dnes je 11.12.2023

Input:

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

14.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.1
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

redakce DLprofi.cz

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, je předkládán v souvislosti s přijetím zákona č. 271/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu zavádí mj. i tzv. sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst za účelem optimálního využití městského prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Ve sdílených zónách budou platit odlišná pravidla provozu a zároveň bude provedeno stavební opatření, aby bylo zřejmé, že se jedná o prostor se specifickým režimem provozu. Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami. Účelem návrhu změny vyhlášky je mj. zavedení příslušných dopravních značek pro označení začátku a konce sdílené zóny.

Dále novela zákona v souvislosti s rostoucí potřebou péče o seniorní populaci zavádí speciální označení vozidla pracovníka terénních sociálních služeb, přičemž součástí novely vyhlášky je vyobrazení tohoto speciálního označení tak, jak zmocňuje § 67 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

Současně je v návrhu vyhlášky obsaženo několik dalších změnových položek, jejichž cílem je zjednodušit systém dopravních značek, jako například možnost neosazovat značku ukončovací, dojde-li ke změně režimu jedné stezky na jinou stezku, nebo možnost nezobrazovat na pozemní komunikaci v rámci vodorovné značky "jízdní pruh pro cyklisty" směrovou šipku, pokud to provozní podmínky nevyžadují. Dále zobecnění významu a užití návěstí pro cyklisty tak, aby mohly být užity v co nejširším spektru provozních podmínek.

Některé další položky vyvstaly z provozních potřeb. Jde například o označení nového typu parkoviště P+D určeného pro režim stále častěji využívané tzv. spolujízdy, dále označení místa pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel, zavedení piktogramu elektrokoloběžky, aj.

Cílem návrhu je provedení změn v souvislosti s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., která byla provedena zákonem č. 217/2023 Sb., za účelem naplnění zmocňujících ustanovení a aplikace některých změn vzešlých z provozní praxe. Návrh zapracuje do již stávajícího znění prováděcího právního předpisu vyobrazení, název a význam příslušných dopravních značek a upraví znění stávajících ustanovení tak, aby došlo k jejich zjednodušení nebo upřesnění.

VYHLÁŠKA

ze dne 2023

kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 150/2023 Sb. a zákona XXX/2023 Sb., k provedení § 62 odst. 5 a § 67 odst. 11 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. a vyhlášky č. 509/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Dopravní značka "Stezka pro chodce", Stezka pro cyklisty", "Stezka pro chodce a cyklisty společná", "Stezka pro chodce a cyklisty dělená" nebo "Stezka pro jezdce na zvířeti" ukončuje platnost jiné z těchto dopravních značek.".

Návrh vyhlášky zapracovává podnět k zajištění úpravy jednoznačně minimalizující množství značek v případě změny režimu stezky.

Osazování značky ukončující dosavadní režim některé ze stezek, v případě užití další značky jiného druhu navazující stezky, je nadbytečné a nevhodné, avšak ze strany zástupců dotčených orgánů státní správy (dále také "DOSS") bývá někdy požadováno. V původní zrušené vyhlášce 30/2001 Sb. (ve znění platném do 31.12.2015) bylo v textovém znění u příslušných značek ustanovení, že různé režimy stezek (značky č. C 7a až č. C 10a) mohou zároveň rušit jiný režim stezek (značky č. C 7a až č. C 10a), tj. bez nutnosti užít další ukončující značky stezky (značky č. C 7b až C 10b). V současné vyhlášce v dosavadním platném znění od 1.1.2016 však tato informace u jednotlivých značek chybí a z obecných textových ustanovení tato právní úprava jednoznačně nevyplývá. Z tohoto důvodu je v § 3 navrženo doplnění odstavce 9, který jednoznačně definuje ukončení platnosti jednoho druhu stezky pomocí jiného druhu stezky. Pro jednoduchost a přehlednost je toto jednotné ustanovení, které zahrnuje všechny druhy stezek, v textové části výhodnější než opakování této shodné informace u každé značky samostatně. Z hlediska jednotnosti přístupu k řešení označování daných situací úprava zahrnuje i značky č. C 11a a č. C 11b (stezka pro jezdce na zvířeti a její ukončení).

