dnes je 8.6.2023

Input:

157/2000 Sb., Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění účinném k 1.7.2002

č. 157/2000 Sb., Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění účinném k 1.7.2002
ZÁKON
ze dne 18. května 2000
o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
10/2001 Sb.
(k 11.1.2001)
mění (přílohu č. 2, kraj Ústecký)
408/2001 Sb.
(k 20.11.2001)
mění § 2 odst. 1 (doplňuje)
290/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, doplňuje přílohu č. 1 v části Ministerstvo zdravotnictví
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu
a) přecházejí do vlastnictví krajů1) věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,
b) na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.
(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3) U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4) Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.
(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
(5) Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5)
§ 2
(1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1. Dosud vykazované ztráty vypořádají příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 na vrub finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů budou tyto dosud vykazované ztráty vypořádány na vrub majetkového fondu oběžných aktiv. Vypořádání ztráty zjištěné ve stavu k 31. prosinci 2000 bude provedeno v uvedeném pořadí nejpozději do 31. prosince 2001.
(2) Do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 je kraj povinen vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje, která má stejné náležitosti jako zřizovací listina vydávaná podle zvláštního právního předpisu.
§ 3
Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona organizačními složkami kraje.
§ 4
Pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,6) stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů.
§ 5
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
 
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.
 
Příloha č. 1 k zákonu č. 157/2000 Sb.
Příloha obsahuje seznam organizací, které jsou převáděny na kraje z majetku státu Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.
Ministerstvo dopravy a spojů
 
Kraj
Název, sídlo, identifikační číslo
Středočeský
Správa a údržba silnic Benešov
 
