dnes je 15.7.2024

Input:

130/2000 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 2.3.2019

č. 130/2000 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 2.3.2019
ZÁKON
ze dne 12. dubna 2000
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
37/2002 Sb.
(k 29.1.2002)
mění, 15 novelizačních bodů, též vkládá § 64a
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 6, § 9 až 13, § 15, § 20 až 24, § 35 a 36, § 38, § 41 a 42, § 44 až 46, § 48, § 51, § 56 až 59, § 62 až 64, vkládá nový § 69a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
238/1992 Sb.
(k 1.3.2005)
v § 5 vkládá odst. 5, mění slova v § 48 odst. 3 písm. a)
(mění nepřímo; novelizační ustanovení byla vložena zákonem č. 96/2005 Sb.)
nález ÚS
283/2005 Sb.
(k 14.7.2005)
nepřímo, ruší změny provedené zák. č. 96/2005 Sb., resp. zák. 238/1992 Sb.
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 55 a § 59 písm. d)
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 4 odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 2, § 11, § 13, § 14, § 31, § 38 odst. 1, § 43 odst. 7, § 44 odst. 2; vkládá nový § 26a
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 4 odst. 2 písm. b) a § 11 odst. 5 písm. e)
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění § 4 odst. 1
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 4, § 10, § 11, § 15, § 17, § 21, § 26a, § 41 a § 42; nové přechodné ustanovení
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 10, § 11, § 13, § 15, § 17, § 18, § 21, § 24, § 29, § 55, § 56a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů.1)
(2)  Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté.2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.
§ 2
Volby do zastupitelstev krajů se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva,3) podle zásad poměrného zastoupení.
§ 3
(1)  Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno.
(2)  Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
(3)  Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dny, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 4
Právo volit
(1)  Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci,4) která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen „volič”).
(2)  Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou
a)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b)  omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva5) ,
c)  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,6) nebo
d)  výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
§ 5
Právo být volen
(1)  Členem zastupitelstva kraje může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. a) a b).
(2)  Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná
a)  s funkcí vykonávanou na ministerstvu, jiném ústředním orgánu státní správy nebo na orgánu státní správy s celostátní působností, obsazovanou volbou, jmenováním nebo ustanovováním,8)
b)  s funkcí vykonávanou zaměstnancem kraje, zařazeným do krajského úřadu, zaměstnancem obce, zařazeným do obecního úřadu, nebo zaměstnancem jiného než ústředního orgánu státní správy, nejde-li o orgán s celostátní působností, jsou-li tyto funkce obsazovány volbou, jmenováním nebo ustanovováním,8)
c)  s funkcí statutárního zástupce právnické osoby zřízené nebo založené krajem, anebo v níž má kraj majetkovou účast.
(3)  Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná podle odstavce 2 písm. b) jen tehdy, vykonává-li zaměstnanec příslušnou funkci na orgánu, jehož územní působnost se alespoň zčásti kryje s územní působností tohoto kraje.
HLAVA II
VOLEBNÍ ORGÁNY
§ 6
Volebními orgány podle
Nahrávám...
Nahrávám...