dnes je 15.6.2024

Input:

Elektronický náložný list (e-BL)

24.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3
Elektronický náložný list (e-BL)

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Námořní a vnitrozemská vodní doprava mají klíčový význam pro mezinárodní obchod, když umožňují masivní výměnu zboží mezi kontinenty i v rámci různých regionů. Podíl těchto druhů dopravy na globálních přepravních výkonech, který podle některých odhadů dosahuje více než 2/3, se může samozřejmě v jednotlivých regionech mírně lišit co do svého směru a intenzity i v závislosti na ekonomické vyspělosti regionu a druhu přepravovaného karga. Je však nenahraditelný díky své schopnosti přepravovat velké objemy zásilek na dlouhé vzdálenosti za přijatelnou cenu.

I přes nesporný význam a náročnost realizace tohoto druhu dopravy se celá řada probíhajících procesů a související legislativa i nadále opírá o pravidla a zvyklosti, vzniklé často před několika stovkami let. Dispoziční právo k přepravované zásilce bývá kupříkladu vázána na pouhé předání náložného listu v listinné podobě. Legislativa upravující používání příslušných dokumentů pak vychází z principu, že dispoziční dokumenty by měly být oprávněnou osobou fyzicky "drženy" resp. vlastněny. Držba je v právních normách zpravidla spojena jen s hmotným majetkem a držení dokumentů v elektronické podobě neumožňuje. Řada podnikatelských aktivit může být touto situací limitována, neboť jí brání v přechodu na procesy probíhající elektronicky, bez použití dokumentů v listinné formě. Ačkoliv se celá řada komerčních aktivit rychle digitalizuje (např. marketing, kontraktace), jsou některé činnosti, a to včetně námořní a říční dopravy, stále realizovány ve své archaické a evidentně málo efektivní podobě.

V únoru 2022 byla založena pěticí členů (BIMCO, DCSA, FIATA, ICC a SWIFT)1 Aliance FIT, která si položila za cíl zvyšovat povědomí širší odborné veřejnosti o digitalizaci v odvětvích lodní dopravy a podporovat zavádění a používání elektronických náložných listů (e-BL). Zakládající členové vyjádřili své odhodlání rozšířit používání digitálních náložných listů do 5 let o 50 % a zavést jejich 100 % používání počínaje rokem 2030.

Své aktivity zahájila Aliance FIT zadáním průzkumu, zaměřeného na zjištění informovanosti odborné veřejnosti o možnostech použití e-BL a identifikaci faktorů, které jeho přijetí brání. Výsledky provedeného průzkumu ukázaly slibný potenciál širšího používání e-BL, ale také srozumitelně pojmenovaly překážky, které jeho širší implementaci brání.

Jak často je e-konosament používán?

Průzkum ukázal, že obecné povědomí o e-BL je poměrně vysoké – tři čtvrtiny respondentů má o něm základní znalosti a 94 % o něm již alespoň slyšelo. Bližší pohled ovšem ukazuje, že 28 % respondentů spojuje použití konosamentu výhradně s jeho tištěnou formou. Jejich rychlé napojení na asi 5 % skupinu těch, kteří již digitální e-BL používají, jeví se však jako velmi nadějné. Značná část respondentů dokonce uvedla, že jejich organizace má do budoucna v plánu e-BL aktivně používat. Průzkum ovšem ukázal také potřebu rychlého odstranění překážek, na které respondenti v průzkumu často poukázali.

Obavy z technologie a nedostatečné interoperability

Jednou obávaných překážek, na kterou při průzkumu poukázaly bezmála tři čtvrtiny respondentů (73 %), byla technická a technologická různorodost používaných platforem a jejich omezená schopnost vzájemně spolupracovat – jejich nízká interoperabilita. S problémem souvisí i potřeba vzdělávání obsluhy, řešení bezpečnostních aspektů i otázka výběru správné platformy a pokrytí pořizovacích nákladů.

V současné době je v odvětví logistiky používáno asi sedm již zavedených platforem pro užívání e-BL, z nich ovšem každá pracuje s vlastní patentovanou technologií a pravidly, které upravují vztahy mezi stranami zapojenými do transakce. Pokud si strany přejí využít ve vzájemné transakci e-BL, musí k tomu využít stejné platformy. Totéž se týká i dalších subjektů, které se na realizaci transakce podílejí, například komerčních bank, dopravců, pojišťoven a dalších. Převod dokumentu mezi různými platformami prozatím možný není, registrace k užívání několika platforem jedním zájemcem je prozatím spíše výjimkou. Nemůže být pochyb o tom, že vzájemná interoperabilita mezi platformami by učinila přijetí e-BL přitažlivějším a je tedy i klíčem k odstranění potřeby registrace na více platformách.

Předpokladem pro umožnění vzájemného přenosu standardizovaných e-BL mezi platformami různých operátorů je přijetí technických norem, včetně vytvoření a ověření struktury přenosu, na čemž již členové Aliance FIT intenzivně pracují. Povzbuzením pro tuto činnost bylo zjištění, že pro různé typy nákladu mohou být využívány shodné soubory datových standardů.

Vlažné přijetí některými články dodavatelského řetězce

Vzhledem k tomu, že e-BL musí při svém použití projít všemi články dodavatelského řetězce, je aktivní přístup každého z nich naprosto nezbytným. Většina respondentů (63 %) však v průzkumu poukázala na nedostatečnou připravenost některých

Nahrávám...
Nahrávám...