dnes je 15.7.2024

Input:

Vrchní dozor státní báňské správy

30.7.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.8
Vrchní dozor státní báňské správy

Ing. Jindřich Stiebitz

Orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad dodržováním

 • zákona č. 44/1988 Sb.,

 • zákona č. 61/1988 Sb., předpisů vydaných na jeho základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti, jakož i nad výrobou výbušnin, nakládáním s výbušninami a používáním výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím,

 • jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při výrobě výbušnin a používání výbušnin k trhacím pracím a ohňostrojným pracím.

Vrchní dozor se nevztahuje na případy, kdy činnosti a technická zařízení uvedené v předchozích odstavcích podléhají obdobnému dozoru orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Vrchní dozor státní báňské správy není dotčen ekologickým dohledem nad těžbou vykonávaným Ministerstvem životního prostředí.

V pochybnostech, zda vrchní dozor náleží do působnosti orgánů státní báňské správy, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s jiným dotčeným orgánem státního odborného nebo obdobného dozoru.

Organizace jsou povinny orgánům státní báňské správy kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace jsou povinny poskytovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru a využívat výsledky jejich zjištění ve své práci.

Český báňský úřad

 • Vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

 • Kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se zákonem ČNR č. 61/1988 Sb., a předpisy vydanými na jeho základě;

 • Zajišťuje výkon činnosti odvolacího orgánu jako druhé instance státní báňské správy.

 • Zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě.

 • Zajišťuje harmonizaci právního řádu ČR s právním řádem EU v rámci působnosti ČBÚ.

Při výkonu vrchního dozoru:

 • ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem organizuje, řídí a provádí zvláštní prověrky,

 • provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení a při tom zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti vyplývající pro ně z horního zákona a předpisů vydaných na jejich základě,

 • dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení hlavních báňských záchranných stanic, stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, schvaluje jejich služební řády, určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a prověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků a dohlíží na stav, organizaci a vybavení hlavních a obvodních báňských záchranných stanic; může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu.

 • stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami,

 • ukládá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

Nahrávám...
Nahrávám...