dnes je 4.6.2023

Input:

147/2000 Sb., Zákon o okresních úřadech, ve znění účinném k 1.1.2002

č. 147/2000 Sb., Zákon o okresních úřadech, ve znění účinném k 1.1.2002
ZÁKON
ze dne 16. května 2000
o okresních úřadech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (v § 9 doplňuje odst. 2, původní odst. označuje jako odst. 1)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OKRESNÍ ÚŘADY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1
Postavení okresních úřadů
§ 1
(1) Okresní úřady jsou správními úřady; vykonávají státní správu ve správních obvodech, které se nazývají okresy. Okresní úřady mohou vykonávat státní správu i ve správních obvodech jiných okresních úřadů, stanoví-li tak zvláštní zákon.
(2) Příloha k tomuto zákonu stanoví, které okresní úřady působí v České republice, jejich sídla a správní obvody.
§ 2
(1) Okresní úřad může být podle zvláštního zákona zřizovatelem a může zrušovat organizační složky a příspěvkové organizace okresního úřadu. Jiné právnické osoby nesmějí okresní úřady zakládat ani do nich vstupovat.
(2) Při plnění svých úkolů okresní úřady spolupracují s ostatními územními správními úřady, orgány kraje1) a orgány obcí ve svých správních obvodech. Okresní úřady koordinují postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů, které pro ně vyplývají z usnesení vlády.
§ 3
Okresní úřad nesmí vstupovat do dobrovolných svazků obcí2) ani do jiných regionálních seskupení.
§ 4
(1) Okresní úřad sestavuje rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštního právního předpisu.
(2) Příjmy a výdaje okresního úřadu jsou součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu.
(3) Hospodaření a nakládání okresního úřadu s majetkem České republiky a vystupování okresního úřadu v právních vztazích upravuje zvláštní právní předpis.
§ 5
Vytvořit nebo zrušit okresní úřad, určit nebo změnit jeho sídlo a změnit jeho správní obvod lze pouze zákonem.
Díl 2
Nařízení okresního úřadu
§ 6
(1) Okresní úřad může na základě a v mezích zákona vydávat pro svůj správní obvod právní předpisy3) s názvem „nařízení okresního úřadu”.
(2) Nařízení okresního úřadu musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení okresního úřadu vyvěsí na úřední desce okresního úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení nařízení okresního úřadu je první den jeho vyvěšení na úřední desce okresního úřadu. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení okresního úřadu. Vyhlášené nařízení okresního úřadu se vyvěsí též na úřední desce obecních úřadů působících ve správním obvodu okresního úřadu.
(3) Nařízení okresního úřadu nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý důvod, může nařízení okresního úřadu nabýt platnosti a účinnosti již dnem vyhlášení; tato skutečnost v něm musí být uvedena a odůvodněna.
(4) Nařízení okresního úřadu musí být každému přístupné u okresního úřadu, který je vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho správním obvodu. Nařízení okresního úřadu, které nabylo účinnosti, zašle okresní úřad neprodleně Ministerstvu vnitra.
§ 7
Poruší-li fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba povinnost stanovenou nařízením okresního úřadu, může jí okresní úřad uložit pokutu do 200 000 Kč. Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se okresní úřad dozvěděl o porušení povinnosti, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Do běhu uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního zákona. Podle tohoto ustanovení se nepostupuje, jestliže zvláštní právní předpis stanoví za takové nesplnění nebo porušení povinnosti vyšší sankci. Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu; při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního zákona.4)
HLAVA II
PŮSOBNOST OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 8
(1) Okresní úřad vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony.
(2) Okresní úřad dále
a) přezkoumává rozhodnutí orgánů obcí a rozhodnutí pověřených obecních úřadů vydaná ve správním řízení,5) nestanoví-li zvláštní zákon jinak,
b) provádí dozor nad činností orgánů obcí,6) ukládá jim opatření k odstranění zjištěných nedostatků a pokuty, stanoví-li tak zákon,
c) poskytuje obcím odbornou pomoc při výkonu státní správy,
d) přezkoumává hospodaření obce podle zvláštního právního předpisu,7) je-li o to obcí požádán,
e) řídí a zrušuje právnické osoby a organizační složky, které zřídil,
f) plní další úkoly stanovené zákonem.
§ 9
(1) Okresní úřad provádí finanční kontrolu u obcí a jimi zřízených organizací podle zvláštního právního předpisu.
(2) Okresní úřad zajišťuje výkon finanční kontroly u svých organizačních složek a příspěvkových organizací a u obcí a jimi zřízených organizací podle zvláštního právního předpisu.7a)
§ 10
Působnost okresního úřadu ve městech Brno, Ostrava a Plzeň vykonávají orgány těchto měst, případně orgány městských obvodů a městských částí,8) pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.9)
§ 11
Okresní úřad se ve své činnosti řídí
a) při vydávání nařízení okresního úřadu a při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a jinými právními předpisy,
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich vyhlášení ve Věstníku vlády pro krajské úřady, okresní úřady a orgány obcí.
HLAVA III
PŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 12
(1) V čele okresního úřadu je přednosta okresního úřadu (dále jen „přednosta”), který řídí okresní úřad a odpovídá za jeho činnost. Jmenuje ho a odvolává vláda České republiky (dále jen „vláda”) na návrh ministra vnitra. Ministr vnitra předkládá tento návrh na základě jím vyhlášeného výběrového řízení. Pravidla výběrového řízení stanoví prováděcí právní předpis. Plat a odměny přednostovi stanoví ministr vnitra podle zvláštních právních předpisů.10)
(2) Přednosta zastupuje okresní úřad navenek a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.11)
§ 13
Přednosta má zástupce, kterého jmenuje a odvolává. Plat a odměny zástupci stanoví přednosta podle zvláštních právních předpisů.10)
§ 14
(1) Funkce přednosty a jeho zástupce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu České republiky, s jinou funkcí ve státní správě, s funkcí člena zastupitelstva orgánu územní samosprávy a s funkcemi v politických stranách nebo hnutích.
(2) Nestanoví-li zvláštní zákon jinak,12) nesmějí být přednosta a jeho zástupce členy řídících ani kontrolních orgánů právnických osob.
(3) Přednosta a jeho zástupce nesmějí dále vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku. Výdělečnou činnost vědeckou, pedagogickou, literární, publicistickou a uměleckou mohou vykonávat za předpokladu, že nejde o činnost podnikatelskou a že taková činnost nesnižuje jeho vážnost nebo neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost okresního úřadu.
(4) Vláda odvolá přednostu z funkce vždy, byl-li pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, zjistí-li se u něho neslučitelnost uvedená v odstavcích 1až 3 nebo byl-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo byla-li jeho způsobilost k právním úkonům rozhodnutím soudu omezena.
(5) Přednosta odvolá svého zástupce z funkce vždy v případech uvedených v odstavci 4.