Křižíkova 1351, 256 80 Benešov
 
00 064 785
 
Správa a údržba silnic Kladno
 
Železárenská 1566, 272 01 Kladno
 
00 065 374
 
Správa a údržba silnic Kolín
 
Klejnarská, 280 90 Kolín
 
00 065 765
 
Správa a údržba silnic Kutná Hora
 
Tyršova, 284 80 Kutná Hora
 
00 066 001
 
Správa a údržba silnic Mělník
 
Na Průhoně 3320, 276 01 Mělník
 
00 066 320
 
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
 
Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
 
00 066 621
 
Správa a údržba silnic Poděbrady
 
U stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady
 
00 066 931
 
Správa a údržba silnic Praha-západ
 
Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5-Zbraslav
 
00 067 636
 
Správa a údržba silnic Příbram Drásov
 
262 61 Višňová u Příbrami
 
00 067 938
 
Správa a údržba silnic Rakovník
 
O. Beníškové 2540, 269 31 Rakovník
 
00 068 225
 
Správa a údržba silnic Králův Dvůr
 
Popovice 1801, 267 01 Králův Dvůr
 
00 065 099
 
Správa a údržba silnic Říčany
 
Žižkova 263, 251 01 Říčany
 
00 067 237
 
 
Budějovický
Správa a údržba silnic České Budějovice
 
Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
 
00 070 068
 
Správa a údržba silnic Český Krumlov
 
Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov
 
00 070 394
 
Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec
 
Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec
 
00 070 661
 
Správa a údržba silnic Písek
 
Vrcovická 2148, 397 11 Písek
 
00 071 382
 
Správa a údržba silnic Prachatice
 
Žernovická, 383 11 Prachatice
 
00 071 633
 
Správa a údržba silnic Strakonice
 
ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 11 Strakonice
 
00 071 935
 
Správa a údržba silnic Tábor
 
Vožická 2107, 390 41 Tábor
 
00 072 249
Plzeňský
Správa a údržba silnic Domažlice
 
Sadová 324, 344 79 Domažlice
 
00 073 679
 
Správa a údržba silnic Klatovy
 
Za kasárny 324/IV, 339 68 Klatovy
 
00 074 870
 
Správa a údržba silnic Kralovice
 
Žatecká 732, 331 41 Kralovice
 
00 075 779
 
Správa a údržba silnic Rokycany
 
Roháčova 773/III, 337 45 Rokycany
 
00 075 957
 
Správa a údržba silnic Starý Plzenec
 
Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
 
00 075 477
 
Správa a údržba silnic Stříbro
 
Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
 
00 076 520
 
 
Karlovarský
Správa a údržba silnic Cheb
 
Vrázova 10, 350 99 Cheb
 
00 073 938
 
Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů
 
Na vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů
 
00 074 390
 
Správa a údržba silnic Sokolov
 
Chebská 282, 356 04 Sokolov
 
00 076 147
 
 
Ústecký
Správa a údržba silnic Děčín
 
Pod vrchem 55, 406 44 Děčín 9
 
00 078 557
 
Správa a údržba silnic Chomutov
 
Pražská 6, 430 01 Chomutov
 
00 078 981
 
Správa a údržba silnic Litoměřice
 
Nádražní 1, 412 33 Litoměřice
 
00 080 071
 
Správa a údržba silnic Louny
 
Poděbradova 26, 440 30 Louny
 
00 080 268
 
Správa a údržba silnic Most
 
Žižkova 876, 436 41 Litvínov
 
00 080 497
 
Správa a údržba silnic Teplice
 
Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic
 
00 080 837
 
Správa a údržba silnic Ústí nad Labem
 
Gogolova 19, 400 04 Trmice
 
00 081 345
 
 
Liberecký
Správa a údržba silnic Česká Lípa
 
Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa
 
00 078 212
 
Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou
 
Mánesova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou
 
00 079 278
 
Správa a údržba silnic Liberec
 
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
 
00 079 600
 
Správa a údržba silnic Semily
 
Vysocká 576, 513 30 Semily
 
00 085 634
 
 
Královéhradecký
Správa a údržba silnic Hradec Králové
 
Pardubická 59, 500 02 Hradec Králové-Plačice
 
00 083 739
 
Správa a údržba silnic Jičín
 
Koněvova 467, 506 24 Jičín
 
00 084 328
 
Správa a údržba silnic Náchod
 
Broumovská 90, 547 01 Náchod-Malé Poříčí
 
00 084 611
 
Správa a údržba silnic Rychnov nad Kněžnou
 
Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
 
00 085 341
 
Správa a údržba silnic Trutnov
 
Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3
 
00 086 215
 
 
Pardubický
Správa a údržba silnic Chrudim
 
Tovární 1150, 537 83 Chrudim
 
00 084 077
 
Správa a údržba silnic Litomyšl
 
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
 
00 085 901
 
Správa a údržba silnic Pardubice
 
Doubravice 98, 533 54 Pardubice
 
00 085 031
 
Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí
 
Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí
 
00 086 584
 
 
Jihlavský
Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod
 
Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod
 
00 083 437
 
Správa a údržba silnic Jihlava
 
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
 
00 090 450
 
Správa a údržba silnic Pelhřimov
 
Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov
 
00 071 048
 
Správa a údržba silnic Třebíč
 
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč
 
00 091 499
 
