dnes je 17.6.2024

Input:

Poškození zdraví zářením a elektrickým proudem

11.5.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.3
Poškození zdraví zářením a elektrickým proudem

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Ionizující záření

Poškození nenáhodná potřebují ke svému vzniku určitou prahovou dávku záření a jejich příznaky a průběh jsou tím závažnější, čím je dávka záření vyšší. U poškození náhodných se zvyšuje pravděpodobnost vzniku některých nádorů u exponovaných osob a geneticky podmíněných změn u jejich potomstva. Mezi deterministické účinky ionizujího záření patří akutní nemoc z ozáření, akutní a chronický zánět kůže z ozáření a zákal oční čočky z ozáření. Mezi účinky stochastické pak řadíme nádory (bronchogenní karcinom, bazaliom kůže, leukémie).

Ozáření vzniká jako následek havárie (reaktorů a velkých ozařovačů) nebo jiné mimořádné události po jednorázovém celotělovém ozáření vyšším než 2 Sv.

Z akutních místních poškození přichází v úvahu u profesionálně exponovaných osob především místní náhle vzniklý zánět kůže (akutní radiační dermatitida). Nejčastěji je postižena kůže rukou po dávce záření překračující 10 Sv, např. při nehodách s defektoskopickými zářiči.

Mezi chronická pozdní onemocnění vzniklá působením ionizujícího záření patří chronický zánět kůže (vzniká po dlouhodobé expozici záření, při níž dávka na postižené místo dosáhne asi 30 – 50 Gy, , zákal oční čočky (po ozáření oka dávkou alespoň 2 Gy nebo po opakovaných expozicích nižším dávkám.

Ozáření vyvolává také poškození náhodná , nejčastější je rakovina plic. Vzniká v důsledku vdechování radonu a působení jeho rozpadových produktů, popř. dalších složek radioaktivního aerosolu v uranových dolech. Doba latence je u tohoto onemocnění zpravidla kolem dvaceti a více let.

Neionizující záření

Viditelné záření ze zdrojů se širokým spektrem při působení zejména krátkovlnných oblasti viditelného světla značné intenzity může způsobit poškození oka; v našich podmínkách přichází v úvahu zvýšená expozice při práci se zařízením pro vytvrzování zubních výplní světlem.

UV záření

Ultrafialové (UV záření) vyvolává zánět kůže způsobený slunečním zářením, chronické změny mohou kromě toho vést ke vzniku přednádorových stavů a kožních nádorů – karcinomů kůže a malignímu melanomu. (exponováni jim mohou být pracovníci v chemické výrobě, ve výrobě léčiv, kosmetiky). Ozáření oka UV zářením vyvolá po desítkách minut (30 minut) až 24 hodinách akutní zánět spojivky a rohovky s doprovodnou zánětlivou reakcí kůže očních víček a obličeje, označuje se jako fotoelektrická oftalmie. Poškození je zpravidla vratné během 48 hodin.

Laser

Zásah oka laserem může vést k tepelnému poškození sítnice s denaturací bílkovin, hojícímu se jizvou, kterou zpravidla nelze odlišit od

Nahrávám...
Nahrávám...