§ 15
(1) Přednostovi je vyhrazeno
a) stanovit organizační strukturu okresního úřadu po předchozím souhlasu Ministerstva vnitra,
b) vydat organizační řád okresního úřadu,
c) podepisovat nařízení okresního úřadu,
d) stanovit rozpočet okresního úřadu a provádět v něm změny po odsouhlasení správcem rozpočtové kapitoly a předkládat výsledky hospodaření okresního úřadu správci rozpočtové kapitoly,
e) jmenovat a odvolávat vedoucí referátů, zřizovat zvláštní orgány podle zvláštních právních předpisů a jmenovat jejich předsedy a členy,
f) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací a organizačních složek okresního úřadu,
g) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí referátu okresního úřadu o odmítnutí poskytnout žadateli informaci,13)
h) pozastavit obecně závaznou vyhlášku obce a nařízení obce a předložit Ústavnímu soudu návrh na jejich zrušení,14)
i) pozastavit nebo zrušit jiné opatření obce podle zvláštního zákona.2)
(2) Přednosta podepisuje písemnosti okresního úřadu v rámci své vyhrazené působnosti podle odstavce 1 a písemnosti vyplývající z funkce přednosty jako statutárního orgánu zaměstnavatele. Podepisováním ostatních písemností okresního úřadu může přednosta pověřit svého zástupce, vedoucího odvětvového referátu, popřípadě jiného zaměstnance.
(3) V případě, že přednosta nemůže svoji funkci vykonávat, vykonává ji v plném rozsahu jeho zástupce. Je-li přednosta ze své funkce odvolán, plní zástupce jeho úkoly až do doby jmenování nového přednosty vládou.
§ 16
(1) Zástupce zabezpečuje ve vztahu k referátům (§ 18) koordinační a kontrolní úkoly, jimiž ho přednosta pověří. Přednosta ho může pověřit též výkonem funkce vedoucího referátu.
(2) Organizační řád okresního úřadu obsahuje pravomoci přednosty, jeho zástupce, vedoucích referátů a vedoucích oddělení a náplň práce jednotlivých referátů, oddělení a zvláštních orgánů.
§ 17
Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň plní funkci přednosty primátoři těchto měst, pokud zvláštní zákon2) nestanoví jinak.
HLAVA IV
VNITŘNÍ ORGANIZACE OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 18
(1) Okresní úřad se člení na referáty. Všechny referáty mají rovné postavení. Referáty se mohou členit na oddělení.
(2) V čele referátu a jeho oddělení je vedoucí.
§ 19
Okresní úřad zřizuje úřední desku okresního úřadu; tato deska je veřejně přístupná po dobu 24 hodin denně. Zpravidla se umisťuje na budově, v níž má okresní úřad své sídlo.
HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 20
(1) Činnosti stanovené prováděcím právním předpisem mohou zaměstnanci okresního úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti; to platí i pro osoby stojící v čele zvláštních orgánů okresního úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.15)
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na zaměstnance okresního úřadu do vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „zkouška”), nejpozději však do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k okresnímu úřadu; dojde-li ve lhůtě podle předchozí věty ke skončení pracovního poměru zaměstnance k okresnímu úřadu a k jeho opětovnému vzniku do 2 let, nemá tato skutečnost za následek nový běh lhůty.
(3) Zvláštní odbornou způsobilostí se rozumí znalost právních předpisů upravujících příslušný úsek státní správy a prokázání schopnosti jejich aplikace. Součástí zvláštní odborné způsobilosti je též prokázání znalostí základů veřejné správy, zákonů upravujících postavení a působnost orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů a zákona upravujícího řízení před těmito orgány.
(4) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením.
(5) Zvláštní odborná způsobilost se neověřuje u přednostů a u zaměstnanců zabezpečujících obslužné činnosti potřebné k rozhodování při výkonu státní správy.
(6) Provádění zkoušek, přípravu k nim a vydávání osvědčení zabezpečuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady.
§ 21
(1) Povinností okresního úřadu je umožnit osobě, která vykonává činnost, na niž se vztahuje požadavek zvláštní odborné způsobilosti, přípravu na její ověření a vykonání zkoušky. Okresní úřad přihlásí zaměstnance, který se uchází o vykonání zkoušky, do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru k okresnímu úřadu. Ministerstvo vnitra zajistí, aby tento přihlášený zaměstnanec byl ke zkoušce pozván tak, aby se mohl poprvé podrobit zkoušce do 9 měsíců ode dne podání přihlášky. Písemné pozvání ke zkoušce musí být zaměstnanci, který se uchází o vykonání zkoušky, odesláno nejméně 30 dnů před dnem konání zkoušky.
(2) Nevyhoví-li zaměstnanec uvedený v odstavci 1 při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se vykoná nejdříve do 30 dnů, nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, v níž nevyhověl.
§ 22
(1) Do lhůt uvedených v § 20 odst. 2 a v § 21 odst. 1 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby ani doba uvolnění pro výkon veřejné funkce a doba, po kterou pracovní poměr zaměstnance k okresnímu úřadu v případě uvedeném v § 20 odst. 2 netrval.
(2) Ustanovení § 20 odst. 1 a § 21 odst. 1 se nevztahuje na zaměstnance okresního úřadu, který vykonal zkoušku pro stanovenou činnost před vznikem pracovního poměru k okresnímu úřadu.
§ 23
Prováděcí právní předpis stanoví okruh činností, pro jejichž výkon se vyžaduje prokázání zvláštní odborné způsobilosti, způsob přihlašování ke zkoušce a náležitosti přihlášky, způsob a průběh zkoušky, náležitosti osvědčení, postup Ministerstva vnitra při zabezpečování odborné přípravy a rozsah spolupráce Ministerstva vnitra a ostatních příslušných ústředních správních úřadů na ověřování zvláštní odborné způsobilosti.
HLAVA VI
OPRÁVNĚNÍ A POSTUP OKRESNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ORGÁNY OBCÍ
§ 24
Oprávnění okresního úřadu při provádění kontroly výkonu přenesené působnosti orgány obcí vymezuje zvláštní zákon.16)
§ 25
Zaměstnanec okresního úřadu pověřený provedením kontroly činnosti obecního úřadu nebo zvláštního orgánu obce (dále jen „kontrolující”) je povinen se prokázat písemným pověřením přednosty.
§ 26
Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu obce (§ 25), aby ve stanovené lhůtě předložil podklady a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady; jejich převzetí je povinen písemně potvrdit.
§ 27
Kontrolující je povinen
a) oznámit starostovi obce zahájení a ukončení kontroly a předložit pověření k jejímu provedení,
b) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s příslušnými právními předpisy,
c) zabezpečit řádnou ochranu zajištěných podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
d) pořídit o výsledcích kontroly protokol.
§ 28
(1) V protokolu o kontrole se uvede zejména
a) označení kontrolního a kontrolovaného orgánu,
b) jména kontrolujících,
c) místo a čas provedení kontroly,
d) předmět kontroly,
e) všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a osob za ně zodpovědných,
f) návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků,
g) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.
