dnes je 22.7.2024

Input:

Třídění ocelových konstrukcí

10.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2
Třídění ocelových konstrukcí

Martin Šturma – Igor Lüftner

Třídění dle ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 1990 ed. 2

Primárně se tříděním ocelových konstrukcí zabývá ČSN EN 1090-2:2019 , která rovněž definuje některé základní termíny provozování OK:

Provádění – všechny činnosti potřebné pro fyzickou kompletaci konstrukce, např. nakupování, výroba, svařování, mechanické spojování, přeprava, montáž, povrchová ochrana, kontrola a k tomu příslušná dokumentace.

Specifikace provádění – soubor dokumentů obsahující technické údaje a požadavky na určitou ocelovou konstrukci, neboli kompletní soubor požadavků pro zhotovení a smontování konstrukčních ocelových dílců.

Třída provedení – klasifikovaný soubor požadavků pro provádění ocelové konstrukce jako celku nebo jednotlivého dílce nebo detailu dílce.

Dále ČSN EN 1990 ed. 2:2015 definuje tyto pojmy:

Spolehlivost – schopnost konstrukce nebo nosného prvku plnit stanovené požadavky během návrhové životnosti; spolehlivost zahrnuje bezpečnost, použitelnost a trvanlivost konstrukce.

Diferenciace spolehlivosti – opatření určená pro sociálně-ekonomickou optimalizaci zdrojů, které se použijí k vybudování stavby, při uvážení všech očekávaných následků poruch konstrukce a nákladů na stavbu.

Třída provedení stanoví požadavky pro různé činnosti při provádění. Norma ČSN EN 1090-2:2019 dělí ocelové konstrukce do čtyř tříd provedení - EXC1, EXC2, EXC3 a EXC4. Nejnižší požadavky na provádění jsou vyžadovány u třídy EXC1, naopak nejvyšší požadavky jsou vyžadovány u tříd EXC3 a EXC4. Třídy provedení lze použít na celou ocelovou konstrukci nebo její části nebo na zvláštní detaily, tzn. jedna ocelová konstrukce může obsahovat různé třídy provedení. Specifikace provádění musí stanovit příslušnou třídu nebo třídy provedení, tedy před zahájením jakéhokoliv provádění musí být ocelová konstrukce zatříděna. Požadavky na zajištění jednotlivých činností při provádění ocelových konstrukcí jsou pro jednotlivé třídy provedení uvedeny v tabulce A.3 normy ČSN EN 1090-2:2019 .

Tabulka A.3 ČSN EN 1090-2:2019 – Požadavky pro jednotlivé třídy provedení

Články EXC1 EXC2 EXC3 EXC4
4 – Specifikace a dokumentace
4.2 Dokumentace zhotovitele
4.2.1
Dokumentace kvality [PC]
Nr
(žádný požadavek)
ano ano ano
5 – Základní výrobky
5.2 Identifikace, dokumenty kontroly a sledovatelnost
Sledovatelnost [PC] Nr ano (značením) ano (od převzetí po předání) ano (od převzetí po předání)
Značení [PC] Nr ano ano ano
6 – Příprava a sestavení
6.4 Dělení
6.4.3
Tepelné řezání [PC]
Viz tabulka 9 Viz tabulka 9 Viz tabulka 9 Viz tabulka 9
7 – Svařování
7.1 Obecně
7.1 Obecně [PC] ČSN EN ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834-3 ČSN EN ISO 3834-2 ČSN EN ISO 3834-2
7.4 Kvalifikace postupů svařování a svářečského personálu
7.4.1 Kvalifikace postupů svařování
7.4.1.1 Obecně [PC] Příslušné pracovní pokyny (pokud je stanoveno jejich používání) Viz ČSN EN ISO 3834-3 Viz ČSN EN ISO 3834-2 Viz ČSN EN ISO 3834-2
7.4.1.2 Kvalifikace postupu svařování [PC] Nr Viz tabulka 12 Viz tabulka 12 Viz tabulka 12
7.4.2.1
Svářeči a svářečští operátoři [PC]
Stanovená frekvence obnovení platnosti Viz ČSN EN ISO 3834-3 Viz ČSN EN ISO 3834-2 Viz ČSN EN ISO 3834-2
7.4.3
Svářečský dozor [PC]
Dostatečný dohled technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15 technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15 technické znalosti podle tabulky 14 nebo 15
7.5 Příprava a svařování
7.5.1 Příprava spoje
7.5.1.1 Obecně [PC] Nr Předvýrobní nátěr není dovolen, pokud není provedena zkouška Předvýrobní nátěr není dovolen, pokud není provedena zkouška Předvýrobní nátěr není dovolen, pokud není provedena zkouška
7.5.6 Dočasná připojení [PS] Nr Nr Mohou být stanovena omezení jejich použití Mohou být stanovena omezení jejich použití
7.5.7 Stehové svary [PC] Nr kvalifikovaný postup svařování kvalifikovaný postup svařování kvalifikovaný postup svařování
7.5.9 Tupé svary

