dnes je 20.7.2024

Input:

Uložení mimořádné povinnosti - převzít a odstranit dále specifikovaný odpad

6.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.5.2.3 Uložení mimořádné povinnosti - převzít a odstranit dále specifikovaný odpad

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Vzor
Stáhnout vzor

V .......................
dne ...................

adresát
(provozovatel zařízení
k odstranění odpadů)
..............

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí a zemědělství obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ........ jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 79 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn

I.

ukládá

na základě zjištěných skutečností ........, které v dané lokalitě ........ vážně ohrožují životní prostředí (rozvést jakou složku, či stránku) provozovateli zařízení k odstranění odpadů v ........ (konkretizovat druh zařízení) převzít a odstranit dále specifikovaný odpad od původce (jiné odpovědné osoby - např. provozovatele sběrny, výkupny odpadů) ..... k řádnému odstranění ve schváleném zařízení.

II.

Nedílnou součástí stanovené povinnosti jsou následující podmínky:

  1. Vymezený odpad (evidencí vedenou obecním úřadem s rozšířenou působností) bude do zařízení navezen jednorázově (jiným způsobem), a to v termínu ....

  2. Náklady za odstranění tohoto odpadu uhradí obecní úřad s rozšířenou působností, a to ve lhůtě do .... od navezení odpadu.

O d ů v o d n ě n í

Po prověření situace na místě samém dne .. bylo potvrzeno, že osoba odpovědná za odpad (.. rozvést) s ním nakládá takovým způsobem, že hrozí (došlo) k přímému a vážnému ohrožení životního

Nahrávám...
Nahrávám...