dnes je 8.6.2023

Input:

172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2003

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění účinném k 1.1.2003
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. dubna 2001
k provedení zákona o požární ochraně
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
498/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 1, v § 3 ruší odst. 2, nové znění § 4, v § 7 mění odst. 1, ruší odst. 2, v § 9 písm. a) ruší bod 2, ruší § 10 a § 11, mění § 13 odst. 2, § 15 odst. 2, § 17 a § 18 odst. 1 písm. a)
Vláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A VEDENÍ
HLAVA I
DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 1
(1) Dokumentaci požární ochrany kraje tvoří
a) koncepce požární ochrany kraje,1)
b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,2)
c) požární poplachový plán kraje,
d) dokumentace k zabezpečení
1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů,
e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany
1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
2. v budovách zvláštního významu,
3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Dokumentaci požární ochrany obce tvoří
a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany,
b) řád ohlašovny požárů,
c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti,
d) požární řád obce,
e) dokumentace k zabezpečení
1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,
2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.
(3) Součástí dokumentace požární ochrany krajů a obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a vedená podle zvláštních právních předpisů.3)
HLAVA II
OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY
§ 2
Koncepce požární ochrany kraje
Koncepce požární ochrany kraje1) obsahuje
a) všeobecnou charakteristiku kraje se základními demografickými a geografickými údaji o kraji, s charakteristikou hospodářství, kulturních a historických objektů se zřetelem na jejich potřeby k zabezpečení požární ochrany a záchranných a likvidačních prací,
b) určení rizik požárů a rizik ostatních mimořádných událostí na území kraje,
c) způsob předcházení rizikům a přípravu na mimořádné události a jejich řešení, plnění úkolů hasičského záchranného sboru kraje a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a podmínky pro jejich činnost a činnost integrovaného záchranného systému,
d) střednědobé a dlouhodobé úkoly se zřetelem na zvládání možného ohrožení podle písmene b), řešení požární ochrany a její materiální a technické zabezpečení.
§ 3
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje
Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje2) obsahuje vyhodnocení
a) výkonu státního požárního dozoru,
b) preventivně výchovné činnosti,
c) záchranných a likvidačních prací včetně příslušných statistických údajů,
d) plnění úkolů uvedených v koncepci požární ochrany.
§ 4
Obsah požárního poplachového plánu kraje
(1) Požární poplachový plán kraje obsahuje
a) výčet jednotek požární ochrany v kraji,
b) zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů, při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu,
c) úpravu povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím,
d) způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu,
e) úpravu činnosti ohlašoven požárů,
f) poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje4) a
g) úpravu činností operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru kraje5) (dále jen „operační a informační středisko”).
(2) V příloze požárního poplachového plánu kraje se stanoví rozdělení jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce a objekty.
§ 5
Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany
(1) Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí”) obsahuje
a) stanovení stupně nebezpečí území obce podle demografických údajů, počtu požárů a charakteru území,
b) seznam jednotek požární ochrany zabezpečujících plošné pokrytí, jejich dislokaci a předurčení podle základní tabulky plošného pokrytí6) pro jednotlivá katastrální území obcí,
c) cílové početní stavy jednotek požární ochrany s územní působností a jejich vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požární technikou,
d) seznamy jednotek požární ochrany předurčených pro systémy záchranných prací, zejména při dopravních nehodách, živelních pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva,
e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí.
(2) Plošné pokrytí se aktualizuje podle změn požárního nebezpečí území obcí a podle akceschopnosti jednotek požární ochrany.
§ 6
Dokumentace kraje k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
Dokumentace k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů obsahuje určení těchto zdrojů, podmínky jejich trvalé použitelnosti pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména podmínky pro dostupnost k tomuto zdroji a pro odběr vody, a způsob zabezpečení stanovených podmínek.
§ 7
Dokumentace k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Dokumentace kraje k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů obsahuje
a) vymezení doby, míst a okolností zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a stanovení způsobu jejího vyhlášení,
b) stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
§ 8
Dokumentace o zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
Dokumentace o zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu obsahuje
a) vymezení budov zvláštního významu,
b) stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu,
c) způsob zabezpečení podmínek stanovených podle písmene b).
§ 9
Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, obsahuje
a) vymezení druhů akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, pro něž stanoví podmínky požární bezpečnosti
1. kraj,
 
2. obec,
b) stanovení podmínek požární bezpečnosti při akcích podle písmene a) a způsob jejich zabezpečení.
§ 10
(zrušen k 1.1.2003 č. 498/2002 Sb.)
§ 11
(zrušen k 1.1.2003 č. 498/2002 Sb.)
§ 12
Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, požární hlídky nebo společné jednotky požární ochrany
Dokumentaci tvoří
a) zřizovací listina, pokud se zřizuje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo požární hlídka,8)
b) příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany,9)
c) stejnopis jmenovacího dekretu velitele jednotky,
d) seznam členů a dokumentace o jejich odborné způsobilosti a doklad o jejich zdravotní způsobilosti pro výkon služby v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.
§ 13
Řád ohlašovny požárů v obci
(1) Řád ohlašovny požárů10) upravuje
a) způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci,
b) vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a její vyslání na místo události,
c) oznámení požáru na územně příslušné operační a informační středisko,5)
d) pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci včetně náhradního opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.
(2) Součástí řádu ohlašovny požárů je
a) seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje,
b) seznam důležitých telefonních čísel, zejména na územně příslušné operační a informační středisko, na jednotky požární ochrany zařazené do prvního stupně požárního poplachu pro obec dle požárního poplachového plánu kraje a na pohotovostní služby.
(3) Řád ohlašovny požárů se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem.
§ 14
Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci
(1) Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany (dále jen „preventivně výchovná činnost”) obsahuje
a) rozpracování zaměření preventivně výchovné činnosti, stanovené Ministerstvem vnitra,11) podle místních podmínek,
b) plán preventivně výchovné činnosti zpracovaný zpravidla na roční období,
c) vyhodnocení preventivně výchovných akcí.
(2) Při zpracování dokumentace obec spolupracuje zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.
§ 15
Požární řád obce
(1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje
a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci,
b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci,
c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci,
d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení,
e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,
f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů” a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár” nebo symbolem telefonního čísla 150,
h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.
(2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.
§ 16
Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu12) obsahuje
a) seznamy osob určených do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a v případě, že obec uvedenou jednotku nemá, seznam osob určených obcí do požární hlídky,13)
b) plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
§ 17
Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany kraje a obce
(1) Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obcí a kontrolním orgánům.
(2) Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany krajů a obcí, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně.
ČÁST DRUHÁ
MINIMÁLNÍ PODMÍNKY A ROZSAH POSKYTOVÁNÍ PÉČE ZASAHUJÍCÍM OSOBÁM
§ 18
Minimální podmínky a rozsah poskytování péče
(1) Minimálními podmínkami a rozsahem poskytování péče (dále jen „minimální podmínky péče”) zasahujícím příslušníkům jednotky hasičského záchranného sboru, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku, zaměstnancům zařazeným v jednotce hasičského záchranného sboru podniku a příslušníkům vojenské hasičské jednotky, jakož i osobám vyzvaným k poskytnutí osobní pomoci se rozumí zajištění
a) ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah po dobu nejméně 2 hodin,
b) stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodiny,
Nahrávám...
Nahrávám...