dnes je 4.6.2023

Input:

Tranzitní celní prohlášení

6.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.3
Tranzitní celní prohlášení

JUDr. Josef Pumpr

Celní prohlášení pro režim tranzitu

Celní prohlášení pro režim tranzitu se na území smluvních stran Úmluvy o společném tranzitu podává celnímu úřadu odeslání elektronicky, elektronicky probíhá i veškerá komunikace s celními úřady zapojenými do tranzitní operace. Tento systém je všeobecně známý pod zkratkou NCTS (nový tranzitní computerizovaný systém). To znamená, že celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu je definovaný datový soubor, který se podepsaný elektronickým podpisem zašle celnímu úřadu. Po propuštění zboží do tranzitního režimu se dopravce vydává na cestu s jedním vyhotovením tranzitního doprovodného dokladu, který je vlastně potvrzením o podání celního prohlášení. Také u celního úřadu určení je možno ukončit tranzitní operaci v systému NCTS elektronicky a tento celní úřad odešle po dodání zboží elektronicky na celní úřad odeslání datový soubor jako potvrzení o ukončení konkrétní tranzitní operace.

V souvislosti s celkovým procesem převádění veškeré komunikace s celními úřady na bázi elektronické výměny dat podle časového plánu schváleného Evropskou komisí bude s účinností od 1. 10. 2018 také dosavadní systém NCTS aktualizován a uživatelsky zjednodušen. Pro uživatelskou praxi bude nový systém označen NITS – nový informatizovaný tranzitní systém.

Dřívější varianta

Dřívější varianta tranzitu s papírovým tiskopisem jednotného správního dokladu (listy 1, 4, 5) tak zůstala omezena na dopravu zboží pod celním dohledem v cestovním styku a také jako náhradní řešení (tzv. havarijní postup), pokud by elektronická komunikace u celního úřadu nefungovala. Počet a druh údajů uváděných do celního prohlášení a stejně tak i způsob jejich zadávání se nijak podstatně nezměnil. Vychází z nově vydaných prováděcích nařízení k celnímu kodexu Unie. Doplňující náležitosti celního prohlášení stanoví vyhláška č. 245/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, a to ve své příloze č. 1. Na obrazovce komputeru se tak až do zmíněné aktualizace systému v roce 2018 vyplňují stejné odstavce (kolonky) prohlášení jako na původním tiskopisu jednotného správního dokladu se zeleným podtiskem.

Vnější tranzit (kód T1); vnitřní tranzit (kód T2)

V odstavci 1 se uvedením příslušného kódu rozliší, zda jde o vnější tranzit Unie (kód T1), vnitřní tranzit (kód T2) anebo o vnitřní tranzit z území nebo na území Unie, kde neplatí pravidla Evropské unie pro daň z přidané hodnoty (kód T2F – například San Marino, Goricia, Kanárské ostrovy apod.). Je-li jednotný správní doklad použit nikoli jako tranzitní prohlášení, ale pouze pro účely prokázání statusu zboží, uvádějí se do tohoto odstavce kódy T2L nebo T2LF.

Povinné údaje tiskopisu

Povinně musí být v odstavci 8 celního prohlášení uveden příjemce, v odstavci 2 se uvádí prodávající, popřípadě odesílatel zboží. V odstavci 31 musí být slovně popsáno zboží, které má být do režimu tranzitu propuštěno, a jeho množství (nákladové kusy). Hrubá hmotnost a vlastní hmotnost zboží se uvádějí do odstavců 35 a 38 tiskopisu. Údaje o držiteli režimu se zapisují do odstavce 50, včetně jeho evidenčního čísla EORI (daňového identifikačního čísla). Svým podpisem pod údaji celního prohlášení potvrzuje držitel režimu správnost údajů uvedených v tranzitním celním prohlášení a přebírá za ně odpovědnost. Přitom celní úřad odeslání není povinen kontrolovat, zda je v tiskopisu uveden správný celní úřad určení (odst. 53). Je tedy na držiteli režimu a dopravci, aby si přesně zjistili celní úřad, kterému je nutno zboží dopravit k dalšímu celnímu řízení. Obvykle to bývá celní úřad místně příslušný podle sídla dovozce nebo příjemce zboží.