(2) Protokol o kontrole podepíší všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.
§ 29
Kontrolující nebo jeho nadřízený seznámí s obsahem protokolu o kontrole starostu obce nebo jím pověřeného zástupce a osoby odpovědné za nedostatky, pokud jsou v protokolu o kontrole uvedeny v souladu s § 28 odst. 1 písm. e). Starostovi obce nebo jím pověřenému zástupci předá kontrolující stejnopis protokolu o kontrole. Stejnopis části protokolu o kontrole, ve kterém je vymezena osobní odpovědnost za zjištěné nedostatky, předá kontrolující odpovědným osobám a jejich nadřízenému. Pokud starosta nebo jím pověřený zástupce nebo odpovědná osoba odmítne podepsat protokol o kontrole, vyznačí to kontrolující v tomto protokolu.
§ 30
(1) Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v protokolu o kontrole mohou starosta obce nebo jím pověřený zástupce a odpovědné osoby podat písemné a zdůvodněné námitky do 15 dnů ode dne převzetí protokolu o kontrole.
(2) O námitkách rozhodne přednosta nebo jeho zástupce do 30 dnů od jejich doručení okresnímu úřadu.
(3) Při rozhodování podle odstavce 2 se nepostupuje podle správního řádu.5)
§ 31
(1) Jestliže při kontrole okresním úřadem obec
a) nesplní povinnost uloženou jí podle § 26 písm. a), uloží jí okresní úřad rozhodnutím pokutu do 20 000 Kč,
b) neodstraní ve stanovené a poté ani v nově stanovené lhůtě zjištěné nedostatky, uloží jí okresní úřad rozhodnutím pokutu do 100 000 Kč.
(2) Řízení o správním deliktu lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se okresní úřad dozvěděl o jednání uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. Správní delikt nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání 3 roky.
(3) Na řízení podle odstavce 1 se vztahuje správní řád.5)
(4) Pokuty uložené podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu; při jejich vybírání a vymáhání se postupuje podle zvláštního zákona.4)
HLAVA VII
KONTROLA ČINNOSTI OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 32
(1) Je-li nařízení okresního úřadu v rozporu se zákonem, pozastaví jeho výkon Ministerstvo vnitra. Pokud do 30 dnů od jeho pozastavení nezjedná okresní úřad nápravu, podá ministr vnitra nebo zastupitelstvo kraje návrh Ústavnímu soudu17) na zrušení nařízení okresního úřadu.
(2) Je-li opatření okresního úřadu v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem vydaným na základě zákona a v jeho mezích, usnesením vlády nebo směrnicemi ústředních správních úřadů a nejde-li o rozhodování ve správním řízení, zruší je příslušný krajský úřad. Neučiní-li tak krajský úřad do 30 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti, zruší je příslušný ústřední správní úřad.
(3) Pozastavení výkonu nařízení okresního úřadu podle odstavce 1 a zrušení jiného opatření okresního úřadu podle odstavce 2 okresní úřad neprodleně zveřejní na své úřední desce po dobu 15 dnů. Současně zabezpečí, aby toto opatření bylo zveřejněno po stejnou dobu na úředních deskách dotčených obecních úřadů v jeho správním obvodu; může je zveřejnit i jiným vhodným způsobem.
(4) Na postup podle odstavců 1 a 2 se správní řád5) nevztahuje.
§ 33
Kontrolu činnosti okresních úřadů na jednotlivých úsecích státní správy provádějí v mezích své působnosti krajské úřady a příslušné ústřední správní úřady. Orgány provádějící kontrolu u okresních úřadů postupují přiměřeně podle ustanovení § 25 až 30 tohoto zákona. Zahájení kontroly oznamují a její výsledky projednávají s přednostou.
HLAVA VIII
VZTAH VLÁDY A ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ K OKRESNÍM ÚŘADŮM A MAGISTRÁTŮM MĚST BRNO, OSTRAVA A PLZEŇ
§ 34
(1) Činnost okresních úřadů řídí vláda.
(2) Ministerstvo vnitra ve vztahu k okresním úřadům a magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň
a) vydává Věstník vlády pro krajské úřady, okresní úřady a orgány obcí a koordinuje vydávání směrnic ústředními správními úřady, které se publikují v tomto věstníku,
b) kontroluje ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady a krajskými úřady dodržování opatření vlády v činnosti okresních úřadů a poskytování odborné pomoci okresními úřady obecním úřadům,
c) organizuje ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady a krajskými úřady kontroly na vybraných úsecích činnosti okresních úřadů, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá vládě návrhy na potřebná opatření,
d) koordinuje ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady prostřednictvím krajských úřadů výstavbu a realizaci informačních systémů okresních úřadů a zabezpečuje přípravu vybraných projektů,
e) organizuje celostátní porady přednostů okresních úřadů a ředitelů magistrátů měst Brno, Ostrava a Plzeň,
f) kontroluje účelné vynakládání rozpočtových prostředků okresních úřadů,
g) stanoví počet zaměstnanců okresních úřadů a jím zřízených organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců, a to po projednání s příslušnými ústředními správními úřady,
h) zabezpečuje na úseku státní správy odbornou přípravu zaměstnanců okresních úřadů a zaměstnanců statutárních měst zařazených do magistrátů.
(3) Ministerstvo vnitra ve vztahu k přednostům plní podle zvláštních právních předpisů11) úkoly zaměstnavatele a nadřízeného orgánu, a to v rozsahu stanoveném nařízením vlády.
§ 35
Ústřední správní úřady, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané okresními úřady,
a) řídí v rámci zákonů státní správu vydáváním právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic,
b) zabezpečují jednotný postup okresních úřadů při používání jimi vydaných právních předpisů,
c) kontrolují výkon státní správy okresními úřady na svěřeném úseku.
ČÁST DRUHÁ
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 36
(1) Rozhodnutí okresního úřadu vydané ve správním řízení5) přezkoumává příslušný krajský úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
(2) Řízení o odvolání proti rozhodnutí okresního úřadu pravomocně neskončená ke dni účinnosti tohoto ustanovení se dokončí podle dosavadních předpisů.
§ 37
Zřizovatelskou funkci k rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, kterou vykonává okresní úřad k datu nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává v přechodném období nadále, nejpozději však do 31. prosince 2002.
§ 38
Okresní úřady, které byly před účinností tohoto zákona členy regionálních seskupení, ukončí své členství nejpozději do 31. prosince 2002.
§ 39
Ukončuje se činnost okresních shromáždění. Do nabytí účinnosti tohoto ustanovení se činnost okresních shromáždění řídí dosavadními předpisy.
§ 40
(1) Zaměstnanec, který vykonává činnost, na niž se vztahuje požadavek zvláštní odborné způsobilosti, a k počátku účinnosti tohoto zákona neprokázal zvláštní odbornou způsobilost, je povinen vykonat zkoušku do 18 měsíců od počátku účinnosti tohoto zákona.