2. V příloze č. 5 se za položku č. IZ 9b vkládají nové položky č. IZ 10a a IZ 10b, které znějí:

"

IZ 10a
Sdílená zóna
Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.
IZ 10b
Konec sdílené zóny
Značka označuje konec sdílené zóny.
Značka může být při výjezdu ze sdílené zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky "Sdílená zóna"

".

Novela zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, zavádí tzv. sdílené zóny, které mohou být nově zřizovány v rámci urbanistických řešení center měst a obcí za účelem optimálního využití veřejného prostoru všemi uživateli a současně ke zklidnění dopravy. Tento nový dopravně-urbanistický přístup je založen na návratu k přirozenému vnímání ulice, náměstí či návsi jako k multifunkčnímu veřejnému prostranství, ve kterém společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce jsou navzájem vyvážené. Tento přístup, v zahraniční označovaný jako shared space, shared street, Begegnungszone, zone de rencontre či woonerf, je založen na vzájemné rovnosti všech uživatelů prostoru, volném pohybu chodců a cyklistů, zklidnění dopravy, nízké rychlosti vozidel i kvalitním stavebně-architektonickém řešení uličního prostoru. Vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci všech uživatelů prostoru založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemné ohleduplnosti, kdy žádný z módů dopravy není nadřazený.

Začátek a konec sdílené zóny musí být podle § 39b odst. 1 novelizovaného znění zákona č. 361/2000 Sb. označen příslušnými dopravním značkami. Dopravní značky byly navrženy s využitím inspirace z Rakouska. Tvar a provedení značek vzniklo na základě dohody kompetentních osob z Ministerstva dopravy, ŘSD, Policie ČR a Ministerstva vnitra. Značky obsahují nápis "ZÓNA" a vyobrazení osobního vozidla, cyklisty a chodce v bílém reliéfním provedení. Toto vyobrazení informuje o tom, že se jedná o zónu, tedy oblast se specifickým dopravním režimem, a vyobrazení uživatelů v odpovídající velikosti evokuje hlavní smysl zóny, tj. rovnoprávné užívání prostoru všemi uživateli. Zvýrazněným provedením v barvě je proveden symbol zákazové dopravní značky (nejvyšší dovolená rychlost 20 km/h), který evokuje povinnost dodržovat zde toto zákonem definované omezení.

Pro ukončení je použita obdobná značka doplněná o příčné přeškrtnutí červeným pruhem. Aby byla zajištěna dostatečná výraznost tohoto pruhy, je symbol dopravní značky "nejvyšší dovolená rychlost" na této ukončovací značce provedena, narozdíl od značky pro začátek sdílené zóny, v odstínech šedi.

Pro lepší představu konkrétního využití, si lze představit využití např. na náměstí Republika v Praze.

3. V příloze č. 5 se za položku č. IP 13e vkládá nová položka č. IP 13f, která zní:

"

IP 13f
Parkoviště P+D
Značka označuje parkoviště, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odtud bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle.

".

Současný vývoj silniční dopravy a její využívání stále intenzivněji zohledňuje udržitelnost. Ať ve vztahu k životnímu prostředí, tak k ekonomické udržitelnosti. Jedním z vývojových trendů je i spolujízda, kdy více osob, které z jiných důvodů netvoří skupinu, využije k cestě jedno motorové vozidlo. Jedná se zpravidla o moderní, nízkoemisní vozidlo, jehož provoz je již v současné době zvýhodňován, zejména při přepravě do center větších měst. Mnohde řidiči princip spolujízdy využívají již nyní. Kvůli neexistenci parkovišť P+D však svá vozidla odstavují u čerpacích stanic, u nákupních center, nebo odstavují vozidla na různých nezpevněných plochách v blízkosti dálnic. Stavbou parkovišť P+D se docílí přesunu těchto vozidel zapojených do spolujízdy na parkovací plochy k tomu určené a spolujízdu pravděpodobně začnou ve větší míře využívat i řidiči, kteří o ní dosud neuvažovali.

Na rozdíl od existujících parkovišť typu P+R nebo K+R zde nedochází ke změně druhu dopravy, ale jen k přestupu více osob do jiného vozidla. Přestoupivší osoby zde nechávají zaparkovaná vozidla, kterými na parkoviště přijely. Tudíž, pokud bychom nesprávně označili parkoviště typu P + D jako P+R, řidiči by byli uvedeni v omyl, protože by očekávali, že budou moci přestoupit např. na metro, ale nebudou.

