje na vnější povrch tohoto kontejneru nebo balení.
§ 20
(1) Pro označování masa zvěře ve farmovém chovu a zvěřiny platí § 17 a 19 obdobně.
(2) Jde-li o zvěřinu v kůži nebo peří, obsahuje znaky a údaje tvořící příslušné označení lístek o původu zvěře nebo veterinární osvědčení, popřípadě jiný průvodní doklad.
§ 21
(1) V označení se uvádějí tyto údaje:
a) v horní části zkratka „CZ”, ve střední části veterinární schvalovací číslo podniku a v dolní části místo zpracování (územně správní jednotka nebo její
Nahrávám...
Nahrávám...