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou
 
Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou
 
00 92 789
 
 
Brněnský
Správa a údržba silnic Blansko
 
Komenského 2, 678 11 Blansko
 
00 088 587
 
Správa a údržba silnic Brno
 
Ořechovská 35, 619 64 Brno
 
00 088 943
 
Správa a údržba silnic Břeclav
 
Sovadinova 8, 690 34 Břeclav
 
00 089 311
 
Správa a údržba silnic Hodonín
 
Brněnská 3254, 695 01 Hodonín
 
00 090 069
 
Správa a údržba silnic Vyškov
 
Křečkovská 17, 682 11 Vyškov
 
00 092 215
 
Správa a údržba silnic Znojmo
 
Kotkova 24, 669 50 Znojmo
 
00 092 452
 
 
Olomoucký
Správa a údržba silnic Olomouc
 
Lipenská 120, 772 37 Olomouc
 
00 096 415
 
Správa a údržba silnic Prostějov
 
Za Kosteleckou 5, 796 56 Prostějov
 
00 091 219
 
Správa a údržba silnic Přerov
 
Tovačovská 974, 750 11 Přerov
 
00 097 721
 
Správa a údržba silnic Šumperk
 
Zábřežská 70, 787 96 Šumperk
 
00 098 051
 
 
Ostravský
Správa a údržba silnic Bruntál
 
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál
 
00 095 079
 
Správa a údržba silnic Frýdek-Místek
 
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
 
00 095 435
 
Správa a údržba silnic Karviná
 
Svatopluka Čecha 1887, 733 01 Karviná
 
00 095 711
 
Správa a údržba silnic Nový Jičín
 
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
 
00 096 032
 
Správa a údržba silnic Opava
 
Joži Davida 2, 747 06 Opava
 
00 096 857
 
 
Zlínský
Správa a údržba silnic Kroměříž
 
Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž
 
00 090 832
 
Správa a údržba silnic Uherské Hradiště
 
Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště
 
00 091 839
 
Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí
 
Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí
 
00 098 388
 
Správa a údržba silnic Zlín
 
K majáku 5001, 761 23 Zlín
 
00 089 702
Ministerstvo kultury
 
Kraj
Název, sídlo, identifikační číslo
Středočeský
Státní vědecká knihovna v Kladně
 
Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno
 
00 069 892
 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech
 
Letenská 4, 118 01 Praha 1
 
49 276 433
 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 
zámek, 252 63 Roztoky u Prahy
 
00 069 850
 
České muzeum výtvarných umění v Praze
 
Husova 19/21, 110 00 Praha 1
 
00 069 922
 
 
Budějovický
Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích
 
Riegrova 3, 370 59 České Budějovice
 
00 073 504
 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
 
00 073 539
 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
 
373 41 Hluboká nad Vltavou
 
00 073 512
 
 
Plzeňský
Státní vědecká knihovna v Plzni
 
Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
 
00 078 077
 
Západočeské muzeum v Plzni
 
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň
 
00 228 745
 
Západočeská galerie v Plzni
 
Pražská 13, 301 50 Plzeň
 
00 263 338
 
Galerie Klatovy-Klenová
 
zámek Klenová, 340 21 Janovice nad Úhlavou
 
00 177 270
 
 
Karlovarský
Galerie výtvarného umění v Chebu
 
nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
 
00 369 021
 
Galerie umění Karlovy Vary
 
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
 
66 362 768
 
 
Ústecký
Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 
W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem
 
00 083 186
 
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech
 
Žižkova 835, 434 01 Most
 
47 325 011
 
Regionální muzeum v Teplicích
 
Zámecké náměstí 14, 415 50 Teplice
 
00 083 241
 
Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
 
Michalská 7, 412 01 Litoměřice
 
00 083 259
 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
 
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
 
00 360 643
 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
 
Pivovarská 29/34, 440 01 Louny
 
00 360 724
 
Státní galerie výtvarného umění v Mostě
 
Pražská ulice, 434 01 Most
 
00 361 160
 
 
Liberecký
Státní vědecká knihovna v Liberci
 
nám. E. Beneše 23, 400 53 Liberec
 
00 083 194
 
Severočeské muzeum v Liberci
 
Masarykova 11, 460 01 Liberec
 
00 083 232
 
Oblastní galerie v Liberci
 
U tiskárny 1, 460 00 Liberec
 
00 083 267
 
 
Královéhradecký
Státní vědecká knihovna v Hradci Králové
 
Pospíšilova 395, 500 11 Hradec Králové
 
00 412 821
 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 
Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové
 
00 088 382
 
Galerie moderního umění v Hradci Králové
 
Velké náměstí 139/140, 500 02 Hradec Králové
 
00 088 404
 
Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
 
Smiřických 272, 547 00 Náchod
 
00 371 041
 
 
Pardubický
Východočeské muzeum v Pardubicích
 
Zámek č. 2, 530 02 Pardubice
 
14 450 542
 
Východočeská galerie v Pardubicích
 
Zámek č. 3, 530 00 Pardubice
 
00 085 278
 
 
Jihlavský
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 
Komenského 10, 586 00 Jihlava
 
00 094 854
 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 
Havlíčkovo nám. 18, 580 00 Havlíčkův Brod
 
