dnes je 17.6.2024

Input:

Opatření ke snížení rizikovosti pracovních podmínek

29.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.3
Opatření ke snížení rizikovosti pracovních podmínek

PhDr. Alena Juklíčková

Zaměstnavatel vytváří příznivé pracovní podmínky i tím, plní-li povinnost zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby podmínky práce byly pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci vhodné, aby odpovídaly nejen bezpečnostním požadavkům ale také hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště, především, aby byla prostorově vyhovující, byla řádně osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou. Místnosti určené pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců musí mít předepsané rozměry a musí být odpovídajícím způsobem vybaveny.

Všude, kde musí být tyto prostory, musí být udržovány v čistotě a řádně uklízeny.

Výrobní a pracovní prostředky a zVýrobní a pracovní prostředky a zařízení

Výrobní a pracovní prostředky a zařízení musí být situovány nebo upraveny tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni zejména nepohodlné pracovní pozici a nežádoucím účinkům hluku a vibrací.

Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma

Veškeré rizikové faktory je zaměstnavatel povinen hodnotit a měřením kontrolovat jejich limity. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo sníženy nebo alespoň omezeny na únosnou míru. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně) a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Pokud není možné biologické činitele a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů zamezit, musí zaměstnavatel omezovat jejich působení přiměřenými opatřeními, jako je například vytváření vhodných pracovních podmínek, obzvláště úpravou pracovní doby, zamezením práce přesčas, zřízením kontrolovaných pásem, používáním dobře zvolených osobních ochranných pracovních prostředků a také poskytováním ochranných nápojů.

Zjistí-li se měřením, že biologičtí činitelé nebo ostatní zátěžové faktory překračují nejvyšší přípustné hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu, a nelze-li je snížit pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty je zaměstnavatel povinen přijímat opatření v oblasti organizace práce a zaměstnancům poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky. V rámci školení zaměstnanců o bezpečnosti práce je povinen seznámit je se všemi riziky, se kterým jsou během pracovního procesu vystaveni. Jedná-li se o riziko, které je pro lidský organizmus neúnosné, je třeba aby zaměstnavatel takovou práci ze svého provozu vyloučil.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli byly realizovány v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby tam nevstupovaly jiné osoby, kromě těch, které vykonávají kontrolní, řídící nebo opravárenské práce.

Kontrolovaná pásma

Kontrolovaná pásma a příslušní zaměstnanci musí být evidováni. Evidence musí být uchovávána dle předpisů, které stanoví zákon o péči o zdraví lidu. Evidence musí obsahovat: jméno, příjmení a rodné číslo zaměstnance, název kontrolovaného pásma, kdy vzniklo nebo ukončilo svou činnost, o jakou činnost se jednalo, jak dlouho zaměstnanec v kontrolovaném pásmu pobýval a kolik směn celkem odpracoval, jakých lékařských prohlídek, popřípadě očkování se zúčastnil, zdali byly zjištěny eventuelní dopady pracovního prostředí na zdraví zaměstnance, jaké chemické nebo jinak nebezpečné látky se v pracovním prostředí zaměstnance nachází, včetně dalších náležitostí, které by bylo možné považovat za významné.

V pracovním prostředí, ve kterém se vyskytují faktory, pro které je pracoviště zařazeno do kontrolovaného pásma, je zakázáno jíst, pít, popřípadě kouřit. Pro jídlo a oddech je zaměstnavatel povinen zřídit odpovídající prostory. Do kontrolovaného pásma lze vstupovat jen za předpokladu, že zaměstnanec použije osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou stanoveny v návaznosti na identifikaci rizik v pracovním prostředí.

Práce v kontrolovaném pásmu je absolutně zakázána mladistvým, těhotným a kojícím ženám a ženám do konce devátého měsíce po porodu.

Zákazy některých prací

Po zhodnocení působení nebezpečných chemických látek zákon stanoví zákaz práce s 2-naftylaminem a jeho solemi, 4-aminobifenylem a jeho solemi, benzidinem a jeho solemi, 4-nitrodifenylem a polychlorovanými bifenyly, a práce s přípravky obsahujícími více než 0,1 % 2-naftylaminu a jeho solí, 4-aminobifenylu a jeho solí, benzidinu a jeho solí nebo 4-nitrodifenylu nebo více než 0,005 % polychlorovaných bifenylů. Zákaz se nevztahuje na případy, kdy se jedná o práce výzkumné, laboratorní nebo o likvidaci odpadů.

Rovněž jsou zakázány práce s azbestem. Tento zákaz opět neplatí, jedná-li se o práce výzkumné, laboratorní, o likvidaci odpadů a bourání starých staveb.

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti preventivní péče o pracovní podmínky

S prevencí rizik souvisí také řada opatření, směřující s povinnosti zaměstnavatele při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jednou z nich je povinnost informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví.

V souvislosti s vystavením zaměstnance expozici rizikovým faktorům pracovních podmínek má zaměstnavatel za povinnost zajišťovat pro zaměstnance závodní zdravotní preventivní péči. Musí zaměstnancům sdělit, které zdravotnické zařízení jim tuto péči poskytuje a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám, souvisejícím s výkonem práce, jsou povinni se podrobit. Zaměstnancům musí umožnit se těmto prohlídkám podrobit. Při zajišťování lékařských prohlídek je třeba se řídit opatřeními, která stanoví mj. i rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, které je vydáváno v souvislosti se zařazením prací do kategorií.

Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, zejména mladistvé i pro jejich zákonné zástupce zajistit dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před jejich působením, která se jich bezprostředně týkají. Těhotné a kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen

Nahrávám...
Nahrávám...