Odeslání údajů na celní úřad

Po vyplnění všech potřebných údajů odešle držitel režimu datový soubor na celní úřad, a pokud celní prohlášení obsahuje všechny potřebné údaje, celní úřad je přijme a buď se rozhodne provést kontrolu, nebo propustí zboží do navrhovaného režimu bez fyzické kontroly zboží. Jako potvrzení o propuštění zboží zašle držiteli režimu zpět evidenční číslo přijatého celního prohlášení (MRN). Potom už je možno na celním úřadu vytisknout tzv. tranzitní doprovodný doklad, který má stejnolehlé rubriky jako původní zelený tiskopis jednotného správního dokladu. Pokud by došlo k situaci, že elektronický přenos dat mezi celním úřadem a držitelem režimu nefunguje v důsledku závady na straně celní správy, je možno použít tzv. havarijního postupu a vytisknout klasické celní prohlášení na tiskopis jednotného správního dokladu (JSD).

Další doklady k celnímu prohlášení

Celní prohlášení musí být doloženo také dalšími doklady potřebnými podle celních předpisů upravujících režim, do kterého má být zboží propuštěno. V režimu tranzitu je to především doklad o ceně zboží, ale také přepravní doklad (nákladní list), někdy také osvědčení o původu zboží, dovozní nebo vývozní licence, průvodní list o odpadech, popřípadě veterinární nebo rostlinolékařské osvědčení, pokud dovážené nebo vyvážené zboží takové kontrole podléhá.

Teprve na základě přesně a úplně vyplněného celního prohlášení doloženého všemi předepsanými doklady může celní úřad objektivně rozhodnout, zda se zboží do navrhovaného režimu propustí. Propuštění zboží potvrdí celní úřad odeslání otiskem razítka a podpisem v odstavci D tranzitního doprovodného dokladu. Ve stejném odstavci zaznamená celní úřad ještě údaj o počtu a identifikačních znacích přiložených celních závěr a lhůtu k předložení zboží celnímu úřadu určení. Dodací lhůta není v právních předpisech přesně vymezena, ale stanoví ji celní úřad vždy s přihlédnutím k přepravní trase, dopravnímu prostředku, platným dopravním a jiným právním předpisům a případně také k údajům sděleným držitelem režimu.

Postup po dodání zboží

Po předložení zboží spolu s tranzitním doprovodným dokladem sdělí celní úřad určení elektronicky celnímu úřadu odeslání, že zboží bylo řádně dodáno a tím byl konkrétní režim tranzitu ukončen. Na žádost držitele režimu uvede celní úřad určení v předloženém tranzitním doprovodném dokladu poznámku "Alternativní důkaz 99202", doplní datum, razítko a podpis úředníka a vrátí doklad držiteli režimu. Po zavedení aktualizace elektronického systému v roce 2018 už nebude třeba předkládat celnímu úřadu určení tranzitní doprovodný doklad, ale postačí předložit zboží a sdělit evidenční číslo MRN. Pokud při dodání zboží požádá dopravce o potvrzení této skutečnosti na předepsaném tiskopisu TC.11, celní úřad mu vyhoví. Toto potvrzení o předložení zboží může sloužit zejména pro potřebu dopravce. Nicméně je třeba upozornit na skutečnost, že tiskopis TC.11 nelze použít jako jednoznačný důkaz o řádném ukončení tranzitního režimu.

Alternativní důkaz

Tranzitní režim Unie se považuje za řádně ukončený, jestliže držitel režimu předloží celnímu úřadu odeslání tzv. alternativní důkaz. Jako alternativní důkaz je možno použít doklad o předložení zboží potvrzeného celním úřadem určení nebo tzv. oprávněným příjemcem, potvrzení celního orgánu o tom, že zboží fyzicky opustilo celní území Unie, nebo také celního dokladu o propuštění zboží do celního režimu ve třetí zemi. Uvedené doklady je třeba předkládat v originále, popřípadě jako kopie ověřené orgánem, který potvrdil původní doklad.

Režim společného tranzitu

Ve společném režimu tranzitu má držitel režimu stejné povinnosti a odpovědnost jako v tranzitu Unie. Stejným způsobem zde odpovídají celnímu úřadu odeslání také dopravce a příjemce zboží. Předpisy, postupy, záruky i používané doklady ve společném režimu tranzitu jsou v podstatě shodné s tranzitem Unie.

Tranzitní celní prohlášení

Tranzitní celní prohlášení se vystavuje pro jeden celní úřad určení a obvykle také pro jednu zásilku. Může být vystaveno pro jedno vozidlo nebo kontejner, ale také pro více kontejnerů na jednom vozidle, popřípadě pro soupravu spřažených vozidel (s přívěsy nebo návěsy). Stejně jako v jiných celních režimech se

Nahrávám...
Nahrávám...