dnes je 17.6.2024

Input:

223/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném k 19.6.2019

č. 223/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění účinném k 19.6.2019
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 14. září 1995
o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2000 Sb.
(k 19.4.2000)
v § 8 doplňuje odst. 2
186/2005 Sb.
(k 18.5.2005)
mění § 1, vkládá § 1a, v § 3 odst. 3 doplňuje slova, v § 4 odst. 1 písm. d) a e), v § 7 odst. 2 a 3 doplňuje slova, v příl. č. 3 doplňuje odst. 1.01.4. a 1.01.5.
6/2006 Sb.
(k 6.1.2006)
vkládá slova v pozn. č. 1, v příloze č. 2 bodu 1.02 a bodu 5.03, nová přechodná ustanovení
38/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v § 7 odst. 1 mění písm. c), v příloze č. 3 vkládá pododstavec 3.01.1., nová přechodná ustanovení
173/2009 Sb.
(k 22.6.2009)
mění; celkem 16 novelizačních bodů
388/2009 Sb.
(k 28.11.2009)
mění v příloze č. 2 body 1.01.4. a 1.01.5.
38/2010 Sb.
(k 11.2.2010)
mění; celkem 64 novelizačních bodů
28/2014 Sb.
(k 11.3.2014)
mění; celkem 56 novelizačních bodů
28/2014 Sb.
(k 2.12.2016)
pozbývají platnosti kapitoly 11.02.4a, 11.02.4b, 11.04.2 přílohy č. 1
65/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění; celkem 58 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
136/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
mění; celkem 52 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  technické požadavky na plovoucí tělesa a plavidla podléhající evidenci, s výjimkou
1.  malých plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,
2.  plovoucích zařízení s délkou menší než 20 m, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3,
 
 
 
 
b)  technické požadavky na zařízení a vybavení plavidel,
c)  podrobnější členění druhů plavidel a jejich znaky,
d)  způsob vedení evidence plavidel v plavebním rejstříku,
e)  plavidla, jejichž technickou způsobilost ověřuje odborná komise,
f)  postup při provádění technické prohlídky, organizační zabezpečení technické prohlídky, složení odborné komise, slib člena odborné komise, způsob jednání odborné komise a její činnost při provádění technické prohlídky plavidla,
g)  postup při provádění pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla a technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru a jejich rozsah,
h)  rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla,
i)  určená technická zařízení na plavidlech podléhající dozoru, rozsah odborné způsobilosti a ostatní podmínky k získání oprávnění osob způsobilých k provádění jejich technických prohlídek a zkoušek,
j)  vzory osvědčení plavidla, údaje do nich zapisované a dobu jejich platnosti,
 
k)  vzor prozatímního osvědčení plavidla,
l)  plavební zóny vodní cesty, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, a podmínky technické způsobilosti, které musí plavidlo pro provoz v jednotlivých plavebních zónách splňovat,
 
m)  počet a odborné složení členů posádky pro jednotlivé druhy plavidel,
n)  plavidla, u nichž musí být provedeno cejchování, a podmínky pro jeho provedení a pro jeho postup, a
o)  druhy plavidel, která musí být opatřena nákladovými značkami a ponorovými stupnicemi, náležitosti nákladových značek a ponorových stupnic pro jednotlivé druhy plavidel a způsob jejich umístění na plavidle a lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané.
§ 1a
Plavební zóny vodních cest
(K § 10 odst. 7 zákona)
Nahrávám...
Nahrávám...