Parkoviště mohou obsahovat také dobíjecí stanice pro elektromobily, případně stojany pro úschovu jízdních kol.

Pro stavbu parkovišť se dají vhodně využít pozemky uvnitř nebo v blízkosti mimoúrovňových křižovatek, jejichž jiné využití by bylo problematické z důvodu jejich obklopení vytíženými komunikacemi a s tím souvisejícími negativními externalitami dopravy jako jsou hluk, prach a exhalace.

Parkoviště typu P+D jsou dnes úspěšně provozována v Rakousku, v Německu, v Belgii, Francii nebo v Nizozemí. V České republice proběhla studie použitelnosti, kterou si objednalo ŘSD a jsou vytipovány vhodné lokality, nejčastěji u dálničních mimo úrovňová křižovatka (dále také "MÚK") ve vzdálenosti cca do 50 km od Prahy. Jedná se o plochy umístěné uvnitř ramp MÚK nebo v její blízkosti, které jsou majetkem státu, případně kraje nebo města, tudíž by nebylo nutné pro stavbu parkovišť vykupovat pozemky od soukromých vlastníků.

Spolu s rostoucí oblibou spolujízdy a s postupným omezováním vjezdu vozidel do center měst lze v blízké budoucnosti předpokládat nutnost budování parkovišť toho typu. S předstihem ve vztahu k budování těchto parkovišť, musí existovat příslušná dopravní značka pro jejich označení tak, aby řidičská veřejnost začala vnímat tuto formu možného parkování a v době otevření prvních parkovišť typu P+D bylo již zřejmé, o jakou formu parkování se jedná.

S ohledem na výše uvedené důvody byla do této novely zařazena dopravní značka IZ 10a, jejíž podoba vychází z používaného systému dopravních značek označujících parkoviště. Označení písmeny P+D koresponduje s používaným značením ostatních typů parkovišť v přestupních uzlech. Písmena P a D byla zvolena, jako v případech ostatních parkovišť, s ohledem na anglické označení Park and Drive, které se používá například v sousedním Rakousku.

Pro lepší představu konkrétního využití, si lze představit využití např. v okolí sjezdu z D1 Velké Popovice.

4. V příloze č. 5 položka č. IP 32 zní:

"

IP 32
Bezpečný odstup
Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou "Bezpečný odstup" informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.
Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.

".

Existence vodorovné dopravní značky zobrazující optimální bezpečný odstup od vpředu jedoucího vozidla existuje již několik desítek let. V souvislosti s moderními a rychlými vozidly a se stále se zvyšující hustotou provozu na dálniční síti v České republice nabývá po roce 2000 toto značení zcela nový význam. Aby řidiči správně chápali význam vodorovných dopravních značek, byly doplňovány značky svislé IP 32 podle stávající právní úpravy. Postupně bylo toto značení aplikováno na řadě míst v délce několika km například na dálnici D1 u Velké Bíteše, na D5 u Zdic nebo na D48 u Nošovic.

V roce 2022 byl Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. provedeno měření dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a bylo zjištěno, že až polovina řidičů nedodržela doporučený bezpečný odstup v délce 2 s a 16% řidičů nedodrželo dokonce ani minimum v podobě 1 s. Následným dotazováním bylo zjištěno, že řidičská veřejnost zcela správně nedokáže aplikovat stávající značení do své řidičské praxe, zejména ve vztahu, kolik šipek (stříšek) by mělo být mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly vidět. S ohledem na výše uvedené přistupuje Ministerstvo dopravy k novelizaci vizuální podoby dopravní značky IP 32 tak, aby bylo zřejmé, jak přesně by měl bezpečný odstup vypadat. Pro srovnání:

Stávající podoba IP 32

Navrhovaná podoba IP 32

Navrhovaná podoba je uživatelsky přívětivější, výrazně exaktnější a z upravené grafiky vyplývá také lepší srozumitelnost pro řidiče, kteří neovládají český jazyk. Grafické provedení dopravní značky má do jisté míry samovysvětlující význam. Aniž by byl řidič nucen výrazně přemýšlet nad smyslem značky, dostává okamžitě jasnou informaci o tom, že bezpečný odstup mezi svým vozidlem a vozidlem před ním jedoucím jsou právě dvě šipky.

