dnes je 17.6.2024

Input:

Uložení mimořádného opatření k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.4
Uložení mimořádného opatření k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(odborně způsobilá osoba)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ........ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav

I.

ukládá

na základě zjištěných skutečností ........ (rozvést), které v předmětné lokalitě ........ hrozí poškozením lidského zdraví nebo životního prostředí (nebo k tomu došlo - rozvést a specifikovat) adresátu ........, aby neprodleně (např.)

  • provedl evidenci odpadů

  • odpady vytřídil

  • odpady řádně zajistil v obalech a jiných shromažďovacích prostředcích

  • odpady převezl zabezpečené do odpovídajících zařízení (zejména k odstranění a využití odpadů)

II.

Náklady spojené s touto činností uhradí odpovědná osoba.................
bankovní spojení .................

(Jde o ideální případ, v praxi odpovědná osoba, pokud ji vůbec známe, nechce /není/ schopna platit. Ne zcela právně čisté je potom rozhodnutí, které v nákladech vzývá odpovědnost státu - tedy platí se prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Vymožení těchto nákladů od povinných osob je spíše přáním než minimální realitou.)

O d ů v o d n ě n í

Příslušný správní úřad nashromáždil exaktní podklady o tom, že v dané lokalitě (rozvést a konkretizovat) došlo k poškození životního prostředí nebo

Nahrávám...
Nahrávám...