(2) Na zaměstnance uvedeného v odstavci 1 se vztahují ustanovení § 21 a 22 s tím, že okresní úřad ho přihlásí ke zkoušce do 3 měsíců od počátku účinnosti tohoto zákona.
(3) Zvláštní odborná způsobilost ověřená zkouškou podle zvláštních právních předpisů platných v době od 24. listopadu 1990 do nabytí účinnosti tohoto zákona18) se považuje za zvláštní odbornou způsobilost prokázanou podle tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 41
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 12 odst. 1 a § 34 odst. 3.
(2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 23.
§ 42
Zrušují se:
1. Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 266/1991 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 353/1999 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb.
2. Zákon č. 321/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 266/1991 Sb. a zákona č. 542/1991 Sb.
3. Zákon č. 254/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
§ 43
Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000, s výjimkou ustanovení § 36 a 39, která nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2001.
§ 44
Platnost tohoto zákona končí posledním dnem kalendářního roku, v němž uplynou dvě léta od konání prvních voleb do zastupitelstev krajů.
Příloha k zákonu č. 147/2000 Sb.
Sídla a správní obvody okresních úřadů ke dni voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000
I. Středočeský kraj:
1. Okresní úřad Benešov se sídlem v Benešově, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Benešov, Bernartice, Bílkovice, Blažejovice, Borovnice, Bukovany, Bystřice, Ctiboř, Čakov, Čechtice, Čerčany, Červený Újezd, Český Šternberk, Čtyřkoly, Děkanovice, Divišov, Dolní Kralovice, Drahňovice, Dunice, Heřmaničky, Hradiště, Hulice, Hvězdonice, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chlum, Chmelná, Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrášťany, Jankov, Javorník, Ješetice, Kamberk, Keblov, Kladruby, Kondrac, Kozmice, Krhanice, Krňany, Křečovice, Křivsoudov, Kuňovice, Lešany, Libež, Litichovice, Loket, Louňovice pod Blaníkem, Lštění, Maršovice, Mezno, Miličín, Miřetice, Mnichovice, Mrač, Načeradec, Nemíž, Nespeky, Netvořice, Neustupov, Neveklov, Olbramovice, Ostrov, Ostředek, Pavlovice, Petroupim, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupice, Pravonín, Přestavlky u Čerčan, Psáře, Pyšely, Rabyně, Radošovice, Rataje, Ratměřice, Řimovice, Sázava, Sedlec-Prčice, Slověnice, Smilkov, Snět, Soběhrdy, Soutice, Stranný, Strojetice, Struhařov, Střezimíř, Studený, Šetějovice, Tehov, Teplýšovice, Tichonice, Tisem, Tomice, Trhový Štěpánov, Třebešice, Týnec nad Sázavou, Václavice, Veliš, Vlašim, Vodslivy, Vojkov, Votice, Vracovice, Vranov, Vrchotovy Janovice, Všechlapy, Vysoký Újezd, Xaverov, Zdislavice, Zvěstov.
2. Okresní úřad Beroun se sídlem v Berouně, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bavoryně, Beroun, Běštín, Broumy, Březová, Bubovice, Bykoš, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hlásná Třebaň, Hořovice, Hostomice, Hředle, Hudlice, Hvozdec, Hýskov, Chaloupky, Chlustina, Chodouň, Chrustenice, Chyňava, Jivina, Karlštejn, Komárov, Koněprusy, Korno, Kotopeky, Králův Dvůr, Kublov, Lážovice, Lhotka, Libomyšl, Liteň, Loděnice, Lochovice, Lužce, Malá Víska, Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Neumětely, Nižbor, Nový Jáchymov, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Otročiněves, Podbrdy, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou, Svinaře, Tetín, Tlustice, Tmaň, Točník, Trubín, Trubská, Újezd, Velký Chlumec, Vinařice, Vižina, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň, Zahořany, Zaječov, Záluží, Zdice, Žebrák, Železná.
3. Okresní úřad Kladno se sídlem v Kladně, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Černuc, Doksy, Dolany, Drnek, Družec, Dřetovice, Dřínov, Hobšovice, Horní Bezděkov, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hostouň, Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Koleč, Královice, Kutrovice, Kvílice, Kyšice, Ledce, Lhota, Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Loucká, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Olovnice, Otvovice, Páleč, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Slatina, Smečno, Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Třebichovice, Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Uhy, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Velvary, Vinařice, Vraný, Vrbičany, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žilina, Žižice.
4. Okresní úřad Kolín se sídlem v Kolíně, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Barchovice, Bečváry, Bělušice, Břežany I, Břežany II, Býchory, Cerhenice, Církvice, Černé Voděrady, Červené Pečky, Český Brod, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Dománovice, Doubravčice, Drahobudice, Grunta, Horní Kruty, Hradešín, Chotutice, Chrášťany, Jestřabí Lhota, Jevany, Kbel, Klášterní Skalice, Klučov, Kolín, Konárovice, Konojedy, Kořenice, Kostelec nad Černými Lesy, Kouřim, Kozojedy, Krakovany, Krupá, Krychnov, Křečhoř, Kšely, Libenice, Libodřice, Lipec, Lošany, Malotice, Masojedy, Mrzky, Nebovidy, Němčice, Nová Ves I, Nučice, Ohaře, Oleška, Oplany, Ovčáry, Pašinka, Pečky, Plaňany, Polepy, Polní Chrčice, Polní Voděrady, Poříčany, Prusice, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Radim, Radovesnice I, Radovesnice II, Ratboř, Ratenice, Rostoklaty, Skvrňov, Starý Kolín, Stříbrná Skalice, Svojšice, Štíhlice, Tismice, Toušice, Třebovle, Tři Dvory, Tuchoraz, Tuklaty, Týnec nad Labem, Uhlířská Lhota, Veletov, Velim, Velký Osek, Veltruby, Vitice, Vlkančice, Volárna, Vrátkov, Vrbčany, Vrbová Lhota, Výžerky, Vyžlovka, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice, Žiželice.
5. Okresní úřad Kutná Hora se sídlem v Kutné Hoře, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Adamov, Bernardov, Bílé Podolí, Bludov, Bohdaneč, Brambory, Bratčice, Církvice, Čáslav, Čejkovice, Černíny, Červené Janovice, Čestín, Dobrovítov, Dolní Pohleď, Drobovice, Hlízov, Horka I, Horka II, Horky, Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chabeřice, Chlístovice, Chotusice, Kácov, Kluky, Kobylnice, Košice, Krchleby, Křesetice, Kutná Hora, Ledečko, Malešov, Miskovice, Močovice, Nepoměřice, Nové Dvory, Okřesaneč, Onomyšl, Opatovice I, Paběnice, Pertoltice, Petrovice I, Petrovice II, Podveky, Potěhy, Rašovice, Rataje nad Sázavou, Rohozec, Řendějov, Samopše, Semtěš, Schořov, Slavošov, Soběšín, Souňov, Staňkovice, Starkoč, Sudějov, Suchdol, Svatý Mikuláš, Šebestěnice, Štipoklasy, Třebešice, Třebětín, Třebonín, Tupadly, Uhlířské Janovice, Úmonín, Úžice, Vavřinec, Vidice, Vinaře, Vlačice, Vlastějovice, Vlkaneč, Vodranty, Vrdy, Záboří nad Labem, Zbizuby, Zbraslavice, Zbýšov, Zruč nad Sázavou, Žáky, Žehušice, Žleby.