7.5.9.1
Obecně [PC]
Nr Náběhové a výběhové desky pro plně provařený příčný tupý svar (je-li stanoveno).Náběhové a výběhové desky pro plně provařený podélný tupý svar nebo částečně provařený tupý svar (je-li stanoveno). Náběhové a výběhové desky pro plně provařený příčný tupý svar.Náběhové a výběhové desky pro plně provařený podélný tupý svar nebo částečně provařený tupý svar (je-li stanoveno). Náběhové a výběhové desky pro plně provařený příčný tupý svar.Náběhové a výběhové desky pro plně provařený podélný tupý svar nebo částečně provařený tupý svar (je-li stanoveno).
7.5.9.2 Jednostranné svary [PC] Nr Nr spojité trvalé podložky spojité trvalé podložky
7.6 Kritéria přípustnosti
7.6.1 Běžné požadavky [PC] [PS pro EXC4] ČSN EN ISO 5817
obecně stupeň kvality D
ČSN EN ISO 5817
obecně stupeň kvality C
ČSN EN ISO 5817
stupeň kvality B
ČSN EN ISO 5817
jako minimum EXC3 se specifickými kritérii pro identifikované svary
7.6.2 Požadavky na únavu [PC] Nevztahuje se ČSN EN ISO 5817 Příloha C (pokud je stanoveno její použití) ČSN EN ISO 5817 Příloha C (pokud je stanoveno její použití) ČSN EN ISO 5817 Příloha C (pokud je stanoveno její použití)
9 - Montáž
9.6.3
Manipulace a skladování na staveništi [PC]
Nr dokumentovaný postup opravy dokumentovaný postup opravy dokumentovaný postup opravy
12 – Kontrola, zkoušení a opravy
12.4 Svařování
12.4.2 Kontrola po svaření
12.4.2.3 Pravidelná kontrola [PC] NDT:Viz tabulka 24 NDT:Viz tabulka 24 NDT:Viz tabulka 24 NDT: EXC3 tabulka 24 jako minimum
12.4.2.4 Specifická kontrola pro daný projekt [PS] Viz tabulka A.2 Viz tabulka A.2 Viz tabulka A.2 Určené spoje pro kontrolu spolu s rozsahem zkoušení
12.4.2.7 Oprava svarů [PC] Nr Podle WPS Podle WPS Podle WPS
12.5 Mechanické spoje
12.5.2 Kontrola a zkoušení předpjatých šroubových spojů
12.5.2.3
Před utahováním [PC]
Nr kontrola postupu utahování kontrola postupu utahování kontrola postupu utahování
12.5.2.4
Během a po utahování [PC]
Nr 5 % z druhého kroku utahováníPostupový typ A (pokud není stanoveno jinak) 5 % z prvního kroku utahování a 10 % z druhého kroku utahováníPostupový typ A (pokud není stanoveno jinak) 5 % z prvního kroku utahování a 10 % z druhého kroku utahováníPostupový typ B (pokud není stanoveno jinak)
12.5.2.5
Metoda krouticího momentu [PC]
Nr Viz tabulka 25 Viz tabulka 25 Viz tabulka 25
12.5.2.6
Kombinovaná metoda [PC]
Nr pro kontrolu prvního utahovacího kroku Nr pro kontrolu prvního utahovacího kroku Kontrola prvního utahovacího kroku před označením Kontrola prvního utahovacího kroku před označením
12.5.2.7 HRC metoda [PC] Nr Kontrola prvního utahovacího kroku Kontrola prvního utahovacího kroku Kontrola prvního utahovacího kroku
12.5.3.1
Kontrola a opravy nýtů nýtovaných za tepla [PC]
Nr Zkouška poklepemPostupový typ A Zkouška poklepemPostupový typ A Zkouška poklepemPostupový typ B
Nahrávám...
Nahrávám...