13 582 143
 
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
 
Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě
 
00 167 959
 
 
Brněnský
Ústav archeologické památkové péče Brno
 
Kaloudova 30, 614 00 Brno
 
48 511 005
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
 
Úprkova 1, 695 00 Hodonín
 
00 373 290
 
 
Olomoucký
Státní vědecká knihovna v Olomouci
 
Ostružnická 3, 771 77 Olomouc
 
00 100 625
 
Vlastivědné muzeum v Olomouci
 
Nám. republiky 5/6, 771 73 Olomouc
 
00 100 609
 
Muzeum umění Olomouc
 
Denisova 47, 771 11 Olomouc
 
00 494 569
 
 
Ostravský
Státní vědecká knihovna v Ostravě
 
Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
 
00 100 579
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě
 
Jurečkova 9, 763 01 Ostrava
 
00 373 231
 
 
Zlínský
Státní galerie ve Zlíně
 
nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
 
00 094 889
Ministerstvo zemědělství
 
Kraj
Název, sídlo, identifikační číslo
Praha
Střední odborné učiliště potravinářské
 
Libušská 320/III, 142 00 Praha 4-Písnice
 
00 639 214
 
Střední odborné učiliště Uranie
 
U Uranie 14, 170 00 Praha 7-Holešovice
 
00 638 862
 
Střední odborné učiliště a Učiliště
 
Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9-Čakovice
 
00 638 871
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5- -Velká Chuchle
 
00 069 621
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
K učilišti 165, 102 00 Praha 10-Štěrboholy
 
00 069 604
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5-Radotín
 
00 638 846
 
 
Středočeský
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Zámek 1, 258 27 Vlašim
 
14 798 425
 
Integrovaná střední škola technická
 
Svatojánská 217, 266 80 Beroun 3-Závodí
 
00 069 451
 
Integrovaná střední škola a Učiliště
 
Hlaváčkovo nám. 673, 274 80 Slaný
 
00 069 485
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
Boží Voda 230, 277 21 Liběchov
 
00 069 540
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
 
Horky nad Jizerou č. 34/35, 294 73 Brodce nad Jizerou
 
00 069 558
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Hubálov 22, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
 
00 069 566
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové
 
00 069 574
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Opolanská 92, 289 07 Libice nad Cidlinou
 
14 801 647
 
Střední odborné učiliště potravinářské
 
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
 
14 802 015
 
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
 
262 22 Hluboš 1
 
00 069 647
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
U stadionu 1135, 271 80 Nové Strašecí
 
14 802 201
 
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště
 
Žatecká 1, 270 33 Jesenice
 
00 069 663
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav
 
00 069 515
 
Střední odborné učiliště a Učiliště
 
Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany
 
14 803 844
 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
 
270 23 Křivoklát-Písky
 
00 069 434
 
 
Budějovický
Integrovaná střední škola
 
Hněvkovice č. 1, 375 01 Týn nad Vltavou
 
00 073 130
 
Střední odborné učiliště stavební a Učiliště
 
Nemanická 7, 371 68 České Budějovice
 
00 582 280
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Husova 548, 374 23 Trhové Sviny
 
00 073 148
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Vrchlického 567/II, 379 28 Třeboň
 
00 073 181
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
Branická 1, 398 42 Veselíčko u Milevska
 
00 073 229
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
384 25 Dub u Prachatic 83
 
00 073 245
 
Střední a odborné učiliště zemědělské
 
U sladovny 671, 388 16 Blatná
 
00 066 079
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
 
Palackého 81/I, 389 21 Vodňany
 
00 073 270
 
Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště
 
Angela Gančeva 2506, 390 01 Tábor
 
00 667 536
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Pohorská 86, 382 41 Kaplice
 
00 476 994
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice
 
00 073 172
 
Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště
 
Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
 
00 510 912
 
Integrovaná střední škola lesnická
 
1. máje 194, 385 01 Vimperk
 
00 073 237
 
 
Karlovarský
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
Plzeňská 330, 364 11 Toužim
 
00 669 831
 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
 
Hornická 28, 362 35 Abertamy
 
00 077 542
 
Integrovaná střední škola zemědělsko- -manažerská, Odborné učiliště a Učiliště
 
Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
 
00 077 461
 
 
Plzeňský
Střední a odborné učiliště potravinářské a služeb
 
Šmeralova 197/IV, 339 06 Klatovy
 
00 077 607
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
U kapličky 761, 342 30 Sušice II
 
00 077 615
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice
 
00 077 704
 
Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Učiliště
 
Mládežníků 228/II, 337 01 Rokycany
 
00 077 755
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Plzeňská 231, 348 02 Bor
 
