dnes je 26.5.2024

Input:

289/2007 Sb., Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění účinném k 1.3.2015

č. 289/2007 Sb., Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění účinném k 1.3.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2007
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2009 Sb.
(k 6.3.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
11/2015 Sb.
(k 1.3.2015)
mění, celkem 21 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 18 odst. 6, § 20 odst. 8, § 21 odst. 7, § 22 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 5, § 27 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 6 písm. a) zákona:
ČÁST PRVNÍ
VETERINÁRNÍ A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY, KTERÉ NEJSOU UPRAVENY PŘÍMO POUŽITELNÝMI
PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
HLAVA 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje
a) veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi,
b) veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných produktů určených k lidské spotřebě, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jakož i potravin živočišného původu, poživatelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování (dále jen „poživatelné po úpravě”) a způsob označování masa, které pochází z tohoto území nebo jeho části,
c) veterinární požadavky na zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře,
d) veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat v tržnicích a na tržištích, pro sezónní prodej ryb na samostatném prodejním místě a pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb, pokud tyto činnosti jsou součástí jejich prodeje,
e) veterinární, hygienické a technické požadavky na tržnice a tržiště, kde jsou prodávána zvířata, a na jejich uspořádání a vybavení,
f) která zvířata lze prodávat v tržnicích a na tržištích,
g) lhůtu, ve které lze požádat o vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů, náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává,
h) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty, a co se rozumí tímto malým množstvím,
i) podrobnosti způsobu označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního vyšetření a veterinární podmínky jejich uvolňování do oběhu,
j) obsahové podrobnosti žádosti o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení (dále jen „podnik”), způsob a lhůty oznamování změn údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace podniku,
k) obsahové náležitosti provozního a sanitačního řádu,
l) postup při odběru vzorků a údaje, které obsahuje protokol o provedeném odběru vzorků a o zjištěných nedostatcích,
m) způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené
Nahrávám...
Nahrávám...