6. Okresní úřad Mělník se sídlem v Mělníku, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Borek, Býkev, Byšice, Cítov, Čečelice, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dolní Zimoř, Dřínov, Dřísy, Horní Počaply, Hořín, Hostín, Hostín u Vojkovic, Chlumín, Chorušice, Chvatěruby, Jeviněves, Kadlín, Kanina, Kly, Kokořín, Konětopy, Kostelec nad Labem, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Křenek, Ledčice, Lhota, Lhotka, Liběchov, Libiš, Liblice, Lobeč, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Medonosy, Mělnické Vtelno, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nedomice, Nelahozeves, Neratovice, Nosálov, Nová Ves, Obříství, Ovčáry, Řepín, Spomyšl, Stránka, Střemy, Tišice, Tuhaň, Tupadly, Újezdec, Úžice, Velký Borek, Veltrusy, Vidim, Vojkovice, Vraňany, Všestudy, Všetaty, Vysoká, Zálezlice, Záryby, Zlončice, Zlosyň, Želízy.
7. Okresní úřad Mladá Boleslav se sídlem v Mladé Boleslavi, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezno, Bílá Hlína, Bítouchov, Boreč, Boseň, Bradlec, Branžež, Brodce, Březina, Březno, Březovice, Bukovno, Ctiměřice, Čachovice, Čistá, Dalovice, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dobšín, Dolní Bousov, Dolní Krupá, Dolní Slivno, Dolní Stakory, Domousnice, Doubravička, Hlavenec, Horky nad Jizerou, Horní Bukovina, Horní Slivno, Hrdlořezy, Hrušov, Husí Lhota, Charvatce, Chocnějovice, Chotětov, Chudíř, Jabkenice, Jivina, Jizerní Vtelno, Josefův Důl, Katusice, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kluky, Kněžmost, Kobylnice, Kochánky, Kolomuty, Koryta, Kosmonosy, Kosořice, Kostelní Hlavno, Košátky, Kováň, Kovanec, Krásná Ves, Krnsko, Kropáčova Vrutice, Ledce, Lhotky, Lipník, Loukov, Loukovec, Luštěnice, Mečeříž, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice nad Jizerou, Mukařov, Němčice, Nemyslovice, Nepřevázka, Neveklovice, Niměřice, Nová Telib, Nová Ves u Bakova, Obrubce, Obruby, Pěčice, Pětikozly, Petkovy, Písková Lhota, Plazy, Plužná, Prodašice, Předměřice nad Jizerou, Přepeře, Ptýrov, Rabakov, Rohatsko, Rokytá, Rokytovec, Řepov, Řitonice, Sedlec, Semčice, Sezemice, Skalsko, Smilovice, Sojovice, Sovínky, Strašnov, Strážiště, Strenice, Sudoměř, Sudovo Hlavno, Sukorady, Tuřice, Ujkovice, Velké Všelisy, Veselice, Vinařice, Vinec, Vlkava, Vrátno, Všejany, Zdětín, Žďár, Žerčice, Židněves.
8. Okresní úřad Nymburk se sídlem v Nymburce, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Běrunice, Bobnice, Bříství, Budiměřice, Černíky, Čilec, Činěves, Dlouhopolsko, Dobšice, Dvory, Dymokury, Hořany, Hořátev, Hradčany, Hradištko, Hrubý Jeseník, Chleby, Choťánky, Chotěšice, Choťovice, Chrást, Chroustov, Jíkev, Jiřice, Jizbice, Kamenné Zboží, Kněžice, Kněžičky, Kolaje, Kostelní Lhota, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Košík, Kounice, Kouty, Kovanice, Krchleby, Křečkov, Křinec, Libice nad Cidlinou, Loučeň, Lysá nad Labem, Mcely, Městec Králové, Milčice, Milovice, Netřebice, Nový Dvůr, Nymburk, Odřepsy, Okřínek, Opočnice, Opolany, Oseček, Oskořínek, Ostrá, Pátek, Písková Lhota, Písty, Pňov- -Předhradí, Poděbrady, Podmoky, Přerov nad Labem, Rožďalovice, Sadská, Sány, Seletice, Semice, Senice, Sloveč, Sokoleč, Stará Lysá, Starý Vestec, Straky, Stratov, Tatce, Třebestovice, Úmyslovice, Velenice, Velenka, Vestec, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Všechlapy, Vykáň, Záhornice, Zbožíčko, Zvěřínek, Žehuň, Žitovlice.
9. Okresní úřad Praha-východ se sídlem v Praze, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Babice, Bašť, Bořanovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brázdim, Březí, Čakovičky, Čelákovice, Čestlice, Dobročovice, Dobřejovice, Doubek, Dřevčice, Herink, Horoušany, Hovorčovice, Hrusice, Husinec, Jenštejn, Jirny, Kaliště, Kamenice, Káraný, Klecany, Klíčany, Klokočná, Kojetice, Kostelec u Křížků, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Květnice, Lázně Toušeň, Líbeznice, Louňovice, Máslovice, Měšice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mochov, Mratín, Mukařov, Nehvizdy, Nová Ves, Nový Vestec, Nupaky, Odolena Voda, Ondřejov, Panenské Břežany, Pětihosty, Petříkov, Podolanka, Polerady, Popovičky, Postřižín, Předboj, Přezleztice, Radějovice, Radonice, Řehenice, Říčany, Sedlec, Senohraby, Sibřina, Sluhy, Sluštice, Strančice, Struhařov, Sulice, Svémyslice, Světice, Svojetice, Šestajovice, Škvorec, Tehov, Tehovec, Úvaly, Veleň, Veliká Ves, Velké Popovice, Větrušice, Vodochody, Všestary, Vyšehořovice, Zápy, Zdiby, Zeleneč, Zlatá, Zlonín, Zvánovice.
