dnes je 30.3.2023

Input:

Zdravotní způsobilost k praktickému vyučování a k praktické přípravě a v průběhu vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3.6.2
Zdravotní způsobilost k praktickému vyučování a k praktické přípravě a v průběhu vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol

JUDr. Anna Janáková

Praktické vyučování

V rámci vzdělávání žáků na středních školách se vedle teoretického vyučování a výchovy mimo vyučování poskytuje také praktické vyučování. Praktické vyučování zahrnuje odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programem. Praktické vyučování se uskutečňuje:

a) ve školách,

b) ve školských zařízeních nebo

c) na pracovištích fyzických osob, které jsou samostatně výdělečně činné (dále též "OSVČ") nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání; náležitosti smlouvy stanoví vyhláška č. 13/2005 Sb.,

nebo kombinovaně u všech, nebo u vícero shora uvedených subjektů.

Praktická příprava

Vyšší odborné vzdělávání obsahuje vedle teoretické přípravy (přednášky, semináře, konzultace, cvičení a exkurze) také praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování:

a) ve škole (pokud k tomu má vytvořeny materiální a personální podmínky) nebo

b) formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob (např. i u živnostníka), které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání.

Důvody prohlídek žáků a studentů

Praktické vyučování a praktická příprava je zpravidla zahájeno asi dva roky poté, co byla posouzena zdravotní způsobilost žáka či studenta ke vzdělávání před podáním přihlášky na školu. Vzhledem k tomu, že toto období je charakterizováno velkou dynamikou rozvoje organismu (dorostový věk), stanoví zákon o specifických zdravotních službách povinnost před zařazením žáka nebo studenta k praktickému vyučování nebo praktické přípravě opětovně zhodnotit jeho zdravotní stav a posoudit jeho schopnost vyrovnat se bez přetížení organismu se zdravotními nároky souvisejícími s podmínkami, za který je praktické vyučování nebo praktická příprava vykonávána. Počítá se i s mimořádnými lékařskými prohlídkami v případě podezření na možnost ohrožení zdraví v souvislosti s vykonáváním činnosti při praktickém vyučování nebo praktické přípravě.

Zásada prevence

Důvodová zpráva k návrhu zákona o specifických zdravotních službách zdůrazňuje, že posouzení zdravotní způsobilosti dítěte k praktickému vyučování a praktické přípravě je jedním ze zásadních preventivních momentů při péči o zdravý vývoj mladé populace. V době předložení návrhu zákona o specifických zdravotních službách bylo v oborech vzdělání, jehož součástí je praktické vyučování a praktická příprava, vzděláváno na 222 tisíc žáků a studentů, z toho asi 7,4 tisíce studentů vyšších odborných škol.

Účel prohlídek žáků a studentů

Lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání se provádějí za účelem vyloučení nemocí, vad nebo stavů, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilosti ke konkrétnímu vzdělávání.

Rizikové faktory pracovního prostředí a seznam nemocí

Rizikové faktory a seznam nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání při výskytu těchto faktorů a rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kde se nepostupuje podle obecných ustanovení o periodických prohlídkách, stanoví vyhláška č. 79/2013 Sb., o PLS:

a) rizikové faktory pracovních podmínek v části I. přílohy vyhlášky o PLS. 

b) profesní rizika (do konce roku označovaná jako "rizika ohrožení zdraví") v části II. přílohy vyhlášky o PLS.

Obě části přílohy vyhlášky o PLS se použijí jak pro lékařské prohlídky ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, tak pro pracovnělékařské prohlídky; podrobnosti jsou vyloženy v podkapitole Organizace, obsah a rozsah PLS.

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání

Druhy lékařských prohlídek ke vzdělávání nebo v jejich průběhu

Lékařské prohlídky ke vzdělávání a v jejich průběhu upravuje § 14a V o PLS a níže uvedená tabulka uvádí jejich přehled:

Lékařské prohlídky 
ke vzdělávání při ucházení se o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole  v průběhu vzdělávánížáka nebo studenta  periodické prohlídkyžáka nebo studenta  

se provádí:

A  B  C  
před podáním přihlášky ke vzdělávání do příslušného oboru vzdělání  1. při změně zdravotního stavu,
2. před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí,  
provádí se jedenkrát ročně, pokud žák nebo student při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonává rizikové práce; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu.  

Žádost o provedení prohlídky

Lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole nebo vyšší odborné škole a v průběhu vzdělávání se provádí na základě žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

Kdo je oprávněn žádost podat

Lékařská prohlídka ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání se provede na základě žádosti (§ 14a odst. 2 VoPLS):

→ v případě prohlídek uvedených shora pod bodem A a B1:

  1. zákonného zástupce nezletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta nebo
  2. zletilého uchazeče o vzdělávání, žáka nebo studenta;
  3. jde-li o žáka nebo studenta s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, lze tyto prohlídky v nezbytných případech provést na žádost ředitele příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

→ v případě prohlídek uvedených shora pod bodem B 2 a C: ředitele školy; jde-li o praktické vyučování nebo praktickou přípravu uskutečňovanou na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce.

Náležitosti žádosti o prohlídku

Praxe neměla jednotný postup při podávání žádostí o provedení prohlídky ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. Poslední novela VoPLS právně účinná od 15. prosince 2017 to vyřešila tak, že stanovila náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, a to v novém ust. § 15a.

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole má obsahovat tyto náležitosti:

a) identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,

b) identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

c) kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu,

d) důvod provedení prohlídky.

Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání:

  1. identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,
  2. identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  3. důvod provedení prohlídky.
  4. identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
  5. kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován,
  6. druh požadované prohlídky,
  7. údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o žádost podle bodu B 2 nebo bodu C shora uvedeného přehledu.

Vzory žádosti o provedení prohlídky ve vztahu ke vzdělání

ŽÁDOST O PROVEDENÍ LÉKAŘSKÉ POHLÍDKY A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole

Vzor

Škola: identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy.

Uchazeč o vzdělání: identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

Nahrávám...
Nahrávám...