00 077 879
 
Integrovaná střední škola
 
Littrowa ul. 122, 346 01 Horšovský Týn
 
00 376 469
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
Blatenská 313, 341 11 Horažďovice
 
00 077 631
 
Střední odborné učiliště a Učiliště
 
Oselce 1, 335 46 Oselce
 
00 077 691
 
 
Liberecký
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
 
Valdštejnská 183, 472 33 Doksy
 
00 082 490
 
Integrovaná střední škola
 
Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
 
00 087 891
 
Integrovaná střední škola a Odborné učiliště potravinářské
 
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
 
15 043 151
 
Střední odborné učiliště a Učiliště
 
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant v Čechách
 
00 082 554
 
Střední odborné učiliště lesnické
 
Lázeňská 349, 463 62 Hejnice
 
18 384 129
 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
 
Poděbradova 664, OP Harrachov, 512 51 Lomnice nad Popelkou
 
00 230 910
 
 
Ústecký
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
 
Na poříčí 5, 400 04 Trmice
 
00 082 627
 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
 
Fláje 170, 346 01 Litvínov 1
 
00 082 619
 
Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště
 
Jirkovská 119, 431 41 Údlice
 
00 082 520
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště zemědělské
 
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
 
00 082 571
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
 
18 380 824
 
 
Královéhradecký
Střední odborné učiliště
 
503 56 Hlušice 1
 
00 087 751
 
Střední odborné učiliště
 
Zámecká 478, 507 01 Lázně Bělohrad
 
00 087 726
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují
 
00 087 823
 
Střední odborné učiliště potravinářské
 
Generála Govorova 110, 503 03 Smiřice
 
15 061 507
 
Střední odborné učiliště
 
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
 
00 087 815
 
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
 
Nádražní 296, 517 73 Opočno
 
00 087 874
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
Fořt 43, 543 43 Černý Důl 3
 
00 087 912
 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
 
Horská 194, 542 24 Svoboda nad Úpou
 
00 195 057
 
 
Pardubický
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Žižkova 139, 533 12 Chvaletice
 
00 087 840
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
533 71 Dolní Roveň 189
 
00 087 831
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Předměstí 427, 561 69 Králíky
 
00 087 939
 
Integrovaná střední škola technicko- -hospodářská
 
Kpt. Poplera 272/III, 566 01 Vysoké Mýto
 
00 087 947
 
Středisko praktického vyučování pro potravinářskou výrobu
 
A. Hanuše 142, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 
15 028 941
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Kladruby n. L. 105, 533 14 Kladruby nad Labem
 
00 087 858
 
Střední odborné učiliště
 
Čs. armády 485, 572 21 Polička
 
00 087 904
 
 
Brněnský
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
 
Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov
 
00 053 198
 
Střední odborné učiliště
 
Sadová 338, 664 43 Želešice
 
00 053 228
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
 
Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
 
00 054 721
 
Střední odborné učiliště
 
Purkyňova 6, 692 01 Mikulov
 
00 540 374
 
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
 
Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov
 
00 225 797
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
 
Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou
 
00 837 351
 
Střední odborné učiliště potravinářské
 
Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín
 
00 103 888
 
Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště
 
Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov
 
00 055 166
 
Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště
 
Uhelná 6, 669 02 Znojmo
 
00 530 506
 
Střední odborné učiliště a Učiliště
 
nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice
 
00 056 324
 
Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště
 
Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
 
00 055 468
 
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
 
Vinařů 354, 696 81 Bzenec
 
00 053 155
 
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště
 
Urbanova 625, 697 36 Kyjov
 
00 053 163
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Dvořákova 19, 669 67 Znojmo
 
00 055 301
 
Střední odborné učiliště lesnické
 
696 81 Bzenec-Přívoz 735
 
00 230 936
 
 
Jihlavský
Střední odborné učiliště opravárenské
 
Školní 1A, 586 01 Jihlava
 
00 056 260
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice
 
00 055 069
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Poříční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem
 
00 056 286
 
Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
 
675 44 Lesonice 2
 
00 230 944
 
Střední odborné učiliště zemědělské
 
Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou
 
00 073 211
 
Integrovaná střední škola
 
Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou
 
00 087 742
Nahrávám...
Nahrávám...