10. Okresní úřad Praha-západ se sídlem v Praze, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bojanovice, Bratřínov, Březová-Oleško, Buš, Černolice, Černošice, Červený Újezd, Číčovice, Čisovice, Davle, Dobrovíz, Dobříč, Dobřichovice, Dolany, Dolní Břežany, Drahelčice, Holubice, Horoměřice, Hostivice, Hradišťko, Hvozdnice, Choteč, Chrášťany, Chýně, Chýnice, Jeneč, Jesenice, Jílové u Prahy, Jíloviště, Jinočany, Kamenný Přívoz, Karlík, Klínec, Kněževes, Kosoř, Kytín, Lety, Libčice nad Vltavou, Libeř, Lichoceves, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nučice, Ohrobec, Okoř, Okrouhlo, Ořech, Petrov, Pohoří, Průhonice, Psáry, Ptice, Roblín, Roztoky, Rudná, Řevnice, Řitka, Slapy, Statenice, Středokluky, Svrkyně, Štěchovice, Tachlovice, Trnová, Třebotov, Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Úhonice, Únětice, Velké Přílepy, Vestec, Vonoklasy, Vrané nad Vltavou, Všenory, Zahořany, Zbuzany, Zlatníky-Hodkovice, Zvole.
11. Okresní úřad Příbram se sídlem v Příbrami, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bezděkov pod Třemšínem, Bohostice, Bohutín, Borotice, Bratkovice, Březnice, Buková u Příbramě, Bukovany, Cetyně, Čenkov, Čím, Daleké Dušníky, Dlouhá Lhota, Dobříš, Dolní Hbity, Drahenice, Drahlín, Drásov, Drevníky, Drhovy, Dubenec, Dublovice, Dubno, Háje, Hluboš, Hlubyně, Horčápsko, Hřiměždice, Hudčice, Hvožďany, Chotilsko, Chrást, Chraštice, Jablonná, Jesenice, Jince, Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Kňovice, Korkyně, Kosova Hora, Kotenčice, Koupě, Kozárovice, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Křešín, Láz, Lazsko, Lešetice, Lhota u Příbramě, Malá Hraštice, Milešov, Milín, Modřovice, Mokrovraty, Nalžovice, Narysov, Nečín, Nedrahovice, Nechvalice, Nepomuk, Nestrašovice, Nová Ves pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Občov, Obecnice, Obory, Obořiště, Ohrazenice, Osečany, Ostrov, Ouběnice, Pečice, Petrovice, Pičín, Počaply, Počepice, Podlesí, Prosenická Lhota, Příbram, Příčovy, Radětice, Radíč, Rosovice, Rožmitál pod Třemšínem, Rybníky, Sádek, Sedlčany, Sedlice, Smolotely, Solenice, Stará Huť, Starosedlský Hrádek, Suchodol, Svaté Pole, Svatý Jan, Svojšice, Štětkovice, Těchařovice, Tochovice, Trhové Dušníky, Třebsko, Tušovice, Velká Lečice, Věšín, Višňová, Volenice, Voznice, Vrančice, Vranovice, Vševily, Vysoká u Příbramě, Vysoký Chlumec, Zalužany, Zbenice, Zduchovice, Županovice a územím vojenského újezdu Brdy.
12. Okresní úřad Rakovník se sídlem v Rakovníku, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bdín, Branov, Břežany, Čistá, Děkov, Drahouš, Hořesedly, Hořovičky, Hostokryje, Hracholusky, Hřebečníky, Hředle, Hvozd, Chrášťany, Janov, Jesenice, Kalivody, Karlova Ves, Kněževes, Kolešov, Kolešovice, Kounov, Kozojedy, Krakov, Krakovec, Kroučová, Krty, Krupá, Krušovice, Křivoklát, Lány, Lašovice, Lišany, Lubná, Lužná, Malinová, Městečko, Milostín, Milý, Mšec, Mšecké Žehrovice, Mutějovice, Nesuchyně, Nezabudice, Nové Strašecí, Nový Dům, Olešná, Oráčov, Panoší Újezd, Pavlíkov, Petrovice, Pochvalov, Přerubenice, Příčina, Přílepy, Pšovlky, Pustověty, Račice, Rakovník, Roztoky, Ruda, Rynholec, Řeřichy, Řevničov, Senec, Senomaty, Skryje, Slabce, Smilovice, Srbeč, Svojetín, Sýkořice, Šanov, Šípy, Švihov, Třeboc, Třtice, Václavy, Velká Buková, Velká Chmelištná, Všesulov, Všetaty, Zavidov, Zbečno, Žďár.
II. Budějovický kraj
1. Okresní úřad České Budějovice se sídlem v Českých Budějovicích, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Adamov, Bečice, Borek, Borovany, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec, Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Čížkrajice, Dasný, Dívčice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Dobšice, Dolní Bukovsko, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň, Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Hartmanice, Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora, Hluboká nad Vltavou, Homole, Horní Kněžeklady, Horní Stropnice, Hosín, Hosty, Hradce, Hranice, Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Chrášťany, Jankov, Jílovice, Jivno, Kamenná, Kamenný Újezd, Komařice, Kvítkovice, Ledenice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvínovice, Ločenice, Mazelov, Mladošovice, Modrá Hůrka, Mokrý Lom, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Nové Hrady, Olešnice, Olešník, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Pištín, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec, Slavče, Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Svatý Jan nad Malší, Ševětín, Štěpánovice, Temelín, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Všemyslice, Záboří, Zahájí, Závraty, Zliv, Zvíkov, Žabovřesky, Žár, Žimutice.
2. Okresní úřad Český Krumlov se sídlem v Českém Krumlově, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Benešov nad Černou, Besednice, Bohdalovice, Brloh, Bujanov, Černá v Pošumaví, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Dolní Třebonín, Frymburk, Holubov, Horní Dvořiště, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chlumec, Chvalšiny, Kájov, Kaplice, Křemže, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malonty, Malšín, Mirkovice, Mojné, Netřebice, Nová Ves, Omlenice, Pohorská Ves, Přední Výtoň, Přídolí, Přísečná, Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Srnín, Střítež, Světlík, Velešín, Větřní, Věžovatá Pláně, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Zubčice, Zvíkov a územím vojenského újezdu Boletice.
3. Okresní úřad Jindřichův Hradec se sídlem v Jindřichově Hradci, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Báňovice, Bednárec, Bednáreček, Blažejov, Bořetín, Březina, Budeč, Budíškovice, Cep, Cizkrajov, Červený Hrádek, České Velenice, Český Rudolec, Číměř, Člunek, Dačice, Dešná, Deštná, Dívčí Kopy, Dobrohošť, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Domanín, Doňov, Drunče, Dunajovice, Dvory nad Lužnicí, Frahelž, Hadravova Rosička, Halámky, Hamr, Hatín, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Pěna, Horní Radouň, Horní Skrýchov, Horní Slatina, Hospříz, Hrachoviště, Hříšice, Chlum u Třeboně, Jarošov nad Nežárkou, Jilem, Jindřichův Hradec, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kardašova Řečice, Klec, Kostelní Radouň, Kostelní Vydří, Kunžak, Lásenice, Lodhéřov, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Majdalena, Nová Bystřice, Nová Olešná, Nová Včelnice, Nová Ves nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Okrouhlá Radouň, Peč, Písečné, Pístina, Plavsko, Pleše, Pluhův Žďár, Polště, Ponědraž, Ponědrážka, Popelín, Příbraz, Rapšach, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Slavonice, Smržov, Staňkov, Staré Hobzí, Staré Město pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou, Strmilov, Stříbřec, Střížovice, Studená, Suchdol nad Lužnicí, Světce, Třebětice, Třeboň, Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetinec, Volfířov, Vydří, Záblatí, Záhoří, Zahrádky, Žďár, Županovice.
