dnes je 20.7.2024

Input:

172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2003

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2003
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2001
k provedení zákona o požární ochraně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
498/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 1, v § 3 ruší odst. 2, nové znění § 4, v § 7 mění odst. 1, ruší odst. 2, v § 9 písm. a) ruší bod 2, ruší § 10 a § 11, mění § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 17 a § 18 odst. 1 písm. a)
Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A VEDENÍ
HLAVA I
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 1
(1)  Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří
a)  koncepce požární ochrany kraje,1)
b)  roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,2)
c)  požární poplachový plán kraje,
d)  dokumentace k zabezpečení
1.  plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2.  zdrojů vody k hašení požárů,
e)  dokumentace k zabezpečení požární ochrany
1.  v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
2.  v budovách zvláštního významu,
3.  při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2)  Dokumentaci požární ochrany obce tvoří
a)  dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,
b)  řád ohlašovny požárů,
c)  dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
d)  požární řád obce,
e)  dokumentace k zabezpečení
1.  požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
2.  úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
f)  plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.
(3)  Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.3)
HLAVA II
OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 2
Koncepce požární ochrany kraje
Koncepce požární ochrany kraje1) obsahuje
a)  všeobecnou charakteristiku kraje se základními demografickými a geografickými údaji o kraji, s charakteristikou hospodářství, kulturních a historických objektů se zřetelem na jejich potřeby k zabezpečení požární ochrany a záchranných a likvidačních prací,
b)  určení rizik požárů a rizik ostatních mimořádných událostí na území kraje,
c)  způsob předcházení rizikům a přípravu na mimořádné události a jejich řešení, plnění úkolů hasičského záchranného sboru kraje a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podmínky pro jejich činnost a činnost integrovaného záchranného systému,
d)  střednědobé a dlouhodobé úkoly se zřetelem na zvládání možného ohrožení podle písmene b), řešení požární ochrany a její materiální a technické zabezpečení.
§ 3
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje2) obsahuje vyhodnocení
a)  výkonu státního požárního dozoru,
b)  preventivně výchovné činnosti,
c)  záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů,
d)  plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany.
§ 4
Obsah požárního poplachového plánu kraje
(1)  Požární poplachový plán kraje obsahuje
a)  výčet jednotek požární ochrany v kraji,
b)  zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do
Nahrávám...
Nahrávám...