dnes je 11.12.2023

Input:

Proces vydání JES

8.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.11.2
Proces vydání JES

Mgr. Pavel Chlíbek

Jednotné environmentální stanovisko je závazným stanoviskem, proces vedoucí k jeho vydání proto není správním řízením ve smyslu správního řádu. Vztahuje se na něj však plně úprava ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a podpůrně i další ustanovení správního řádu.

Příslušné orgány

Správními orgány příslušnými k vydání JES jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále také OÚ ORP), krajské úřady (dále také ), Ministerstvo životního prostředí (dále také MŽP), a na území vojenských újezdů újezdní úřady.

Ministerstvo životního prostředí je příslušné k vydání JES výhradně v případě, že záměr, který je jeho předmětem, podléhá posouzení vlivů na životní prostředí a k tomuto posouzení je podle EIA příslušné právě MŽP. Jedná se zde o příslušnost stanovenou zákonem (tedy u záměrů v příslušné kategorii přílohy č. 1 k ZPV nebo u záměrů, u nichž je oznamovatelem Ministerstvo obrany), ale i na základě ust. § 23 odst. 5 ZPV, dle něhož si MŽP může vyhradit posouzení záměru, k jehož posouzení je ze zákona příslušný orgán kraje.

Krajské úřady jsou k vydání JES příslušné v zákonem taxativně uvedených případech (ust. § 14 odst. 1 písm. a) JES). Jedná se o případy, (a) kdy záměr podléhá procesu EIA, k jehož vedení není příslušné MŽP, (b) vyžaduje-li záměr výjimku ze zákazů u zvláště chráněných rostlin nebo živočichů podle ZOPK, (c) je-li záměrem dotčen zemědělský půdní fond podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu o výměře pozemku větší než 1 ha, (d) jsou-li záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa podle lesního zákona o výměře větší nebo rovné 1 ha, (e) jsou-li záměrem dotčeny hraniční vody podle vodního zákona, (f) je-li součástí záměru stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nebo pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice I. třídy v zastavěném území obce nebo parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, (g) je-li součástí záměru nový objekt nebo nová stavba umístěné v dosahu havarijních projevů podle zákona o prevenci závažných havárií.

V ostatních případech jsou orgánem příslušným k vydání JES obecní úřady obcí s rozšířenou působností (s výše uvedenou výjimkou na území vojenských újezdů).

Příslušný orgán má vždy možnost obrátit se podle ust. § 4 JES s žádostí o vyjádření k dotčené oblasti životního prostředí na jiný správní orgán, a sice takový, který by byl příslušný k vydání daného správního úkonu v případě, kdy by nebyl zahrnut do JES.

Všechny výše uvedené správní orgány jsou kromě příslušnosti k vydání JES kompetentní rovněž ke kontrole dodržování podmínek stanovených na základě jimi vydaného JES, k ukládání opatření

Nahrávám...
Nahrávám...