4. Okresní úřad Písek se sídlem v Písku, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Albrechtice nad Vltavou, Bernartice, Borovany, Boudy, Božetice, Branice, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Dražíč, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Hrazany, Hrejkovice, Chyšky, Jetětice, Jickovice, Kestřany, Kluky, Kostelec nad Vltavou, Kovářov, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Křižanov, Kučeř, Květov, Lety, Milevsko, Minice, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Okrouhlá, Olešná, Orlík nad Vltavou, Osek, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I, Probulov, Protivín, Přeborov, Předotice, Přeštěnice, Putim, Rakovice, Ražice, Sepekov, Skály, Slabčice, Smetanova Lhota, Stehlovice, Tálín, Temešvár, Varvažov, Veselíčko, Vlastec, Vlksice, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zbelítov, Zběšičky, Zhoř, Zvíkovské Podhradí, Žďár.
5. Okresní úřad Prachatice se sídlem v Prachaticích, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Babice, Bohumilice, Bohunice, Borová Lada, Bošice, Budkov, Buk, Bušanovice, Čkyně, Drslavice, Dub, Dvory, Horní Vltavice, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Chroboly, Chvalovice, Kratušín, Křišťanov, Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Lažiště, Lčovice, Lenora, Lhenice, Lipovice, Lužice, Mahouš, Malovice, Mičovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nicov, Nová Pec, Nové Hutě, Olšovice, Pěčnov, Prachatice, Radhostice, Stachy, Stožec, Strážný, Strunkovice nad Blanicí, Svatá Maří, Šumavské Hoštice, Těšovice, Tvrzice, Újezdec, Vacov, Vimperk, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Vrbice, Záblatí, Zábrdí, Zálezly, Zbytiny, Zdíkov, Žárovná, Želnava, Žernovice.
6. Okresní úřad Strakonice se sídlem ve Strakonicích, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bavorov, Bělčice, Bezdědovice, Bílsko, Blatná, Bratronice, Březí, Budyně, Buzice, Cehnice, Čečelovice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Číčenice, Doubravice, Drahonice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hajany, Hájek, Hlupín, Horní Poříčí, Hornosín, Hoslovice, Hoštice, Chelčice, Chlum, Chobot, Chrášťovice, Jinín, Kadov, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kocelovice, Krajníčko, Kraselov, Krašlovice, Krejnice, Krty- -Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Lažánky, Lažany, Libějovice, Libětice, Litochovice, Lnáře, Lom, Mačkov, Malenice, Mečichov, Měkynec, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Myštice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pivkovice, Pohorovice, Pracejovice, Předmíř, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Sedlice, Skály, Skočice, Slaník, Sousedovice, Stožice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Škvořetice, Štěchovice, Štěkeň, Tchořovice, Truskovice, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Uzenice, Uzeničky, Vacovice, Velká Turná, Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří, Zahorčice, Zvotoky.
7. Okresní úřad Tábor se sídlem v Táboře, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Balkova Lhota, Bečice, Bechyně, Běleč, Borkovice, Borotín, Bradáčov, Březnice, Budislav, Čenkov u Bechyně, Černýšovice, Dírná, Dlouhá Lhota, Dobronice u Bechyně, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Drahov, Dráchov, Dražice, Dražičky, Drhovice, Haškovcova Lhota, Hlasivo, Hlavatce, Hodětín, Hodonice, Chotěmice, Chotoviny, Choustník, Chrbonín, Chýnov, Jedlany, Jistebnice, Katov, Klenovice, Komárov, Košice, Košín, Krátošice, Krtov, Libějice, Lom, Malšice, Mažice, Meziříčí, Mezná, Mladá Vožice, Mlýny, Myslkovice, Nadějkov, Nasavrky, Nemyšl, Nová Ves u Chýnova, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Opařany, Planá nad Lužnicí, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Přehořov, Psárov, Radenín, Radětice, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, Radkov, Rataje, Ratibořské Hory, Rodná, Roudná, Řemíčov, Řepeč, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Sezimovo Ústí, Skalice, Skopytce, Skrýchov u Malšic, Slapsko, Slapy, Smilovy Hory, Soběslav, Stádlec, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Tábora, Sviny, Svrabov, Šebířov, Tábor, Třebějice, Tučapy, Turovec, Ústrašice, Val, Vesce, Veselí nad Lužnicí, Vilice, Vlastiboř, Vlčeves, Vlkov, Vodice, Zadní Střítež, Záhoří, Zálší, Zhoř u Mladé Vožice, Zhoř u Tábora, Zlukov, Zvěrotice, Želeč, Žíšov.
III. Plzeňský kraj
1. Okresní úřad Domažlice se sídlem v Domažlicích, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Babylon, Bělá nad Radbuzou, Blížejov, Brnířov, Bukovec, Čečovice, Čermná, Černíkov, Černovice, Česká Kubice, Díly, Domažlice, Drahotín, Draženov, Hlohová, Hlohovčice, Holýšov, Hora Svatého Václava, Horní Kamenice, Horšovský Týn, Hostouň, Hradiště, Hvožďany, Chocomyšl, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kanice, Kaničky, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Koloveč, Kout na Šumavě, Křenovy, Kvíčovice, Libkov, Loučim, Luženičky, Meclov, Mezholezy (dříve okres Domažlice), Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn), Milavče, Mířkov, Mnichov, Močerady, Mrákov, Mutěnín, Nemanice, Němčice, Neuměř, Nevolice, Nová Ves, Nový Kramolín, Osvračín, Otov, Pařezov, Pasečnice, Pec, Pelechy, Poběžovice, Pocinovice, Poděvousy, Postřekov, Puclice, Rybník, Semněvice, Spáňov, Srbice, Srby, Staňkov, Stráž, Štichov, Tlumačov, Trhanov, Úboč, Újezd, Únějovice, Úsilov, Velký Malahov, Vidice, Vlkanov, Všekary, Všepadly, Všeruby, Zahořany, Ždánov.
2. Okresní úřad Klatovy se sídlem v Klatovech, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Břežany, Budětice, Bukovník, Čachrov, Červené Poříčí, Číhaň, Čimice, Dešenice, Dlažov, Dlouhá Ves, Dobršín, Dolany, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hamry, Hartmanice, Hejná, Hlavňovice, Hnačov, Horažďovice, Horská Kvilda, Hrádek, Hradešice, Chanovice, Chlístov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Jíno, Kaliště, Kašperské Hory, Kejnice, Klatovy, Klenová, Kolinec, Kovčín, Křenice, Kvášňovice, Lomec, Malý Bor, Maňovice, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Modrava, Mochtín, Mokrosuky, Myslív, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodiv, Nezamyslice, Nezdice, Nezdice na Šumavě, Nýrsko, Obytce, Olšany, Ostřetice, Pačejov, Petrovice u Sušice, Plánice, Podmokly, Poleň, Prášily, Předslav, Rabí, Rejštejn, Slatina, Soběšice, Srní, Strašín, Strážov, Stropčice, Sušice, Svéradice, Švihov, Tužice, Týnec, Újezd u Plánice, Velhartice, Velké Hydčice, Velký Bor, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda, Žihobce, Žichovice.
