dnes je 18.7.2024

Input:

179/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení

č. 179/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. dubna 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2, 4 a 8 zákona:
§ 1
(1)  Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na chladicí zařízení.
(2)  Chladicím zařízením se pro účely tohoto nařízení rozumí chladničky, konzervátory zmrazených potravin, mrazničky na potraviny a jejich kombinace určené pro domácnost, napájené z elektrické sítě. Jejich kategorie jsou stanoveny v bodu 1 přílohy k tomuto nařízení.
(3)  Toto nařízení se nevztahuje na chladicí zařízení, která mohou využívat i jiný druh energie, zvláště akumulátory, chladicí zařízení pro domácnost pracující na absorpčním principu a chladicí zařízení vyrobená podle zvláštních individuálních požadavků.
(4)  Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou chladicí zařízení.
§ 2
(1)  Technické požadavky na chladicí zařízení (dále jen „základní požadavky”) jsou uvedeny v bodu 2 přílohy k tomuto nařízení.
(2)  Pokud jsou základní požadavky na chladicí zařízení konkretizovány harmonizovanými normami a chladicí zařízení jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.
§ 3
(1)  Před uvedením chladicího zařízení na trh výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje posouzení shody chladicích zařízení se základními požadavky postupy podle bodu 3 přílohy k tomuto nařízení a vydá prohlášení o shodě podle odstavce 2.
(2)  Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a)  identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo u fyzické osoby nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),
b)  identifikační údaje o chladicích zařízeních (např. název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též údaje o výrobci,
c)  popis a funkce chladicích zařízení a výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel jejich použití,
d)  seznam technických předpisů použitých při posouzení shody,
e)  údaje o použitém způsobu posouzení shody,
f)  potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že chladicí zařízení splňují základní požadavky,
g)  datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.
§ 4
(1)  Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno tímto nařízením, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo trvalým pobytem v členských státech Evropského společenství (dále jen „zplnomocněný zástupce”).
(2)  Před uvedením chladicího zařízení na trh výrobce nebo zplnomocněný zástupce provádí nebo zajišťuje posouzení shody chladicích zařízení se základními požadavky postupy podle bodu 3 přílohy k tomuto nařízení a umisťuje na chladicí zařízení označení CE,2) které vyjadřuje shodu s požadavky tohoto nařízení, a vydá o tom písemné prohlášení o shodě.
Nahrávám...
Nahrávám...