dnes je 20.7.2024

Input:

Zrušení rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.8 Zrušení rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Vzor
Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(právnická osoba
fyzická osoba podnikající)
..................

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ........ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

z r u š u j e

po provedeném správním řízení pravomocné rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem pod č.j. ........ ze dne .........

O d ů v o d n ě n í

Zdejší obecní úřad s rozšířenou působností na základě požadavku adresáta udělil pravomocným rozhodnutím č.j. ........ ze dne ........souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem za předpokladu plnění specifikovaných podmínek obsažených ve výroku tohoto individuálního správního aktu.

Příslušný správní orgán konstatuje, že při jeho kontrolní činnosti (kontrolní činnosti Krajského úřadu v ........, Oblastního inspektorátu ČIŽP v ........, případně MŽP, odboru výkonu státní správy v ........) se opakovaně konstatuje a zjišťuje buď

  • porušení povinností stanovených zákonem o odpadech (rozvést jaké, kdy potvrzeno) nebo

  • nedodržování podmínek uděleného souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem (rozvést

Nahrávám...
Nahrávám...