3. Okresní úřad Plzeň-jih se sídlem v Plzni, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Blovice, Bolkov, Borovno, Buková, Čižice, Čížkov, Čmelíny, Dnešice, Dobřany, Dolce, Dolní Lukavice, Drahkov, Honezovice, Horní Lukavice, Horšice, Hradec, Hradiště, Chlum, Chlumčany, Chlumy, Chocenice, Chotěšov, Chválenice, Jarov, Kasejovice, Kbel, Klášter, Kotovice, Kozlovice, Kramolín, Letiny, Letkov, Lhota, Lhůta, Lisov, Líšina, Losiná, Louňová, Lužany, Měcholupy, Merklín, Mileč, Milínov, Míšov, Mladý Smolivec, Mohelnice, Mokrouše, Nebílovy, Nekvasovy, Nepomuk, Netunice, Neurazy, Nezbavětice, Nezdřev, Nezvěstice, Nová Ves, Nové Mitrovice, Oplot, Oselce, Otěšice, Polánka, Prádlo, Předenice, Přestavlky, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Seč, Sedliště, Skašov, Soběkury, Spálené Poříčí, Srby, Starý Plzenec, Stod, Střelice, Střížovice, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Tojice, Třebčice, Tymákov, Týniště, Únětice, Útušice, Ves Touškov, Vlčí, Vlčtejn, Vrčeň, Vstiš, Zdemyslice, Zemětice, Žákava, Ždírec, Žinkovy, Životice.
4. Okresní úřad Plzeň-sever se sídlem v Plzni, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bdeněves, Bezvěrov, Bílov, Blatnice, Blažim, Bohy, Brodeslavy, Bučí, Čeminy, Černíkovice, Čerňovice, Česká Bříza, Dobříč, Dolany, Dolní Bělá, Dolní Hradiště, Dražeň, Druztová, Dýšina, Heřmanova Huť, Hlince, Hněvnice, Holovousy, Horní Bělá, Horní Bříza, Hromnice, Hvozd, Chotíkov, Chrást, Chříč, Jarov, Kaceřov, Kaznějov, Kbelany, Kočín, Kopidlo, Koryta, Kozojedy, Kozolupy, Kožlany, Kralovice, Krašovice, Krsy, Křelovice, Kunějovice, Kyšice, Ledce, Líně, Líšťany, Líté, Lochousice, Loza, Malesice, Manětín, Město Touškov, Mladotice, Mrtník, Myslinka, Nadryby, Nečtiny, Nekmíř, Nevřeň, Nýřany, Obora, Ostrov u Bezdružic, Pastuchovice, Pernarec, Pláně, Plasy, Plešnice, Pňovany, Potvorov, Přehýšov, Příšov, Rochlov, Rybnice, Sedlec, Slatina, Studená, Štichovice, Tatiná, Tis u Blatna, Tlučná, Trnová, Třemošná, Úherce, Újezd nade Mží, Úlice, Úněšov, Úterý, Vejprnice, Velečín, Vochov, Všehrdy, Všeruby, Výrov, Vysoká Libyně, Zahrádka, Zbůch, Zruč-Senec, Žihle, Žilov.
5. Okresní úřad Rokycany se sídlem v Rokycanech, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Bezděkov, Břasy, Březina, Bujesily, Bušovice, Cekov, Čilá, Dobřív, Drahoňův Újezd, Ejpovice, Hlohovice, Holoubkov, Hrádek, Hradiště, Hůrky, Cheznovice, Chlum, Chomle, Kakejcov, Kamenec, Kamenný Újezd, Kařez, Kařízek, Klabava, Kladruby, Kornatice, Lhota pod Radčem, Lhotka u Radnic, Liblín, Líšná, Litohlavy, Medový Újezd, Mešno, Mirošov, Mlečice, Mýto, Němčovice, Nevid, Osek, Ostrovec-Lhotka, Plískov, Podmokly, Příkosice, Přívětice, Radnice, Raková, Rokycany, Sebečice, Sirá, Skomelno, Skořice, Smědčice, Strašice, Svojkovice, Štítov, Těně, Terešov, Těškov, Trokavec, Týček, Újezd u Svatého Kříže, Vejvanov, Veselá, Vísky, Volduchy, Všenice, Zbiroh, Zvíkovec.
6. Okresní úřad Tachov se sídlem v Tachově, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Benešovice, Bezdružice, Bor, Brod nad Tichou, Broumov, Cebiv, Ctiboř,
Částkov, Černošín, Dlouhý Újezd, Erpužice, Halže, Horní Kozolupy, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Kočov, Kokašice, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova, Milíře, Obora, Olbramov, Ošelín, Planá, Prostiboř, Přimda, Rozvadov, Skapce, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stříbro, Studánka, Sulislav, Svojšín, Tachov, Tisová, Trpísty, Třemešné, Únehle, Vranov, Zadní Chodov, Záchlumí, Zhoř.
IV. Karlovarský kraj
1. Okresní úřad Cheb se sídlem v Chebu, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, Hazlov, Hranice, Cheb, Krásná, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Milíkov, Mnichov, Nebanice, Nový Kostel, Odrava, Okrouhlá, Ovesné Kladruby, Plesná, Podhradí, Pomezí nad Ohří, Poustka, Prameny, Skalná, Stará Voda, Trstěnice, Třebeň, Tři Sekery, Tuřany, Valy, Velká Hleďsebe, Velký Luh, Vlkovice, Vojtanov, Zádub-Závišín.
2. Okresní úřad Karlovy Vary se sídlem v Karlových Varech, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Abertamy, Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Boží Dar, Božičany, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hájek, Horní Blatná, Hory, Hroznětín, Chodov, Chyše, Jáchymov, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Krásný Les, Kyselka, Merklín, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Ostrov, Otovice, Otročín, Pernink, Potůčky, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stráž nad Ohří, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Velichov, Verušičky, Vojkovice, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice a územím vojenského újezdu Hradiště.
3. Okresní úřad Sokolov se sídlem v Sokolově, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Jindřichovice, Josefov, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Stříbrná, Svatava, Šabina, Šindelová, Tatrovice, Těšovice, Vintířov, Vřesová.
V. Ústecký kraj
1. Okresní úřad Děčín se sídlem v Děčíně, jehož správní obvod se vymezuje územím obcí Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice,
Nahrávám...
Nahrávám...