Obdobné značení se používá i v zahraničí.

Současně je navrhováno zjednodušení textace významu a užití této dopravní značky.

Textace je úmyslně zvolena i s ohledem na snadnější porozumění pro čtenáře vyhlášky. Dle, v současnosti nastavené komunikační strategie, je jako minimální bezpečná vzdálenost komunikována délka úseku, který vozidlo ujede za dobu 2 s. S tím koreluje počet právě 2 zobrazených šipek, které má řidič před svým vozidlem vidět. Vzniká tak vhodná mnemotechnická pomůcka, bezpečný odstup = 2 sekundy = 2 šipky.

Z grafického provedení je zároveň zřejmé, že dané značení je určeno především pro nejčastější uživatele pozemních komunikací, tedy pro řidiče osobních automobilů. U řidičů velkých vozidel lze, za předpokladu vysoké úrovně odborných znalostí a dostatku řidičských zkušeností, očekávat, že využijí této dopravní značky ke zvýšení pozornosti a ke kontrole/úpravě bezpečné vzdálenosti podle aktuálních provozních podmínek.

Návrh je podpořen kladným stanoviskem Ředitelství služby dopravní policie a Ředitelství silnic a dálnic. Na základě odborné diskuse Ministerstvo dopravy do budoucna plánuje rozšíření počtu takto označených úseků.

Úprava dopravních značek ve znění podle předkládané novely s ohledem na povětrnostní podmínky proběhne pravděpodobně na jaře roku 2024. Již nyní se připravují projekty úprav současného dopravního značení a návrhy lokalit vhodných pro další rozšíření tohoto dopravního značení. Úprava současného vodorovného značení nebude složitá ani nákladná a bude spočívat v odstranění jednoho symbolu. U již realizovaného vodorovného dopravního značení na dálnicích je výška jedné šipky 4 m, délka volného prostoru mezi nimi je 31 m. Odstraněním jedné šipky tedy vznikne mezera dlouhá cca 66 m. Připočteme-li výšku dvou šipek, které má řidič vidět, dostáváme 74 m, což s malým přesahem odpovídá vzdálenosti, kterou vozidlo ujede za 2 s v případě, kdy se pohybuje rychlostí 130 km/h. Dojde tak ke zvýšení rozestupu mezi šipkami.

5. V příloze č. 5 položka č. IS 20 zní:

"

"IS 20
Návěst pro cyklisty
Značka informuje například o směru a čísle cyklistické trasy, o jejím průběhu v místě křížení nebo křižovatky apod.".

".

Změna názvu IS 20 na "návěst pro cyklisty" a jeho popisu ve znění "značka informuje cyklisty" výrazně zjednodušuje současnou formulaci tak, aby byla v souladu s reálným způsobem užívání této značky v řadě výrazně odlišných situací a současně nebylo na úrovni vyhlášky i technické literatury nutné zbytečně zavádět další značku s odlišným označením, jejíž grafika a užití by přitom byly obdobné, resp. identické. Většina současných realizací značek č. IS 20 je formálně v rozporu s dosud platným názvem značky a textovou specifikací jejího významu a užití, současně potřebné informace nelze vyobrazit jinak. Vypuštění sousloví "před křižovatkou" z názvu značky znamená, že ji bude možné legálně umístit i kdekoliv jinde (i v křižovatce, za křižovatkou, v průběhu úseku apod.), což je podstatná část případů jejího užití (např. i běžné napojení stezky nebo pěší či obytné zóny na jinou pozemní komunikaci zpravidla není řešeno jako křižovatka).

Obdobně z hlediska významu a užití značky se vůbec nemusí nutně jednat o křížení více značených cyklotras, ale např. o vyobrazení průběhu jedné značené cyklotrasy danou lokalitou, odbočení k vybranému cíli ze značené trasy apod. (ostatně i vyobrazený příklad užití značky nepřímého levého odbočení je formálně v rozporu se souvisejícím textem, jelikož se nejedná o značené cyklotrasy a daný pohyb nutně ani nemusí být v křižovatce, ale např. u napojení stezky na danou komunikaci). Konečně

Nahrávám...
Nahrávám...