dnes je 21.4.2024

Input:

108/1976 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění účinném k 1.1.1993

č. 108/1976 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění účinném k 1.1.1993
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 23. dubna 1976
o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
82/1984 Sb.
(k 3.8.1983)
mění, doplňuje
80/1994 Sb.
(k 1.1.1993)
v článku 1 mění písm. g), i), l), m) a ruší písm. n) a o), mění článek 2, 3, 4, 5, 6, ruší článek 6-bis, mění článek 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23 a 25, vkládá nové znění přílohy
Dne 1. července 1970 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR). Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů dne 5. prosince 1975. Listina obsahuje prohlášení, že Československá socialistická republika v souladu s článkem 21 se necítí být vázána ustanoveními článku 20 odst. 2 a 3 Dohody.
Dohoda vstoupila v platnost podle článku 16 odst. 4 dnem 5. ledna 1976 a pro Československou socialistickou republiku podle jeho odst. 5 dnem 2. června 1976.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
EVROPSKÁ DOHODA
o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
(AETR)
Smluvní strany,
přejíce si podpořit rozvoj a zlepšení mezinárodní osobní a nákladní silniční dopravy,
jsouce přesvědčeny o nutnosti zvýšit bezpečnost silničního provozu, upravit některé podmínky práce v mezinárodní silniční dopravě v souladu se zásadami Mezinárodní organizace práce a společně učinit některá opatření, jimiž by se zajistilo dodržování takové úpravy, se dohodly takto:
Článek 1
Definice
Ve smyslu této Dohody
a) „vozidlo” znamená každé motorové vozidlo nebo přívěs; tento výraz zahrnuje i každou soupravu vozidel;
b) „motorové vozidlo” znamená každé silniční vozidlo poháněné vlastním motorem a zpravidla používané pro silniční přepravu osob nebo věcí anebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob nebo věcí po silnici; tento výraz nezahrnuje zemědělské traktory;
c) „přívěs” znamená každé vozidlo, které se připojuje za motorové vozidlo; tento výraz zahrnuje i návěsy;
d) „návěs” znamená každý přívěs, který se s motorovým vozidlem spojuje tak, že zčásti na něm spočívá, přičemž se na toto motorové vozidlo přenáší podstatná část jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu;
e) „souprava vozidel” znamená spojená vozidla, která jezdí po silnici jako jednotka;
f) „přípustná celková hmotnost” znamená celkovou hmotnost naloženého vozidla, která je prohlášena za přípustnou příslušným orgánem státu, ve kterém je vozidlo evidováno;
g) „silniční doprava” je veškerá doprava prováděná po veřejných pozemcích komunikacích prázdnými nebo naloženými silničními nákladními vozidly nebo autobusy,
h)  „mezinárodní silniční přeprava” znamená každou silniční přepravu, která zahrnuje alespoň jedno překročení hranic;
i) „pravidelná přeprava cestujících” je přeprava osob v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem stanovených zastávkách.
Pravidla upravující provoz nebo dokumenty, které je nahrazují, schválené příslušnými orgány smluvních stran a zveřejněné dopravcem před počátkem jejich používání definují podmínky přepravy, zvláště četnost spojů,
Nahrávám...
Nahrávám...